fizjologia_egzamin_wyklady - FIZJO ROŚLIN - Rainhardt

advertisement
fizjologia_egzamin_wyklady.doc
(305 KB) Pobierz
Struktury otoczone podwójnymi błonami
Jądro komórkowe-miejsce przechowywania informacji genetycznej i centrum sterując aktywnością metaboliczną komórki. Ma zwykle kształt kulisty
lub lekko owalny Wnętrzejądra wypełnia nukleoplazma, składająca się z dwóch składowych - bezbarwnej kariolimfy iciemniej zabarwionej
chromatyny zwanej i chromatyny luźnej. Wewnątrz jądra jest zwvkle
jedno lub kilka jąderek. Chromatyna składa się z włókien zwanych chromonemami a te są zbudowane z DNA i białek histonowych. Z chromatyny w
fazach podziałowych komórkiformowane są chromosomy
Chloroplasty- organella otoczone podwójną błoną wewnętrzną błona silnie pofałdowana tworzy tylakoidy gran, a one z kolei są połączone
tylakoidami stromy. Całe wnętrzne jest zanużone w stromie. Stroma składa się w:
- 50% z białek
- 30% z fosfolipidów
- 8-15% barwniki, zwłaszcza chlorofil
- 2-3% kwasy RNA
- ok.1-5% kasy DNA
- ok. 3% sole mineralne
- w śladowych ilościach cukry proste i złożone
Chlorofil- barwnik, dzięki któremu zachodzi fotosynteza. Jest zgromadzony na tylakoidach gran.
Mitochondria- elektrownie komórek. Organella, w których zachodzą procesy oddechowe, a wydzielona energia jest wiązana w połączenia
wysokoenergetyczne typu ATP. Mitochondria są najczęściej kuliste. W jednej komórce może ich być od kilkudziesięciu do kilkunastu podstawową.
Tworzy strukturę owalnych lub spłaszczonych kanalików rozszerzających się w większe kanaliki zwane cysternami. Retikulum
endoplazrnatyczne sąsiednich komórek kontaktuje się ze sobą przechodząc przez plazmodesmy. Retikulum 'endoplazrnatyczne wchodzi w
obszar jądra komórkowego i występuje w dwóch rodzajach:
*Retikulum endoplazmaryczne szorstkie (granulame)
*Retikulum endoplazmatyczne gładkie (agranularne)
Duże ilości retikulum endoplazmatycznego szorstkiego występują w komórkach młodych, zwłaszcza w merystemach. W miarę wzrostu i
różnicowania się komórek, ubywa retikulum szorstkiego na rzecz retikulum gładkiego. Ta substancja, która wypełnia błony, różni się nieco składem
od cytoplazmy. Zwłaszcza dużo występuje w tej substancji enzymów, a w tym glukozo-6-fosfatazy. Rolą retikulum
endoplazmatycznego jest transport substancji "miedzy komórkami i zapewnienie kompartmentacji w komórce, czyli podziału cytoplazmy na
pewne zamknięte przestrzenie, aby obok siebie mogły zachodzić przeciwstawne procesy.
Rybosomy- organella będące miejscem syntezy białka w komórce. Zawierają 50-60% białek, 40-50% kwasów rybonukleinowych, oraz nieznaczną
ilość lipidów. Większość rybosomów jest rozmieszczona na powierzchni błon retikulum, błon jądra komórkowego, a część znajduje się w jądrze,
chloroplastach. mitochondriach, cytoplazmie podstawowej. Rybosomy tworzą często struktury złożone z kilku lub kilkudziesięciu rybosomów
przytwierdzonych do długiej nici mRNA. Jest to tak zwany polisom.
Mikrorubule - (cytotubuie) - proste, rurkowate struktury o znacznej dłusości w stosunku do innych organelli. Umiejscowione w pobliżu
plazmalemmy w jednej lub kilku warstwach. Rola- dostarczają z cytoplazmy odpowiednich składników potrzebnych do syntezy i wzmacniania ścian
komórkowych.
Budowa wewnętrzna – podwójna błona, błona wewnętrzna tworząca głęboko wchodzące do wnętrza komórki wpuklenia. Na wewnętrznej
powierzchni wewnętrznej błony rozlokowane są tzw. Oksysomy zawierające liczne enzymy oddechowe i tu zachodzą procesy oddychanie. Wnętrze
mitochondriom wypełnia płynna substancja zwana matrix, która składa się w 70% z białek, 25% z tłuszczowców i niewielkiej ilości kwasów RNA i
DNA.
Struktury otoczone pojedyncza błona.
Peroksysomy- występują tylko w komórkach miękiszu asymilacyjnego roślin. Najczęściej są ulokowane w sąsiedztwie chloroplastów u roślin typu C3.
W peroksysomach zachodzi fotooddychanie przebiegające w oparciu o pełne związki przepływające z chloroplastów do peroksysomów.Błona, która
otacza te organella charakteryzuje się dużą przepuszczalnością dla związków organicznych.
Sferosmy- kuliste twory o wymiarach 0,2-1,5 cm, w których zachodzi synteza i magazynowanie tłuszczowców. W miarę starzenia się, komórki
przekształca się w kuleczki tłuszczu.
Pewną odmianą sferosomów są glioksysomy – struktury występujące w komórce nasion roślin oleistych. W glioksysomach zachodzą przemiany cyklu
glioksalowego, tj. rozkładu związków tłuszczowych, do CO2 i H2O w procesie oddychania.
Lizosomy–małe, kuliste organella otoczone słabo przepuszczalną błoną. W nich zlokalizowane są liczne enzymy hydrolityczne, które w przypadku
uszkodzenia komórek, są także podczas ich starzenia, wydostają się poza te struktury i biorą udział w szybkim rozkładzie hydrolitycznym wszystkich
cząsteczek makrokomórkowych,tzw. Autolizie komórki.
Translosomy-struktury stosunkowo niedawno odkryte, których przepuszczalną rolą jest transport metabolitów komórkowych z cytoplazmy do
wakuoli. W komórkach bowiem powstaje szereg związków zbędnych.
Diktiosmy-(ciałka Golgiego) płaskie lub okrągłe, obłonione cysterny, często charakterystyczne wygięte i ułożone w stosy. We wnętrz tych cystern
stwierdzono obecność niektórych polisacharydów i niektórych enzymów. Na tej podstawie przypuszcza się, że w diktiosomach odbywa się synteza
określonych składników budujących ściany komórkowe, a zwłaszcza związków pektynowych i hemiceluloz. W diktiosomach są te związki
wydzielone poza obszar protoplastu do budowy ściany komórkowej.
Wakuola- zbiornik wodny z którego protoplast korzysta w razie utraty wody na rzecz środowiska zewnętrznego. W młodych komórkach występują
bardzo małe i liczne wakuole. W miarę starzenia się komórki, małe wakuole łączą się w większe, a w komórkach wyrośniętych znajduje się zwykle
jedna duża wakuola, która wypełnia CENTRALNE MIEJSCE W KOMÓRCE. Wakuole powstają w młodych komórkach z gładkich fragmentów
retlkulum endoplazmatycznego, które lokalnie nabrzmiewają, a następnie odgrywają się od systemów membranowych tworząc kulisty twór.
Podstawową funkcją wakuoli jest podtrzymywanie turgoru czyli stanu napięcia ściany i błony komórkowej. Ciśnienie turgorowi powstające dzięki
obecności w soku komórkowym, który wypełnia wakuolę substancji osmotycznie czynnych, półprzepuszczalnego charakteru błony otaczającej
wakuolę, zwanej tonoplastem. Wakuola odgrywa rolę rezerwuaru substancji zapasowych, tj. cukrów, soli mineralnych kwasów organicznych, a także
jest składowiskiem metabolitów zbędnych. Tam występują druzy, rafidy, alkaloidy, barwniki, garbniki.
ZJAWISKO DYFUZJI I OSMOZY
Znaczenie i właściwości wody
Woda jest jedną z najbardziej ruchliwych substancji, co pozostaje w związku z jej występowaniem w trzech stanach skupienia i z tym, iż woda ma
wykazuje niezwykłą łatwość przechodzenia z jednego stanu skupienia w drugi. Woda jest w biosferze źródłem tlenu i wodoru, a także najobficiej
występującym składnikiem istot żywych. (Organizm człowieka zawiera 67% wody, w roślinie 70-75-95%, w owocach ogórka 98% to woda).
Światowe zasoby wodne znajdujące się w hydrosferze, litosferze i atmosferze.Szacuje się na 15 mld km3. Najwięcej wody występuje w płynnym stanie
skupienia, bowiem oceany, morza, rzeki 1 jeziora obejmują prawie 98% całkowitego zasobów wodnych. W stanie stałym- lodowce, lody i śniegiwystępuje około 2%. 0,001% stanowi woda w postaci pary wodnej. Najwięcej wody w postaci pary wodnej występuje w okolicach równika. Jeżeli ta
cała para wodna by się skropliła, to wystąpiłby opad 44mm, w naszych warunkach klimatycznych _go skropleniu pary wodnej wystąpiłby opad około
20mmw Jecie i l O mm zimą. Na obszarze polarny natomiast 8mm latem i 2mm zimą.
Intensywny przebieg wszystkich procesów metabolicznych jest możliwy, gdy jest wysoka zawartość wody. Nasiona suche, np. zbóż, jeśli mają 13%
wody to w tych nasionach zachodzą procesy życiowe z minimum intensywności. 15% wody-będą się te nasiona zagrzewały. Te 2% wody więcej
powoduje, że zachodzi intensywniej proces oddychania.
Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Tworzy, zatem środowisko, w którym przebiegają procesy biochemiczne i biofizyczne. Ta uniwersalność
wynika z wielu jej cech fizyko- chemicznych. Dzięki takiej budowie, woda posiada budowę biegunową (z jednej strony biegun -, z drugiej strony
biegun +). Dzięki takiej budowie poszczególne cząsteczki wody mogą się ze sobą łączyć dzięki przyciąganiu różnoimiennych ładunków.
W temperaturze wyższej ilość łączących się cząsteczek H20 jest mniejsza, spada lepkość wody. W temperaturze wyższej ilość łączących się cząsteczek
jest większa, rośnie lepkość wody. Woda jest najpowszechniej występującym rozpuszczalnikiem w organizmach żywych. Rozpuszczają się w niej
praktycznie wszystkie substancje mineralne i organiczne, z wyjątkiem substancji o wybitnie niepolarnym charakterze.
Charakterystyczne cechy wody:
1.Woda jest cieczą o szerokim zakresie temperatur O - 100°C
H:0 - l S Inne związki o zbliżonej masie cząsteczkowej
N'H3-17 np. amoniak jest gazem
CH3 – 15 metan również jest gazem
2.Dzięki zdolności do łączenia się cząsteczek za pośrednictwem wiązań odorowych woda odznacza się wysokim ciepłem parowania. Zamiana l g
wody o temperaturze 20 0 C w parę wymaga nakładu 2256J energii.
3.Woda ma wysokie ciepło topnienia. Aby stopić Ig lodu w temperaturze 0°C należy dostarczyć około 335J energii. Doprowadzenie do stanu lodu l g
wody wymaca doprowadzenia podobnej ilości energii.
4.Ciecz ta zamarzając zwiększa swoją objętość. Zachodzi to w wyniku powstawania charakterystycznych heksagonalnych układów przestrzennych
występujących w Kryształkach lodu.
5.Wysoka względna przenikalność elektryczna (wysoka stała dielektryczna) zdolność wody do zobojętniania siły przyciągania między ładunkami
elektrycznymi. Dzięki tej zdolności woda bardzo ułatwia dysocjację rozpuszczonych w niej soli.
6.Dipolowa budowa wody powoduje, że ciecz ta charakteryzuje się wysoką siłą konezji (wysoką siłą spójności cząsteczek). Ta cecha sprawia ze woda
bardzo łatwo jest transportowana naczyniami w roślinie (w obrębie ksylemu)
7.Lawo przepuszcza światło widzialne (400-700nm).
8.Ławo przenika przez błony komórkowe - decyduje o turgorze komórki.
Dyfuzja - zdolność przemieszczania się cząsteczek substancji występujących w danym
układzie w wyniku kinetycznych drgań o charakterze cieplnym. Szybkość dyfuzji zależy od gęstości ośrodka. W rzadszych dyfuzja jest szybsza w
gęstszych wolniejsza. Najszybciej zachodzi w gazach, dużo wolniej w cieczach W ciałach stałych dyfuzja zachodzi rzadko.
Osmoza- szczególny przypadek dyfuzji, bowiem jest to dyfuzja drobin wody poprzez błony półprzepuszczalne oddzielające dwa roztwory wodne
różniące się potencjałem chemicznym cząsteczek wywołana różnymi stężeniami substancji. Warunkiem wystąpienia procesu osmozy jest obecność
dwóch roztworów wodnych różniących się potencjałami chemicznymi przedzielonych błona półprzepuszczalną. Błona półprzepuszczalna jest to taka
błona, która swobodnie przepuszcza cząsteczki wody nie przepuszcza zaś cząsteczek substancji w niej rozpuszczonych.
Proces osmozy zachodzi, gdy:
A. roztwór A jest oddzielony od wody błoną półprzepuszczalną - woda ma wyższy
potencjał chemiczny (przemieszczanie cząsteczek wody do roztworu A). Osmoza po
pewnym czasie ustaje, gdyż wnikanie cząsteczek wody jest niemożliwe. Siła z jaka
cząsteczki wody wnikają jest bowiem równoważona przez ciśnienie hydrostatyczne
słupa roztworu A.
B. roztwór A hipertoniczny (o większym stężeniu) jest oddzielony błona
półprzepuszczalną od roztworu B hipotonicznego (o niższym stężeniu)
C.roztwory izotoniczne [A=B] - stężenia cząsteczek rozpuszczonych w roztworze w obu
ramionach są jednako we = taki sam potencjał chemiczny —> nie zajdzie osmoza. Siłę z jaka woda dąży do wyrównania swego potencjału
chemicznego po obu stronach błony półprzepuszczalnej równoważonego przez ciśnienie hydrostatyczne nazywano dawniej ciśnieniem osmotycznym
lub wartością osmotyczna, a obecnie nazywa się potencjałem osmotycznym. Potencjał osmotyczny można również określić jako siłę, którą należy
użyć aby zapobiec jednokierunkowemu ruchowi wody przez błonę półprzepuszczalna. Przy pomocy osmometrów zostało ustalone podstawowe prawo
osmozy.
I. Potencjał osmotyczny roztworu jest proporcjonalny do temperatury w skali bezwzględnej
Kelvina. Nie ma to prawo większego znaczenia w biologii, bowiem w zakresie temperatur środowiskowych (0-50 0 C) potencjał osmotyczny danego
roztworu zmieni się do 18%.
II. Potencjał osmotyczny jest proporcjonalny do różnicy stężeń roztworów występujących nukładzie osmotycznym.
III. Potencjał osmotyczny zależy od stężenia molarnego substancji rozpuszczonych, a nie
zależy od wielkości jej cząsteczek, czyli 1-molamy roztwór (IM), np.glukozy C6 H24 O 6
będzie wywierał taki sam potencjał osmotyczny jak IM roztwór sacharozy C 10 H24 O24
Nie dotyczy związków dysocjujących. W przypadku związków dysocjujących ich potencjał będzie się zwiększał w miarę dysocjacji.
Ponieważ prawa rządzące zjawiskami osmozy są identyczne jak te dotyczące zachowywania się gazów Van' Hoff ogłosił ogólne prawo osmozy potencjał osmotyczny roztworu jest równy ciśnieniu jakie wywierałaby dana substancja osmotycznie czynna, gdyby znajdowała sio w stanie gazony
m n- tej samej temperaturze i objętości.
O podobieństwie zachowania się gazów i roztworów molarnych w układzie osmotycznym mówi też prawo Avogardy - l mol gazu pod ciśnieniem l
atmosfery w temperaturze O0 C zajmuje objętość równa 22,4 dm3
Gdybyśmy sprężyli ten gaz do objętości równej 1 dm3 , wówczas wywierałby on ciśnienie równe 22,4 atmosfery. Zatem 1-molamy roztwór dowolnej
substancji nie będącej elektrolitem w temperaturze 0°C wywiera w układzie osmotycznym ciśnienie równe 22,4 .atmosfery (= 2,3 Mpa).
Pteffer skonstruował osmometr umożliwiający. zmierzenie ciśnienia osmotycznego
jakie wykazuje dowolnie wybrana substancja. Osmometr ma: o ściankach o właściwościach błony półprzepuszczalnej
(K4Fe(CN)6+2CuSO4 Cu2Fe(CN)6+2K2SO żelazocjanek miedzi
*naczynie ma ścianki ceramiczne z: szeregiem porów, w które wbudowany jest
żelazocjanek
*naczynie umieszczone w drugim naczyniu wypełnionym wodą. Cząsteczki wody będą wnikać do roztworu zamkniętego w naczyniu z
błonami
*jeżeli nęć się dalej nie podniesie, to z różnicy poziomów nęci odczytamy potencjał
chemiczny
Komórka jest układem osmotycznym, gdyż zawiera tonoplast i plazmalemmę, które są błonami półprzepuszczalnymi.
Pomiędzy przebiegiem osmozy w osmometrze modelowym a komórką roślinną występują pewne różnice. Wynikają one z:
*właściwości półprzepuszczalnej błony cytoplazmatycznej ulegają dynamicznym
zmianom - w zależności od stanu fizjologicznego komórki
*komórka wykazuje zdolność do zmiany związków osmotycznie czynnych
występujących w protoplaście i w wakuoli
*protoplast otoczony jest ścianą komórkowa, która jest zdolna do ograniczonego
rozciągania pod wpływem ciśnienia osmotycznego działającego w komórce. Nie jest
więc to ściana sztywna jak ta zastosowana w osmometrze. W miarę rozciągania się
ściana komórkowa może ujawniać znaczne opory przeciwdziałające ruchowi wody do komórki.
*Plazmoliza ( w roztworze hipertoniczny)Deplazmoliza (w roztworze-hipotomanym S (siła ssąca) = P (potencjał osmotyczny) - T (turgor)
*Potencjał osmotyczny soku komórkowego zmienia się w miarę zmiany objętości komórki ale w stosunku niewielkim. Ogromnym zmianom ulega siła
ssąca i turgor. W komórce splazmolizowanej siła ssąca jest maksymalna i równa się potencjałowi osmotycznemu Wraz z pobraniem wody potencjał
nieznacznie się zmienia W komórce roślinnej potencjał osmotyczny waha się w granicach z szerszym zakresie, około 0,4 MPa- 15-20 MPa Rośliny
wykazujące niski potencjał osmotyczny 0,4-0,8 MPa. - to rośliny rosnące w środowiskach wilgotnych zwane hydrofitami i rośliny wodne. Są to
rośliny wrażliwe nawet na niewielki deficyt wody.
Mezofity- nasze rośliny uprawne. Rośliny o umiarkowanym uwilgotnieniu. Potencjał osmotyczny soku komórkowego 0,8(9) MPa- 2 MPa.
Kserofity - rośliny u nas występujące sporadycznie, typowe dla klimatu suchego Potencjał osmotyczny wysoki - sięga 10-20 MPa (naciąganym
przykładem może być u nas sosna. Stężenie soku komórkowego u naszych roślin waha się w granicach'o,2 - 0,6 mola Sok komórkowy o takim
stężeniu daje w układzie osmotycznym potencjał 0,5-1.5 MPa. O kierunku przepływu wody w komórce decyduje siła ssąca.
Metody za pomocą których możemy zmierzyć potencjał soku komórkowego w tkankach i komórkach:
1.Metoda plazmolityczna
2.Metoda krioskopowa - polega na pomiarze punktu zamarzania soku komórkowego
jako że zgodnie z prawem Raoulta roztwory wodne substancji osmotycznie czynnych
wykazują obniżenie punktu zamarzania roztworu proporcjonalnie do ich stężeń
molarnych.
3.Metoda ebulioskopowa - opiera się na dokładnym pomiarze punktu wrzenia soku
komórkowego.
Znaczenie zjawisk osmotycznych:
1.Stosunki wodne każdej komórki roślinnej w obrębie tkanek zależą od ich potencjału
osmotycznego, turgoru i siły Ssącej.
2.Dzięki zjawiskom osmotycznym rośliny wykazują turgor, który nadaje właściwy
kształt organom i całym roślinom.
3.Warunkują pobieranie wody z gleby lub innych podłoży poprzez system korzeniowy
roślin.
4.Pozwalają na przebieg procesów wzrostu komórek, organów nadziemnych roślin i
komórek korzeniowych w glebie.
5.Wysokie stężenie substancji osmotycznie czynnych, w soku Komórkowym, czyni
komórki bardziej odpornymi na niekorzystne warunki środowiska zewnętrznego jak
niska temperatura, susza, zasolenie.
6.Rosnące tkanki mogą wycierać znane siły np.: młody korzeń lub kiełek przebija się przez glebę
Gospodarka wodna komórki charakteryzuje się siłą ssącą, turgorem i potencjałem osmotycznym. Gospodarka wodna obejmuje całokształt procesów
związanych z pobieraniem wody ze środowiska, transport tej wody w obrębie wszystkich organów roślin i procesy związane z wydalaniem zwane
transpiracja.Największy Y (potencjał osmotyczny) ma chemicznie czysta woda. YH2O= 0,0 . Im więcej rozpuszczonych substancji, tym y=0,1MPa
będzie niższy. W glebie potencjał wody jest najwyższy sredmo wynosi y= 0,1 MPa. W roślinie y jest dużo niższy- YH2o= -1,l MPa YH2O w atmosferze =
-80MPa. Y H2O w atmosferze może się bardzo zmieniać w zależności od wysycenia parą wodną. Ponieważ cząsteczki wody dążą do wyrównania swego
potencjału chemicznego cząsteczki wody będą więc z gleby, na zasadzie dyfuzji i osmozy łatwo wnikać do rośliny, a dalej łatwo do atmosfery
zgodnie z gradientem potencjału chemicznego.
Pobieranie wody przez korzenie roślin.
Woda jest pobierana przez system korzeniowy rosimy. Wszystkie strefy korzenia pobierała wodę. Dopiero od strefy włośnikowej różnicuje się tkanka
naczyniowa Największe znaczenie w zaopatrywaniu w wodę części nadziemnej rośliny ma strefa włośnikowa, głównie -dzięki temu, ze na l mm
powierzchni skórki może być do 250 włośników. Są to bardzo liczne wypustki korzenia. Dzięki dużej łącznej powierzchni ilość pobieranej wody jest
ogromna. Woda w strefie merystematycznej i wydłużania praktycznie w ruch pozostaje.
Pobieranie wody : strefie włośnikowej.
Włośnik działa na zasadzie siły ssącej (S=P-T), która zależy od potencjału osmotycznego soku i turgoru. Aby woda, z którą w kontakcie jest włośnik
mogła być przez niego pobrana musi, siła ssąca jaką wykazuje włośnik być wyższa aniżeli woda związana jest z określonymi strukturami gleby. Jeżeli
jest wyższa, woda na drodze osmozy wchodzi do włośnika.
Transport wody
Woda w komórce włośnikowej będzie transportowana.
Iodcinek - od włośnika do naczyń w korzeniu
IIodcinek - naczyniami transportowana do góry i dociera do najwyżej położonych odgałęzień naczyń
IIIodcinek - woda w zakończeniach naczyń występujących w liściu - transport do komórki miękiszowej liści i dyfuzja do przestworów między
komórkami, a następnie transpiracja przez szparki.
być coraz wyższa.
Jeżeli jest małe zapotrzebowanie części nadziemnej roślin, woda może przechodzić w
poprzek korzenia tylko jednym kanałem. Dzieje się tak rzadko i w większości odbywa się
sposobem kombinowanym - wybiera najmniejszy opór jaki powoduje komórka.
Gdy jest duże zapotrzebowanie - woda przechodzi wszystkimi trzema kanałami.
Główny opór na jaki natrafiają cząsteczki wody w kanale A powoduje endoderma (komórki
przepustowe).
Transport prowadzi przez tkankę naczyniową - w budowie pierwotnej - ksylem , we wtórnej
- drewno. W drewnie jako tkance występują obok naczyń: miękisz drzewny i włókna
drzewne. Miękisz drzewny uczestniczy w przeprowadzaniu wody w poprzek łodygi.
U ro...
Plik z chomika:
Rainhardt
Inne pliki z tego folderu:

 fizjo roślin.doc (182 KB)
FIZJOLOGIA ROĹšLIN - opracowane pytania na egzamin.doc (148 KB)
 fizjologia_egzamin_wyklady.doc (305 KB)
 WYDRUK!!!!!!!.docx (3556 KB)
Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
biochemia
biochemia 1
 biolkom
 biolkom 1
BIOLKOM materiały
Download