CHIRURGIA - SEMINARIA1 - chir z czeciej - dnacja

advertisement
CHIRURGIA - SEMINARIA1.doc
(154 KB) Pobierz
SEMINARIUM 1-2 – CHOROBY TARCZYCY I PRZYTARCZYC LECZONE
CHIRURGICZNIE
        nieparzysty gruczoĹ‚ dokrewny znajdujÄ…cy siÄ™ na szyi, od przodu i bokĂłw
otaczający krtań (chrząstkę tarczową) i tchawicę
        jest najwiÄ™kszym wyspecjalizowanym organem dokrewnym o przeciÄ™tnych
rozmiarach dł./szer./gł.: 2,5-4/1,5-2/1-1,5 cm odpowiednio i przeciętnej wadze 10-20g
        zbudowana jest z dwĂłch gruszkowatych pĹ‚atĂłw bocznych oraz Ĺ‚Ä…czÄ…cej je
cieśni (cieśń tuż poniżej szczytu chrząstki tarczowej) a także nie zawsze obecnego płata
piramidowego
Â Â Â Â Â Â Â Â produkuje T3 i T4
Â Â Â Â Â Â Â Â poprzez te hormony reguluje wiele mechanizmĂłw homeostazy m.in. produkcjÄ™
energii i ciepła
        wpĹ‚ywa bezpoĹ›rednio na naturaln wzrost i rozwĂłj
        wpĹ‚ywy regulacyjne dotyczÄ… ukĹ‚adĂłw: krÄ…ĹĽenia, oddechowego,
pokarmowego, hematopoetycznego, kostno-szkieletowego, nerwowego, endokrynnego i
metabolizmu
Mechanizmy regulujące czynność tarczycy
        podwzgĂłrze TRH wpĹ‚yw czynnikĂłw tj: ekspozycja na zimno, katecholaminy, rytm
dobowy
        przysadka mĂłzgowa TSH wpĹ‚yw czynnikĂłw tj: TSH, poziomy T3 i T4, aktywnoĹ›c
dejodynazy, somatostatyna, katecholaminy, glikokortykoidy
        tarczyca wpĹ‚yw TSH, TSH-R Ab, podaz jodu, leki (sole litu)
Choroby tarczycy
Â Â Â Â Â Â Â Â nowotwory
        zapalenia: ostre, podostre, przewlekĹ‚e
        nadczynność i niedoczynność
Chirurgicznie leczymy
        stany powiÄ™kszenia tarczycy (wole) wynikajÄ…ce z przebudowy guzkowatej
gruczołu uwarunkowane procesami zapalnymi, degenerującymi lub nowotworami
        czasami leczymy chirurgicznie gruczoĹ‚ niepowiÄ™kszony ze wzglÄ™du na ryzyko
choroby nowotworowej, chorobie Gravesa-Basedowa, zespołach MEN2
Guzki tarczycy – przyczyny
Â Â Â Â Â Â Â Â rak tarczycy
        naĹ›wietlenie tarczycy promieniami X
Â Â Â Â Â Â Â Â zapalenia tarczycy
Â Â Â Â Â Â Â Â wole niedoborowe
        goitrogeny roĹ›inne (chrzan, maniok, brokuĹ‚y)
        niektĂłre leki (sole litu, jodowe Ĺ›rodki kontrastujÄ…ce, Amiodaron, methimazol)
Â Â Â Â Â Â Â Â dyshormonogeneza
Rak tarczycy – klasyfikacja
        zróżnicowane
o       brodawkowaty 80 %
o       pęcherzykowy 10 %
o       mieszany 5 %
o       oksyfilny 2 %
        średnio zróżnicowane
o       rdzenia sty 2%
        niezróżnicowane 1 %
o       drobnokomórkowy
o       olbrzymiokomórkowy
Â Â Â Â Â Â Â Â inne
o       chołniaki
o       przerzuty z innych narządów
Czynniki ryzyka raka tarczycy – ryzyko:
Â Â Â Â Â Â Â Â wysokie
o       rak tarczycy w rodzinie
o       naświetlanie tarczycy
o       duży, spoisty guzek
o       powiększenie węzłów chłonnych szyi
o       chrypka
o       młode kobiety, dzieci
Â Â Â Â Â Â Â Â niskie
o       rodzinne występowanie wola
o       wole wieloguzkowe
o       niedoczynność tarczycy
o       miękki guzek
o       kobiety >40 r.ż.
o       guzek „ciepły”
Symptomatologia raka tarczycy
Â Â Â Â Â Â Â Â pojedynczy dominujÄ…cy guzek
Â Â Â Â Â Â Â Â guzek twardy, szybkorosnÄ…cy
        poraĹĽenie struny gĹ‚osowej
Â Â Â Â Â Â Â Â limfadenopatia szyjna
        najczęściej wykrywany przypadkowo bez typowych objawĂłw (rozwaĹĽyć
czynniki ryzyka tj. wiek, płeć, obciążenia rodzinne, napromienienie szyi promieniowaniem
jonizujÄ…cym)
Diagnostyka zmian guzkowych w tarczycy
        BACC (biopsja aspiracyjna cienkoigĹ‚owa, celowana)
Â Â Â Â Â Â Â Â USG szyi
Â Â Â Â Â Â Â Â scyntygrafia Tc99, I 131, I 123
Â Â Â Â Â Â Â Â jeĹĽeli ryzyko raka tarczycy jest wysokie uzasadniona jest operacja tarczycy bez
diagnostyki obrazowej i biopsji
Rak tarczycy – leczenie
        raki wysokozróżnicowane
o       chirurgia – całkowita tyroidektomia; całkowita resekcja płata z cieśnią i
subtotalne wycięcie płata przeciwległego (opcja niezalecana); zmodyfikowana
operacja Crille’a
o       supresja TSH (L-tyroksyna)
o       radioterapia (radiojod I 131, teleradioterapia)
        raki Ĺ›redniozróżnicowane i niezróżnicowane
o       całkowita tyroidektomia z limfadenektomią przedziałów środkowego i
bocznych (Ew. limfadenectomia śródpiersia górnego)
Rak tarczycy – koncepcja przedziałów węzłów chłonnych szyi
        zalecane limfadenektomie (LADX) w raku wysokozróżnicowanym
o       przedziałowe a nie typu „berry-picking”
o       obligatoryjnie LADX obu przedziałów środkowych w ZRT w raku inwazyjnym
tzn. większym niż 10 mm
o       nie zalecany LADX w mikroraku tarczycy tzn. mniejszym niż 10 mm
o       LADX przedziałów bocznych w zalezności od wyników badań obrazowych
przedoperacyjnych MRI, PET-CT, CUS (cervical ultrasonography)
LADX w raku rdzeniastym i niezróżnicowanym
        obligatoryjnie przedziaĹ‚Ăłw Ĺ›rodkowych i obu bocznych niezaleĹĽnie od stopnia
zaawansowania
        LADX przedziaĹ‚Ăłw Ĺ›rĂłdpiersia w zaleĹĽnoĹ›ci od badaĹ„ obrazowych
przedoperacyjnych
Wole wieloguzkowe – przyczyny
        środowiskowe: niedobory/nadmiar jodu, leki, napromienienie tarczycy, fluorki,
goitrogeny roślinne
        genetyczne: dyshormonogeneza wrodzona, wrodzona oporność tkanek na T3/T4
Â Â Â Â Â Â Â Â immunologiczne: zapalenia autoimmunologiczne (Hashimoto, Graves-Basedow,
poporodowe – silent thyroiditis)
Â Â Â Â Â Â Â Â wirusowe: podostre zapalenie tarczycy (np. de Querrain)
Wole
        obecnie dominuje koncepcja anatomicznego wzrostu komĂłrek pÄ™cherzykowych
tarczycy niezaleĹĽna od podazy jodu czy poziomu TSH. W trakcie ĹĽycia powstajÄ… klony
komórek nowotworowych o zwiększonym potencjale proliferacji
        symptomatologia: dominujÄ… objawy uciskowe (uczucie puchniÄ™cia na szyi, ucisk
na przełyk lub/i tchawicę, poszerzenie obwodu szyi
        diagnostyka: badanie kliniczne, CUS, BACC, MRI, CT, scyntygrafia, badanie czynnoĹ›ci
TSH Ew. T3/T4
Â Â Â Â Â Â Â Â wskazania do leczenia operacyjnego
o       objawy ucisku wola na sąsiadujące narządy (stridor, dysfagia)
o       istotne ryzyko raka w wolu
o       względy estetyczne, uczucie dyskomfortu na szyi
o       obawy o istnienie raka w wolu
o       niejednoznaczny wynik BACC
Taktyka postępowania chirurgicznego: zalecana jest obustronna subtotalna resekcja gruczołu razem
z cieśnią i płatem piramidowym. Dozwolone są także całkowite (totalne) resekcje tarczycy lub
tylko 1 płata z ciesnią. Dozwolone SA tez resekcje częściowe i tzw. lumpek tomie.
Nawroty wola ocenia siÄ™ na 10 % po 10 latach od pierwszej operacji. Substytucja pooperacyjna
preparatami L-tyroksyny nie zapobiega nawrotom, ale podnosi komfort zycia
Przełom tarczycowy
Â Â Â Â Â Â Â Â silne objawy hipermetabolizmu
o       wysoka temperatura
o       zaburzenia funkcji OUN (pobudzenie, apatia, śpiączka)
o       odwodnienie, niewydolność krążenia
o       nudności, biegunka, bóle brzucha, żółtaczk
        przeĹ‚om tarczycowy powinien być rozpoznany na podstawie objawĂłw
klinicznych ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia
Â Â Â Â Â Â Â Â leczenie
o       leczenie na oddziale IOM
o       zahamowanie syntezy hormonów przez podawanie leków tyreostatycznych
(i.v. lub przez zgłębnik żołądkowy)
        Metamizol (i.v.) poczÄ…tkowo 80 mg, później 40 mg co kilka
godzin lub doustnie 20 mg co 4 godziny
Â Â Â Â Â Â Â Â Propylotiouracyl 250 mg co 4 godziny, jest mniej skuteczny
        Plazmafereza – przetaczanie osocza (dyskusyjne!!!)
Â Â Â Â Â Â Â Â podawanie sterydĂłw i propranololu ma na celu zahamowanie
konwersji T4 do T3
Chirurgiczne leczenie chorĂłb przytarczyc
        4 gruczoĹ‚y poĹ‚oĹĽone na tylnej torebce tarczycy
        biorÄ… istotny udziaĹ‚ w regulacji rĂłwnowagi wapniowo-fosforanowej
Mechanizmy i narzÄ…dy regulujÄ…ce rĂłwnowagÄ™ wapniowo-fosforanowÄ…
        przytarczyce – PTH
        komĂłrki parafollikularne tarczycy C – kalcytonina
        nerki – regulujÄ… wydalanie wapnia i fosforanĂłw, wit. D3 1-25-OH
        jelito – reguluje wchĹ‚anianie wapnia i fosforanĂłw
        koĹ›ciec = szkielet – rezerwuar wapnia i fosforanĂłw, odgrywa rolÄ™
regulacyjnÄ…, reaguje na PTH i kalcytoninÄ™
Chirurgicznie leczymy stany nadczynności przytarczyc, które wynikają z ich organicznego przerostu
lub przemiany nowotworowej
        pierwotna nadczynność przytarczyc (PHPT)
        wtĂłrna nadczynność przytarczyc (2HPT)
        trzeciorzÄ™dowa nadczynność przytarczyc (3HPT)
Diagnostyka
Â Â Â Â Â Â Â Â kliniczne objawy podmiotowe i przedmiotowe
Â Â Â Â Â Â Â Â diagnostyka biochemiczna PTH, Ca, fosforany
Â Â Â Â Â Â Â Â diagnostyk obrazowa CUS, Tc99estaMIBI, KT, MRI
        śrĂłdoperacyjne metody lokalizacji – sonda GAMMA, barwienie bĹ‚Ä™kitem
metylenowym
Taktyka chirurgiczna
Â Â Â Â Â Â Â Â PHPT usuwamy 1 zmienionÄ… gruczolakowa to przytarczycÄ™ lub 3,5 w przypadku
choroby wielogruczołowej
Â Â Â Â Â Â Â Â 2 HPT subtotalna PTx=3,5, lub totalna PTx=4
        3HPT jak w nadczynnoĹ›ci pierwszorzÄ™dowej
SEMINARIUM 3-4 – RAK ŻOŕĄDKA
        3-4 dekada ĹĽycia, najczÄ™stszy z rzadkich (10 %), częściej u mężczyzn,
uważany za nowotwór środowiskowy
        stany przednowotworowe (zĹ‚oĹ›liwe): dysplazja, metaplazja
        w stanach przednowotworowych wystÄ™pujÄ… prewlekĹ‚e stany zapalne (zapalenie
błony śluzowej żołądka w wyniku zakażenia H.pylori)
        w wywiadzie naleĹĽy zapytać o:
o       przebieg czasowy (czy sprawa świeża czy stara)
o       palenie papierosów
o       alkohol + dieta
o       ostre + wędzone + gorące potrawy
...
Plik z chomika:
dnacja
Inne pliki z tego folderu:


CHIRURGIA - SEMINARIA1.doc (154 KB)
CHIRURGIA NACZYNIOWA.doc (44 KB)
 CHIRURGIA OGOLNA.doc (32 KB)
 Egzamin chirurgia 10.doc nasz(2).doc (41 KB)
 Egzamin chirurgia 10.doc nasz.doc (58 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
chir net
wybrane
Download