Małżonek

advertisement
WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/423/WPZiB
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie / Myanmarowi
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Dnia 28 października 1996 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 1996/635/WPZiB w
sprawie Birmy / Myanmaru1, zastąpione następnie wspólnym stanowiskiem
2003/297/WPZiB w sprawie Birmy / Myanmaru2 i zmienione decyzją Rady
2003/907/WPZiB3 wygasającą dnia 29 kwietnia 2004 r.
(2)
W świetle obecnej sytuacji politycznej w Birmie / Myanmarze, o której świadczy
niepodjęcie prez władze wojskowe merytorycznych dyskusji z ruchami
demokratycznymi w sprawie procesu prowadzącego do pojednania narodowego,
poszanowania praw człowieka i demokracji, trwające pozbawienie wolności Daw Aung
San Suu Kyi i innych członków Narodowej Ligi na rzecz Demokracji oraz ciągłe
poważne naruszanie praw człowieka, w tym brak działań skierowanych na zaprzestanie
wykorzystywania pracy przymusowej zgodnie z zaleceniami sprawozdania Zespołu
Wysokiego Szczebla Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2001 r., Rada uważa za
niezbędne utrzymanie środków podjętych na podstawie wspólnego stanowiska
2003/297/WPZiB przeciwko reżimowi wojskowemu w Birmie / Myanmarze, osobom
czerpiącym najwięcej zysków z jego złych rządów i czynnie udaremniającym proces
pojednania narodowego, poszanowanie praw człowieka i demokracji.
(3)
Stosownie do tych okoliczności, należy utrzymać zakres zakazu udzielania wiz oraz
zamrożenia aktywów obejmujący członków reżimu wojskowego, wojska i sił
bezpieczeństwa, ekonomiczne interesy reżimu wojskowego oraz inne osoby, grupy,
przedsięwzięcia lub podmioty gospodarcze związane z reżimem wojskowym i
formułujące, wdrażające lub czerpiące zyski z polityki utrudniania przejścia
Birmy / Myanmaru do demokracji; dotyczy to również ich rodzin i współpracowników.
(4)
Należy utrzymać zakaz wizyt na wysokim szczeblu, poczynając od dyrektora
politycznego i wyżej, bez uszczerbku jednak dla przypadków kiedy Unia Europejska
zdecyduje że wizyta służy dążeniu do pojednania narodowego, poszanowania praw
człowieka i demokracji w Birmie / Myanmarze.
(5)
W razie znaczącej poprawy ogólnej sytuacji politycznej w Birmie / Myanmarze, po
ocenie rozwoju sytuacji przez Radę rozpatrzone zostanie nie tylko zawieszenie tych
1
Dz.U. L 287 z 8.11.1996, str. 1.
Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 36.
3
Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 81.
2
restrykcji, ale również stopniowe przywracanie współpracy z Birmą / Myanmarem.
(6)
Wykonanie niektórych restrykcji wymaga działania Wspólnoty,
PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:
Artykuł 1
Do celów niniejszego wspólnego stanowiska, określenie „pomoc techniczna” oznacza
wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowaniem, wytwarzaniem,
montażem, testowaniem, konserwacją lub jakąkolwiek inną usługą techniczną, które może
przybierać formę instruktażu, poradnictwa, szkolenia, przekazywania wiedzy wykonawczej
lub doświadczeń, a także usług konsultingowych i pomocy technicznej, włączając werbalne
formy pomocy.
Artykuł 2
Państwa Członkowskie kontynuują nieudzielanie zezwoleń na obecność personelu
wojskowego w przedstawicielstwach dyplomatycznych Birmy / Myanmaru w Państwach
Członkowskich, z przedstawicielstw dyplomatycznych Państw Członkowskich w
Birmie / Myanmarze wycofany pozostaje też cały personel wojskowy.
Artykuł 3
1.
Zakazane są: sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz broni i wszelkiego rodzaju
materiałów z nią związanych, w tym broni i amunicji, pojazdów i wyposażenia wojskowego,
wyposażenia paramilitarnego i części zamiennych do wyżej wymienionego sprzętu, jak
również urządzeń które mogłyby być wykorzystywane do represji wewnętrznych, do
Birmy / Myanmaru przez obywateli Państw Członkowskich lub z terytoriów Państw
Członkowskich, albo przy użyciu jednostek pływających lub statków powietrznych pod ich
flagą, niezależnie od tego czy operacje te rozpoczęły się na ich terytoriach, czy też nie.
2.
Zakazane jest:
a)
udzielanie, sprzedaż, dostarczanie lub przekazywanie pomocy technicznej, usług
pośrednictwa i innych związanych z działalnością militarną, a także dostarczania,
wytwarzania, konserwacji i wykorzystywania uzbrojenia oraz wszelkich rodzajów
związanego z nim materiału, w tym broni i amunicji, pojazdów i wyposażenia
wojskowego, wyposażenia paramilitarnego oraz części zamiennych dla nich, jak
również urządzeń które mogłyby być wykorzystywane do represji wewnętrznych,
bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w
Birmie / Myanmarze, lub do wykorzystania w Birmie / Myanmarze;
b)
zapewnianie finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami
wojskowymi, z uwzględnieniem w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń
kredytów eksportowych, na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz broni i
sprzętu z nią związanego, bezpośrednio lub pośrednio każdej osobie, podmiotowi lub
organowi w Birmie / Myanmarze.
Artykuł 4
1.
Art. 3 nie stosuje się do:
a)
sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu
wojskowego lub wyposażenia, które mogłyby być użyte do represji wewnętrznych,
przeznaczonego wyłącznie do zastosowań humanitarnych lub ochronnych albo dla
programów rozwojowych instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii
Europejskiej i Wspólnoty, lub materiału przeznaczonego dla prowadzonych przez UE i
ONZ operacji zarządzania kryzysami;
b)
zapewniania związanych z tym wyposażeniem finansowania i pomocy finansowej;
c)
zapewnienia pomocy technicznej odnoszącej się do tego wyposażenia,
pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia takiego wywozu przez właściwe organy.
2.
Art. 3 nie stosuje się do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów
wojskowych, czasowo wwożonych do Birmy / Myanmaru wyłącznie do osobistego użytku
przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej
Państw Członkowskich, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników
organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy.
Artykuł 5
Pomoc nie mająca charakteru humanitarnego lub programy rozwojowe zostają zawieszone.
Wyjątki mogą dotyczyć projektów i programów które powinny być w maksymalnie
możliwym zakresie określone w drodze konsultacji z grupami demokratycznymi, w tym
Narodową Ligą na rzecz Demokracji, i prowadzone przy ich udziale:
-
jako wsparcie dla praw człowieka i demokracji,
-
jako wsparcie walki z biedą a w szczególności pokrywanie podstawowych potrzeb
najbiedniejszej części populacji,
-
w kontekście zdecentralizowanej współpracy lokalnych organów cywilnych i
organizacji pozarządowych,
-
jako wsparcie prowadzonej przez organizacje pozarządowe edukacji podstawowej i
zdrowotnej.
Artykuł 6
1.
Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki uniemożliwiające wstęp na lub
tranzyt przez swe terytoria wysokiej rangi członków Państwowej Rady Pokoju i Rozwoju
(SPDC), birmańskich organów sektora turystyki, wysokiej rangi wojskowych, rządu lub sił
bezpieczeństwa którzy formułują, wdrażają lub czerpią zyski z polityki utrudniającej
Birmie / Myanmarowi przejście do demokracji, a także ich rodzin będących osobami
fizycznymi, których wykaz znajduje się w załączniku.
2.
Ust. 1 nie zobowiązuje Państwa Członkowskiego do odmowy wstępu własnych
obywateli na swe terytorium.
3.
Ust. 1 nie stwarza uszczerbku dla przypadków kiedy Państwo Członkowskie jest
związane zobowiązaniami prawa międzynarodowego, a mianowicie:
a)
gdy jest krajem-gospodarzem międzynarodowej organizacji międzyrządowej;
b)
gdy jest krajem-gospodarzem międzynarodowej konferencji zwołanej przez Organizację
Narodów Zjednoczonych albo pod jej auspicjami; lub
c)
jeśli wynikają z umowy wielostronnej przyznającej przywileje i immunitety.
O każdej takiej sprawie Rada powinna być należycie poinformowana.
4.
Uważa się że ust. 3 ma zastosowanie również w przypadku, kiedy Państwo
Członkowskie jest krajem-gospodarzem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE).
5.
Państwa Członkowskie mogą udzielić zwolnienia od środków określonych w ust. 1,
jeśli podróż jest uzasadniona pilnymi potrzebami humanitarnymi lub ze względu na udział w
spotkaniu międzyrządowym, włączając spotkania promowane przez Unię Europejską, na
którym prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio promujący demokrację, prawa
człowieka i rządy prawa w Birmie / Myanmarze.
6.
Państwo Członkowskie które chce udzielić zwolnienia określonego w ust. 5 zawiadamia
o tym Radę na piśmie. Zwolnienie uważa się za udzielone, jeśli jeden lub więcej członków
Rady nie wniesie sprzeciwu na piśmie w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o
proponowanym zwolnieniu. W razie wniesienia sprzeciwu przez jednego lub więcej członków
Rady, ta głosując kwalifikowaną większością może zdecydować o udzieleniu
zaproponowanego zwolnienia.
7.
Gdy w zastosowaniu ust. 3, 4, 5 i 6 Państwo Członkowskie zgadza się na wstęp na lub
tranzyt przez swoje terytorium osób wyszczególnionych w załączniku, zgoda jest ograniczona
do celu w jakim jest wydana i do osób nim zainteresowanych.
Artykuł 7
1.
Zamrożone zostają wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do
poszczególnych członków rządu Birmy / Myanmaru oraz do wyszczególnionych w
załączniku związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub instytucji.
2.
Osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub instytucjom wyszczególnionym w
załączniku nie udostępnia się bezpośrednio lub pośrednio żadnych funduszów ani zasobów
gospodarczych z których mogłyby czerpać zyski.
3.
Zwolnienia mogą dotyczyć funduszy lub zasobów gospodarczych które są:
a)
niezbędne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki
spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki
ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych
wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę w odniesieniu do
przetrzymywania zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych; lub
d)
niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych.
4.
Ust. 2 nie ma zastosowania do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:
a)
odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach; lub
b)
płatności należnie za kontrakty, umowy lub zobowiązania zawarte lub narosłe przed
datą poddania tych rachunków środkom ograniczającym,
pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności dalej podlegają
działaniu ust. 1.
Artykuł 8
Zawieszone pozostają dwustronne rządowe wizyty wysokiego szczebla (ministrowie i
urzędnicy na szczeblu dyrektorów politycznych i wyższym) w Birmie / Myanmarze. W
wyjątkowych okolicznościach Rada może zdecydować o zezwoleniu na odstępstwo od tej
zasady.
Artykuł 9
Rada, działając na wniosek Państwa Członkowskiego lub Komisji, przyjmuje zmiany do
wykazu znajdującego się w Załączniku zgodnie z życzeniem.
Artykuł 10
Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się w okresie 12 miesięcy. Stanowisko to będzie
podlegać stałej kontroli. Jeśli Rada uzna że jego cele nie zostały i nie są spełniane, może być
sformułowane na nowo albo poddane odpowiednim zmianom.
Artykuł 11
Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia 30 kwietnia 2004 r.
Artykuł 12
Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2004 r.
W imieniu Rady
B. COWEN
Przewodniczący
ZAŁĄCZNIK
Wykaz określony w art. 9
PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)
Nazwisko
Głównodo
wodzący
Sił
Zbrojnych
Generał
Than
Shwe
Zastępca
Głównod
owodzące
go
Sił
Zbrojnych
Generał
Maung
Aye
Generał
Khin Nyunt
Data
Małżonek
urodzenia
Przewodniczący 02.02.1933 Kyaing
Kyaing
Funkcja
Wiceprzewodni- 25.12.1937 Mya
czący
San
Mya
Prezes
Rady 11.10.1939 Khin Win
Ministrów
Shwe
(6.10.1940)
Generał
Thura Shwe
Mann
Szef Sztabu,
Koordynator
operacji
specjalnych
(Armii,
Marynarki i
Lotnictwa)
Khin
Thet
Lay
Generał
broni
Soe Win
Generał
broni Thein
Sein
Generał
broni Thiha
Thura Tin
Aung Myint
Oo
Generał
Pierwszy
Sekretarz
Than Than
Nwe
Drugi Sekretarz,
Adiutant
Generalny
Główny
Kwatermistrz
Khin Khin
Win
Khin
Hnin
Saw
Szef
San
San
Dzieci
Wnuki
Thandar
Shwe, Khin
Pyone
Shwe, Aye
Aye
Thit
Shwe
Thidar Htun,
Nay
Shwe
Thway Aung
(a) Pho La
Pye, Pho La
Lon
Nandar Aye
Ye Naing
Win,
Zaw
Naing
Oo, Thin
Le
Le
Win
Toe Naing
Mann (żona
- Zay Zin
Latt), Aung
Thet Mann
Ko
Ko,
Shwe Mann
Ko Ko
Nazwisko
broni Kyaw
Win
Generał
broni
Tin
Aye
Generał
broni
Ye
Myint
Generał
broni Aung
Htwe
Generał
broni
Khin
Maung
Than
Generał
broni Maung
Bo
Funkcja
wyszkolenia sił
zbrojnych
Szef uzbrojenia,
Przewodniczący
UMEH
Szef
biura
operacji
specjalnych 1
(Kachin, Chin,
Sagaing,
Magwe,
Mandalay)
Szef
biura
operacji
specjalnych 2
(Kayah, Shan)
Szef
biura
operacji
specjalnych 3
(Pegu, Rangun,
Irrawaddy,
Arakan)
Szef biura
Operacji
specjalnych 4
(Karen, Mon,
Tenasserim)
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Yee
Kyi
Ohn
Kyi
Tin
Lin
Myint
(25.1.1947)
Khin Hnin
Wai
Marlar Tint
Khin
Myint
Lay
Theingi Ye
Myint, Aung
Zaw
Ye
Myint, Kay
Khaing Ye
Myint
Wnuki
KOMENDANCI REGIONALNI
Nazwisko
Komendantura
Generał Myint
Swe
Generał
Dywizji
Ye
Myint
Generał
dywizji Thar
Aye
Rangun
Generał
dywizji Maung
Maung Swe
Generał
dywizji Myint
Hlaing
Generał
dywizji
Zaw
Khin
Generał
dywizji Khin
Maung Myint
Generał
dywizji Thura
Myint Aung
Generał
dywizji Ohn
Myint
Generał
dywizji Ko Ko
Generał
dywizji
Soe
Naing
Generał
dywizji Maung
Oo
Dywizja
centralna
–
Mandalay
Północny
Zachód –
dywizja
Sagaing
Północ - Stan
Kaczin
Północny
Wschód –
Stan
Szan
(Północ)
Trójkąt - Stan
Szan (Wschód)
Wschód- Stan
Szan
(Południe)
PołudniowyWschód - Stan
Mon
Wybrzeżedywizja
Tenasserim
Południe –
dywizja Pegu
Południowy
Zachód –
dywizja
Irrawaddy
Zachód - Stan
Arakan
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Khin
Thet
Htay
Myat Ngwe
Wai
Khaing
Wai
Tin Tin Nwe
Khin
Sin
Ei
Thet
Thet Swe,
Kaung
Kyaw Swe
Thant
Khin
Win
Pyone Kyi
Tha
Khin Zaw,
Su
Khin
Zaw
Win Win Nu
Than
Nwe
Than
Nu Nu Swe
Sat
Nwan
Khun Sum
Tin Tin Latt
Nyunt Nyunt
Oo
Wnuki
ZASTĘPCY KOMENDANTÓW REGIONALNYCH REGIONALNYCH
Data
urodzenia
Małżonek
Nazwisko
Komendantura
Pułkownik Wai
Lwin
Rangun
Swe Swe Oo
Generał
brygady Nay
Win
Pułkownik Tin
Maung Ohn
Generał
brygady
San
Tun
Generał
brygady
Hla
Myint
Generał
brygady Myint
Swe
Okręg
Centralny
Nan
Mya
Północny
Zachód
Północ
Tin Sein
Północny
Wschód
Su
Hlaing
Trójkąt
Mya
Ohn
Mya
Pułkownik.
Win Myint
Generał
brygady Myo
Hla
Pułkownik
Hone Ngaing
Generał
brygady Thura
Maung Ni
Generał
brygadyTint
Swe
Wschód
Khin
Aye
Hnin
Południe
Nan
Sein
Myint
Południowy
Zachód
Khin Thaung
Pułkownik
Tin Hlaing
Zachód
Południowy
Wschód
Dzieci
Wai Phyo,
Lwin
Yamin
Aye
Su
Khin
Mya
Mya,
Wut
Hmone
Swe
(mąż-Soe Thu)
Wybrzeże
Ye Min (a) Ye
Kyaw Swar
Swe (żona- Su
Mon Swe)
Wnuki
MINISTROWIE
Nazwisko
Data
urodzenia
Ministerstwo
Małżonek
Urząd Prezesa
Rady
Ministrów
Urząd Prezesa
Rady
Ministrów
Rolnictwo i
Nawadnianie
Yin Yin Mya
Handel
Aye
Pyay
Wai Khin
Generał
Dywizji Saw
Tun
Generał
dywizji Htay
Oo
Generał
Dywizji
Kyi
Aung
U Than Aung
Generał
Dywizji
Tin
Htut
Generał
brygady Lun
Thi
Budownictwo
Myint Myint
Ko
Spółdzielnie
Ni Ni Win
Kultura
Khin
Lay
Edukacja
Energia
elektryczna
Win Shwe
Tin
Tin
Nyunt
Energia
Khin
Aye,
Mar
Generał
Dywizji
Hla
Tun
U Win Aung
Finanse
Przychody
Khin
Win
Than
U Than Shwe
Generał
dywizji Thein
Sein
Generał
dywizji Nyunt
Tin
Generał
brygady
Pyi
Sone
Generał
Brygady
Thein Aung
Prof.
Dr.
Kyaw Myint
Pułkownik
Sprawy
zagraniczne
i
Dzieci
Mya Theingi
Khin
Oo
Myo
Kyaw Myo
Nyunt, Thu
Thu Ei Han
Kalyar
Pyay
Wai Shan, Pan
Thara
Pyay
Shan
Khin
San Yon
Mya Sein Aye,
Zin
Maung
Lun
(żona Zar Chi Ko)
Su Nyein
Aye,
Thaung Su
Nyein
(żona - Su
Su
Soe
Nyunt)
Leśnictwo
Khin Htay
Myint
Zdrowie
Nilar Thaw
Sprawy
Khin
Hla
Wnuki
Nazwisko
Tin Hlaing
Generał
dywizji Sein
Htwa
U
Aung
Thaung
Generał
dywizji Saw
Lwin
Generał
brygady
Kyaw Hsan
U Tin Win
Data
urodzenia
Ministerstwo
wewnętrzne
Ministerstwo
Imigracji
i
Populacji oraz
Ministerstwo
Spraw
Socjalnych,
Pomocy
Humanitarnej i
Przesiedleń
Przemysł 1
Małżonek
Hla
Khin Aye
Przemysł 2
Khin Khin
Yi
Moe
Moe
Myint
Informacja
Kyi Kyi Win
Praca
KhinNu
Generał
brygady
Maung
Maung Thein
Generał
brygady Ohn
Myint
Inwentarz
żywy
i
rybołówstwo
Myint Myint
Aye
Kopalnie
San San
U Soe Tha
Planowanie
krajowe
i
rozwój
gospodarczy
Postęp
w
obszarach
przygraniczny
ch, Rasy w
kraju
oraz
Sprawy
rozwoju
Transport
kolejowy
Kyu
Win
Pułkownik
Thein Nyunt
Generał
dywizji Aung
Min
Generał
brygady
Thura Myint
Maung
U Thaung
Nay Aung,
Pyi Aung
May Khin
Tin Win Nu
Kyu
Maung Thet
Naing Oo,
Maung Min
Thet Oo
Kyaw Myat
Soe (żona Wei
Wei
Lay)
Kyin Khaing
Wai
Thar
Wai
Sprawy
religijne
Nauka
Dzieci
Aung Kyaw
Soe (żona -Su
Su
Sandi),
Zin
Myint
Maung
i
May
Kyi
Wnuki
Nazwisko
Generał
brygady
Thura Aye
Myint
Generał
Grygady
Thein Zaw
Generał
Dywizji Hla
Myint Swe
Ministerstwo
Data
urodzenia
Małżonek
technika
Sport
Sein
Aye Aye
Ministerst
wo
Telekomun
ikacji,
Poczt
i
Telegrafów
oraz
Ministerstw
o Hoteli i
Turystyki
Transport
Mu Mu Win
San
Myint
Dzieci
Wnuki
Nay Linn
San
WICEMINISTROWIE
Nazwisko
Generał
brygady Khin
Maung
U Ohn Myint
Generał
brygady Aung
Tun
Generał
brygady
Myint Thein
Generał
brygady Soe
Win Maung
Generał
brygady Khin
Maung Win
Generał
dywizji Aung
Hlaing
U Myo Nyunt
Pułkownik
Aung
Myo
Min
U Myo Myint
Ministerstwo
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Rolnictwo i
Nawadnianie
Rolnictwo i
Nawadnianie
Handel
Thet War
Budownictwo
Mya Than
Kultura
Myint Myint
Wai
Obrona
Obrona
Edukacja
Edukacja
Energia
Soe San
Wnuki
Nazwisko
Generał
brygady Than
Htay
Pułkownik
Hla
Thein
Swe
U Kyaw Thu
U
Khin
Maung Win
Generał
brygady Tin
Naing Thein
Prof. Dr. Mya
Oo
Gen brygady
Phone Swe
Generał
brygady Aye
Myint Kyu
U
Maung
Aung
Generał
brygady
Thein Tun
Generał
brygady Kyaw
Win
Podpułkow
nik
Khin
Maung
Khyaw
Generał
brygady Aung
Thein
Ministerstwo
Data
urodzenia
Małżonek
15.08.1949
Lei Lei Kyi
Dzieci
elektryczna
Energia
Finanse
Przychody
i
Sprawy
zagraniczne
Sprawy
zagraniczne
Khin Swe
Soe
(Dyrektor
Generalny
Departamen
tu
Spółdzielczości.)
Khin
Swe Win
Ko, Myo
Zin,
Myo Htwe
Leśnictwo
Zdrowie
Sprawy
Wewnętrzne
Hotele
Turystyka
Tin Tin Mya Dr. Tun Tun Oo
(26.07.1965),
Dr. Mya Thuzar
(23.09.1971),
Mya Thidar
(10.06.1973),
Mya Nandar
(29.05.1976)
i
Khin
Myint
Swe
Imigracja i
Populacja
Przemysł 1
Przemysł 1
Przemysł 2
Mi Mi Wai
Informacja
Tin Tin Nwe
Wnuki
Nazwisko
Ministerstwo
U Thein Sein
Informacja
Generał
brygady Win
Sein
U Aung Thein
Praca
U
Myint
Thein
Pułkownik
Tin Ngwe
Generał
brygady Than
Tun
Thura
U
Thaung Lwin
Generał
brygady
Thura Aung
Ko
U Nyi Hla
Nge
Dr.
Chan
Nyein
Generał
brygady
Kyaw Myint
Generał
brygady
Inwentarz
żywy,
zwierzęta
gospodarskie i
rybołówstwo
Kopalnie
Postęp
obszarów
przygranicznych,
Rasy w kraju
i
Sprawy
rozwoju
Postęp
obszarów
przygranicznych,
Rasy
w
kraju
i
Sprawy
rozwoju
Transport
kolejowy
Sprawy
religijne
Nauka
i
technika
Nauka
i
technika
Sprawy
socjalne,
pomoc
humanitarna i
przesiedlenia
Sport
Data
urodzenia
Małżonek
Khin
Wai
Khin
Khin
San
May
Dzieci
Thein
Aung
Thaw
(żonaSu Su
Cho)
May
Than Tun
(25.06.1970)
mąż: Ye
Htun Myat
Myint Myint
Yee
Khin Aye
Wnuki
Nazwisko
Maung
Maung
U Pe Than
Pułkownik
Nyan
Tun
Aung
Data
urodzenia
Ministerstwo
Ministerstwo
Transportu i
Ministerstwo
Transportu
Kolejowego
Transport
Małżonek
Cho
Tun
Dzieci
Wnuki
Cho
BYLI CZŁONKOWIE RZĄDU
Nazwisko
Wiceadmirał
Maung
Maung Khin
Generał broni
Tin Tun
Generał broni
Tin Hla
U Ko Lay
U Aung San
U Win Sein
U
Khin
Funkcja
Wiceprezes
Rady
Ministrów
Wiceprezes
Rady
Ministrów
Wiceprezes
Rady
Ministrów
i
Minister
Spraw
Wojskowych,
Główny
Kwatermistrz
Minister w
Urzędzie
Prezesa
Rady
Ministrów
Minister
Spółdzielczości
Minister
Kultury
Minister
Data
urodzenia
23.11.1929
Małżonek
Dzieci
28.03.1930
Khin Khin
San
Min,
Than Han,
Khin Thida
(mąż: Zaw
Htun
Oo
Drugi
Sekretarz,
syn zmarłego
Drugiego
Sekretarza
generała
broni
Tin
Oo)
10.10.1940
Kyaukkyi
Su Su Thein Daywar
Wnuki
Data
urodzenia
Małżonek
Nazwisko
Funkcja
Maung Thein
Finansów i
Dochodów
Generał
dywizji Ket
Sein
U Saw Tun
Minister
Zdrowia
Yin
Myint
Minister
Imigracji i
Populacji
Wiceminister
Leśnictwa
Nwe
Kyi
Pułkownik
Thaik Tun
Generał
brygady D O
Abel
U Pan Aung
Generał broni
Tin Ngwe
Generał broni
Min Thein
U Aung Khin
Minister
w
biurze
przewodniczą
cego SPDC
Minister
w biurze
Prezesa
Rady
Ministrów
Minister
Spółdzielczości
Minister w
biurze
przewodniczą
cego SPDC
Minister
Spraw
Dzieci
Thein
(25.12.1960),
Thawdar
Thein
(06.03.1958),
Maung
Maung Thein
(23.10.1963),
Khin Yadana
Thein
(06.05.1968),
Marlar Thein
(25.02.1965),
Hnwe Thida
Thein
(28.07.1966)
Yin
Nwe Myo
Thaik,
Sandar
Khin
Nge
Khin
Shwe
Tun
Khin Thein
Mu
Nyunt
Nyunt Lwin
Khin Hla
Khin Than
Myint
Yin
Nyunt
Yin
Win
Khin
Tun,
Nge
Tun,
Aye
Zin
Wnuki
Nazwisko
U
Maung
Hset
U Tin Tun
Generał
brygady Than
Tun
U Soe Nyunt
U Kyaw Tin
U Hlaing Win
U
Phone
Aung
Funkcja
Religijnych;
Wiceminister
w
biurze
przewodniczą
cego SPDC
Wiceminister
Energii
Wiceminister
Finansów i
Przychodów
Wiceminister
Kultury
Wiceminister
Rozwoju
Obszarów
Przygranicznych i Ras
w Kraju
Wiceminister
Spraw
Socjalnych,
Pomocy
Humanitarnej
i Przesiedleń
Minister
Leśnictwa
Data
urodzenia
Małżonek
May
Kyi
20.11.1939
Dzieci
Wnuki
Khin Set Aung
Khin Sitt Aye
(14.09.1943)
Sitt
Thwe
Aung
(10.07.1977)
żona - Thin
Zar Tun, Sitt
Thaing
Aung
(13.11.1971)
INNE STANOWISKA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ
Nazwisko
Funkcja
Podpułkownik
rezerwy Khin
Maung Latt
Dyrektor
Generalny w
Zarządzie
Hoteli
i
Turystyki
Kapitan
rezerwy
Aung
Dyrektor
Zarządzający
w Zarządzie
Hoteli
i
Turystyki
Htay
Data
urodzenia
Małżonek
Win Kyi
Dzieci
Wnuki
Tun Min Latt Nyan Min
(06.02.1969) Latt (29.04.
1997),
Shane Min
Latt (10.05.
2000)
NAJWYŻSI URZĘDNICY W MINISTERSTWIE OBRONY
Nazwisko
Wiceadmirał
Soe Thein
Generał broni
Myat Hein
Kapitan Nyan
Tun
Generał
brygady Hla
Shwe
Pułkownik
Khin Soe
Generał
dywizji Soe
Maung
Generał
brygady
Thein Htaik
Generał
dywizji Saw
Hla
Pułkownik
Sein Lin
Generał
brygady
Kyi Win
Generał
brygady
Than Sein
Generał
brygady
Win Hlaing
Generał
dywizji
Khin Aung
Myint
Generał
dywizji
Moe Hein
Funkcja
Głównodowodzący
(Marynarka)
Głównodowodzący
(Lotnictwo)
Szef
Sztabu
(Marynarka)
Wiceadiutant
Generalny
Data
urodzenia
Małżonek
Khin Aye Kyi
Htwe
Nyunt
Htwe
Wiceadiutant
Generalny
Generalna
Prokuratura
Wojskowa
Główny
Inspektor
Komendant
Żandarmerii
polowej
Dyrektor ds.
Uzbrojenia
Dyrector ds.
Artylerii
i
Broni
Pancernej
Dowódca
Szpitala
Służb
Obronnych
Dyrektor ds.
Zakupów
Dyrektor ds.
Public
Relations
i wojny
psychologicznej
Komendant
Krajowej
Akademii
Obrony
Rosy Mya Than
Dzieci
Wnuki
Nazwisko
Generał
brygady
Than Maung
Generał
brygady
Aung Myint
Generał
brygady
Than Htay
Generał
brygady
Khin Maung
Tint
Generał
dywizji
Hsan Hsint
Generał
dywizji
Win Myint
Generał
dywizji
Aung Kyi
Generał
brygady
Nyan Win
Funkcja
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Khin Ma Lay
Okkar
San Sint
Wnuki
Dyrektor
Milicji
Ludowej i Sił
Granicznych
Dyrektor Służby
Łączności
Dyrektor ds.
Zaopatrzenia i
transportu
Dyrektor ds.
tajnych
wydawnictw
Przydziały
Wojskowe
1951 Ogólne
Zastępca
Szefa
Siły
Zbrojnych
Szkolenie
Zastępca
Szefa
Sił
Zbrojnych
Szkolenie
Zastępca
Szefa Sił
Zbrojnych
Szkolenie
Thet Thet Swe
CZŁONKOWIE BIURA SZEFA WYWIADU WOJSKOWEGO (OCMI)
Nazwisko
Generał
dywizji
Kyaw Win
Generał
brygady
Myint Aung
Zaw
Generał
brygady
Hla Aung
Funkcja
Zastępca Szefa
Wywiadu
Wojskowego
Administracja
Szkolenie
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Wnuki
Nazwisko
Data
urodzenia
Funkcja
Generał
brygady
Thein Swe
Stosunki
międzynarodo
we
Generał
brygady
Kyaw Han
Generał
brygady
Than Tun
Pułkownik
Hla Min
Pułkownik
Tin Hla
Generał
brygady
Myint Zaw
Generał
brygady
Kyaw Thein
Nauka
technika
Pułkownik
San Pwint
Małżonek
Dzieci
Wnuki
Sonny
Myat Swe
(żona –
Yamin
Htin
Aung)
i
Polityka
i
kontrwywiad
Zastępca
Zastępca
Bezpieczeństwo granic i
wywiad
Mniejszości
narodowe i
grupy
przerwające
ogień, walka
z
narkotykami
oraz wywiad
morski
i
powietrzny
Szef
Departa
mentu
OFICEROWIE ARMII KIERUJĄCY WIĘZIENIAMI I POLICJĄ
Nazwisko
Pułkownik
Ba Myint
Funkcja
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Dyrektor
Generalny
Departamentu
Więziennictwa
(Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych)
STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ I ROZWÓJ UNII (USDA)
Wnuki
Nazwisko
Funkcja
Generał
brygady
Aung Thein
Lin
Burmistrz
i
przewodniczący
Komitetu
Rozwoju miasta
Yangoon
(Sekretarz)
Wiceburmistrz
YCDC (członek
CEC)
Pułkownik
Maung
Par
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Khin San New
Thidar
Myo
Khin
Myaing
Wnuki
Nyunt Naing
Win Par
OSOBY CZERPIĄCE ZYSKI Z POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU
Nazwisko
Firma
U Khin Shwe
Zaykabar Co.
U
Aung
Ko
Win
(a)
Saya
Kyaung
U Aik Tun
Kanbawza
Bank
U Tun Myint
Naing
(a)
Steven Law
U
Htay
Myint
U Tayza
Data
urodzenia
21.01.1952
Asia
Wealth 21.10.1948
Bank
i
Olympic Co.
Asia World Co.
Yuzana Co.
Htoo
Co.
06.02.1955
Trading 18.07.1964
Małżonek
Dzieci
San San Kywe Zay Zin Latt
(24.03.1981)
mąż:
Toe
Naing Mann,
Zay
Thiha
(01.01.1977)
Nan
Than
Htwe
Than
Win Sandar Htun
(03.12.1948) (23.08.1974)
Aung Zaw
Naing
(01.09.1973)
Mi
Mi
Khaing
(17.06.1976)
Ng Seng Hong
Aye Aye Maw Eve Eve Htay
(17.11.1957) Myint
(12.06.1977),
Zay Chi Htay
(17.02.1981)
Thidar
Zaw Pye
Phyo
(24.02.1964) Tayza
(29.01.1987),
Htoo
Htet
Tayza
(24.01.1993),
Htoo Htwe
Tayza
Wnuki
Nazwisko
Firma
U Kyaw Win
Shwe
Thanlwin
Trading Co.
Dagon
International
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Wnuki
(14.09.1996)
U Win Aung
30.09.1953
Moe Mya Mya Ei
Hnin
(28.08.1958), Pwint
(a)
Yangon
Christabelle
Aung
(22.02.1981),
Thurane
Aung
(a)
Christopher
Aung
(23.07.1982),
Ei Hnin Khin
(a) Christina
Aung
(18.12.1983)
PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
Nazwisko
Pułkownik
Myint Aung
Pułkownik
Myo Myint
Pułkownik
rezerwy
Thant Zin
Major
Kyaw
Hla
Pułkownik
Aung San
Funkcja
Dyrektor
Zarządzający
w Myawaddy
Trading Co.
Dyrektor
Zarządzający
Bandoola
Transportation
Co.
Dyrektor
Zarządzający
w
Myanmar
Land
and
Development
Dyrektor
w
Myawaddy
Advertising
Enterprises
Dyrektor
Zarządzający
w
Fabryce
Cementu
Hsinmin
Construction
Project
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Wnuki
Nazwisko
Pułkownik
Ye Htut
Funkcja
Myanmar
Economic
Corporation
Data
urodzenia
Małżonek
Dzieci
Wnuki
Download