2. UMOWA DOFINANSOWANIA - Powiatowe Centrum Pomocy

advertisement
Wzór Umowy
Moduł I: Obszar A – Zadanie 2 Programu – „pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B”
UMOWA DOFINANSOWANIA nr ........ /2013
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”: Moduł I: Obszar A
– Zadanie 2 Programu – „pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”
zawarta w dniu..........................2013 r. w Kielcach, pomiędzy:
Powiatem Kieleckim, z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
z którego upoważnienia działa Pani Anna Bielna - Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwaną dalej „Realizatorem”
a
Panem/Panią ………………zamieszkałym /ą……………………………………………..
Legitymującym/cą………………….. się dowodem osobistym …….…………..Numer
…………………………….. wystawionym w dniu……………………….przez ……….....
ważnym do dnia…………………Nr PESEL …………………. zwaną dalej
„Wnioskodawcą”, Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON: kosztów
uzyskania prawa jazdy kategorii „B”(zwanych dalej Przedmiotem
dofinansowania) w ramach realizacji programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”
(zwanego dalej „Programem”) realizowanego w Module I: Obszaru A – Zadanie 2
Programu – „pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”.
2. Celem zawarcia niniejszej umowy jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo Wnioskodawcy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji, a w szczególności przygotowanie beneficjentów
programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu
zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz
barier transportowych.
3. Wnioskodawca oświadcza, iż znane są mu zapisy programu i procedur, dostępne
na stronie internetowej: www.pcpr.powiat.kielce.pl, które przyjmuje
do wiadomości i stosowania oraz że:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz potwierdza,
że wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie
i w załącznikach do tego wniosku, są zgodne ze stanem faktycznym,
2) na dzień zawarcia umowy Wnioskodawca spełnia warunki uczestnictwa w
programie,
3) udzielenie dofinansowania wymaga pokrycia przez Wnioskodawcę kosztów
udziału własnego w ramach zakupu przedmiotu dofinansowania,
stanowiącego nie mniej niż 25% kosztu przedmiotu dofinansowania,
4) środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą
pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia,
1|Strona
5) Wnioskodawca nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków w br.
dofinansowania, dotacji lub refundacji ze środków PFRON na cele objęte
niniejszą umową,
6) Wnioskodawca nie ubiega się i nie będzie w danym roku ubiegał się
odrębnym wnioskiem o środki PFRON na ten sam cel finansowany ze
środków PFRON – za pośrednictwem innego Realizatora (na terenie innego
samorządu powiatowego),
7) Wnioskodawca nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
i Realizatora,
8) w ciągu ostatnich 3 lat licząc od początku roku następującego po roku
w którym udzielono pomocy Wnioskodawca nie korzystał ze środków
PFRON na cel określony niniejszą umową oraz nie był stroną umowy
zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
Niniejszy warunek określa się zgodnie z pkt 19 lit. a) „Kierunków działań oraz
warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu
„Aktywny
Samorząd”
w
2013
roku”
(dostępne
na
stronie
www.pcpr.powiat.kielce.pl),
9) zapoznał się z treścią niniejszej umowy, w tym z prawami i obowiązkami
wynikającymi z otrzymania dofinansowania ze środków PFRON
oraz sankcjami z tytułu niedotrzymania warunków umowy, które przyjmuje
do wiadomości i stosowania,
10) przyjmuje do wiadomości i stosowania, że uzyskane środki są środkami
publicznymi, w związku z czym podlegają szczególnej kontroli, a także
zabezpieczeniu w sytuacji, gdy łączną wartość uzyskanego w danym roku
dofinansowania w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł
(dziesięć tysięcy złotych).
4. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
1) wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
2) umożliwienia PFRON i Realizatorowi przeprowadzenia kontroli,
3) przekazywania na każde wezwanie Realizatora lub PFRON informacji
dotyczących efektów udzielonego wsparcia, odzwierciedlającej stan faktyczny
oraz innych informacji związanych z uczestnictwem w programie,
4) niezwłocznego zawiadomienia Powiatu o wszelkich zmianach mających wpływ
na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie
przedmiotu dofinansowania,
5) zwrotu środków finansowych w przypadkach określonych w niniejszej umowie,
6) dostarczenia do Realizatora:
a. pisemnej informacji, przygotowanej zgodnie z wytycznymi PFRON
w zakresie ewaluacji programu, odzwierciedlającej stan faktyczny
w zakresie efektów udzielonego dofinansowania, w tym w odniesieniu
do celów programu,
b. pisemnej informacji o wyniku szkolenia i egzaminu/ów dotyczących prawa
jazdy
7) udostępniania przedmiotu dofinansowania w celu umożliwienia Realizatorowi
lub PFRON jego oględzin,
8) wykorzystania przedmiotu dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
9) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.
2|Strona
5. Sprzedaż bądź konieczna zamiana przedmiotu dofinansowania w okresie
obowiązywania umowy dofinansowania wymaga każdorazowo zgody Realizatora.
Ewentualna zamiana Przedmiotu dofinansowania odbywa się bez zaangażowania
dodatkowych środków PFRON. Postanowienia umowy dofinansowania mają
zastosowanie również do przedmiotu dofinansowania uzyskanego w wyniku
zamiany.
§2
1. Koszt przedmiotu dofinansowania na podstawie rachunku wstępnego wynosi:
……………………zł (słownie zł:…………………….).
2. Realizator udzieli dofinansowania ze środków PFRON Wnioskodawcy na jego
wniosek nr ………… z dnia …………….w wysokości: ………….zł (słownie
zł:……………………..).
3. Wnioskodawca
pokryje
koszty
udziału
własnego
w
wysokości:
……………. zł (słownie zł:…………………….).
4. Wysokość faktycznie udzielonej kwoty dofinansowania będzie wynikała z kwoty
przelewu przekazanej na rachunek sprzedawcy, złożonej faktury VAT lub
rachunku, jednakże nie może być wyższa niż kwota wykazana w ust.2.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.2, stanowi uzupełnienie środków własnych
Wnioskodawcy w zakupie przedmiotu dofinansowania. Rzeczywisty udział własny
Wnioskodawcy stanowi różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ze środków
PFRON a ceną brutto przedmiotu dofinansowania, przy czym nie może być
on niższy, niż wskazany w §1 ust.3 pkt 3.
6. Przekroczenie kosztów przedmiotu dofinansowania ponad wysokość określoną
w ust. 1, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
7. Określony w ust 3 udział własny będzie stanowił nie mniej niż 25% faktycznych
kosztów przedmiotu dofinansowania.
8. Płatność przez Realizatora kwot dofinansowania nastąpi w polskich złotych (PLN)
i wyłącznie na terenie Polski.
9. Przekazanie środków finansowych PFRON, o których mowa w ust. 2 nastąpi
w terminie 7 dni bezpośrednio na wskazany w fakturze VAT lub rachunku
wybranego przez Wnioskodawcę sprzedawcy przedmiotu dofinansowania, po:
1) podpisaniu umowy,
2) przedłożeniu faktury VAT lub rachunku za przedmiot dofinansowania
opatrzonej podpisem Wnioskodawcy, płatnej przelewem z terminem płatności
nie krótszym niż 30 dni,
3) udokumentowaniu wniesienia przez Wnioskodawcę udziału własnego,
4) oraz o ile dotyczy – po ustanowieniu zabezpieczenia udzielonego
dofinansowania, o którym mowa w § 4 ust. 1.
10. W razie doręczenia przez Wnioskodawcę faktury VAT lub rachunku po upływie
terminu jej płatności, naliczone przez sprzedawcę odsetki pokrywa
Wnioskodawca.
11. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy
wyłącznie do Wnioskodawcy.
3|Strona
§3
1. Strony ustanawiają następujące terminy wykorzystania dofinansowania
przez Wnioskodawcę:
 wykorzystania dofinansowania i dostarczenia do Realizatora dokumentów
rozliczeniowych – w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
 dostarczenia do Realizatora pisemnej informacji o wyniku szkolenia
i egzaminu/ów, dotyczących prawa jazdy w terminie 7 dni od dnia ich
uzyskania.
2. W przypadku, gdy Wnioskodawca przedłoży dokumenty, o których mowa w ust. 1
wystawione w języku innym niż język polski, w których walutą rozliczeniową
jest waluta inna niż polski złoty (PLN), zobowiązany jest do przedłożenia
tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego
(Realizator nie refunduje kosztów związanych z tłumaczeniem tych dokumentów).
Płatność przez Realizatora kwoty dofinansowania może nastąpić wówczas
według kursu sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia
dokonania płatności.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i żądania zwrotu przekazanych środków finansowych powyżej
zweryfikowanych kwot.
4. Wnioskodawca zobowiązuje się do składania na żądanie Realizatora
dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozliczenia
przyznanego dofinansowania.
5. Faktury VAT (lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktury VAT nie jest
możliwe) przedłożone w celu rozliczenia dofinansowania, będą sprawdzane przez
Realizatora
pod
względem
merytorycznym
i
formalno-rachunkowym
oraz opatrzone klauzulą „opłacono ze środków PFRON w ramach
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie : .......... – umowa
nr……….”.
6. Wnioskodawca na pisemny wniosek kierowany do Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach może otrzymać oryginał faktury VAT, która
zostanie przez Realizatora opatrzona klauzulą „opłacono ze środków PFRON
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie : .......... umowa nr……….”.
§4
1. W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON
w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco
wystawiony przez Wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu”. Górną
wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania,
powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania oraz koszty
dochodzenia roszczeń.
2. Ewentualne koszty ustanowienia zabezpieczenia udzielonego dofinansowania
ponosi Wnioskodawca.
4|Strona
§5
1. Dofinansowanie określone w niniejszej umowie nie może obejmować kosztów
zakupu lub wykonania usług przed przyznaniem środków finansowych
i zawarciem przez Wnioskodawcę z Realizatorem niniejszej umowy,
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w rozdziale VII ust. 1-3 programu,
uwzględniających możliwość refundacji kosztów.
2. W ramach programu nie mogą być dofinansowane:
1) pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
2) koszty poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
3) opłaty związane z realizacją umowy zawartej z Wnioskodawcą,
4) koszty nieudokumentowane.
§6
1. Zwrotowi przez Wnioskodawcę, na wskazany przez Realizatora rachunek
bankowy, podlega:
1) kwota dofinansowania przekazana na rachunek bankowy Wnioskodawcy
w części, która nie została uznana przez Realizatora podczas rozliczenia
przyznanego dofinansowania (w przypadku wykorzystania całości lub części
dofinansowania
niezgodnie
z
przeznaczeniem/zawartą
umową),
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez Realizatora na rachunek
bankowy Wnioskodawcy – w terminie wskazanym w skierowanej
do Wnioskodawcy pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej
części dofinansowania (wezwanie do zapłaty),
2) część dofinansowania niewykorzystana przez Wnioskodawcę – w terminie 30
dni od dnia ustalenia, że na realizację umowy została wykorzystana tylko część
przekazanego dofinansowania.
2. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony zgodnie
z ust. 1 pkt 2, powoduje naliczenie odsetek w wysokości jak dla zaległości
podatkowych.
3. Odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie nalicza się w przypadku,
gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków było
niezależne od Wnioskodawcy.
§7
1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania
umowy
przez
sprzedawcę
przedmiotu
dofinansowania,
a w szczególności z tytułu rękojmi i gwarancji.
2. Realizator i PFRON mają prawo kontroli wykorzystania przedmiotu
dofinansowania oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem
faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę
rozliczenia dofinansowania.
3. Realizator ma obowiązek dokonywania kontroli wykorzystania środków PFRON
i/lub przedmiotu dofinansowania corocznie – w zakresie obejmującym co najmniej
10% umów zawartych w danym roku.
4. W ramach kontroli osoby upoważnione przez PFRON mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
5|Strona
prawidłowości realizacji programu i wykonania umowy oraz żądać ustnie lub na
piśmie informacji dotyczących wykonania umowy. Prawo kontroli przysługuje
osobom upoważnionym przez PFRON zarówno w siedzibie Realizatora,
jak i innym miejscu realizacji programu. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości PFRON przekaże wnioski i zalecenia w celu ich usunięcia.
§8
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Umowę zawiera się na czas określony – na trzy lata, licząc od początku roku
następującego po roku zawarcia niniejszej umowy.
3. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych
od Wnioskodawcy, Realizator może podjąć decyzję o przywróceniu
Wnioskodawcy terminu określonego w umowie. Ubiegając się o przywrócenie
terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny
uchybienia terminu. Przywrócenie terminu nie wymaga wprowadzenia zmian
do umowy w formie aneksu.
1.
2.
3.
4.
§9
Realizator ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym
tj. bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
1) niewykonania przez Wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie,
a w szczególności: nieterminowego wykonania umowy, wykorzystania
przekazanego dofinansowania na inne cele niż określone w umowie,
2) złożenia we wniosku o dofinansowanie lub w niniejszej umowie
oświadczeń niezgodnych z rzeczywistym stanem,
3) odmowy poddania się przez Wnioskodawcę kontroli przeprowadzanej
przez PFRON i/lub Realizatora.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1,
Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty przekazanej przez
Realizatora, z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, naliczonymi od dnia wykonania przez Realizatora płatności tych
środków do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie określonym
w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy.
Jeżeli Realizator podejmie kroki w kierunku odzyskania udzielonego
dofinansowania, zobowiązany będzie do:
1) rozwiązania umowy dofinansowania ze wskazaniem powodu rozwiązania,
2) określenia wysokości roszczenia, przy czym w sytuacjach, o których
mowa w art. 49eustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), poprzez wydanie decyzji
nakazującej zwrot wypłaconych środków,
3) wyznaczenia terminu zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, wysłania
wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
na adres Wnioskodawcy ustalony w umowie dofinansowania.
Umowa może być rozwiązana za zgodą stron, w przypadku wystąpienia
okoliczności, niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie
umowy. W takim przypadku Realizator powiadamia Wnioskodawcę odrębnym
pismem o rozliczeniu i/lub konieczności zwrotu przekazanej kwoty
dofinansowania.
6|Strona
5. Umowa wygasa na skutek śmierci Wnioskodawcy
6. Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Powiat i Wnioskodawcę
wszystkich zobowiązań wynikających z jej treści.
§ 10
1. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo
dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony
za doręczoną.
2. Ustala się tu, iż adresami do korespondencji są dla:
Powiatu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Al. IX Wieków
Kielc 3, 25-516 Kielce
Wnioskodawcy: ………………………………………………………..
3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Powiatu.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje Wnioskodawca oraz dwa – Realizator.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W KIELCACH
………………………………….
( pieczątka imienna i podpis)
WNIOSKODAWCA
…………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy )
7|Strona
Download