Test Etap I

advertisement
SZKOLNY KONKURS
WIEDZY O KONSTYTUCJI RP
EDYCJA I
2011
.....................................................(imię, nazwisko)/...................(klasa)
Proszę bardzo uważnie czytać polecenie do każdego pytania.
Obok każdego pytania wskazana jest maksymalna ilość prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli zawodnik wybierze
więcej rozwiązań (zakreśli więcej odpowiedzi), otrzymuje 0 punktów. Zasada ta nie dotyczy zdań typu
Prawda/Fałsz
UWAGA: Poprawki będą traktowane jako błędne odpowiedzi!
Zawodnicy wypełniają test piórem lub długopisem, wpisując w miejscu wykropkowanym prawidłową
odpowiedź lub podkreślając właściwą spośród podanych odpowiedzi (obwódka wokół litery lub cyfry przy
prawidłowej odpowiedzi). W pytaniach, w których trzeba przyporządkować odpowiedzi, np. rodzaje
większości do procedur, wystarczy dostosować cyfry do liter (np.: a-1, b-2, c-3 itd.). Zadania typu
Prawda/Fałsz polegają na oznaczeniu obwódką litery „P” w przypadku zdania prawdziwego, lub litery „F”
przypadku zdania fałszywego,
Komisja przeprowadzająca zawody może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia
niesamodzielnej odpowiedzi.
POWODZENIA!
TEST A
1. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej posiada: ............/1
a) Rada Ministrów
b) Sejm
c) Prezydent RP
2. Bierne prawo wyborcze do Sejmu i Senatu posiada obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy
odpowiednio: ............/1
a) 18 i 21 lat
b) 21 i 30 lat
c) 30 i 35 lat
3. Prawo skrócenia kadencji Sejmu: ............/1
a) nie przysługuje Prezydentowi RP
b) przysługuje Prezydentowi RP w dwóch określonych w Konstytucji przypadkach
c) przysługuje Prezydentowi RP na wniosek Rady Ministrów
4. Sejm może wyrazić Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów: ............/1
a) na wniosek Prezydenta RP
b) na wniosek Zgromadzenia Narodowego
c) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów
5. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z
wykonania budżetu w celu: ............/1
a) uzyskania absolutorium
b) dokonania nowelizacji ustawy budżetowej
c) rozpoczęcia prac nad nową ustawą budżetową
6. W tzw. III kroku (art. 155) Sejm RP udziela Radzie Ministrów wotum zaufania: ............/1
a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
b) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
c) kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
7. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić: ............/1
a) Sejm, Senat lub Prezydent RP
b) Sejm, Prezydent RP, Zgromadzenie Narodowe
c) Sejm lub Prezydent RP za zgodą Senatu
8. Poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działalność wchodzącą w zakres sprawowania
mandatu w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu ponieważ chroni go: ............/1
a) immunitet formalny
b) immunitet materialny
c) mandat wolny
9. Senat na rozpatrzenie ustawy w zwykłym trybie ma: ............/1
a. 30 dni
b. 21 dni
c. 14 dni
10. Prezydent w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia mu ustawy: ............/1
a) podpisuje ustawę lub kieruje ją do Trybunału Stanu lub zwraca ją do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia
b) podpisuje ustawę i zarządza jej publikację lub wetuje ustawę
c) podpisuje ustawę i zarządza jej publikację lub kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego lub zwraca ją do Sejmu w celu
ponownego rozpatrzenia
11. Prezydent dysponuje prawem powołania części składu: ............/1
a) członków Rady Polityki Pieniężnej, KRRiT
b) członków Rady Polityki Pieniężnej, KRRiT, Trybunału Stanu
c) członków Trybunału Stanu i KRRiT
12. Prerogatywa to: ............/1
a) akt prawny wydany przez Prezydenta RP wymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa RM
b) akt prawny wydany przez Prezydenta nie wymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa RM
c) akt prawny wydany przez Prezydenta wymagający dla swojej ważności podpisu Marszałka Sejmu
13 . Do zadań NIK należy: …………/1
a) kontrola podmiotów publicznych i prywatnych
b) kontrola organów samorządu terytorialnego oraz sądów powszechnych
c) analiza wykonania budżetu państwa, opinia w przedmiocie absolutorium dla RM oraz kontrola organów
samorządowych
14. Ratyfikacja umowy międzynarodowej, w której Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji
międzynarodowej kompetencje organów władzy państwowej: ............/1
a) nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie
b) wymaga zgody Sejmu większością 2/3 głosów i zgody Senatu większością 2/3 głosów lub zgody wyrażonej w drodze
referendum
c) wymaga zgody wyrażonej przez Sejm i Trybunał Konstytucyjny
15. Kontrola prowadzona przez NIK: ............/1
a) dotyczy legalności działań podejmowanych przez administrację publiczną
b) kończy się wnioskami pokontrolnymi i wnioskiem do prokuratury o wszczęcie śledztwa
c) dotyczy legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działań podejmowanych przez organy administracji
rządowej
16. Trybunał Stanu składa się z: ……../1
a) 19 sędziów powoływanych przez Sejm na 4 lata
b) przewodniczącego, 2 zastępców i 16 członków
c) osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego
17. Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest: ……../1
a) przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat
b) przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6 lat
c) przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat
18. Stan wojenny lub stan wyjątkowy wprowadza w drodze rozporządzenia: ............/1
a) Prezydent RP
b) Sejm RP lub Prezydent RP
c) Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów
19. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące trybu wprowadzania zmiany Konstytucji RP: ……../3
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby
posłów lub Senat, lub A) .................................................. .
2. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII Konstytucji, wyżej wymienione
podmioty mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia
B)...................................... zatwierdzającego.
3. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do C) ................................................. .
20. Wskaż zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F): ……../4 (4pkt za 6 prawidłowych wskazań; 3 pkt za 5; 2 pkt za 4; 0 pkt za 3 i
mniej)
a) Ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwala Senat większością kwalifikowaną 2/3 głosów, po
uchwaleniu jej przez Sejm bezwzględną większością głosów przy odpowiednim quorum. ( P / F )
b) Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. ( P / F )
c) O wyborze trybu ratyfikacji umowy międzynarodowej decyduje Sejm na mocy ustawy przyjętej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. ( P / F )
d) Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją
RP wystąpić mogą Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli, Prezes NBP, Rzecznik Praw Obywatelskich. ( P / F )
e) Projekt ustawy określony jako pilny nakłada obowiązek jej rozpatrzenia przez Sejm RP w terminie 30 dni, a termin
rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni. ( P / F )
f) Prezes Rady Ministrów, jako organ kontrolny, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli
organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy. ( P / F )
21. Do podanych działań w procesie legislacyjnym w polskim parlamencie dobierz odpowiednią większość,
wymaganą podczas głosowania: ……../3
Działania w procesie legislacyjnym
Wymagana większość w głosowaniu
A. Przyjęcie ustawy przez Sejm
1. Większość proporcjonalna
B. Odrzucenie veta Prezydenta RP
2. Większości bezwzględna
C. Odrzucenie poprawek Senatu
3. Większość zwykła
4. Większość kwalifikowana
A)…………; B)……………; C) ……………. .
22. Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe: ……../5 (5 pkt za 7 prawidłowych wskazań; 4 pkt za 6; 3 pkt za 5; 0 pkt za 4 i mniej)
a) Prawo weta prezydenta wymaga kontrasygnaty (podpisu) Prezesa RM. ( P / F )
b) Pierwszy krok prowadzący do powołania Rady Ministrów należy do Sejmu. ( P / F )
c) Prezydent powołuje swoich przedstawicieli do KRRiT. ( P / F )
d) Rada Ministrów może zostać odwołana przez Prezydenta na skutek nieuchwalenia wotum zaufania przez Sejm. ( P / F )
e) Istnieje konstytucyjny zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych w następstwie
których dług publiczny przekroczy 60 procent wartości rocznego produktu krajowego brutto (PKB). ( P / F )
f) Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej. ( P / F )
g) Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w chwili
aresztowania. ( P / F )
23. Dopisz rodzaj aktu prawnego do nazwy organu, który go przyjmuje: ……../4
ustawa; uchwała rozporządzenie z mocą ustawy; rozporządzenie:
a) Sejm RP ..................................;
b) Rada Ministrów ..................................;
c) Prezydent RP ..................................;
d) Senat RP ..................................;
24. Wskaż wymienione w Konstytucji RP obowiązki obywatela RP: ……../2
a) troska o dobro wspólne
b) uczestnictwo w wyborach powszechnych
c) dbałość o stan środowiska naturalnego
d) wychowanie dzieci w duchu szacunku dla prawa
25. Konstytucja RP stanowi, że „Rzeczpospolita jest państwem jednolitym” co oznacza, że jest: ……../1
a) federacją.
b) konfederacją.
c) jednolite wyznaniowo.
d) państwem unitarnym
SUMA PUNKTÓW: ……………../40
SZKOLNY KONKURS
WIEDZY O KONSTYTUCJI RP
EDYCJA I
2011
.....................................................(imię, nazwisko)/...................(klasa)
Proszę bardzo uważnie czytać polecenie do każdego pytania.
Obok każdego pytania wskazana jest maksymalna ilość prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli zawodnik wybierze
więcej rozwiązań (zakreśli więcej odpowiedzi), otrzymuje 0 punktów. Zasada ta nie dotyczy zdań typu
Prawda/Fałsz
UWAGA: Poprawki będą traktowane jako błędne odpowiedzi!
Zawodnicy wypełniają test piórem lub długopisem, wpisując w miejscu wykropkowanym prawidłową
odpowiedź lub podkreślając właściwą spośród podanych odpowiedzi (obwódka wokół litery lub cyfry przy
prawidłowej odpowiedzi). W pytaniach, w których trzeba przyporządkować odpowiedzi, np. rodzaje
większości do procedur, wystarczy dostosować cyfry do liter (np.: a-1, b-2, c-3 itd.). Zadania typu
Prawda/Fałsz polegają na oznaczeniu obwódką litery „P” w przypadku zdania prawdziwego, lub litery „F”
przypadku zdania fałszywego,
Komisja przeprowadzająca zawody może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia
niesamodzielnej odpowiedzi.
POWODZENIA!
TEST B
1. Bierne prawo wyborcze do Sejmu i Senatu posiada obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy
odpowiednio: ............/1
a) 21 i 30 lat
b) 18 i 21 lat
c) 30 i 35 lat
2. Sejm może wyrazić Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów: ............/1
a) na wniosek Zgromadzenia Narodowego
b) na wniosek Prezydenta RP
c) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów
3. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej posiada: ............/1
a) Rada Ministrów
b) Sejm
c) Prezydent RP
4. Prawo skrócenia kadencji Sejmu: ............/1
a) przysługuje Prezydentowi RP na wniosek Rady Ministrów
b) przysługuje Prezydentowi RP w dwóch określonych w Konstytucji przypadkach
c) nie przysługuje Prezydentowi RP
5. W tzw. III kroku (art. 155) Sejm RP udziela Radzie Ministrów wotum zaufania: ............/1
a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
b) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
c) kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
6. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić: ............/1
a) Sejm, Prezydent RP, Zgromadzenie Narodowe
b) Sejm, Senat lub Prezydent RP
c) Sejm lub Prezydent RP za zgodą Senatu
7. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z
wykonania budżetu w celu: ............/1
a) uzyskania absolutorium
b) dokonania nowelizacji ustawy budżetowej
c) rozpoczęcia prac nad nową ustawą budżetową
8. Poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działalność wchodzącą w zakres sprawowania
mandatu w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu ponieważ chroni go: ............/1
a) immunitet formalny
b) mandat wolny
c) immunitet materialny
9 . Do zadań NIK należy: …………/1
a) kontrola podmiotów publicznych i prywatnych
b) kontrola organów samorządu terytorialnego oraz sądów powszechnych
c) analiza wykonania budżetu państwa, opinia w przedmiocie absolutorium dla RM oraz kontrola organów
samorządowych
10. Senat na rozpatrzenie ustawy w zwykłym trybie ma: ............/1
a) 21 dni
b) 30 dni
c) 14 dni
11. Prerogatywa to: ............/1
a) akt prawny wydany przez Prezydenta RP wymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa RM
b) akt prawny wydany przez Prezydenta wymagający dla swojej ważności podpisu Marszałka Sejmu
c) akt prawny wydany przez Prezydenta nie wymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa RM
12. Prezydent dysponuje prawem powołania części składu: ............/1
a) członków Rady Polityki Pieniężnej, KRRiT, Trybunału Stanu
b) członków Trybunału Stanu i KRRiT
c) członków Rady Polityki Pieniężnej, KRRiT
13. Prezydent w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia mu ustawy: ............/1
a) podpisuje ustawę lub kieruje ją do Trybunału Stanu lub zwraca ją do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia
b) podpisuje ustawę i zarządza jej publikację lub kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego lub zwraca ją do Sejmu w
celu ponownego rozpatrzenia
c) podpisuje ustawę i zarządza jej publikację lub wetuje ustawę
14. Ratyfikacja umowy międzynarodowej, w której Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji
międzynarodowej kompetencje organów władzy państwowej: ............/1
a) nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie
b) wymaga zgody Sejmu większością 2/3 głosów i zgody Senatu większością 2/3 głosów lub zgody wyrażonej w drodze
referendum
c) wymaga zgody wyrażonej przez Sejm i Trybunał Konstytucyjny
15. Kontrola prowadzona przez NIK: ............/1
a) dotyczy legalności działań podejmowanych przez administrację publiczną
b) kończy się wnioskami pokontrolnymi i wnioskiem do prokuratury o wszczęcie śledztwa
c) dotyczy legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działań podejmowanych przez organy administracji
rządowej
16. Trybunał Stanu składa się z: ……../1
a) 19 sędziów powoływanych przez Sejm na 4 lata
b) osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego
c) przewodniczącego, 2 zastępców i 16 członków
17. Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest: ……../1
a) przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat
b) przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6 lat
c) przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat
18. Stan wojenny lub stan wyjątkowy wprowadza w drodze rozporządzenia: ............/1
a) Prezydent RP
b) Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów
c) Sejm RP lub Prezydent RP
19. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące trybu wprowadzania zmiany Konstytucji RP: ……../3
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby
posłów lub Senat, lub A) .................................................. .
2. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII Konstytucji, wyżej wymienione
podmioty mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia
B)...................................... zatwierdzającego.
3. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do C) ................................................. .
20. Wskaż zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F) : ……../4 (4pkt za 6 prawidłowych wskazań; 3 pkt za 5; 2 pkt za 4; 0 pkt za 3
i mniej)
a) O wyborze trybu ratyfikacji umowy międzynarodowej decyduje Sejm na mocy ustawy przyjętej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. ( P / F )
b) Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. ( P / F )
c) Ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwala Senat większością kwalifikowaną 2/3 głosów, po
uchwaleniu jej przez Sejm bezwzględną większością głosów przy odpowiednim quorum. ( P / F )
d) Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją
RP wystąpić mogą Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli, Prezes NBP, Rzecznik Praw Obywatelskich. ( P / F )
e) Prezes Rady Ministrów, jako organ kontrolny, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli
organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy. ( P / F )
f) Projekt ustawy określony jako pilny nakłada obowiązek jej rozpatrzenia przez Sejm RP w terminie 30 dni, a termin
rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni. ( P / F )
21. Do podanych działań w procesie legislacyjnym w polskim parlamencie dobierz odpowiednią większość,
wymaganą podczas głosowania: ……../3
Działania w procesie legislacyjnym
Wymagana większość w głosowaniu
A. Przyjęcie ustawy przez Sejm
1. Większość proporcjonalna
B. Odrzucenie veta Prezydenta RP
2. Większość zwykła
C. Odrzucenie poprawek Senatu
3. Większości bezwzględna
4. Większość kwalifikowana
A)…………; B)……………; C) ……………. .
22. Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe: ……../5 (5 pkt za 7 prawidłowych wskazań; 4 pkt za 6; 3 pkt za 5; 0 pkt za 4 i mniej)
a) Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w chwili
aresztowania. ( P / F )
b) Pierwszy krok prowadzący do powołania Rady Ministrów należy do Sejmu. ( P / F )
c) Prezydent powołuje swoich przedstawicieli do KRRiT. ( P / F )
d) Rada Ministrów może zostać odwołana przez Prezydenta na skutek nieuchwalenia wotum zaufania przez Sejm. ( P / F )
e) Istnieje konstytucyjny zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych w następstwie
których dług publiczny przekroczy 60 procent wartości rocznego produktu krajowego brutto (PKB). ( P / F )
f) Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej. ( P / F )
g) Prawo weta prezydenta wymaga kontrasygnaty (podpisu) Prezesa RM. ( P / F )
23. Dopisz rodzaj aktu prawnego do nazwy organu, który go przyjmuje: ……../4
ustawa; uchwała rozporządzenie z mocą ustawy; rozporządzenie:
a) Rada Ministrów..................................;
b) Sejm RP..................................;
c) Prezydent RP ..................................;
d) Senat RP ..................................;
24. Wskaż wymienione w Konstytucji RP obowiązki obywatela RP: ……../2
a) wychowanie dzieci w duchu szacunku dla prawa
b) uczestnictwo w wyborach powszechnych
c) dbałość o stan środowiska naturalnego
d) troska o dobro wspólne
25. Konstytucja RP stanowi, że „Rzeczpospolita jest państwem jednolitym” co oznacza, że jest: ……../1
a) państwem unitarnym
b) konfederacją.
c) jednolite wyznaniowo.
d) federacją.
SUMA PUNKTÓW: ……………../40
Download