Ryc. 5. Procentowy udział bezrobotnych w m.st. Warszawa wg

advertisement
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ
WARSZAWSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA
NA LATA 2008 – 2011
Warszawa, lipiec 2007
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie……………………………………………………………………………….
1. Ogólna charakterystyka m.st. Warszawy………………………………………………
2. Wybrane czynniki demograficzne ludności m.st. Warszawy……………………….
Struktura wieku i płci mieszkańców……………………………………………………......
Prognoza ludności do 2030 roku…………………………………………………………...
Ruch naturalny………………………………………………………………………………..
Przyrost naturalny……………………………………………………………………………
Zgony………………………………………………………………………………………….
Umieralność niemowląt……………………………………………………………………...
Przeciętna długość trwania życia ludności Warszawy…………………………………...
Niepełnosprawność…………………………………………………………………………..
2.1. Czynniki społeczno-ekonomiczne……………………………………………………….
Wskaźniki bezrobocia………………………………………………………………………..
Wykształcenie………………………………………………………………………………...
3. Zasoby ochrony zdrowia………………………………………………………………….
4. Styl życia……………………………………………………………………………………..
Palenie tytoniu……………………………………………………………………………......
Alkohol…………………………………………………………………………………………
Używanie substancji psychoaktywnych……………………………………………………
Aktywność fizyczna…………………………………………………………………………..
Odżywianie……………………………………………………………………………………
Zdrowie psychiczne………………………………………………………………………….
Zdrowie ludzi starszych……………………………………………………………………...
5. Sytuacja zdrowotna mieszkańców m.st. Warszawy……………………………….....
Główne problemy zdrowotne………………………………………………………………..
Choroby układu krążenia……………………………………………………………………
Choroby nowotworowe………………………………………………………………………
Choroby układu oddechowego…………………………………………………………......
Przyczyny zewnętrzne zgonów……………………………………………………………..
5.1. Inne problemy zdrowotne…………………………………………………………………
Choroby układu pokarmowego…………………………………………………………......
Cukrzyca………………………………………………………………………………………
Choroby zakaźne…………………………………………………………………………….
Choroby zawodowe………………………………………………………………………….
6. Podsumowanie………………………………………………………………………….......
7. Cel ogólny programu i cele szczegółowe………………………………………………
7.1. Oczekiwane efekty do 2011 roku……………………………………………………......
8. Programy profilaktyczne i promocja zdrowia w m.st. Warszawie…………………
Programy profilaktyczne i promocja zdrowia w latach 2006 – 2007……………………
Programy profilaktyki i promocji zdrowia planowane do realizacji w IV kwartale
2007 roku oraz w latach 2008 – 2011…………………………………………..................
9. Załączniki………………………………………………………………………………….....
Spis tabel……………………………………………………………………………………...
Spis rycin……………………………………………………………………………………...
1
7
9
9
11
15
16
16
17
18
19
20
20
21
21
24
25
25
26
27
28
28
29
30
31
33
35
38
39
41
41
42
44
45
46
47
48
49
49
52
53
53
54
WPROWADZENIE
Definicja przyjęta w 1947 roku przez Światową Organizację Zdrowia określa zdrowie, jako
stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak
choroby, niedomagania, czy kalectwa. Zdrowie zostało uznane za podstawowe prawo
każdego człowieka. Jest wartością pozwalającą na samorealizację, właściwe pełnienie ról
społecznych, dobrą adaptację do zmian oraz osiągnięcie satysfakcji z życia. Na zdrowie ma
wpływ wiele czynników, których oddziaływanie powoduje zwiększenie lub zmniejszenie
poziomu zdrowia. Sami w znacznym stopniu decydujemy o swoim zdrowiu poprzez sposób
i styl życia, jego uwarunkowania, środowisko, w którym żyjemy oraz warunki społeczno –
ekonomiczne. Niebagatelny wpływ mający odzwierciedlenie w stanie zdrowotnym populacji
mają czynniki zaliczane do społecznych uwarunkowań tj.:

zatrudnienie i warunki pracy, a zwłaszcza stresogenność i niebezpieczeństwa
związane z jej wykonywaniem,

edukacja i jej poziom, jako podstawowy warunek statusu społeczno – ekonomicznego
obywateli,

wysokość dochodów oraz warunki zamieszkania warunkujące stabilizację,

żywność i jej dostępność (nadmierna podaż, niedostatek, prawidłowe odżywianie,
dieta),

indywidualna troska o zdrowie.
Międzynarodowa Konferencja na temat promocji zdrowia w 1986 roku przyjęła Kartę
Ottawską, która definiuje promocję zdrowia, jako „proces umożliwiający ludziom zwiększenie
kontroli nad swoim zdrowiem poprzez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających
zdrowiu”. Promocja zdrowia jest zbiorem przedsięwzięć oddziaływujących na siebie,
a w efekcie przyczyniających się do poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa i jakości
życia.
Promowanie zdrowia powinno dotyczyć całej populacji niezależnie od wieku i obecnego
stanu zdrowia. Powinno być ono wdrażane tam gdzie ludzie żyją, pracują, odpoczywają i są
leczeni (dom, szkoła, zakład pracy, placówki służby zdrowia) poprzez:

edukację z ukierunkowaniem na styl życia,

rozwój społeczno – środowiskowy umożliwiający prozdrowotne zachowanie,

leczenie z uwzględnieniem podnoszenia jakości i dostępności usług medycznych
oraz informowanie o nowych technologiach medycznych.
Podstawowym aktem prawnym normującym uprawnienia obywatela do ochrony zdrowia jest
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., która w art. 68 stanowi:
1

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym
wieku.

Władze
publiczne
są
obowiązane
do
zwalczania
chorób
epidemicznych
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.
Obowiązujące regulacje prawne nakładają na samorząd obowiązek do podejmowania
działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia tj.:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 159 z późn. zm.), której art. 7 ust. 1 brzmi „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy: ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie
kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej”.

Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U.
z 2002r. Nr 41, poz. 361), która uwzględnia zadania związane z ochroną zdrowia.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej
Finansowanych ze Środków Publicznych (Dz. U. 04.210.2135) określa, jako zadanie
własne
gminy
opracowywanie
i
realizację
programów
zdrowotnych
oraz
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
i stanu zdrowia mieszkańców.
Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy opracowało projekt programu pod nazwą
„Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008 – 2011” zawierający:

analizę sytuacji zdrowotnej mieszkańców m.st. Warszawy,

główne problemy zdrowotne,

priorytetowe
działania
w
zakresie
polityki
zdrowotnej
ze
szczególnym
uwzględnieniem promocji zdrowia.
Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008 – 2011 jest rozwinięciem
celów zawartych w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, przyjętych uchwałą
2
Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku.
Strategia Rozwoju Warszawy stanowi spójną koncepcję działań na rzecz długotrwałego
rozwoju Miasta. Zagadnienia związane z polityką zdrowotną zostały ujęte w ramach Celu
Strategicznego I „Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy” oraz
Celu Operacyjnego 1.1 „Podniesienie poziomu dostępności usług publicznych, w tym
oświaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej”.
Program również ściśle koresponduje z założeniami, celami oraz zadaniami Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 15 maja
2007 roku. Narodowy Program określa niezbędne działania ze strony ochrony zdrowia
i samorządu terytorialnego w celu poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności
oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu, które obejmują:

aktywizację samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych działających na
rzecz zdrowia społeczeństwa,

poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności bezpieczeństwa
i akceptowalności społecznej, w tym przestrzeganie praw pacjenta,

usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi
chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami
cukrzycy,
chorobami
układu
oddechowego
oraz
chorobami
reumatycznymi,
szczególnie przez działania podstawowej opieki zdrowotnej,

zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury
samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia nawiązuje także do dokumentu
przyjętego przez Światową Organizację Zdrowia w 1998 roku Strategii „Zdrowie 21 – zdrowie
dla wszystkich w XXI wieku”. Strategia określa główne kierunki polityki zdrowotnej,
a za podstawę działania przyjmuje promocję i ochronę zdrowia oraz redukcję występowania
głównych przyczyn chorób i urazów oraz minimalizowanie ich skutków. W programie
„Zdrowie 21” stwierdza się, że działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
powinny mieścić się w priorytetach zdrowotnych populacji, a także w przyjętych do
stosowania dokumentów ogólnie obowiązujących.
Niniejszy dokument określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej m.st. Warszawy
i wyznacza kierunki w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców i zaspokojenie ich
potrzeb zdrowotnych.
3
Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, które ustawowo zobowiązane są
do działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także z organizacjami pozarządowymi,
które realizują zadania publiczne, inicjując działania związane z rozwiązywaniem problemów
społecznych i zdrowotnych mieszkańców Warszawy.
Odbiorcami Programu jest społeczność Warszawy, zróżnicowana pod względem wieku,
potrzeb zdrowotnych, narażenia na czynniki ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem działań
skierowanych do dzieci i młodzieży. Działania te obejmować będą:

opracowanie i wdrożenie programów cząstkowych, ukierunkowanych na dane grupy
wiekowe i wybrane problemy zdrowotne,

szkolenie realizatorów poszczególnych programów (szkolenie obejmuje m.in.
pielęgniarki szkolne, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, pielęgniarki środowiskowe,
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej),

opracowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla mieszkańców
Warszawy w zakresie zdrowia,

edukację zdrowotną mieszkańców przy udziale mediów, społecznych kampanii
propagujących prozdrowotny styl życia, zachęcające do przeprowadzania badań
profilaktycznych,

organizację imprez plenerowych promujących programy profilaktyczne,

organizację szkoleń i konferencji o tematyce zdrowotnej.
Biuro Polityki Zdrowotnej monitorować będzie działania profilaktyczne w oparciu o m.in.:

dane epidemiologiczne (zachorowalność),

ilość zawartych umów z realizatorami programów,

ilość mieszkańców biorącą udział w programach,

ilość zrealizowanych świadczeń w ramach programów profilaktycznych,

ilość opracowanych i wydanych materiałów edukacyjnych,

ilość osób biorącą udział w szkoleniach i konferencjach.
Sprawozdanie z realizacji programu będzie corocznie przedstawiane Prezydentowi i Radzie
m.st. Warszawy. Środki finansowe (w układzie rocznym) na realizację Programu ustalone
zostaną po zatwierdzeniu budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok i kolejne lata.
W ramach realizacji programu powołany zostanie Zespół ds. Programu, który będzie
odpowiedzialny za:
4

opracowanie
i
koordynację
rocznych
harmonogramów
realizacji
Programu,
odnoszących się do celów określonych w niniejszym dokumencie,

określenie kompetencji zadań dla Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia
w dzielnicach,

współpracę z partnerami, realizującymi założenia programu w ramach zadań
własnych,

monitoring i przygotowanie sprawozdań z realizacji programu.
Realizatorami Programu są:
Na poziomie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Polityki Zdrowotnej;

Biuro Polityki Zdrowotnej – koordynator zadań;

Biura Urzędu Miasta realizujące w ramach zadań własnych, zadania z zakresu
ochrony i promocji zdrowia w tym: Biuro Polityki Społecznej, Biuro Edukacji, Biuro
Ochrony Środowiska, Biuro Sportu i Rekreacji;

Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy.
Partnerzy zewnętrzni zapraszani do realizacji Programu:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego;

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna;

Instytuty i placówki naukowo – badawcze;

Organizacje pozarządowe;

Inne podmioty wybrane do realizacji poszczególnych zadań.
Do opracowania programu niezbędne było ustalenie danych na temat uwarunkowań zdrowia
mieszkańców Warszawy. Ich spełnienie wpływa m.in. na zachowania zdrowotne sprzyjające
utrzymaniu i rozwijaniu zdrowia, stanowi punkt wyjściowy do działań w kierunku ich zmiany.
Informacje te obejmują: demografię, środowisko społeczne, w tym wskaźnik bezrobocia,
poziom wykształcenia, wiodące przyczyny umieralności, oczekiwaną długość życia, wskaźnik
hospitalizacji, występowanie długotrwałej niepełnosprawności, wybrane problemy zdrowotne,
styl życia, wskaźnik umieralności noworodków, zdrowie ludzi starszych, zdrowie psychiczne,
choroby zakaźne.
5
Ze względu na niedostateczną liczbę danych epidemiologicznych dotyczących m.st.
Warszawy, które pozwoliłyby na pełną analizę sytuacji zdrowotnej mieszkańców, niniejszy
dokument będzie stopniowo doskonalony.
6
1. Ogólna charakterystyka m.st. Warszawy
Warszawa położona jest na Nizinie Środkowomazowieckiej Polski i graniczy z powiatami
województwa
mazowieckiego:
legionowskim,
wołomińskim,
mińskim,
otwockim,
piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim. Z dniem 27.10.2002 roku (na mocy
Ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.03.2002 r., Dz. U. Nr 41, poz. 361
z późn. zm.) m.st. Warszawa obecnie stanowi jedyną gminę, mającą jednocześnie status
miasta na prawach powiatu. Stolica podzielona jest na 18 dzielnic: Bemowo, Białołęka,
Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście,
Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.
Mapa administracyjna Warszawy (wg podziału z dnia 27.10.2002)
Warszawa jest największym miastem w kraju pod względem powierzchni (517,2 km2) i liczby
ludności, która według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w dniu 31 grudnia 2006
roku wynosiła 1 702 139 osób. Liczba ta systematycznie wzrastała w porównaniu z rokiem
2005 i wynosiła 1 697 596, w 2004 (1 692 854). W ogólnej liczbie 38 122 tys. ludności Polski
(stan w dniu 31 grudnia 2006 roku) mieszkańcy Warszawy stanowią 4,5% ogółu ludności,
kobiety 2,4%, mężczyźni 2,0%. Największą pod względem powierzchni dzielnicą Stolicy jest
Wawer (79,7 km2), natomiast najmniejszą Żoliborz (8,5 km2).
Najwięcej ludności mieszka na Mokotowie (226 846 osób), a najmniej w Wilanowie (15 731
osób). Kobiety w 2006 roku stanowiły ponad połowę (918 678) mieszkańców Warszawy
(mężczyźni 783 461 osób). Na każdych 100 mężczyzn przypadło 117 kobiet, najwięcej na
Żoliborzu (128), a najmniej w Wesołej (106). Jest to więcej niż w miastach Polski ogółem
7
gdzie wskaźnik wynosi 111. Gęstość zaludnienia m.st. Warszawy w 2006 roku to 3 291osób
na km2 i była większa od średniej krajowej (122 osoby). Największe zaludnienie na 1 km2 jest
na Ochocie (9 403 osoby), a najmniejsze w Wilanowie (428 osób).
Warszawa, jako stolica Polski pełni funkcje stołeczne, tj.: administracyjne, kulturalne,
gospodarcze, infrastrukturalne. Warszawa jest krajowym centrum medycznych usług
specjalistycznych, czego przykładem mogą być działające ośrodki medyczne takie, jak m.in.:
Instytut Hematologii, Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Centrum Zdrowia
Dziecka i inne.
Tabela 1.
Powierzchnia geodezyjna m.st. Warszawy wg dzielnic (stan w dniu
1.01.2007r.)
Dzielnice
M.ST. WARSZAWA
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga – Południe
Praga – Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
W km2
W odsetkach
512,2
25,0
73,0
32,2
35,4
9,7
22,4
11,4
19,3
15,6
24,2
9,4
43,8
79,7
22,9
36,7
28,6
19,3
8,5
100,0
4,8
14,1
6,3
6,9
1,9
4,3
2,2
3,7
3,0
4,7
1,8
8,5
15,4
4,4
7,1
5,5
3,7
1,6
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Tabela 2.
Ludność m.st. Warszawy wg dzielnic w 2006 roku.
Dzielnice
M.ST. WARSZAWA
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
ogółem
1702139
108174
79092
134774
226846
91402
184447
72906
Liczba ludności
kobiety
mężczyźni
918678
783461
56125
52049
41393
37699
73044
61730
124232
102614
49572
41830
99820
84627
39416
33490
8
Kobiety na 100
mężczyzn
Ludność ogółem
na 1 km2
117
108
110
118
121
119
118
118
3291
4337
1083
4169
6404
9403
8242
6384
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
22701
132820
122843
47721
144722
66793
21127
15731
39710
141223
49107
11803
74317
65700
25386
76374
35322
10869
8413
21025
78331
27536
10898
58503
57143
22335
68348
31471
10258
7318
18685
62892
21571
108
127
115
114
112
112
106
115
113
125
128
1176
8531
5076
5104
3305
8377
921
428
1387
7332
5798
Źródło: dane GUS.
2. Wybrane czynniki demograficzne ludności m. st. Warszawy
Struktura wieku i płci mieszkańców
Rezultatem dokonujących się procesów demograficznych jest gwałtowne zmniejszanie się
liczby dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat w łącznej liczbie ludności Polski. W 2006 roku ich
udział w ogólnej liczbie mieszkańców Warszawy wynosił 14,6 %, a populacja w wieku 0 – 2
lata stanowiła 2,7% ludności Miasta. Mężczyźni w wieku 18 – 64 lata i kobiety 18 – 59 lat
stanowili 65,4% ogółu ludności Stolicy, a 20,0% stanowili mężczyźni w wieku 65 lat i więcej
oraz kobiety 60 lat i więcej. Struktura ludności według płci charakteryzuje się liczebną
przewagą kobiet.
Tabela 3.
Ludność m. st. Warszawy wg płci i wieku ekonomicznego w 2006 roku.
Wiek
OGÓŁEM
0 – 17 lat
0 –2
3–6
7 – 14
15 - 17
Wiek produkcyjny
mężczyźni 18 – 64 lata
kobiety 18 – 59 lat
Wiek poprodukcyjny
mężczyźni 65 lat i więcej
kobiety 60 lat i więcej
Mężczyźni
Kobiety
2006
2006
w liczbach bezwzględnych
783461
126432
23420
26117
53062
23833
548465
548465
x
108564
108564
x
918678
121750
22424
25257
50940
23129
565172
x
565172
231756
x
231756
Ogółem
2006
1702139
248182
45844
51374
104002
46962
1113637
x
x
340320
x
x
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego (MCZP).
9
w%
100
14,6
2,7
3,0
6,1
2,8
65,4
32,2
33,2
20,0
6,4
13,6
Tabela 4.
Ludność m. st. Warszawy wg płci i grup wiekowych w 2005 r.
2005 r.
GRUPY
WIEKOWE
ogółem
w tysiącach
w odsetkach
1697,6
100,0
67,6
4,0
62,4
3,7
69,6
4,1
88,4
5,2
131,1
7,7
160,2
9,4
145,0
8,5
102,7
6,0
97,0
5,7
131,4
7,7
149,7
8,8
124,3
7,3
77,9
4,6
81,2
4,8
80,3
4,7
66,8
3,9
61,9
3,6
OGÓŁEM
0 – 4 lata
5 – 9 lat
10 – 14 lat
15 – 19 lat
20 – 24 lata
25 – 29 lat
30 – 34 lata
35 – 39 lat
40 – 44 lata
45 – 49 lat
50 – 54 lata
55 – 59 lat
60 – 64 lata
65 – 69 lat
70 – 74 lata
75 – 79 lat
80 lat i więcej
kobiety
915,3
33,1
30,7
34,0
43,6
65,9
84,1
74,9
51,4
49,8
70,2
81,5
69,0
45,0
48,9
49,1
41,0
43,0
mężczyźni
w tysiącach
782,3
34,5
31,7
35,6
44,8
65,2
76,1
70,1
51,3
47,2
61,2
68,2
55,3
32,9
32,3
31,2
25,8
18,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego (US) w Warszawie z dnia 20.07.2007 i MCZP.
Tabela 5.
Ludność m.st. Warszawy wg dzielnic i wieku biologicznego w 2002 i 2005
roku.
Dzielnice
a – 2002 r.
b – 2005 r.
m.st. Warszawa a
b
Bemowo a
b
Białołęka a
b
Bielany a
b
Mokotów a
b
Ochota a
b
Praga Południe a
b
Praga Północ a
b
Rembertów a
b
Śródmieście a
b
Targówek a
b
Ursus a
b
Ursynów a
Biologiczne grupy wieku
0-14 lat
15-64
65 i więcej
205451
199599
12295
11469
10515
12949
16083
14832
23979
23003
10141
9323
22376
20520
10704
9862
3324
3134
13970
15343
16251
15092
6287
6829
17216
1201744
1207743
83934
84760
45904
57564
98552
95621
160116
154899
62175
61417
135290
133512
52751
52931
15634
16640
89137
86449
91793
89483
31094
33237
109985
280999
290254
8448
10040
3473
4126
23095
25134
49372
49619
21292
21169
30838
31514
11494
10764
2638
2839
34878
33435
15618
17929
5972
6707
8765
10
b
Wawer a
b
Wesoła a
b
Wilanów a
b
Włochy a
b
Wola a
b
Żoliborz a
b
17213
9588
9517
3457
3655
1754
1821
5772
5308
16247
14601
5492
5128
114693
43042
45469
12702
14576
10200
10735
27094
27573
98916
95965
33425
32219
10950
9850
10606
1778
2058
1913
2217
6357
6919
32725
32013
12493
12215
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
Prognoza ludności do 2030 roku
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Warszawy będzie
systematycznie zmniejszać się. W okresie do 2030 roku nastąpi istotne przesunięcie
w proporcjach między wiekiem ludności Warszawy. Zmniejszeniu ulegnie liczba młodych
mieszkańców do 18 roku życia, podczas gdy w pozostałych grupach wiekowych
obserwowany będzie wzrost liczby ludności. Z analizy przekroju wieku biologicznego
ludności w 2030 roku, największą grupę (150 710 tys. osób) będą stanowili mieszkańcy
w przedziale wieku 50 – 54 lata, a najmniejszą (40 628 osób) w przedziale 0 – 4 lata. Kobiety
w przedziale wieku 50 – 54 lata będą stanowiły 53,3% ogółu mieszkańców (mężczyźni
46,7%).
Przedstawione
dane
i
ich
analiza
dają
podstawę
do
stwierdzenia,
że postępuje powolny proces starzenia się społeczeństwa.
Należy jednak podkreślić, że prognoza GUS nie uwzględnia specyfiki m.st. Warszawy
charakteryzującej się dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców, związanym z migracją.
Zarówno obecny wzrost gospodarczy, zwiększenie liczby inwestycji miejskich, a zwłaszcza
niska stopa bezrobocia i wysoki poziom wynagrodzenia powoduje, że ten proces jest
szczególnie nasilony. Obecnie szacuje się, że liczba osób przebywających na terenie m.st.
Warszawy (w tym osoby niezameldowane) wynosi 2,5 mln.
11
Prognoza ludności m.st. Warszawy do 2030 roku.
liczba mieszkańców m. st. Warszawy
Ryc. 1.
1720000
1700000
1680000
1660000
1640000
1620000
1600000
1580000
1560000
1540000
1520000
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
lata
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 6.
Prognoza ludności m.st. Warszawy wg płci i wieku na lata 2010 – 2030.
Wyszczególnienie
o – ogółem
m – mężczyźni
k - kobiety
OGÓŁEM
w wieku:
0 – 4 lata
5 – 9 lat
10 – 14 lat
15 – 19 lat
20 – 24 lata
2010
2015
2020
2025
2030
o
m
k
1678050
772666
905384
1660275
763190
897085
1630874
749572
881302
1588394
730754
857640
1532735
705747
826988
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
60535
31099
29436
63002
32112
30890
63753
32346
31407
72652
36941
35711
97522
48854
48668
58937
30275
28662
61228
31316
29912
63536
32360
31176
65888
33253
32635
80048
40106
39942
53993
27719
26274
59798
30537
29259
61719
31542
30177
65262
33133
32129
71492
35671
35821
46543
23864
22679
54717
27917
26800
60243
30748
29495
63328
32241
31087
69755
35147
34608
40628
20869
19759
47030
24001
23029
55023
28034
26989
61811
31387
30424
67395
34112
33283
12
25 – 29 lat
30 – 34 lata
35 – 39 lat
40 – 44 lata
45 – 49 lat
50 – 54 lata
55 – 59 lat
60 – 64 lata
65 – 69 lat
70 – 74 lata
75 – 79 lat
80 – 84 lata
80 lat i więcej
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
o
m
k
135904
65821
70083
158232
75717
82515
138577
66941
71636
101658
50135
51523
96662
46504
50158
129449
59523
69926
145577
65321
80256
119442
51983
67459
73189
29908
43281
73160
28000
45160
67161
24800
42361
49208
17627
31581
32367
9034
23333
101246
49233
52013
140710
67534
73176
157416
74839
82577
137327
65808
71519
100662
49256
51406
94885
45280
49605
125699
57015
68684
139205
61280
77925
112015
47480
64535
66332
26200
40132
61741
22330
39411
50263
17082
33181
43137
12543
30594
83154
40461
42693
105900
50992
54908
140893
67200
73693
155833
73566
82267
135580
64579
71001
98880
48026
50854
92691
43791
48900
120957
54010
66947
131305
56521
74784
102024
41910
60114
56530
21173
35357
46747
15524
31223
48118
13217
34901
Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy 2006.
13
72797
35536
37261
86395
41694
44701
106256
50835
55421
140000
66415
73585
153772
72178
81594
132933
62963
69970
96731
46629
50102
89594
41807
47787
114632
50224
64408
120428
50437
69991
87865
34383
53482
43559
14997
28562
48846
12739
36107
69315
34394
34921
73931
35893
38038
86239
41382
44857
105799
50348
55451
138561
65407
73154
150710
70399
80311
129767
61003
68764
93542
44604
48938
85432
39214
46218
105846
45257
60589
104693
41940
62753
68709
24826
43883
48304
12677
35627
Prognoza ludności m. st. Warszawy wg grup wiekowych na lata 2010 –
2030.
Ryc. 2.
180000
liczba mieszkańców m. st. Warszawy
160000
140000
120000
2010
100000
2015
2020
80000
2025
2030
60000
40000
20000
grupy w iekow e
80 lat i więcej
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29
20 – 24
15 – 19
10 – 14
5–9
0–4
0
Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy 2006.
Prognoza ludności w dzielnicach m.st. Warszawy na lata 2010 – 2030.
Ryc. 3.
250000
liczba ludności
200000
2010
150000
2015
2020
100000
2025
2030
50000
dzielnice m.st. Warszawy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
14
Żoliborz
Wola
Włochy
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Praga Południe
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
Bemowo
0
Tabela 7.
Prognoza ludności m.st. Warszawy wg dzielnic w latach 2008 – 2030.
Dzielnice m.st. Warszawy
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
2008
105872
80193
135167
218799
90957
182847
71638
22438
130063
120706
46663
148823
66086
20723
15031
41283
137990
47668
2009
105963
83201
134519
216242
90402
181764
71175
22600
128697
120116
47192
150662
66568
21204
15265
41596
136389
47153
Liczba ludności w latach
2010
2015
2020
106077 105947 104787
86076
99676 110487
133839 129623 124053
213694 200315 186117
89855
87080
84179
180654 174315 166474
70733
68639
66589
22771
23853
25234
127310 120464 113846
119473 115718 110770
47663
50026
51894
152414 160074 164568
67039
69279
70951
21669
24198
26834
15482
16864
18529
41881
43257
44384
134762 126538 118543
46658
44409
42635
2025
102218
117285
117546
172464
81306
157498
64442
26578
107673
104883
52999
165001
71642
29212
20221
45163
111071
41192
2030
98380
120255
110449
159581
78243
147600
61878
27774
101571
98430
53339
161617
71402
31109
21771
45534
103865
39937
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
Ruch naturalny
W 2006 roku w Warszawie odnotowano 16 403 urodzenia żywe (o 1 268 więcej niż w 2005
roku). Współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności ogółem wyniósł 9,7 (w roku 2005
wyniósł 9,0), przy średniej dla Polski 9,8. Liczba zgonów w Warszawie w 2006 roku wynosiła
17 363 (tj. o 250 mniej niż w 2005 roku). Współczynnik zgonów na 1000 ludności wynosił
10,3 i jest wyższy niż dla Polski (9,7).
Tabela 8.
Ruch naturalny w latach 1990 – 2006.
Wyszczególnienie
1990
1995
2000
2003
2004
2005
2006
Urodzenia żywe
Zgony
Przyrost naturalny
Przyrost
naturalny
na 1000 ludności
14604
19020
- 4416
11576
18718
- 7142
11594
17551
- 5956
12731
17816
- 5085
13990
17464
- 3474
15135
17613
- 2477
16403
17363
- 960
- 2,7
- 4,4
- 3,6
- 3,0
- 2,1
- 1,5
- 0,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane z dnia 23. 07. 2007 r.).
15
Przyrost naturalny
Od kilku lat notuje się w Warszawie ujemny przyrost naturalny, który w 2006 roku wyniósł
w liczbach bezwzględnych (–960), tj. (–0,6) na 1000 ludności (w 2005 roku –1,5). W latach
2004 – 2006 nastąpił niewielki wzrost liczby urodzeń, co zgodnie z prognozą GUS wskazuje
na możliwość przełamania niekorzystnych trendów. Przewiduje się, że proces ten będzie
postępował do 2010 roku, a po omawianym czasie współczynnik przyrostu naturalnego
będzie powoli malał.
Zgony
W 2006 roku zarejestrowano ogółem 17 363 zgonów mieszkańców Warszawy. Zgony kobiet
stanowiły 50,6% ogółu zgonów (zgony mężczyzn 49,4%). Liczba ogółu zgonów zmniejszyła
się o 250 w porównaniu do 2005 roku. W 2005 roku zarejestrowano 17 613 zgonów, w tym
zgony kobiet stanowiły większość (50,6%), a zgony mężczyzn 49,3%. W latach 2002 - 2006
liczba zgonów ludności m.st. Warszawy utrzymywała się na stałym poziomie.
Tabela 9.
Wybrane przyczyny zgonów mieszkańców m. st. Warszawy w latach
2002 – 2006.
2002
2003
LATA
2004
2005
2006
ogółem
17370
mężczyźni
8506
kobiety
8864
Choroby zakaźne i pasożytnicze
ogółem
132
mężczyźni
76
kobiety
56
w tym gruźlica układu oddechowego
ogółem
32
mężczyźni
23
kobiety
9
Nowotwory
ogółem
4941
mężczyźni
2513
kobiety
2428
Cukrzyca
ogółem
227
mężczyźni
102
kobiety
125
Choroby układu nerwowego
ogółem
196
mężczyźni
90
kobiety
106
Choroby układu krążenia
ogółem
7091
mężczyźni
3073
kobiety
4018
17816
8789
9027
17464
8638
8826
17613
8695
8918
17363
8578
8785
155
94
61
176
103
73
140
75
65
x
x
x
44
32
12
41
32
9
22
16
6
x
x
x
4910
2518
2392
4918
2564
2354
4946
2514
2432
x
x
x
236
100
136
233
99
134
220
108
112
x
x
x
189
104
85
192
76
116
281
136
145
x
x
x
7133
3101
4032
6729
2943
3786
6593
2853
3740
x
x
x
Wybrane przyczyny zgonów
M. ST. WARSZAWA
16
w tym: choroba nadciśnieniowa
ogółem
110
120
155
mężczyźni
41
49
56
kobiety
69
71
99
choroba niedokrwienna serca
ogółem
2877
2897
2768
mężczyźni
1325
1282
1303
kobiety
1552
1615
1465
choroba naczyń mózgowych
ogółem
1773
1746
1574
mężczyźni
701
712
613
kobiety
1072
1034
961
miażdżyca
ogółem
555
524
405
mężczyźni
154
159
112
kobiety
401
365
293
Choroby układu oddechowego
ogółem
976
1099
1082
mężczyźni
478
509
483
kobiety
498
590
599
Choroby układu trawiennego
ogółem
874
961
977
mężczyźni
427
463
472
kobiety
447
498
505
w tym: choroby wątroby
ogółem
321
325
358
mężczyźni
194
210
223
kobiety
127
115
135
Zewnętrzne przyczyny zgonu
ogółem
1059
1064
1017
mężczyźni
691
695
667
kobiety
368
369
350
w tym: samobójstwa
ogółem
162
169
173
mężczyźni
130
135
139
kobiety
32
34
34
Choroby układu moczowo-płciowego
ogółem
281
280
289
mężczyźni
140
141
129
kobiety
141
139
160
Zaburzenia psychiczne
ogółem
43
68
80
w tym: spowodowane zatruciami substancjami psychoaktywnymi
ogółem
39
62
74
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
ogółem
1393
1542
1582
150
58
92
x
x
x
2711
1234
1477
x
x
x
1589
631
958
x
x
x
396
118
278
x
x
x
1214
574
640
x
x
x
996
517
479
x
x
x
364
239
125
x
x
x
1038
659
379
x
x
x
176
129
47
x
x
x
332
158
174
x
x
x
50
x
46
x
1639
x
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
Umieralność niemowląt
Współczynnik umieralności niemowląt jest istotny dla określenia sytuacji zdrowotnej ludności.
W 2006 roku odnotowano 82 zgony niemowląt tj. o 15 zgonów więcej niż w 2005 roku (67
zgonów). Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych zwiększył się od
17
poziomu 4,43 w 2005 roku do wartości 5,0 w 2006 roku. Wskaźnik ten był wyższy niż
współczynnik dla Polski, który wynosił 4,98 na 1000 urodzeń żywych.
Należy stworzyć warunki do dalszego obniżania współczynnika umieralności niemowląt,
w celu zachowania przy życiu jak największej liczby noworodków. Według danych Urzędu
Statystycznego w Warszawie najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt w 2005 roku były
stany chorobowe powstające w okresie okołoporodowym i wady rozwojowe wrodzone.
Priorytetowym celem opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży staje się, więc zapewnienie
prawidłowego przebiegu ciąży oraz jak najwcześniejsza identyfikacja czynników ryzyka,
umożliwiająca objęcie tych kobiet odpowiednią opieką.
Umieralność niemowląt w latach 1990 – 2006.
Ryc. 4.
250
liczba zgonów
200
150
100
50
0
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
lata
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
Przeciętna długość trwania życia ludności Warszawy
Przeciętne dalsze trwanie życia jest prognozą stawianą na podstawie aktualnej sytuacji
epidemiologicznej i wskazuje, ile jeszcze lat będzie żyła osoba znajdująca się aktualnie
w określonym wieku. Według danych GUS w roku 2006 przeciętna długość życia mężczyzn
w Warszawie wynosiła 73,7 lat, a dla kobiet 80,5. Nadwyżka umieralności mężczyzn
w stosunku do kobiet oznacza, że mężczyźni żyją znacznie krócej niż kobiety. W przypadku
mieszkańców Warszawy różnica ta wynosi 6,8 roku i jest mniejsza niż dla całej Polski.
Przeciętna długość życia mieszkańców Warszawy wzrosła w porównaniu do roku 2003
(mężczyźni 72,6, kobiety 79,8).
18
Niepełnosprawność
Osoby niepełnosprawne stanowią w Warszawie grupę zróżnicowaną pod względem stopnia,
rodzaju niepełnosprawności i innych ważnych cech wyznaczających ich ograniczenia
i możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb. Istnieją znaczne bariery urbanistyczne,
architektoniczne i komunikacyjne utrudniające poruszanie się niepełnosprawnych. Sytuacja
ta powoduje poczucie dyskomfortu psychicznego i społecznego. Według danych Urzędu
Statystycznego w Warszawie w 2002 roku (brak danych GUS za lata 2003 - 2006) było
177 000 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. Liczba niepełnosprawnych
w Polsce w 2004 roku wynosiła 6 200 tys. osób. Szacuje się, że liczba ta będzie
systematycznie wzrastać.
Tabela 10. Osoby niepełnosprawne w dzielnicach m.st. Warszawy wg Narodowego
Spisu Powszechnego w 2002 r.
Niepełnosprawni w
wieku 15 lat i więcej
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
177 000
78739
98261
Bemowo
8 423
4 243
4 180
Białołęka
3 660
1 726
1934
Bielany
14 746
6 603
8 143
Mokotów
28 930
12 789
16 141
Ochota
11 084
4 798
6 286
Praga-Południe
19 528
8 722
10 806
Praga-Północ
8 696
3 846
4 850
Rembertów
1 965
960
1 005
Śródmieście
18 377
7 299
11 078
Targówek
12 566
5 959
6 597
Ursus
3 991
1 875
2 116
Ursynów
7 811
3 774
4 037
Wawer
6 356
2 887
3 469
Wesoła
1 388
676
712
Wilanów
1 084
489
595
Włochy
4 030
1 847
2 183
Wola
18 214
7 688
10 526
Żoliborz
6 161
2 558
3 603
Osoby
niepełnosprawne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
19
2.1. Czynniki społeczno - ekonomiczne
Wskaźniki bezrobocia
Poziom bezrobocia stanowi zmienną, która silnie koreluje ze stanem zdrowia oraz
samopoczuciem i zachowaniami zdrowotnymi ludności. W końcu grudnia 2006 roku, liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wynosiła 49 409 osób (dane GUS) i była
o 8 989 osób, tj. o (15,4%) mniejsza niż w grudniu 2005 roku. Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych kobiet wynosiła 26 073, co stanowi 52,8% ogółu bezrobotnych i 17,6%
bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. Stopa bezrobocia rejestrowanego
wynosiła 4,6% i była niższa niż w grudniu 2005 roku (5,6%). Najwięcej bezrobotnych było
na Pradze Południe 6 916 osób (13,9% ogółu bezrobotnych w Warszawie), a najmniej
w Wilanowie 220 osób (0,4%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w grudniu 2006 roku wynosiło 4001,14 zł.
Ryc. 5.
Procentowy udział bezrobotnych w m.st. Warszawa wg dzielnic w 2006
roku.
16,00%
13,9%
14,00%
11,7%
12,00%
9,2%
9,9%
10,00%
6,00%
7,9%
7,5%
8,00%
7,8%
5,2%
5,6%
3,9%
4,3%
3,9%
4,00%
2,0%
1,5%
2,00%
1,1%
2,1%
1,7%
dzielnice m . st. Warszaw y
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
20
Żoliborz
Wola
Włochy
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
Bemowo
Praga Południe
0,4%
0,00%
Wykształcenie
Wykształcenie stanowi jedną ze zmiennych społeczno – demograficznych, która wpływa na
zachowania i styl życia ludności. Na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego
w 2002 roku (brak danych za lata 2003 – 2006) wynika, że w Warszawie większość
mieszkańców posiadała wykształcenie średnie. (Ryc. 6). Wykształcenie wyższe posiadało
ok. 30% mieszkańców Warszawy. Największy odsetek osób z wykształceniem wyższym był
na Ursynowie i Żoliborzu. Natomiast na Pradze Północ i Targówku był największy odsetek
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Ryc.6. Wykształcenie mieszkańców m. st. Warszawy według dzielnic na podstawie
Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku.
Żoliborz
Wola
Włochy
dzielnice m. st. Warszawy
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
zasadnicze zaw odow e
Targówek
średnie
Śródmieście
w yższe
Rembertów
Praga Północ
Praga Południe
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
Bemowo
0%
10%
20%
30%
odsetek w ykształcenia
40%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
3. Zasoby ochrony zdrowia
Świadczenia zdrowotne mieszkańców m.st. Warszawy zwłaszcza w zakresie profilaktyki
i promocji zdrowia zabezpieczają publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Organami założycielskimi publicznych zakładów opieki zdrowotnej są:
21
1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Minister Obrony Narodowej
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego
5. Akademia Medyczna
6. Miasto Stołeczne Warszawa
7. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Tabela 11.
Zakłady opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w 2005 roku.
Liczba zakładów
Wyszczególnienie
Szpitale
ogółem
Zakłady opieki zdrowotnej i praktyki lekarskie
ogółem
48
637
w tym: zakłady opieki zdrowotnej
ogółem
537
ogółem
100
praktyki lekarskie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
Miasto Stołeczne Warszawa jest organem założycielskim dla 31 zakładów opieki zdrowotnej,
w tym:

10 szpitali,

15 zakładów lecznictwa otwartego,

3 zakładów opiekuńczo – leczniczych,

3 zakładów leczenia uzależnień.
Podstawą sytemu opieki zdrowotnej nad pacjentem jest instytucja lekarza rodzinnego
działającego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W Warszawie funkcjonuje 637
zakładów opieki zdrowotnej, w tym 100 praktyk lekarskich.
Istotnym elementem oddziaływań profilaktyki i promocji zdrowia w ramach omawianego
programu są placówki oświatowo wychowawcze i całodobowe placówki opiekuńczo –
wychowawcze, które stanowią priorytetową bazę oddziaływań. Edukacja zdrowotna
zwłaszcza dzieci i młodzieży stanowi podstawę do nabycia niezbędnych umiejętności dla
promowania i ochrony zdrowia mieszkańców Warszawy.
22
Istotnym elementem promocji zdrowia jest również zapewnienie stałej opieki profilaktycznej
ze względu na okres dynamicznego rozwoju dzieci i młodzieży, w którym mogą ujawnić się
np.: zaburzenia układu ruchu, otyłość. Korzystanie z nowych technologii (telefonów
komórkowych, komputerów, walkmanów) stwarza również niebezpieczeństwo uszkodzenia
słuchu, wzroku. Rozpowszechnienie na szeroką skalę działań w zakresie edukacji
zdrowotnej propagującej prozdrowotny styl życia i zwalczanie zachowań ryzykownych dla
zdrowia
(palenie
tytoniu,
picie
alkoholu,
używanie
narkotyków,
stosowanie
diet
odchudzających) wśród dzieci i młodzieży jest ważnym czynnikiem warunkującym stan
zdrowia przyszłego dorosłego społeczeństwa.
Do zadań osób pracujących w gabinetach medycyny szkolnej należy nie tylko sprawowanie
opieki medycznej nad uczniami, ale także promowanie zdrowia. W roku szkolnym 2005/2006
liczba
dzieci
i
młodzieży
w
szkołach
wynosiła
ogółem
199
623,
w
tym
w specjalnych 33 310 uczniów. Najwięcej (78 266) uczniów uczęszczało do szkół
podstawowych, mniej (75 295) do szkół ponadgimnazjalnych, a najmniej (46 062) uczniów
do gimnazjum. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 45 518 dzieci. W 18
całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych było pod opieką w 2005 roku (brak
danych za 2006 r.) 963 wychowanków. Ponadto na terenie m.st. Warszawy w 2005 roku
funkcjonowały 44 placówki stacjonarnej pomocy społecznej.
Tabela 12. Placówki oświatowo – wychowawcze na terenie m.st. Warszawy w roku
szkolnym 2005/2006.
Rodzaj jednostki
Rok szkolny 2005/2006
Liczba jednostek
Liczba uczniów
Przedszkola:
ogółem
w tym: przedszkola specjalne
oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych
Szkolnictwo podstawowe:
ogółem
w tym specjalne
Szkolnictwo gimnazjalne:
ogółem
w tym: specjalne
Szkolnictwo zasadnicze zawodowe:
ogółem
w tym: specjalne
przysposabiające do pracy zawodowej
specjalne
Szkolnictwo średnie zawodowe i artystyczne:
ogółem
Licea profilowane
w tym: specjalne
23
625
11
45518
529
154
4522
280
39
78266
1200
217
39
46062
1386
41
5
3403
62
8
182
145
30
3
16267
4031
125
technika
technika uzupełniające
średnie szkoły zawodowe
Szkoły artystyczne:
ogółem
w tym: nie dające uprawnień zawodowych
ze specjalnymi
dające uprawnienia zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące:
ogółem
w tym: specjalne
Uzupełniające licea ogólnokształcące:
ogółem
Szkolnictwo policealne:
ogółem
w tym: pomaturalne
Szkoły ogółem
w tym specjalne
76
9
27
11018
308
785
23
3028
10
1450
13
1578
165
6
47981
357
1
50
47
1
919
100
4566
80
199 623
33 310
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
Tabela 13. Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży
na terenie m.st. Warszawy w roku 2005.
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym: interwencyjne
rodzinne
socjalizacyjne
wielofunkcyjne
Placówki
18
2
1
13
2
Miejsca
1063
180
6
700
177
Wychowankowie
963
152
6
635
170
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
4. Styl życia
Styl życia mieszkańców Warszawy jest bardzo zróżnicowany, o czym świadczą wyniki
badania, które zostało przeprowadzone w 2006 roku w oparciu o kwestionariusz
wypracowany w ramach Projektu „HEPRO – Zbiór Narzędzi do Opracowania Profilu
Zdrowia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu INTERREG III B.
Badana populacja była reprezentatywną grupą ogółu mieszkańców Warszawy. W koncepcji
badania
wśród
czynników
ze
wspomnianego
szczegółowe kwestie, mające wpływ na zdrowie:
-
palenie tytoniu
-
spożywanie alkoholu
-
aktywność fizyczna
-
wybrane aspekty odżywiania
24
obszaru
uwzględniono
następujące
-
indeks masy ciała i intencje związane z jego zmianą
-
odczuwane wsparcie społeczne oraz poziom zaufania
Palenie tytoniu
Palenie tytoniu jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych antyzdrowotnych elementów
stylu życia człowieka. Zdrowotne powikłania wynikające z palenia papierosów mieszczą się
w trzech podstawowych grupach schorzeń: nowotworach, chorobie wieńcowej serca oraz
niewydolności płuc. Palenie tytoniu jest bardzo istotnym, podlegającym modyfikacji
czynnikiem wpływającym na stan zdrowia ludności.
Spośród osób objętych badaniem HEPRO, 24% (niemal 1/4) mieszkańców Warszawy paliło
codziennie, natomiast ok. 5% stanowili palacze okazjonalni, 60% nigdy nie paliło
papierosów. Mężczyźni znacznie częściej sięgali po papierosa - codziennie paliło prawie
30% mężczyzn i około 20% kobiet. Najwyższy odsetek palaczy zanotowano w przedziale
wiekowym 45 - 54 lata, gdzie do regularnego palenia przyznało się ponad 36% osób. Około
2% mniej paliło w grupie 55 i 64-latków. Najmniej palaczy 12% było w najmłodszej grupie do
25 roku życia. Najwięcej palących papierosy (ponad 60%) znajdowało się w grupie badanych
z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym. Ponadto osoby mające
trudniejszą sytuację materialną częściej paliły papierosy – codziennie paliło 40%
respondentów w najtrudniejszej sytuacji oraz około 30% mających trudności finansowe.
Wśród palących badanych 17% uznało rzucenie palenia za bardzo ważne, zaś 16% za
zupełnie nieistotne, 6% ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii. Pozostali mieszkańcy
Warszawy 61% uznali rzucenie palenia za istotne. Są to korzystne, ale daleko
niewystarczające tendencje.
Alkohol
Alkohol jest przyczyną wielu różnorodnych problemów społecznych i zdrowotnych, których
rozpowszechnienie jest ściśle związane z wielkością spożycia. Problemy zdrowotne dotyczą
zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Wśród nich istotną rolę odgrywa
uzależnienie od alkoholu. Nadmierne spożywanie alkoholu związane jest ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia licznych chorób: marskości wątroby, chorób sercowo-naczyniowych.
W omawianym badaniu konsumpcja alkoholu była bardziej rozpowszechniona wśród
mężczyzn niż kobiet. Głównym aspektem związanym ze spożywaniem alkoholu jest problem
tzw. „weekendowego upijania się”. Ilość wypijanego alkoholu wzrasta (do 32% dla mężczyzn
i 13% dla kobiet) w dniach wolnych od pracy. Najwięcej osób spożywających alkohol
25
występowało w grupie osób pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Spośród badanych 7% osób
uznało konieczność ograniczenia spożywania alkoholu za bardzo ważny problem. Dla niemal
40% było to zupełnie nieistotne.
Używanie substancji psychoaktywnych
W Warszawie liczba osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest trudna do
oszacowania. Liczbę okazjonalnych użytkowników narkotyków w Warszawie można
szacować na około 110 tys. osób, w tym 70 tys. w wieku 16 – 24 lata. Liczbę problemowych
użytkowników narkotyków można szacować na 4000 – 10 000 osób. W grudniu 2005 roku
w Warszawie było:

652 osoby seropozytywne używające narkotyków w iniekcjach,

1500 – 2750 osób problemowych użytkowników opiatów,

1200 – 2200 problemowych użytkowników opiatów w iniekcjach,

1100 – 2300 problemowych użytkowników opiatów chętnych do podjęcia leczenia
substytucyjnego,

300 pacjentów rocznie uczestniczy w trzech programach substytucyjnych, które
funkcjonują na terenie m.st. Warszawy
Z danych zawartych w Raporcie pt.: „Oszacowanie występowania chorób zakaźnych
(wirusowe zapalenie wątroby typu C i B, HIV wśród narkomanów przyjmujących środki
odurzające w iniekcjach w miastach o różnym stopniu realizacji programów redukcji szkód”
(M. Rosińska Państwowy Zakład Higieny 2004 r.) wynika, że w Warszawie w grupie osób,
które choć raz przyjęły narkotyk dożylnie 16% z nich to osoby zakażone wirusem HIV,
a 60% to osoby zakażone wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Wzrost spożycia
substancji psychoaktywnych dotyczy głównie osób młodszych, które nie są jeszcze
uzależnione, ale narażają się na ryzyko związane z problemowym przyjmowaniem substancji
droga dożylną. W 2004 roku współczynnik zgonów z przedawkowania narkotyków
w Warszawie wynosił 1,7 na 100 000 ludności i był wyższy niż dla Polski (0,6 na 100 000
ludności). W 2005 roku według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie z powodu
zażywania substancji psychoaktywnych zmarło 46 osób.
Istnieje potrzeba intensyfikacji działań w zakresie ograniczenia popytu na narkotyki,
szczególnie wśród okazjonalnych użytkowników substancji psychoaktywnych oraz osób
używających ich problemowo.
26
Ryc. 7.
Zgony z powodu przedawkowania narkotyków (współczynniki na 100
tys. mieszkańców).
2,5
Warszawa
Polska
2,1
2
1,7
1,7
1,5
1,2
1
0,7 0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6 0,6
0,5
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Źródło: Janusz Sierosławski – Instytut Psychiatrii i Neurologii: Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków.
Aktywność fizyczna
Aktywność fizyczna to nie tylko uprawianie sportów, jak jogging czy pływanie, ale także
większa
aktywność
podczas
wykonywania
codziennych,
rutynowych
obowiązków.
Nieaktywny styl życia jest powiązany bezpośrednio z podwyższonym ryzykiem chorób
sercowo-naczyniowych. Brak aktywności podnosi ryzyko otyłości, występowania cukrzycy,
nadciśnienia i nadmiernego poziomu złego cholesterolu we krwi. Natomiast zachowując
zwiększoną
aktywność
fizyczną
poprawia
się
stan
zdrowia
psychicznego
oraz
samopoczucie. Pozwala to na lepsze radzenie sobie ze stresem oraz poprawę samooceny.
W badaniu HEPRO najwięcej mieszkańców Warszawy spędzało czas wolny wykonując
lekkie ćwiczenia (spacery, dojazd rowerem do pracy lub praca w ogródku). Intensywnie
uprawiało sport (kilka razy w tygodniu) 7% badanych, natomiast 11% ćwiczyło lub
wykonywało ciężkie prace fizyczne, przez co najmniej 4 godziny w tygodniu. Niemal 1/4
oceniła aktywność fizyczną jako bardzo istotną. Zaledwie 6% osób uznało tę kwestię za
mniej ważną. Poziom aktywności fizycznej w widoczny sposób spadał wraz ze wzrostem
wieku badanych. O ile intensywnie sport uprawiało ok. 12% osób z grupy wiekowej do 34 lat,
27
to wśród 35 – 44-latków było to ok. 6%. Zaledwie ok. 5% mieszkańców w wieku 55 - 64 lata
wykonywało ćwiczenia fizyczne. Wzrastała również liczba osób preferujących bierny
wypoczynek – z 18% w grupie najmłodszej, do ponad 58% w najstarszej grupie. Poziom
wykształcenia także miał wpływ na sposób spędzania wolnego czasu oraz podejmowanie
aktywności fizycznej. Najwięcej mieszkańców intensywnie uprawiających sport było wśród
osób z wykształceniem podstawowym (12,64%) i wyższym (7,58%). Ponad połowa osób
(54,64%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym preferowała bierny sposób spędzania
wolnego czasu.
Odżywianie
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (Word Health Organization - WHO)
otyłość jest rezultatem niepożądanego przyrostu masy ciała, spowodowanego dodatnim
bilansem energetycznym – spożywaniem większej ilości kalorii niż jest zużywane przez daną
osobę. Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, m.in.: cukrzycy insulinoniezależnej,
choroby
wieńcowej,
nadciśnienia
tętniczego
oraz
pojawienia
się
problemów
psychospołecznych. W Europejskim Regionie WHO nadmierna masa ciała stanowi
przyczynę jednego miliona zgonów rocznie.
W badaniu HEPRO nawyki żywieniowe mieszkańców Warszawy badano poprzez
rozpoznanie częstości spożywania określonych grup produktów spożywczych ważnych dla
utrzymania zdrowia takich, jak: warzywa, owoce, pieczywo z pełnego ziarna oraz ryby. Na
podstawie wzrostu i masy ciała ankietowanych określono wskaźnik masy ciała (BMI)
mieszkańców Miasta. Obliczenia te umożliwiły analizę częstości występowania nadwagi
i otyłości w badanej populacji. Nadmiar masy ciała występował u 32% badanych
mieszkańców. Wskaźnik masy ciała większości badanych (63%) był w granicach normy
(norma BMI 18,5 – 24,9). Wraz z wiekiem ankietowanych wzrastał odsetek osób z nadwagą
i otyłością. Częstość występowania nadwagi i otyłości korelowała z wykształceniem
warszawiaków i dominowała wśród osób z wykształceniem podstawowym (34,12%)
i zasadniczym zawodowym (51,58%).
Zdrowie psychiczne
Zdrowie psychiczne jest określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia
ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, zdolność do pracy, miłości i działalności
twórczej. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób zgłaszających się po pomoc
psychologiczno – psychiatryczną. Wzrasta także występowanie zaburzeń depresyjnych oraz
problemów spowodowanych piciem alkoholu i przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.
Znaczna liczba osób (70%) w badaniu HEPRO uskarżała się na odczuwanie stresu w życiu
codziennym. Wraz z wiekiem wrastała częstotliwość odczuwania stresu osiągając najwyższe
28
wartości w grupie wiekowej 35 – 44 oraz 45 – 54-latków. Najczęściej uskarżały się na niego
osoby po studiach lub szkole średniej. Istotnym elementem przeciwdziałania powstawaniu
niekorzystnych czynników psychicznych jest wsparcie społeczne ze strony rodziny
i przyjaciół. W populacji warszawskiej obserwuje się niekorzystne trendy w tym zakresie.
Osoby badane uskarżały się na samotność i brak wsparcia ze strony najbliższych.
Zdrowie ludzi starszych
Obserwowane w Warszawie zjawisko starzenia się społeczeństwa ma istotny wpływ na
kształtowanie się zachorowalności i chorobowości. Mieszkańcy po 65 roku życia
w największym stopniu korzystają z różnego rodzaju świadczeń medycznych udzielanych
zarówno w ramach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego. Według prognozy do 2030 roku
zwiększy się liczebność starszych mieszkańców Warszawy. Oznacza to duże potrzeby
zdrowotne
w
zakresie
opieki
nad
osobami
starszymi,
przewlekle
chorymi
i niepełnosprawnymi.
W badaniu HEPRO ponad 46% badanych mieszkańców w wieku powyżej 55 lat, cierpi na
chroniczną chorobę lub inną przewlekłą przypadłość, przy czym dla 22% całej populacji
powyżej 55 lat dolegliwości te stanowiły znaczne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu.
Największym problemem są dolegliwości związane z chorobami układu mięśniowoszkieletowego. Na bóle kręgosłupa cierpiała zgodnie z własnymi wskazaniami prawie połowa
mieszkańców,
a
dodatkowo
prawie
14%
doświadczyło
takich
dolegliwości
w przeszłości. Drugim co do częstotliwości schorzeniem wśród osób powyżej 55 lat było
nadciśnienie tętnicze.
Istotnym elementem charakterystyki tej grupy w kontekście stanu zdrowia jest zwiększający
się indeks masy ciała. Osób z prawidłową masą ciała w tej grupie jest mniej niż mających
nadwagę lub otyłość. Dodatkowo dla ponad 20% mieszkańców z tej grupy zmiana wagi ciała
jest bardzo istotna. Przeważająca większość pytanych pragnęłaby schudnąć.
Osoby zaliczane do starszej populacji Warszawy rzadziej spędzają swój czas wolny
w sposób aktywny – ok. 56% powyżej 55 lat, odpoczywa głównie przed telewizorem,
czytając książkę. W całej populacji odsetek tak organizujących sobie czas wolny osób sięgał
39%. Sport intensywnie uprawia ok. 2% 55-latków i starszych mieszkańców (7% w populacji
badanej), a lekki trening podejmowało ok. 30% badanych mieszkańców (wobec 39% w całej
grupie).
29
Ocena stanu opieki, kondycji zdrowotnej osób starszych w Warszawie oraz trendów
demograficznych była podstawą do opracowania pilotażowego: Miejskiego Systemu Opieki
Geriatrycznej na lata 2008 – 2011. Głównym założeniem projektu jest:
1. Zapewnienie starszym mieszkańcom Miasta pełnej opieki medycznej, a także
umożliwienie im kontynuacji aktywnego życia i pozostanie osobą sprawną, jak
najdłużej zdolną do samodzielnego życia.
2. Profilaktyka chorób typowych dla wieku podeszłego, która pozwoli na utrzymanie
bardziej zdrowego społeczeństwa, a co za tym idzie do obniżenia kosztów
ponoszonych przez Państwo na leczenie i rehabilitację.
W pilotażu będą brały udział trzy ośrodki opieki dziennej wraz z poradnią geriatryczną oraz
z domową opieką geriatryczną w trzech dzielnicach: Żoliborz, Praga Północ, Wola (są to
najstarsze pod względem demograficznym dzielnice m.st. Warszawy). Wypracowany model
pracy i świadczenia usług zdrowotnych, psychologicznych pielęgnacyjnych i innych oraz
stworzenie warunków środowiskowych minimalizujących bariery m.in. architektoniczne,
będzie modelem pracy dla pozostałych ośrodków dla osób starszych.
5. Sytuacja zdrowotna mieszkańców m.st. Warszawy
Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie liczba porad w poradniach
podstawowej opieki zdrowotnej w 2006 roku wynosiła 14 994 790. W zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej notuje się znaczną tendencję wzrostową w liczbie udzielonych porad
wzrost o ok. 3 086 w porównaniu z 2000 rokiem. W 2006 roku udzielono 8 634 720 porad
specjalistycznych. Wzrasta również liczba porad stomatologicznych. W roku 2006 z wizyty
u stomatologa skorzystało 1 643, 5 osób. W miejskich ośrodkach leczenia uzależnień
leczono 6 065 pacjentów.
Tabela 14.
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w m. st. Warszawie.
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2003
2004
2005
2006
w tys.
Udzielone porady (w ciągu
roku)
Lekarskie
11908,8
13766,1
13 905,2
13 093,7
14 994,8
10631,8
12150,2
12219,4
11601,4
13 351,3
w tym specjalistyczne
x
x
x
x
8 634,7
stomatologiczne
Porady udzielone na 1
mieszkańca
lekarskie
1277,0
1615,9
1685,9
1492,4
1 643,5
7,1
8,2
8,2
7,7
x
6,3
7,2
7,2
6,8
x
0,8
1,0
1,0
0,9
x
stomatologiczne
Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy 2006, dane za 2006 r. US w Warszawie stan na dzień 23.07.2007 r.
30
Tabela 15.
Świadczenia udzielone w 2006 r. w zakładach opieki zdrowotnej dla
których m.st. Warszawa jest organem założycielskim.
Zakłady Opieki Zdrowotnej
2006 r.
Szpitale:
Liczba pacjentów hospitalizowanych ogółem
w tym dzieci
140561
7586
Liczba pacjentów przyjętych w poradniach przyszpitalnych
282436
w tym dzieci
Liczba pacjentów w lecznictwie otwartym:
w poradniach specjalistycznych
nocna pomoc lekarska
dyżury sobotnio-niedzielne i świąteczne
Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze:
liczba przyjętych pacjentów
Ośrodki leczenia uzależnień:
liczba pacjentów
30667
1940798
72091
90754
274
6065
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy.
Główne problemy zdrowotne
Główne problemy zdrowotne populacji Warszawy stanowią w większości choroby będące
najczęstszymi przyczynami zgonów. Do najważniejszych przyczyn zgonów mieszkańców
Warszawy w 2005 roku (brak danych w GUS za 2006 r.) należały: choroby układu krążenia
(37,4% ogółu zgonów), nowotwory (28,0%), choroby układu oddechowego (6,9%), przyczyny
zewnętrzne
(5,9%),
choroby
układu
pokarmowego
(5,6%
ogółu
zgonów).
W opracowaniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), umieralność osób przed 65 rokiem
życia przyjmuje się za umieralność przedwczesną. Problem przedwczesnej umieralności
w większym stopniu dotyczy mężczyzn (8,5% ogółu zgonów) niż kobiet (5,8% ogółu
zgonów). W 2005 roku w Warszawie zmarło 2 521 osób w przedziale wieku 60 - 69 lat, co
stanowi 14,3 % ogółu zgonów. Obserwuje się duże różnice w poziomie umieralności ogółu
mieszkańców poszczególnych dzielnic Warszawy. Charakter tego zróżnicowania częściowo
wynika z różnic w strukturze wieku mieszkańców, co szczególnie wyraźnie zaznacza się
w przypadku poziomu umieralności mieszkańców Śródmieścia, Woli i Pragi Północ.
Natomiast Wilanów i Ursynów są dzielnicami, których mieszkańcy są najmniej narażeni na
ryzyko zgonów.
31
Tabela 16.
Zgony według płci i wieku w m.st. Warszawie w latach 2000 – 2005.
WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem
m - mężczyźni
k - kobiety
OGÓŁEM
o
m
k
w wieku:
0 – 4 lata
o
m
k
5 – 9 lat
o
m
k
10 – 14 lat
o
m
k
15 – 19 lat
o
m
k
20 – 29 lat
o
m
k
30 – 39 lat
o
m
k
40 – 49 lat
o
m
k
50 – 59 lat
o
m
k
60 – 69 lat
o
m
k
70 lat i więcej
o
m
k
LATA
2000
2003
2004
2005
17551
8748
8803
17816
8789
9027
17464
8638
8826
17613
8695
8918
92
57
35
6
3
3
14
9
5
41
30
11
194
144
50
294
214
80
1172
777
395
1732
1163
569
3306
2019
1287
10700
4332
6368
92
59
33
10
3
7
9
4
5
46
33
13
183
141
42
234
169
65
904
590
314
1985
1319
666
2753
1637
1116
11600
4833
6767
97
64
33
5
3
2
8
6
2
37
27
10
175
138
37
261
195
66
921
637
284
2041
1353
688
2572
1523
1049
11347
4692
6655
81
54
27
9
5
4
12
10
2
41
24
17
200
164
36
256
196
60
861
585
276
2110
1376
734
2521
1498
1023
11521
4783
6738
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych – Rocznik Statystyczny Warszawy 2006 r.
32
Zgony według głównych przyczyn w dzielnicach m. st. Warszawy w 2005
r. (współczynnik na 100 tys. ludności)
800
700
600
500
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Praga Południe
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
0
Żoliborz
choroby układu
oddechowego
Wola
100
Włochy
zewnętrzne przy czy ny
zachorowania i zgony
Wilanów
200
Wesoła
choroby układu krążenia
Wawer
300
Ursynów
nowotwory
Ursus
400
Bemowo
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności według
głównych przyczyn
Ryc. 8.
dzielnice m . st. Warszaw y
Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie z dnia 23.07.2007.
Choroby układu krążenia
Stanowią najważniejszą przyczynę umieralności wśród kobiet i mężczyzn w Warszawie.
W 2005 roku z powodu chorób układu krążenia zmarło 6 593 osoby, co stanowi 37,4% ogółu
zgonów mieszkańców Warszawy (388 zgonów na 100 tys. ludności). Dominującą przyczyną
zgonów w tej grupie chorób jest choroba niedokrwienna serca (15,4% ogółu zgonów),
w mniejszym stopniu choroby naczyń mózgowych, które były odpowiedzialne za 9,0%
wszystkich zgonów warszawiaków.
Choroby układu krążenia stanowiły największe zagrożenie życia dla mieszkańców Żoliborza
(678 zgonów na 100 tys. ludności), Woli (598 zgonów na 100 tys. ludności), Śródmieścia
(592 zgony na 100 tys. ludności) i Pragi Północ (512 zgonów na 100 tys. ludności).
Natomiast w korzystnej sytuacji pod tym względem byli mieszkańcy Ursynowa (129 zgonów
na 100 tys. ludności), Wilanowa (183 zgony na 100 tys. ludności) i Bemowa (208 zgonów na
100 tys. ludności).
Pomimo ogólnego trendu spadkowego zgonów z powodu chorób układu krążenia, nadal
stanowią one istotne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Istnieje zatem ogromna
33
potrzeba oddziaływań edukacyjnych i prewencyjnych w celu minimalizowania chorób
sercowo – naczyniowych.
Tabela 17.
Umieralność z powodu chorób układu krążenia w latach 2002 – 2005.
Przyczyny zgonów
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
Choroby układu krążenia w tym:
choroba nadciśnieniowa
choroba niedokrwienna serca
choroby naczyń mózgowych
miażdżyca
2002
Lata
2003
2004
2005
7091
3073
4018
110
41
69
2877
1325
1552
1773
701
1072
555
154
401
7133
3101
4032
120
49
71
2897
1282
1615
1746
712
1034
524
159
365
6593
2853
3740
150
58
92
2711
1234
1477
1589
631
958
396
118
278
6729
2943
3786
155
56
99
2768
1303
1465
1574
613
961
405
112
293
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
Zgony z powodu chorób krążenia w latach 2002-2005 (współczynnik na
100 tys. ludności).
Ryc. 9.
450,00
współczynnik na 100 000 ludności
400,00
350,00
Choroby układu krążenia
300,00
choroba nadciśnieniow a
250,00
choroba niedokrw ienna serca
choroby naczyń mózgow ych
200,00
miażdżyca
150,00
100,00
50,00
0,00
2002r.
2003r.
2004r.
lata
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
34
2005r.
Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia w dzielnicach m.st.
Warszawy w 2005 r. (współczynnik na 100 tys. ludności)
Ryc. 10.
700
600
500
400
300
200
Żoliborz
Wola
Włochy
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
0
Praga Południe
100
Bemowo
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności
800
dzielnice m . st. Warszaw y
Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia
23.07.2007.
Choroby nowotworowe
Stanowią drugą przyczynę zgonów w Warszawie. W 2005 roku z ich powodu zmarło 4 946
mieszkańców, co stanowi 28,0% ogółu zgonów w Warszawie (291 zgonów na 100 tys.
ludności). Wśród nowotworów złośliwych największe zagrożenie życia dla mieszkańców
stanowią nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc, z powodu których w 2005 roku zmarło
w Warszawie 1 131 osób, co stanowi 6,4% ogółu zgonów mieszkańców. Drugą przyczynę
stanowi nowotwór jelita grubego, który był odpowiedzialny za 538 zgonów (3,0% ogółu
zgonów mieszkańców). W 2005 roku z powodu nowotworu sutka zmarło 316 kobiet,
z powodu nowotworu żołądka zmarły 232 osoby.
Nowotwory złośliwe stanowiły największe zagrożenie dla życia mieszkańców Żoliborza
(464 zgony na 100 tys. ludności), Śródmieścia (392 zgony na 100 tys. ludności) i Pragi
Północ (376 zgonów na 100 tys. ludności). Najmniejsze zagrożenie stanowiły dla
mieszkańców Białołęki (103 zgony na 100 tys. ludności), Ursynowa (126 zgonów na 100 tys.
ludności) i Wesołej (157 zgonów na 100 tys. ludności).
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe systematycznie wzrasta mimo prowadzonych
bezpłatnych
badań
profilaktycznych,
skierowanych
35
do
różnych
grup
wiekowych.
Rozpoznanie nowotworu we wczesnej fazie można w wielu przypadkach wyleczyć,
a w wielu innych przedłużyć i poprawić jakość życia. Ponadto na podstawie prognozy do
2030 roku należy spodziewać się znacznego wzrostu liczby zachorowań na nowotwory
złośliwe w populacji Warszawy, z uwagi na przewidywany wzrost liczby ludności
w najstarszych grupach wiekowych i zależność między zachorowalnością na nowotwory
złośliwe a wiekiem.
Tabela 18.
Umieralność z powodu nowotworów złośliwych w latach 2002 – 2005.
Lata
Przyczyna zgonu
Choroby nowotworowe
ogółem
mężczyźni
kobiety
2002
2003
2004
2005
4941
2513
2428
4910
2518
2392
4918
2564
2354
4946
2514
2432
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
Tabela 19.
Najczęstsze nowotwory złośliwe w populacji Warszawy w 2005 roku.
Umiejscowienie nowotworu
Ogółem
Tchawica, oskrzela i płuca
Jelito grube
Sutek
Żołądek
Trzustka
Gruczoł krokowy
Mózg
Pęcherz moczowy
Jajnik
Białaczka
Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe
Szyjka macicy
Chłoniaki nieziarnicze
Warga, jama ustna i gardło
Przełyk
Szpiczak mnogi
Krtani
Skóra
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
36
Zgony z powodu nowotworów
złośliwych w 2005 r.
Liczby bezwzględne
% zgonów
4946
100
1131
22,86
538
10,9
316
6,4
232
4,7
223
4,5
187
3,9
154
3,1
144
2,9
134
2,7
132
2,7
121
2,4
89
1,8
88
1,7
86
1,7
74
1,5
70
1.4
54
1,0
38
0,8
Ryc. 11.
Zgony z powodu wybranych nowotworów złośliwych w roku 2005
(współczynnik na 100 tys. ludności)
nowotwór złośliwy tchawicy oskrzeli i płuc
nowotwór złośliwy okrężnicy
nowotwór złośliwy sutka
nowotwór złośliwy żołądka
nowotwór złośliwy trzustki
2005r.
nowotwór złośliwy opon mózgowych, mózgu i innych
nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
nowotwór złośliwy jajnika
nowotwór złośliwy wątroby
nowotwór złośliwy szyjki macicy
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie.
Ryc. 12.
Zgony z powodu nowotworów złośliwych w dzielnicach m. st. Warszawy
w 2005 r. (współczynnik na 100 000 ludności)
Żoliborz
Wola
Włochy
dzielnice m. st. Warszawy
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Praga Południe
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
Bemowo
0
100
200
300
400
w spółczynnik zgonów na 100 tys. ludności
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie z dnia 23.07.2007.
37
500
Choroby układu oddechowego
Choroby układu oddechowego w 2005 roku były przyczyną 6,9% wszystkich zgonów
mieszkańców Warszawy. W roku 2005 zmarło w Warszawie z ich powodu 1 214 osób (71
zgonów na 100 tys. ludności). Liczba zgonów z powodu tych chorób systematycznie wzrasta
i w porównaniu do roku 2002 wzrosła o 243 zgony. Na choroby układu oddechowego chorują
częściej kobiety niż mężczyźni. Ponad połowa (67,8%) z tej grupy przyczyn jest
przypisywana zapaleniom płuc. Natomiast w mniejszym stopniu przyczyną zgonów są
przewlekłe choroby układu oddechowego. W 2005 roku z powodu przewlekłych chorób dróg
oddechowych zmarły 263 osoby, co stanowi 1,5% ogółu zgonów w Warszawie.
W Polsce liczba chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) sięga 2 mln osób
(około 5% kobiet i 10% mężczyzn ogólnej populacji). Według Światowej Organizacji Zdrowia
POChP zajmuje czwarte miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie.
Choroby układu oddechowego stanowiły największe zagrożenie dla życia mieszkańców
Śródmieścia (115 zgonów na 100 tys. ludności), Pragi Południe (109 zgonów na 100 tys.
ludności) i Ochoty (104 zgony na 100 tys. ludności). Natomiast najmniejsze zagrożenie
stanowiły dla życia mieszkańców Ursynowa (11,2 zgony na 100 tys. ludności), Białołęki (21
zgonów na 100 tys. ludności) i Wilanowa (27 zgonów na 100 tys. ludności).
Tabela 20.
Umieralność z powodu chorób układu oddechowego w latach 2002 –
2005.
Przyczyna zgonu
2002
Choroby układu oddechowego
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
ogółem
ogółem
w tym:
zapalenie płuc
przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
grypa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
38
Lata
2003 2004
976
478
498
1099
509
590
1082
483
599
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2005
1214
574
640
828
263
9
Zgony z powodu chorób układu oddechowego w dzielnicach m. st.
Warszawy w 2005 r. (współczynnik na 100 tys. ludności)
140
120
100
80
60
40
Żoliborz
Wola
Włochy
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
0
Praga Południe
20
Bemowo
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności
Ryc. 13.
dzielnice m . st. Warszaw y
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie z dnia 23.07.2007.
Przyczyny zewnętrzne zgonów
Z powodu przyczyn zewnętrznych w 2005 roku zmarło w Stolicy 1038 osób, co stanowi
5,9 % ogółu zgonów. (61 zgonów na 100 tys. ludności). Wśród przyczyn zewnętrznych do
największych zagrożeń życia zaliczają się wypadki komunikacyjne, z powodu których
w 2005 roku zmarło 2190 mieszkańców, co stanowi 12,4% ogółu zgonów w Warszawie (129
zgonów na 100 tys. ludności), w mniejszym stopniu upadki (1,3% ogółu zgonów)
i samobójstwa (1% ogółu zgonów). Liczba ofiar wypadków wzrosła o 224 osoby
w porównaniu z 2004 rokiem. W 2005 roku 109 wypadków było spowodowane przez
nietrzeźwych kierujących. Stały wzrost liczby pojazdów, duża prędkość, utrzymująca się
liczba kierujących po spożyciu alkoholu wpływa na stan wypadkowości. Wskazuje to na
konieczność wprowadzenia intensywnych działań prewencyjnych.
Zewnętrzne przyczyny zgonów były największym zagrożeniem dla życia mieszkańców Pragi
Północ (124 zgony na 100 tys. ludności), Woli (111 zgonów na 100 tys. ludności)
i Śródmieścia (73 zgony na 100 tys. ludności). Natomiast najmniejsze zagrożenie stanowiły
dla życia mieszkańców Wilanowa (27 zgonów na 100 tys. ludności), Ursynowa (28 zgonów
na 100 tys. ludności) i Białołęki (33 zgony na 100 tys. ludności).
39
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn w latach 2002 – 2005.
Tabela 21.
Lata
2002 2003 2004 2005
Przyczyna zgonu
ogółem 1059
mężczyźni 691
kobiety 368
ogółem 162
mężczyźni 130
kobiety
32
ogółem 2450
ogółem
x
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu:
w tym: samobójstwa
Ofiary wypadków komunikacyjnych
Upadki
1064
695
369
169
135
34
2219
x
1017
667
350
173
139
34
1966
x
1038
659
379
176
x
x
2190
230
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn w dzielnicach m.st. Warszawy
w 2005 r. (współczynnik na 100 tys. ludności)
140
120
100
80
60
40
dzielnice m . st. Warszaw y
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie z dnia 23.07.2007.
40
Żoliborz
Wola
Włochy
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
0
Praga Południe
20
Bemowo
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności
Ryc. 14.
Ryc.15.
Zewnętrzne przyczyny zgonów w latach 2002 – 2005 (współczynnik na
100 tys. ludności).
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności
160
140
120
Ofiary w ypadków
komunikacyjnych
100
Zew nętrzne przyczyny
zachorow ania i zgonu
80
Samobójstw a
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
lata
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie z dnia 23.07.2007.
5.1. Inne problemy zdrowotne
Choroby układu pokarmowego
Choroby układu pokarmowego były w 2005 roku odpowiedzialne za 996 zgonów
mieszkańców Warszawy, co stanowi 5,65% ogółu zgonów (59 zgonów na 100 tys. ludności).
Główny udział w tej grupie przyczyn mają choroby wątroby, z powodu których w 2005 roku
zmarły 364 osoby. Liczba zgonów, z powodu chorób układu pokarmowego systematycznie
wzrasta w porównaniu z 2002 rokiem wzrosła o 122 zgony.
Choroby układu pokarmowego były największym zagrożeniem dla życia mieszkańców
Żoliborza (97 zgonów na 100 tys. ludności), Pragi Północ (94 zgony na 100 tys. ludności)
i Woli (79 zgony na 100 tys. ludności). Natomiast najmniejsze zagrożenie stanowiły dla życia
mieszkańców Rembertowa (22 zgony na 100 tys. ludności), Ursusa (26 zgonów na 100 tys.
ludności) i Ursynowa (27 zgonów na 100 tys. ludności). Brak danych w Urzędzie
Statystycznym w Warszawie odnośnie zgonów w dzielnicy Wilanów uniemożliwił porównanie
zagrożenia życia mieszkańców tej Dzielnicy.
41
Tabela 22. Zgony z powodu chorób układu pokarmowego w latach 2002 – 2005.
Przyczyna zgonu
2002
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
Choroby układu pokarmowego
w tym :choroby wątroby (głównie marskość)
874
427
447
321
194
127
Lata
2003 2004
961
463
498
325
210
115
2005
977
472
505
358
223
135
996
517
479
364
x
x
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
Zgony z powodu chorób układu trawiennego w dzielnicach m. st.
Warszawy w 2005 r. (współczynnik na 100 tys. ludności)
120
100
80
60
Żoliborz
Wola
Włochy
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Śródmieście
Rembertów
Praga Północ
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
0
Praga Południe
20
Wilanów
brak danych
40
Bemowo
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności
Ryc. 16.
dzielnice m . st. Warszaw y
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie z dnia 23.07.2007.
Cukrzyca
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała cukrzycę za chorobę społeczną wywierającą
decydujący wpływ na ogólny stan zdrowia społeczeństwa. W Polsce cukrzycą dotkniętych
jest ok. 2 milionów osób (ok. 5% ludności). Cukrzyca jest rozpoznawana, jak i leczona
u około 60-70% chorych, natomiast nieznana (utajona) i nieleczona pozostaje u 30-40%
wszystkich chorych. Według prognozy WHO liczba chorych na cukrzycę w ciągu najbliższych
25
lat
może
wzrosnąć
do
ok.10%
populacji,
ok. 4 mln chorych (dane Ministerstwa Zdrowia).
42
w
Polsce
będzie
to
stanowić
W roku 2005 z powodu cukrzycy zmarło 220 mieszkańców Warszawy, co stanowi 1,25%
ogółu zgonów (13 zgonów na 100 tys. ludności). Trudno odnieść się do natężenia zgonów
z powodu cukrzycy w poszczególnych dzielnicach z uwagi na brak danych w Urzędach
Statystycznych (stan w dniu 23 lipca 2007 r.)
Częstość zachorowań na cukrzycę zwiększa się wraz z wiekiem i zależy od wielu czynników,
takich jak wpływy genetyczne, infekcje wirusowe, otyłość, brak aktywności ruchowej, niektóre
toksyny. U dzieci i młodzieży występuje cukrzyca typu 1. Jest to najcięższa forma kliniczna
choroby. W Europie choruje na tę postać cukrzycy przeciętnie 10 -15 osób na 100 tys.
ludności.
Tabela 23.
Zgony z powodu cukrzycy w latach 2002 – 2005.
Lata
Przyczyna zgonu
ogółem
mężczyźni
kobiety
Cukrzyca
2002
2003
2004
2005
227
102
125
236
100
136
233
99
134
220
108
112
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
Zgony z powodu cukrzycy w dzielnicach m. st. Warszawy w 2005 r.
(współczynnik na 100 tys. ludności)
30
25
20
dzielnice m . st. Warszaw y
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie z dnia 23.07.2007r.
43
Żoliborz
brak danych
Włochy
Wola
brak danych
Wilanów
Wesoła
Wawer
Ursynów
Ursus
Targówek
Praga Północ
Ochota
Mokotów
Bielany
Białołęka
0
Praga Południe
5
Śródmieście
10
Rembertów
brak danych
15
Bemowo
współczynnik zgonów na 100 tys. ludności
Ryc. 17.
Choroby zakaźne
Choroby zakaźne w 2005 roku były odpowiedzialne za 140 zgonów mieszkańców Warszawy,
co stanowi 0,79% ogółu zgonów. Obserwowany jest od szeregu lat spadek zapadalności na
choroby zakaźne. W zwalczaniu chorób zakaźnych znaczącą rolę odgrywają szczepienia
ochronne. Jednak choroby te nadal pozostają poważnym problemem szczególnie ze
względu na masowe przemieszczanie się ludności. Dotyczy to szczególnie: gruźlicy,
zakażeń pokarmowych, wirusowego zapalenia wątroby (WZW) oraz zakażenia wirusem HIV.
Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie
w 2006 roku zarejestrowano 958 przypadków biegunki o różnej etiologii (wskaźnik
zapadalności wyniósł 57,4 na 100 tys. ludności). Wśród 958 przypadków biegunki 594 to
zachorowania dzieci do lat 2. Jest to wzrost w porównaniu do lat ubiegłych (wskaźnik
zapadalności 35,6 na 100 tys. ludności). Największy problemem były zakażenia szerzące się
droga pokarmową (zakażenia salmonellozowe), mimo, że liczba zachorowań w 2006 roku
zmniejszyła
się
w
porównaniu
do
roku
2005.
Wskaźnik
zapadalności
w
roku
sprawozdawczym 2006 wyniósł 35,7 na 100 tys. ludności, a w 2005 roku wyniósł 51,9 na
100 tys. ludności. W 2006 roku zarejestrowano 11 przypadków wirusowego zapalenia
wątroby typu A (wskaźnik zapadalności wyniósł 0,66 na 100 tys. ludności). Obserwowany
jest spadek zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B, w 2006 roku zachorowało
42 mieszkańców, a w 2005 roku 62 osoby. Wzrasta liczba zachorowań na wirusowe
zapalenie wątroby typu C. W 2005 roku zarejestrowano 433 przypadki ( wskaźnik 25,9 na
100 tys. ludności), natomiast w roku 2006 zarejestrowano 587 (wskaźnik 34,9 na 100 tys.
ludności).
Tabela 24.
Zgony z powodu chorób zakaźnych w latach 2002 – 2006.
Lata
2002 2003 2004 2005
Przyczyny zgonów
Choroby zakaźne i inwazyjne tym:
Gruźlica układu oddechowego
Wirusowe zapalenie wątroby
Posocznica
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia
odporności (HIV)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Warszawie i MCZP.
44
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
mężczyźni
kobiety
ogółem
ogółem
ogółem
132
76
56
32
23
9
x
x
155
94
61
44
32
12
x
x
176
103
73
41
32
9
x
x
140
75
65
22
16
6
15
81
x
x
x
11
Tabela 25.
Zachorowania na wybrane choroby zakaźne mieszkańców m.st.
Warszawy w latach 2005 - 2006.
Rok 2005
Jednostka
chorobowa
Salmonellozy
Infekcje
bakteryjne
Czerwonka
WZW typu A
WZW typu B
WZW typu C
Źródło:
Rok 2006
liczba
zachorowań
856
zapadalność na
100 tys. ludności
51,9
liczba
zachorowań
595
zapadalność na
100 tys. ludności
35,7
927
55,7
958
57,4
2
4
62
433
0,12
0,24
3,7
25,9
4
11
42
583
0,24
0,66
2,5
34,9
dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie „Ocena stanu sanitarnego-higienicznego
oraz sytuacji epidemiologicznej m.st. Warszawy w roku 2006.
Choroby zawodowe
Skutkiem oddziaływania środowiska pracy na zdrowie zatrudnionych, w zależności od
rodzaju stosowanych technologii i zabezpieczeń, zwłaszcza warunków, w których
stwierdzane są przekroczenia dopuszczalnych normatywów higienicznych jest występowanie
chorób zawodowych. Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(PPIS) w m.st. Warszawie, na terenie objętym nadzorem przez PPIS liczba stwierdzonych
chorób zawodowych znacznie obniżyła się. W 2006 roku zaobserwowano blisko 3-krotny ich
spadek w stosunku do 1999 roku. W ciągu ostatnich kilku lat przeważały choroby zakaźne
oraz przewlekłe choroby narządu głosu.
Tabela 26.
Najczęściej stwierdzane choroby zawodowe na w m.st. Warszawie
w latach 2002 – 2006.
Rodzaj stwierdzonej choroby
zawodowej
Zatrucia ostre albo przewlekłe
Pylice płuc
Przewlekłe obturacyjne zapalenie
oskrzeli
Alergiczny nieżyt nosa
Przewlekłe choroby narządu głosu
Choroby wywołane działaniem promieni
jonizujących
Choroby skóry
Nowotwory złośliwe
Przewlekłe choroby układu ruchu
Przewlekłe choroby obwodowego układu
nerwowego
Obustronny trwały ubytek słuchu
Zespół wibracyjny
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w latach
2002 - 2006
2002
2003
2004
2005
2006
x
x
1
2
2
6
1
2
5
2
1
x
2
2
x
x
3
1
11
x
9
x
12
x
14
x
x
x
1
x
6
1
x
6
x
3
5
x
3
5
1
2
3
1
2
4
x
3
4
4
7
5
7
1
6
3
1
5
2
2
45
Choroby układu wzrokowego
Choroby zakaźne pasożytnicze
Pozostałe
Razem
Źródło:
1
35
5
74
2
34
5
71
x
33
x
67
1
33
1
75
x
22
2
56
dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie „Ocena stanu sanitarnego-higienicznego
oraz sytuacji epidemiologicznej m.st. Warszawy w roku 2006.
6. Podsumowanie
Do 2030 roku nastąpi istotne przesuniecie w proporcjach miedzy wiekiem ludności
Warszawy. Zmniejszeniu ulegnie liczba młodych mieszkańców do 18 roku życia, podczas
gdy w pozostałych grupach wiekowych obserwowany jest wzrost ludności.
W latach 2004 – 2006 nastąpił niewielki wzrost liczby urodzeń. W 2006 roku przyrost
naturalny wyniósł (-0,6) na 1000 ludności.
Wzrosła przeciętna długość życia mieszkańców Warszawy w 2006 roku dla mężczyzn
wynosiła 73,1 lat, a dla kobiet 80,6 lat.
Najwięcej bezrobotnych mieszkańców było w 2006 roku na Pradze Południe (13,9% ogółu
bezrobotnych), Mokotowie (11,7% ogółu bezrobotnych), Woli (9,9 % ogółu bezrobotnych).
W Stolicy największy odsetek osób z wykształceniem wyższym stanowili mieszkańcy
Ursynowa i Żoliborza. Natomiast z wykształceniem zasadniczym zawodowym największy
odsetek osób był na Pradze Północ i Targówku.
W 2006 roku zarejestrowano 17 363 zgony mieszkańców Warszawy. Liczba zgonów
utrzymuje się na stałym poziomie (liczba zgonów w 2005 r. 17 613). Najważniejszymi
przyczynami zgonów mieszkańców m.st. Warszawy w roku 2005 były:
1. Choroby
układu
krążenia,
które
były
odpowiedzialne
za
37,4%
zgonów.
Dominującymi przyczynami w tej grupie zgonów była: choroba niedokrwienna serca
15,4% ogółu zgonów, choroby naczyń mózgowych 9,0% ogółu zgonów, miażdżyca
2,2% ogółu zgonów. Choroby układu krążenia stanowiły największe zagrożenie dla
mieszkańców Żoliborza (wskaźnik 678 zgonów na 100 tys. ludności), Woli (598
zgonów na 100 tys.), Śródmieścia (592 zgony na 100 tys.) i Pragi Północ (512 zgony
na 100 tys. ludności).
2. Nowotwory złośliwe, które były odpowiedzialne za 28,0% zgonów. Dominującymi
przyczynami w tej grupie zgonów były: nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc (6,4%
46
ogółu zgonów), nowotwór jelita grubego (3,0% ogółu zgonów), nowotwór sutka (1,8%
ogółu
zgonów).
Największe
zagrożenie
stanowiły
nowotwory
złośliwe
dla
mieszkańców Żoliborza (464 zgony na 100 tys. ludności), Śródmieścia (392 zgony na
100 tys. ludności) i Pragi Północ (376 zgonów na 100 tys. ludności).
3. Choroby układu oddechowego, były odpowiedzialne za 6,9% zgonów. Dominującymi
przyczynami w tej grupie zgonów były: zapalenia płuc (67,8% zgonów), przewlekłe
choroby dróg oddechowych (1,5% ogółu zgonów). Choroby układy oddechowego
stanowiły największe zagrożenie dla życia mieszkańców Śródmieścia (115 zgonów
na 100 tys. ludności), Pragi Południe (110 zgonów na 100 tys. ludności) i Ochoty (104
zgony na 100 tys. ludności).
4. Zewnętrzne przyczyny zgonów, były odpowiedzialne za 5,9% zgonów. Dominującymi
przyczynami w tej grupie zgonów były: wypadki komunikacyjne odpowiedzialne za
12,4% zgonów. Przyczyny zewnętrzne zgonów były największym zagrożeniem dla
życia mieszkańców Pragi Północ (124 zgony na 100 tys. ludności), Woli (111 zgonów
na 100 tys. ludności) i Śródmieścia (73 zgony na 100 tys. ludności).
7. Cel ogólny programu i cele szczegółowe
Główne problemy zdrowotne mieszkańców m.st. Warszawy wyznaczają kierunki działań
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia skierowanej do całej populacji Warszawy. Kierunki
działań zostały zdefiniowane w postaci celów, które są spójne z celami Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007 - 2015 i z celami Strategii Rozwoju Miasta do 2020 roku
w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Cel ogólny:
Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców m.st. Warszawy
poprzez
promocję
zdrowia,
profilaktykę
zdrowotną
oraz
zmniejszenie
nierówności
w zdrowiu.
Cele strategiczne:
1. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób
układu krążenia, w tym udaru mózgu;
2. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów
złośliwych;
3. Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich
skutków;
47
4. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno – promocyjne;
5. Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków
przewlekłych schorzeń układu kostno – stawowego;
6. Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i umieralności z powodu przewlekłych
chorób układu oddechowego;
7. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom;
8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji.
Cele operacyjne dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia:
1. Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu;
2. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód
zdrowotnych spowodowanych alkoholem;
3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie
występowania otyłości;
4. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności;
5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód
zdrowotnych.
Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji:
1. Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem;
2. Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego, psychospołecznego oraz zapobieganie
najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży;
3. Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych;
4. Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych;
5. Intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów u dzieci.
7.1.
Oczekiwane efekty do 2011 roku.
1. Zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej mieszkańców m.st.
Warszawy.
2. Upowszechnianie badań nad występowaniem czynników zagrożenia chorobą
niedokrwienną serca w populacji warszawskiej oraz zmniejszenie zachorowalności na
zawał serca.
3. Podwyższenie wykrywalności nadciśnienia tętniczego i zapobieganie udarom
mózgowym.
4. Zwiększenie wykrywalności choroby nowotworowej we wczesnym stadium.
48
5. Zmniejszenie rozpowszechnienia chorób układu oddechowego.
6. Zmniejszenie liczby urazów powstałych w wyniku wypadków drogowych oraz liczby
poszkodowanych.
7. Zmniejszenie rozpowszechnienia otyłości, chorób układu ruchu, krążenia oraz
patologii społecznej wśród młodzieży.
8. Zmniejszenie
szkód
zdrowotnych
i
skutków
społecznych
spowodowanych
spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, używaniem narkotyków.
9. Upowszechnienie zachowań prozdrowotnych i poprawa stanu uzębienia jamy ustnej
u dzieci i młodzieży.
10. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.
11. Zmniejszenie liczby osób z dyskomfortem psychicznym, a zwłaszcza z objawami
depresyjnymi, myślami samobójczymi.
12. Uzyskanie przez osoby starsze poczucia pełni zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego
uczestnictwa w życiu gospodarczym, kulturalnym, społecznym i politycznym.
13. Zmniejszenie zapadalność na choroby zakaźne, którym można zapobiegać przez
szczepienia.
14. Obniżenie współczynnika umieralności niemowląt.
15. Wzrost
liczby
szkoleń
zorganizowanych
dla
osób
realizujących
działania
profilaktyczne.
16. Upowszechnienie działania w zakresie promocji zdrowia: szkoła, szpital i zakład
pracy promujący zdrowie.
17. Upowszechnienie zasad zdrowego żywienia, a w szczególności: zwiększenie
spożycia: mleka i napojów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu, produktów
zbożowych, nasion roślin strączkowych oraz warzyw i owoców, chudego mięsa
drobiu i ryb; zmniejszenie spożycia soli kuchennej.
8.
Programy profilaktyczne i promocja zdrowia w m.st. Warszawie.
Programy profilaktyczne i promocja zdrowia w latach 2006 - 2007
Miasto Stołeczne Warszawa mając na uwadze poprawę stanu zdrowia i jakości życia
mieszkańców, podejmowało działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, realizując
programy zdrowotne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłej populacji
Warszawy. Programy realizowały jednostki ochrony zdrowia w Warszawie, które spełniały
kryteria do realizacji programów.
Programy profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej,
finansowane ze środków budżetu m.st. Warszawy w 2006 roku:
49

Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży;

Program korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych;

Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów klas I – IV;

Program dla dzieci i młodzieży uprawiających sport amatorsko (do 21 roku
życia);

Program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”;

Program opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży niepowikłanej „Zdrowie, Mama
i Ja”;

Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”;

Program szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce szczepionką
skojarzoną;

Program szczepień przeciwko ospie wietrznej;

Program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku
życia;

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób bezdomnych;

Program opieki nad kombatantami.
W 2007 roku realizowane są następujące programy zdrowotne, które w następnych latach ze
względu na oczekiwane efekty będą programami wieloletnimi:

Program opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży niepowikłanej „Zdrowie, Mama
i Ja”;

Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”;

Program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”;

Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów klas I – III i V szkół
podstawowych m.st. Warszawy;

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia;

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób bezdomnych;

Program „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do
uprawniania sportu warszawskiej populacji dzieci i młodzieży do ukończenia
21 roku życia”;

Program szczepień przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu A dla
dzieci w wieku 7 lat;

Program opieki nad kombatantami.
50
Programy realizowane przez organizacje pozarządowe w latach 2006 – 2007, finansowane
ze środków budżetu m.st. Warszawy, które w następnych latach będą programami
wieloletnimi:

Domowa i stacjonarna opieka paliatywna;

Rehabilitacja medyczno – społeczna;

Edukacja i promocja zdrowia.
Programy profilaktyczne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2007:

Program profilaktyki chorób układu krążenia;

Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

Program profilaktyki raka szyjki macicy;

Program profilaktyki raka piersi;

Program badań prenatalnych;

Program profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne;

Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry;

Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży.
Programy
edukacji
zdrowotnej
oferowane
przez
Powiatową
Stację
Sanitarno
–
Epidemiologiczną w roku szkolnym 2006/2007:

Program profilaktyki astmy oskrzelowej (dla uczniów klas I szkół podstawowych)
„WOLNOŚĆ ODDECHU - ZAPOBIEGAJ ASTMIE”;

Program profilaktyki próchnicy (dla uczniów klas I szkół podstawowych) „RADOSNY
UŚMIECH – RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ”;

Program dotyczący racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej (dla uczniów szkół
gimnazjalnych) „TRZYMAJ FORMĘ";

Program
pierwotnej
profilaktyki
wad
cewy
nerwowej
(dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych) „JUŻ TERAZ MOGĘ ZADBAĆ O ZDROWIE SWEGO
PRZYSZŁEGO DZIECKA”;

Program profilaktyki raka piersi (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) „RÓŻOWA
WSTĄŻECZKA”.
51
Programy profilaktyki i promocji zdrowia planowane do realizacji w IV kwartale 2007 r.
oraz w latach 2008 – 2011.
Programy profilaktyki i promocji zdrowia planowane do realizacji na kolejne lata finansowane
ze środków budżetu m.st. Warszawy przedstawiono w tabeli 27.
Tabela 27.
Programy profilaktyki i promocji zdrowia planowane do realizacji na
terenie m.st. Warszawy w następnych latach.
Lp.
1
2
Nazwa Programu
Program opieki nad kobietą w ciąży „Zdrowie, Mama i Ja
Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”
3
Program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń
4
5
6
7
8
9
Program „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz
predyspozycji do uprawniania sportu amatorskiego”
Program profilaktyki wad postawy
Program profilaktyki wady wzroku
Program profilaktyki wady słuchu
Program profilaktyki stomatologicznej
Program edukacyjny - profilaktyka chorób nowotworowych
10
Program szczepień ochronnych
brodawczaka ludzkiego (HPV)
p/zakażeniu
11
12
Program szczepień ochronnych p/grypie
Program szczepień ochronnych p/grypie
13
Program szczepień ochronnych p/grypie
14
Telemedycyna
15
Program opieki nad kombatantami
wirusem
Odbiorcy
Kobiety w ciąży niepowikłanej
Mieszkańcy m.st. Warszawy
Dzieci i młodzież w wieku
szkolnym
Dzieci i młodzież do ukończenia
21 roku życia
Dzieci w wieku szkolnym
Dzieci w wieku szkolnym
Dzieci w wieku szkolnym
Dzieci w wieku szkolnym
Młodzież w wieku szkolnym
Młodzież z całodobowych
placówek opiekuńczowychowawczych
Mieszkańcy od 65 roku życia
Osoby bezdomne
Pacjenci zakładów opiekuńczoleczniczych, dla których m.st.
Warszawa jest organem
założycielskim
Mieszkańcy m.st. Warszawychorzy z niewydolnością
krążenia
Kombatanci
Biuro Polityki Zdrowotnej dokonywać będzie analizy stanu zdrowia mieszkańców m.st.
Warszawy, badając kolejne problemy zdrowotne, które w efekcie mogą być podstawą do
uruchomienia następnych programów profilaktyki i promocji zdrowia.
52
9.
Załączniki
Spis tabel:
Tabela 1. Powierzchnia geodezyjna m.st. Warszawy wg dzielnic (stan w dn. 1.01.2007 r.)
Tabela 2. Ludność m.st. Warszawy wg dzielnic w 2006 roku.
Tabela 3. Ludność m.st. Warszawy wg płci i wieku ekonomicznego w 2006 roku.
Tabela 4. Ludność m.st. Warszawy wg płci i grup wiekowych w 2005 r.
Tabela 5. Ludność m.st. Warszawy wg dzielnic i wieku biologicznego w 2005 roku.
Tabela 6. Prognoza ludności m.st. Warszawy wg płci i wieku na lata 2010 – 2030.
Tabela 7. Prognoza ludności m.st. Warszawy wg dzielnic w latach 2008 – 2030.
Tabela 8. Ruch naturalny w latach 1990 – 2006.
Tabela 9. Wybrane przyczyny zgonów mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2002 – 2006.
Tabela 10. Osoby niepełnosprawne w dzielnicach m.st. Warszawie wg Narodowego Spisu
Powszechnego w 2002 r.
Tabela 11. Zakłady opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w 2006 roku.
Tabela 12. Placówki oświatowo – wychowawcze na terenie m.st. Warszawy w roku
szkolnym 2005/2006.
Tabela 13. Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży na
terenie m.st. Warszawy w roku 2005.
Tabela 14. Ambulatoryjna opieka zdrowotna w m.st. Warszawie.
Tabela 15. Świadczenia udzielone w 2006 r. w zakładach opieki zdrowotnej, dla których
m.st. Warszawa jest organem założycielskim.
Tabela 16. Zgony według płci i wieku w m. st. Warszawie w latach 2000 – 2005.
Tabela 17. Umieralność z powodu chorób układu krążenia w latach 2002 – 2005.
Tabela 18. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych w latach 2002 – 2005.
Tabela 19. Najczęstsze nowotwory złośliwe w populacji Warszawy w 2005 roku.
Tabela 20. Umieralność z powodu chorób układu oddechowego w latach 2002 – 2005.
Tabela 21. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn w latach 2002 – 2005.
Tabela 22. Zgony z powodu chorób układu pokarmowego w latach 2002 – 2005.
Tabela 23. Zgony z powodu cukrzycy w latach 2002 – 2005.
Tabela 24. Zgony z powodu chorób zakaźnych w latach 2002 – 2006.
Tabela 25. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne mieszkańców m.st. Warszawy
w latach 2005 – 2006.
Tabela 26. Najczęściej stwierdzane choroby zawodowe w m.st. Warszawie w latach 2002 –
2006.
Tabela 27. Programy profilaktyki i promocji zdrowia planowane do realizacji na terenie m.st.
Warszawy w następnych latach.
53
Spis rycin:
Ryc. 1. Prognoza ludności m.st. Warszawy do 2030 roku.
Ryc. 2. Prognoza ludności m.st. Warszawy wg grup wiekowych na lata 2010 – 2030.
Ryc. 3. Prognoza ludności w dzielnicach m.st. Warszawy na lata 2010 – 2030.
Ryc. 4. Umieralność niemowląt w latach 1990 – 2006.
Ryc. 5. Procentowy udział bezrobotnych w m.st. Warszawie wg dzielnic w 2006 roku.
Ryc. 6. Wykształcenie mieszkańców m.st. Warszawy według dzielnic na podstawie
Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku.
Ryc. 7. Zgony z powodu przedawkowania narkotyków – współczynnik na 100 tys.
mieszkańców.
Ryc. 8. Zgony według głównych przyczyn w dzielnicach m.st. Warszawy w 2005 r.
(współczynnik na 100 tys. ludności).
Ryc. 9. Zgony z powodu chorób krążenia w latach 2002 – 2005 (współczynnik na 100 tys.
ludności).
Ryc. 10. Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia w dzielnicach m.st. Warszawy
w 2005 r. (współczynnik na 100 tys. ludności).
Ryc. 11. Zgony z powodu wybranych nowotworów złośliwych w roku 2005 (współczynnik na
100 tys. ludności).
Ryc. 12. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2005 r.
(współczynnik na 100 tys. ludności).
Ryc. 13. Zgony z powodu chorób układu oddechowego w dzielnicach m.st. Warszawy
w 2005 r. (współczynnik na 100 tys. ludności).
Ryc. 14. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn w dzielnicach m.st. Warszawy w 2005 r.
(współczynnik na 100 tys. ludności).
Ryc. 15. Zewnętrzne przyczyny zgonów w latach 2002 – 2005 (współczynnik na 100 tys.
ludności).
Ryc. 16. Zgony z powodu chorób układu trawiennego w dzielnicach m.st. Warszawy w 2005
r. (współczynnik na 100 tys. ludności).
Ryc. 17. Zgony z powodu cukrzycy w dzielnicach m.st. Warszawy w 2005 r. (współczynnik
na 100 tys. ludności).
54
Część analityczna została opracowana na podstawie danych przekazanych lub
opublikowanych przez:

Urząd Statystyczny w Warszawie (US)

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)

Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Koordynatora badania HEPRO – w ramach Projektu „HEPRO – Zbiór Narzędzi do
Opracowania Profilu Zdrowia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
programu INTERREG III B

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego (MCZP)
55
Download