POLITYKA PRYWATNOŚCI HACHETTE

advertisement
POLITYKA PRYWATNOŚCI
HACHETTE POLSKA sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową
http://www.kolekcja-hachette.pl zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
I.
Zbieranie danych osobowych
HACHETTE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-023), ul. Widok 8 jest administratorem danych osobowych
zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kolekcja-hachette.pl. Dane osobowe nie będą udostępniane
podmiotom trzecim bez uprzedniego wyrażenia zgody przez osoby, których dane osobowe dotyczą, z zastrzeżeniem, że
w określonych sytuacjach udostępnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
II.
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego świadczenia usług za pośrednictwem strony
internetowej http://www.kolekcja-hachette.pl przechowuje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony
internetowej http://www.kolekcja-hachette.pl dopóki są one niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i
informacji, o jakie wnioskuje użytkownik lub w sposób dozwolony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
III.
Zamówienia
Za pośrednictwem strony internetowej http://www.kolekcja-hachette.pl istnieje możliwość złożenia zamówienia na
produkty HACHETTE POLSKA sp. z o.o. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie imienia,
nazwiska, adresu dostawy zamówionych produktów, adresu poczty elektronicznej, daty urodzenia.
IV.
Wgląd do danych i ich aktualizowanie
Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie zapytania
powinny być kierowane w formie mailowej na adres [email protected] lub pisemnej na adres HACHETTE POLSKA sp.
z o.o.
V.
Zabezpieczenie danych
HACHETTE POLSKA sp. z o.o. utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności, bezpieczeństwa i
integralności danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.kolekcja-hachette.pl.
HACHETTE POLSKA sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
VI.
Odnośniki do innych stron internetowych
Na stronie http://www.kolekcja-hachette.pl umieszczone są linki do zewnętrznych stron internetowych, na których
HACHETTE POLSKA sp. z o.o. posiada swoje profile, w tym w szczególności Facebook, YouTube. HACHETTE POLSKA sp.
z o.o. nie odpowiada za poprawne funkcjonowanie zewnętrznych stron internetowych.
VII.
Zmiana polityki prywatności
HACHETTE POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowego jej brzmienia na stronie internetowej http://www.kolekcja-hachette.pl.
Download