UMOWA O WSPÓŁPRACY

advertisement
UMOWA O WSPÓŁPRACY
pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a państwami-stronami
Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Państwem Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, Państwem Bahrajnu, Królestwem Arabii Saudyjskiej, Sułtanatem
Omanu, Państwem Kataru i Państwem Kuwejtu), z drugiej strony
PREAMBUŁA
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, zwana dalej „Wspólnotą”,
z jednej strony, oraz
RZĄDY PAŃSTW-STRON KARTY RADY WSPÓŁPRACY PAŃSTW ARABSKICH
ZATOKI PERSKIEJ (Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Państwa Bahrajnu,
Królestwa Arabii Saudyjskiej, Sułtanatu Omanu, Państwa Kataru i Państwa Kuwejtu),
zwanych dalej „Państwami Rady Współpracy w Zatoce”,
z drugiej strony,
UWZGLĘDNIAJĄC tradycyjne więzi przyjaźni pomiędzy Państwami Członkowskimi Rady
Współpracy w Zatoce a Państwami Członkowskimi Wspólnoty,
UZNAJĄC, że ustanowienie umownych relacji pomiędzy Wspólnotą a Państwami Rady
Współpracy w Zatoce przyczyni się do wspierania ogólnej współpracy na zasadzie równego
partnerstwa i na wzajemnie korzystnych warunkach we wszystkich sferach pomiędzy dwoma
regionami, a także do ich rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem różnic w poziomie
rozwoju Stron,
POTWIERDZAJĄC polityczną wolę ustanowienia nowych ram dla wszechstronnego dialogu
pomiędzy Wspólnotą a Państwami Rady Współpracy w Zatoce w celu poszerzenia
i konsolidacji współpracy pomiędzy dwoma regionami,
PODKREŚLAJĄC fundamentalne znaczenie, jakie Strony przywiązują do konsolidacji
i wzmocnienia integracji regionalnej, która jest kluczowym czynnikiem rozwoju Państw Rady
Współpracy w Zatoce oraz stabilności regionu Zatoki Perskiej,
PODKREŚLAJĄC determinację Stron w dążeniu do współpracy mającej na celu poprawę
światowej sytuacji gospodarczej i energetycznej,
POTWIERDZAJĄC, że współpraca pomiędzy Wspólnotą a Państwami Rady Współpracy
w Zatoce nie zastępuje dialogu europejsko-arabskiego, lecz go uzupełnia,
POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad Karty Narodów Zjednoczonych,
UZNAJĄC pozytywną rolę Rady Współpracy w Zatoce w zapewnianiu pokoju,
bezpieczeństwa i stabilności regionu Zatoki Perskiej,
ZDECYDOWANE
stworzyć
solidniejsze
międzynarodowymi zobowiązaniami,
podstawy
współpracy
zgodnie
z
POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ niniejszą Umowę i w tym celu wyznaczyły jako swych
Pełnomocników:
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:
Hansa Dietricha GENSCHERA
Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec,
Urzędującego Przewodniczącego Rady Wspólnot Europejskich,
Claude’a CHEYSSONA
Członka Komisji Wspólnot Europejskich;
RZĄDY PAŃSTW-STRON KARTY RADY WSPÓŁPRACY PAŃSTW ARABSKICH
ZATOKI PERSKIEJ:
J.K.W. Księcia Sauda AL-FAISALA
Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej, Urzędującego
Przewodniczącego Rady Ministerialnej Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki
Perskiej,
J.E. ABDULLAHA YAKOOBA BISHARĘ
Sekretarza Generalnego Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej,
KTÓRZY wymieniwszy pełnomocnictwa uznane za należyte i sporządzone we właściwej
formie,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
Podstawowe cele
Artykuł 1
1.
Umawiające się Strony niniejszym uzgadniają, że podstawowymi celami niniejszej
Umowy o Współpracy są:
(a)
wzmocnienie relacji pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony, a
Państwami Rady Współpracy w Zatoce z drugiej strony, poprzez stworzenie dla nich ram
instytucjonalnych i prawnych;
(b)
poszerzenie oraz konsolidacja kontaktów gospodarczych i współpracy technicznej, a
także współpracy w sektorze energetycznym, przemyśle, handlu i usługach, rolnictwie,
rybołówstwie, inwestycjach, nauce, technologii i ochronie środowiska na wzajemnie
korzystnych warunkach, z uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju Stron;
(c)
2.
pomoc na rzecz wzmocnienia procesu rozwoju i zróżnicowania ekonomicznego
Państw Rady Współpracy w Zatoce oraz wzmocnienie w ten sposób roli Rady
Współpracy w Zatoce w budowaniu pokoju i stabilności w regionie.
Współpracę w poszczególnych dziedzinach regulują postanowienia niniejszej Umowy.
Współpraca gospodarcza
Artykuł 2
W świetle wzajemnych interesów i zgodnie z długofalowymi celami ekonomicznymi
Umawiające się Strony zobowiązują się w ramach swych kompetencji ustanowić możliwie
jak najszerszą współpracę gospodarczą, nie wyłączając z góry żadnej jej dziedziny.
Artykuł 3
1. W zakresie gospodarki i techniki Umawiające się Strony zobowiązują się dążyć
do wspierania i ułatwiania między innymi:

wysiłków podejmowanych przez Państwa Rady Współpracy w Zatoce w celu rozwoju
ich sektorów produkcyjnych oraz infrastruktury gospodarczej, dążąc do zróżnicowania
struktury ich gospodarek, z uwzględnieniem wspólnych interesów Stron;

badań rynku i promocji handlu przez obie Strony zarówno na ich własnych, jak i
innych rynkach;

przepływu i rozwoju technologii, w szczególności poprzez wspólne przedsięwzięcia
przedsiębiorstw i instytucji w obu regionach (badania, produkcja, towary i usługi), oraz w
tym celu i w ramach swych odnośnych przepisów prawa poprzez odpowiednie
porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach Wspólnoty i Państw
Rady Współpracy w Zatoce, w celu ochrony patentów, znaków handlowych i innych praw
własności intelektualnej;

długofalowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami obu Stron w celu
ustanowienia stabilniejszych i bardziej zrównoważonych więzi pomiędzy poszczególnymi
gospodarkami;



współpracy w zakresie standardów i pomiarów;
wymiany dostępnych informacji dotyczących krótko- i średnio-terminowych
perspektyw i prognoz produkcji, konsumpcji i handlu;
szkoleń.
2. Poszczególne aspekty współpracy regulują poniższe postanowienia niniejszej Umowy.
Artykuł 4
W zakresie rolnictwa, przemysłu rolnego i rybołówstwa Umawiające się Strony zobowiązują
się dążyć do wspierania i ułatwiania między innymi:

intensyfikacji wymiany informacji dotyczących najnowszych rozwiązań w produkcji
rolnej oraz krótko- i średnio-terminowych prognoz produkcji, konsumpcji i handlu na
światowych rynkach;

umów między przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi i innymi agencjami
w celu zachęcania do podejmowania wspólnych projektów w rolnictwie, przemyśle
rolnym i rybołówstwie.
Artykuł 5
W zakresie przemysłu Umawiające się Strony zobowiązują się dążyć do wspierania
i ułatwiania między innymi:

wysiłków Państw Rady Współpracy w Zatoce zmierzających do rozwoju produkcji
przemysłowej oraz dywersyfikacji i zwiększenia ich bazy gospodarczej, z
uwzględnieniem wspólnego interesu Umawiających się Stron;

organizacji kontaktów i spotkań osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki
przemysłowej, a także promotorów i przedsiębiorstw działających w sektorze
przemysłowym w celu sprzyjania ustanawianiu nowych relacji w sektorze przemysłu
zgodnie z celami Umowy;

wspólnych przedsięwzięć przemysłowych.
Artykuł 6
W zakresie sektora energetycznego Umawiające się Strony zobowiązują się dążyć
do wspierania i ułatwiania między innymi:

współpracy w obu regionach przedsiębiorstw sektora energetycznego Wspólnoty
i Państw Rady Współpracy w Zatoce;

wspólnych analiz dotyczących handlu ropą naftową, gazem i produktami naftowymi
pomiędzy oboma regionami oraz aspektów przemysłowych handlu w celu rozpatrzenia
sposobów i środków usprawnienia wymiany handlowej;

wymiany poglądów i informacji w zakresie spraw ogólnie dotyczących energii i
polityki energetycznej bez uszczerbku dla zobowiązań międzynarodowych Stron;

szkoleń;

badań, a przede wszystkim badań nad nowymi i odnawialnymi źródłami energii.
Artykuł 7
W zakresie inwestycji Umawiające się Strony zobowiązują się podejmować działania w celu
wzajemnego wspierania i ochrony inwestycji, w szczególności poprzez rozszerzenie przez
Państwa Członkowskie Wspólnoty i Państwa Rady Współpracy w Zatoce umów o wspieraniu
i ochronie inwestycji w celu poprawy wzajemnych warunków dla inwestycji.
Artykuł 8
W zakresie nauki i techniki Wspólnota i Państwa Rady Współpracy w Zatoce zobowiązują się
dążyć do wspierania i ułatwiania między innymi:

współpracy w zakresie badań i rozwoju naukowo-technicznego w obu regionach,

przepływu i adaptacji technologii, przede wszystkim poprzez badania i odpowiednie
porozumienia podmiotów gospodarczych obu regionów,

kontaktów pomiędzy społecznościami naukowców Państw Rady Współpracy w
Zatoce i Wspólnoty,

dostępu do banków danych o patentach.
Artykuł 9
Umawiające się Strony zobowiązują się do wymiany informacji dotyczących rozwoju polityki
w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony i rozwoju przyrody. Zobowiązują
się sprzyjać współpracy w tych dziedzinach.
Artykuł 10
1.
Wspólna Rada, o której mowa w art. 12, będzie okresowo formułować ogólne
wytyczne współpracy dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Umowie.
2.
Wspólna Rada jest odpowiedzialna za poszukiwanie sposobów i środków nawiązania
współpracy w dziedzinach określonych w niniejszej Umowie.
Handel
Artykuł 11
1.
W zakresie wymiany handlowej celem niniejszej Umowy jest wspieranie rozwoju
i zróżnicowania wzajemnej wymiany handlowej pomiędzy Umawiającymi się Stronami
w możliwie najwyższym stopniu, między innymi poprzez analizę sposobów i środków
przełamywania barier handlowych utrudniających dostęp produktów jednej Umawiającej się
Strony do rynku drugiej Strony.
2.
Umawiające się Strony przystąpią do rozmów na temat negocjacji umowy, której
celem jest rozwój handlu zgodnie z postanowieniami Wspólnej Deklaracji stanowiącej
załącznik do niniejszej Umowy.
3.
Do czasu zawarcia umowy handlowej, o której mowa w ust. 2, Umawiające się Strony
przyznają sobie nawzajem klauzulę najwyższego uprzywilejowania.
Postanowienia ogólne i końcowe
Artykuł 12
1.
Niniejszym powołuje się Wspólną Radę Współpracy pomiędzy Państwami Rady
Współpracy w Zatoce a Wspólnotą, zwaną dalej „Wspólną Radą”, uprawnioną do
podejmowania decyzji w przypadkach przewidzianych niniejszą Umową w celu osiągnięcia
celów określonych w tejże Umowie.
Podejmowane decyzje są wiążące dla Umawiających się Stron, które są zobowiązane
podejmować działania niezbędne do ich wykonania.
2.
Wspólna Rada może także formułować wszelkie rezolucje, zalecenia lub opinie, które
uzna za wskazane w celu realizacji wspólnych celów i efektywnego wykonywania niniejszej
Umowy.
3.
Wspólna Rada przyjmie własny regulamin wewnętrzny.
Artykuł 13
1.
W skład Wspólnej Rady wchodzą przedstawiciele Wspólnoty, z jednej strony, oraz
przedstawiciele Państw Rady Współpracy w Zatoce, z drugiej strony.
2.
Członkowie Wspólnej Rady mogą być reprezentowani zgodnie z regulaminem
wewnętrznym.
3.
Wspólna Rada działa na mocy obopólnego porozumienia pomiędzy Wspólnotą, z
jednej strony, a Państwami Rady Współpracy w Zatoce, z drugiej strony.
Artykuł 14
1.
Urząd Przewodniczącego Wspólnej Rady jest piastowany na przemian przez
przedstawiciela Wspólnoty i przedstawiciela Państw Rady Współpracy w Zatoce zgodnie z
warunkami określonymi w regulaminie wewnętrznym.
2.
Posiedzenia Wspólnej Rady są zwoływane raz w roku przez jej Przewodniczącego.
Ponadto Wspólna Rada jest zwoływana w każdym przypadku, w którym jest to konieczne na
wniosek Wspólnoty lub Państw Rady Współpracy w Zatoce, zgodnie z regulaminem
wewnętrznym.
Artykuł 15
1.
W wykonywaniu swoich obowiązków Wspólna Rada wspierana jest przez Wspólny
Komitet ds. Współpracy.
Wspólna Rada może ustanawiać wszelkie inne komitety, które mogą wspierać ją w
wykonywaniu spoczywających na niej obowiązków.
2.
Wspólna Rada określa skład i obowiązki takich komitetów oraz tryb ich
funkcjonowania.
Artykuł 16
1.
Umawiające się Strony podejmują wszelkie odpowiednie działania niezbędne do
wykonania ich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Dołożą one starań w celu
osiągnięcia celów niniejszej Umowy.
2.
Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron uzna, że druga Umawiająca się Strona
nie wykonuje swego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, może ona podjąć
stosowne działania. Przed ich podjęciem zainteresowana Umawiająca się Strona przedstawia
Wspólnej Radzie wszelkie istotne stosowne informacje konieczne do przeprowadzenia
szczegółowej analizy sytuacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez
Umawiające się Strony.
Przy wyborze działań pierwszeństwo należy przyznać tym, które w najmniejszym stopniu
zakłócą wykonywanie niniejszej Umowy. Działania takie są niezwłocznie podawane do
wiadomości Wspólnej Rady, która, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony,
przeprowadza odnośne konsultacje.
Artykuł 17
W przypadku, gdy podczas wymiany informacji przewidzianych w niniejszej Umowie
zaistnieją problemy lub prawdopodobieństwo ich pojawienia się w związku z ogólnym
wykonywaniem Umowy lub wymianą handlową, Strony mogą podjąć konsultacje w ramach
Wspólnej Rady w celu uniknięcia, o ile to możliwe, zakłóceń rynku.
Artykuł 18
Każda z Umawiających się Stron może zażądać od drugiej Strony przedstawienia wszelkich
istotnych informacji na temat umowy, mających bezpośredni i konkretny wpływ
na wykonywanie Umowy. W takiej sytuacji, na żądanie drugiej Strony, na forum Wspólnej
Rady odbywają się odpowiednie konsultacje mające na celu uwzględnienie interesów
Umawiających się Stron.
Artykuł 19
W dziedzinach objętych niniejszą Umową i bez uszczerbku dla jej postanowień:
 ustalenia stosowane przez Państwa Rady Współpracy w Zatoce w odniesieniu do
Wspólnoty nie mogą powodować jakiejkolwiek dyskryminacji pomiędzy jej
Państwami Członkowskimi, ich obywatelami, firmami lub spółkami,
 ustalenia stosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do Państw Rady Współpracy
w Zatoce nie mogą powodować jakiejkolwiek dyskryminacji między tymi państwami,
ich obywatelami, firmami lub spółkami.
Artykuł 20
1.
Bez uszczerbku dla postanowień Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,
niniejsza Umowa ani żadne działania podejmowane na jej mocy nie mają wpływu na prawo
Państw Członkowskich Wspólnot do podejmowania dwustronnych działań z Państwami Rady
Współpracy w Zatoce w ramach współpracy gospodarczej lub do zawierania, stosownie do
potrzeb, nowych umów o współpracy gospodarczej z tymi państwami.
2.
Bez uszczerbku dla postanowień Karty Rady Współpracy w Zatoce oraz wszelkich
innych umów o integracji Rady Współpracy w Zatoce, niniejsza Umowa ani żadne inne
działania podejmowane na jej mocy nie mają wpływu na prawa Państw Rady Współpracy
w Zatoce do podejmowania dwustronnych działań z Państwami Członkowskimi Wspólnoty
w ramach współpracy gospodarczej lub do zawierania, stosownie do potrzeb, nowych umów
o współpracy z Państwami Członkowskimi.
3.
Z zastrzeżeniem postanowień art. 11, niniejsza Umowa ani żadne działania
podejmowane na jej mocy nie mają wpływu na prawo Państw Rady Współpracy w Zatoce
do podejmowania dwustronnych działań z innymi Państwami Ligi Arabskiej w ramach
współpracy gospodarczej lub do zawierania, stosownie do potrzeb, nowych umów
o współpracy z tymi państwami.
Artykuł 21
1.
Wszelkie spory powstałe między Umawiającymi się Stronami
do interpretacji niniejszej Umowy mogą być przedkładane Wspólnej Radzie.
odnośnie
2.
W wypadku nierozstrzygnięcia przez Wspólną Radę danego sporu na jej kolejnym
posiedzeniu, każda ze Stron może zawiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga
Strona jest zobowiązana wówczas wyznaczyć drugiego arbitra w terminie dwóch miesięcy.
Dla celów stosowania niniejszej procedury, Wspólnotę uznaje się za jedną Stronę sporu, a
Państwa Rady Współpracy w Zatoce za jego drugą Stronę.
Wspólna Rada wyznacza trzeciego arbitra.
Decyzje arbitrów są podejmowane większością głosów.
Każda ze Stron jest zobowiązana podjąć działania niezbędne do wykonania decyzji arbitrów.
Artykuł 22
Deklaracje i Wymiany Listów załączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
Artykuł 23
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez
zawiadomienie drugiej Strony. Umowa przestaje obowiązywać sześć miesięcy od daty
zawiadomienia o jej wypowiedzeniu.
Artykuł 24
Niniejsza Umowa obowiązuje, z jednej strony, na terytoriach, na których obowiązuje Traktat
ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zgodnie z warunkami określonymi w tym
Traktacie, a z drugiej strony, na terytorium Państw Rady Współpracy w Zatoce.
Artykuł 25
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, w języku duńskim,
holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim,
hiszpańskim i arabskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.
Artykuł 26
Niniejsza Umowa zostaje przyjęta przez Umawiające się Strony zgodnie z ich procedurami
wewnętrznymi.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po
zawiadomieniu o zakończeniu procedur, o których mowa w ust.1.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios firmantes, debidamente habilitados para este fin, han
firmado el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som er behorigt befuldmægtigede
hertil, undeskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten Bevollmächtigten
dieses Abkommen unterschrieben.
Εις πίστωσν των ανώτερω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς
τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.
W dowód powyższego niżej podpisani, należycie umocowani Pełnomocnicy, zawarli
niniejszą Umowę.
En foi de quoi, les plenipotentiaries soussignes, dùment habilites a cette fin, ont signe le
present accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato il
presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd,
deze Overeenkomst hebben ondertekend.
Em fe do que, os plenipotenciarios abaixo assinados, devidamente habilitados para o efeito,
apuseram as suas assinaturas no presente acordo.
Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos ochenta y ocho,
correspondiente al primero del mes Thil QUDAH de mil cuatrocientos ocho de la Hejira.
Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og otteogfirs, svarende til den
forste i måneden Thil QUDAH fjorten hundrede og otte HEGIRE.
Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunhundertachtundachtzig, der dem Ersten
des Monats Thil QUDAH eintausendvierhundertacht HEGIRE entspricht.
Έγιε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαπέντε Іουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ που
αντιστοιχεί στην πρώτη του μηνός Thil QUDAH χίλια τετρακόσια οκτώ HEGIRE.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia piętnastego czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego
ósmego roku, który odpowiada pierwszemu dniu miesiąca Thil QUDAH, HEGIRA, roku
tysiąc czterysta ósmego.
Fait a Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, correspondant au premier
du mois Thil QUDAH mil quatre cent huit de l’hégire.
Fatto a Lussemburgo, il quindici giugno millenovecentottantotto, corrispondente al primo del
mese Thil QUDAH millequattrocento e otto HEGIRE.
Gedaan te Luxemburg de vijftiende juni negentienhondred achtentachtig welke datum
overeenkomt met de eerste van den maand Thil QUDAH duizend vierhonderd acht van de
hidzjra.
Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e oitenta e oito, correspondente
ao primeiro dia do mès Thil QUDAH mil quatrocentos e oito HEVIRE.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
W imieniu Rady Wspólnot Europejskich:
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por los Gobiernos de los paises parte de la Carta del Consejo de Cooperación para los Estados
árabes del Golfo
For regeringerne for deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsrådet for De Arabiske
Golfstater
Für die Regierungen der Vertragsparteien der Charta des Kooperationsrates der Arabischen
Golfstaaten
Για τις κυβερνήσεις των Χωρών Μερών του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου
Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου
W imieniu Rządów państw-stron Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej
Pour les gouvernements des pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États
arabes du Golfe
Per i governi dei paesi membri del consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo
Voor de Regeringen van de landen die partij zijn bij het Handvest van de Raad voor
Samenwerking van de Arabische Golfstaten
Pelos Governos dos paises que sâo partes na Carta do Conselho de Cooperaçâo dos Estados
Árabes do Golfo
Wspólna deklaracja w sprawie art. 7
Umawiające się Strony z zadowoleniem przyjmują prace i postęp osiągnięty w ramach
dialogu europejsko-arabskiego zmierzającego do opracowania Konwencji pomiędzy
Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich a Państwami Członkowskimi Ligi
Arabskiej, dotyczącej Wzajemnej Promocji i Ochrony Inwestycji.
Wyrażają one pragnienie szybkiego zakończenia tych prac, aby Konwencja ta mogła wkrótce
wejść w życie.
Obie Strony z zadowoleniem przyjmują fakt, że Państwa Członkowskie Wspólnoty
Europejskiej i Państwa Członkowskie Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej do
czasu zawarcia Konwencji o Dialogu Europejsko-Arabskim, dotyczącej wzajemnego
wspierania i ochrony inwestycji, będą dokładać wszelkich starań w celu stosowania we
wzajemnej polityce inwestycyjnej stanowisk wyrażanych podczas negocjowania Konwencji.
_____
Wspólna deklaracja w sprawie art. 11 ust. 2
1. Umawiające się Strony uzgadniają, że celem umowy, o której mowa w art. 11 ust. 2 jest
rozwój handlu poprzez podjęcie odpowiednich działań ułatwiających dostęp produktów
eksportowych jednej Strony do rynku drugiej Strony oraz liberalizujących handel
dwustronny.
2. Wspólnota Europejska wyraziła swoją gotowość do zbadania możliwości negocjacji
umowy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to zagrożenia dla
wejścia w życie niniejszej Umowy oraz że Umawiające się Strony znajdą rozwiązania
umożliwiające spełnienie poniższych warunków:
 pełna zgodność z odnośnymi postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Ceł
i Handlu,
 podjęcie działań w dziedzinie przemysłu i handlu zapewniających, że umowa nie
zniweczy wysiłków zmierzających do restrukturyzacji sektorów rafinacji ropy
naftowej i petrochemicznego Wspólnoty oraz utrzymania wydajności produkcji w tych
sektorach zgodnie z podstawowym interesem Wspólnoty i jej bezpieczeństwem
dostaw,
 podjęcie działań umożliwiających uspokojenie obaw Państw Rady Współpracy
w Zatoce, dotyczących wrażliwych sektorów ich gospodarek, a w szczególności
ochrony rozwijających się gałęzi przemysłu,
 zobowiązanie się Wspólnoty odnośnie do produktów naftowych Państw Rady
Współpracy w Zatoce do utrzymania niedyskryminacyjnych warunków dostępu
do rynku ich produktów naftowych.
3. Umawiające się Strony zobowiązują się przystąpić do rozmów z dniem podpisania
niniejszej Umowy w celu zbadania, czy warunki określone w ust. 2 mogą być spełnione,
tak aby możliwe było rozpoczęcie oficjalnych negocjacji.
4. Przed oficjalnym rozpoczęciem negocjacji umowy, o której mowa w ust. 1, Umawiające
się Strony dokonają odpowiednich ustaleń w celu niezwiększania istniejących barier
handlowych pomiędzy nimi oraz nietworzenia nowych barier z dniem otwarcia negocjacji.
5. Umawiające się Strony zobowiązują się wspierać, w szczególności w kontekście
wielostronnych negocjacji na temat Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu, wspólne
działania zmierzające do wprowadzenia wielostronnej redukcji opłat celnych mających
zastosowanie do produktów petrochemicznych.
_____
Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie ust. 4 Wspólnej Deklaracji
w sprawie art. 11 ust. 2
Europejska Wspólnota Gospodarcza niniejszym oświadcza, że żadne postanowienie zawarte
w ust. 4 Wspólnej Deklaracji w sprawie art. 11 ust. 2, stanowiącej załącznik do Umowy
o Współpracy, nie będzie uniemożliwiać Wspólnocie podejmowania jakichkolwiek działań
zgodnych z Układem Ogólnym w sprawie Ceł i Handlu, a w szczególności działań
dotyczących korzyści przyznawanych zgodnie z warunkami ogólnych systemów preferencji.
_____
Wymiana Listów w sprawie art. 11 ust. 3
A. List od Wspólnoty
Szanowny Panie,
Zgodnie z art. 11 ust. 3 Umowy o Współpracy, Umawiające się Strony przyznają sobie
nawzajem klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Ponieważ Umowa nie określa specyfiki
tej klauzuli, niezbędne jest jej zdefiniowanie w sposób następujący:
1. Klauzulę najwyższego uprzywilejowania udzielaną przez Umawiające się Strony
przyznaje się w odniesieniu do towarów importowanych i eksportowanych we wszelkich
kwestiach dotyczących:
– ceł i opłat wszelkiego rodzaju, w tym procedur ich poboru,
– regulacji w zakresie odpraw celnych, tranzytu, składowania i przeładunku,
– podatków bezpośrednich i pośrednich oraz innych opłat wewnętrznych,
– regulacji w zakresie płatności, w tym przydziału waluty obcej i transferu tych
płatności,
– regulacji mających wpływ na sprzedaż, zakup, transport, dystrybucję i wykorzystanie
towarów na rynku wewnętrznym.
W odniesieniu do Wspólnoty, import do Hiszpanii i Portugalii podlega postanowieniom
Aktu Przystąpienia tych państw do Wspólnoty z dnia 12 czerwca 1985 r.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą:
(a) korzyści przyznawanych w celu ustanowienia unii celnej lub obszaru wolnego handlu
lub zgodnie z wymogami takiej unii celnej lub obszaru wolnego handlu,
(b) korzyści przyznawanych pewnym państwom zgodnie z Układem Ogólnym w sprawie
Ceł i Handlu,
(c) korzyści przyznawanych państwom sąsiadującym w celu ułatwienia ruchu
przygranicznego,
(d) korzyści, jakie Państwa Rady Współpracy w Zatoce przyznają niektórym państwom
zgodnie z Protokołem w sprawie negocjacji handlowych pomiędzy państwami
rozwijającymi się, sporządzonym w Genewie dnia 8 grudnia 1971 r.
3. Niniejsze postanowienia obowiązują bez uszczerbku dla praw i zobowiązań istniejących
na mocy Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego listu oraz zgody Państwa Rządu na
jego treść.
Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienie mojego najwyższego poważania.
W imieniu Rady
Wspólnot Europejskich
B. List od Państw Rady Współpracy w Zatoce
Szanowny Panie,
Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, dotyczącego art.
11 ust. 3 Umowy o Współpracy, o następującej treści:
„Zgodnie z art. 11 ust. 3 Umowy o Współpracy Umawiające się Strony przyznają sobie
nawzajem klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Ponieważ Umowa nie określa specyfiki
tej klauzuli, niezbędne jest jej zdefiniowanie w sposób następujący:
1. Klauzulę najwyższego uprzywilejowania udzielaną przez Umawiające się Strony
przyznaje się w odniesieniu do towarów importowanych i eksportowanych we wszelkich
kwestiach dotyczących:
– ceł i opłat wszelkiego rodzaju, w tym procedur ich poboru,
– regulacji w zakresie odpraw celnych, tranzytu, składowania i przeładunku,
– podatków bezpośrednich i pośrednich oraz innych opłat wewnętrznych,
– regulacji w zakresie płatności, w tym przydziału waluty obcej i transferu tych
płatności,
– regulacji mających wpływ na sprzedaż, zakup, transport, dystrybucję i wykorzystanie
towarów na rynku wewnętrznym.
W odniesieniu do Wspólnoty, import do Hiszpanii i Portugalii podlega postanowieniom
Aktu Przystąpienia tych państw do Wspólnoty z dnia 12 czerwca 1985 r.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą:
(a) korzyści przyznawanych w celu ustanowienia unii celnej lub obszaru wolnego handlu
lub zgodnie z wymogami takiej unii celnej lub obszaru wolnego handlu,
(b) korzyści przyznawanych pewnym państwom zgodnie z Układem Ogólnym w sprawie
Ceł i Handlu,
(c) korzyści przyznawanych państwom sąsiadującym w celu ułatwienia ruchu
przygranicznego,
(d) korzyści, jakie Państwa Rady Współpracy w Zatoce przyznają niektórym państwom
zgodnie z Protokołem w sprawie negocjacji handlowych pomiędzy państwami
rozwijającymi się, sporządzonym w Genewie dnia 8 grudnia 1971 r.
3. Niniejsze postanowienia obowiązują bez uszczerbku dla praw i zobowiązań istniejących
na mocy Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu.”
Mam zaszczyt poinformować, że Rządy Państw Rady Współpracy w Zatoce wyrażają zgodę
na treść Pańskiego listu.
Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienie mojego najwyższego poważania.
W imieniu Rządów
Państw Rady Współpracy w Zatoce
Wymiana listów w sprawie art. 19
Szanowny Panie,
Mam zaszczyt poinformować Pana o następującej deklaracji przyjętej przez Rządy Państw
Rady Współpracy w Zatoce w sprawie art. 19 Umowy o Współpracy:
„Państwa Rady Współpracy w Zatoce niniejszym oświadczają, że w stosowaniu art.
19 Umowy ich przedsiębiorstwa nie wymagają od nich uchylenia obowiązujących
przepisów prawa i regulacji w zakresie, w jakim są one konieczne dla ochrony ich
podstawowych interesów bezpieczeństwa. Państwa Rady Współpracy w Zatoce
zapewnią stosowanie tych przepisów prawa i regulacji w taki sposób, aby zapewnić
ich zgodność z art. 16 Umowy.”
Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienie mojego najwyższego poważania.
W imieniu Rządów
Państw Rady Współpracy w Zatoce
Szanowny Panie,
W Pańskim liście z dnia dzisiejszego przedstawia Pan deklarację przyjętą przez Państwa
Rządy w sprawie art. 19 Umowy o Współpracy.
Mam zaszczyt przekazać Panu następującą deklarację przyjętą przez Europejską Wspólnotę
Gospodarczą w sprawie art. 19 Umowy:
„1.
Europejska Wspólnota Gospodarcza przyjmuje do wiadomości deklarację
Państw Rady Współpracy w Zatoce.
2.
Europejska Wspólnota Gospodarcza oczekuje, że zasady określone w Umowie,
w tym w art. 19 Umowy, będą w pełni stosowane.
Europejska Wspólnota Gospodarcza uważa w szczególności, że stosowanie
zasady niedyskryminacji powinno zapewnić należyte i efektywne
wykonywanie Umowy.”
Proszę przyjąć, Szanowny Panie, zapewnienie mojego najwyższego poważania.
W imieniu Rady
Wspólnot Europejskich
Download