DEKLARACJA.Stymulato..

advertisement
DEKLARACJA
producenta/importera stymulatora wzrostu
(w związku z ubieganiem się o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu)
Podstawa prawna:
Poz.1) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu– Dz. U. Nr 147 poz. 1033
Poz. 2) Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu -Dz. U. Nr 119, poz. 765
1. Nazwa producenta lub importera stymulatora wzrostu (właściwe podkreślić) oraz adres:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Nazwa handlowa stymulatora wzrostu:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Rodzaj stymulatora wzrostu (właściwe podkreślić):
-
mineralny
-
organiczny
-
organiczno-mineralny
4. Postać stymulatora wzrostu (właściwe podkreślić):
-
stały (pylisty, krystaliczny, granulowany, bezpostaciowy)
-
ciekły (roztwór, zawiesina)
5. Parametry fizyczne i fizyko-chemiczne (wypełnić pozycje dotyczące):
-
ocena organoleptyczna stymulatora wzrostu
(wygląd, obecność zanieczyszczeń mechanicznych, jednorodność, itp.)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Parametry jakościowe deklarowane przez producenta (np. skład chemiczny):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Deklarowana przez producenta zawartość zanieczyszczeń w organicznych i
organiczno-mineralnych stymulatorach wzrostu (uzupełnić)
Pierwiastek
Zawartość w mg/kg suchej masy stymulatora wzrostu
Chrom
nie więcej niż
Kadm
nie więcej niż
Nikiel
nie więcej niż
Ołów
nie więcej niż
Rtęć
nie więcej niż
9. Deklarowana przez producenta zawartość zanieczyszczeń w mineralnych
stymulatorach wzrostu (uzupełnić)
Pierwiastek
Zawartość w mg / kg suchej masy stymulatora wzrostu
Arsen
nie więcej niż
Kadm
nie więcej niż
Ołów
nie więcej niż
Rtęć
nie więcej niż
8. Zawartość podstawowych składników nawozowych
Pierwiastek
Zawartość w masie stymulatora wzrostu [%]
N całkowity
nie więcej niż
K2O
nie więcej niż
P2O5
nie więcej niż
10. Liczba jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)
w 1 kg suchej masy organicznego lub organiczno-mineralnego stymulatora
wzrostu (uzupełnić)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11. Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w organicznym i organiczno- mineralnym
stymulatorze wzrostu (właściwe podkreślić)
-
występują
-
nie występują
12. Zakres stosowania stymulatora wzrostu (właściwe podkreślić):
-
w uprawach polowych
-
na użytkach zielonych
-
w warzywnictwie
-
w uprawach sadowniczych, w uprawie roślin ozdobnych i na trawniki
-
w lasach
-
inne (podać jakie)
Wymagane załączniki:
1. Rodzaj i nazwa surowców, z jakich został wyprodukowany stymulator wzrostu
oraz skrócony opis procesu produkcji (pozyskania).
2. Informacja z Instytutu Ochrony Roślin o możliwości łącznego stosowania
stymulatora wzrostu ze środkami ochrony roślin (jeśli przewiduje się taki sposób
stosowania)
3. Projekt instrukcji stosowania i przechowywania stymulatora wzrostu wg wzoru:
Treść instrukcji stosowania i przechowywania stymulatora wzrostu (należy
zachować nagłówek jak wyżej):
-
nazwa stymulatora wzrostu
-
zakres, dawka, sposób i terminy stosowania
-
sposób sporządzania cieczy użytkowej w przypadku stymulatora wzrostu w
postaci płynnej
-
sposób przechowywania stymulatora wzrostu
-
środki ostrożności
Download