INSTRUKCJA---jak-poprawnie-wypelnic

advertisement
Uwaga: instrukcja ogranicza się do tych punktów wniosku, które zazwyczaj nastręczają
wnioskodawcom największych problemów (w szczególności części finansowej)
WNIOSEK
o finansowanie wewnętrznego projektu badawczego
A. INFORMACJE OGÓLNE
Tytuł projektu:
Planowane nakłady finansowe w zł : podać konkretną kwotę, nie można pisać „około” kwoty X
Planowany okres realizacji: wpisać z datami dziennymi np. 1.06.2016-30.11.2016 r.
Liczba wykonawców projektu:
Słowa kluczowe:
B. DANE WNIOSKODAWCY
WNIOSKODAWCA/ KIEROWNIK PROJEKTU
1. Imię nazwisko / stopień/tytuł naukowy :
____________________________________
2. Stanowisko i miejsce pracy: __________________________________________
3. Data zatrudnienia: _________________
Data otwarcia przewodu doktorskiego: ______________
Rok studiów: _____________
4. Data uzyskania stopnia doktora*: ___________
5. Jednostka UWr. (Instytut/Katedra/Zakład), w której realizowany ma być projekt:
______________________________________________________________________
6. Adres zamieszkania:
_________________________________________________________________________
7. Telefon kontaktowy, e-mail: _________________________________________________
* dla projektu młodego naukowca
C. INFORMACJA O PROJEKTACH BADAWCZYCH REALIZOWANYCH POZA UCZELNIĄ
1. Udział w projekcie badawczym (w tym NCN, projektach międzynarodowych, innych)
Tytuł projektu:
Rodzaj grantu:
Nr konkursu, data rozpoczęcia i data zakończenia:
Ocena projektu:
2. Zrealizowane projekty badacze (w tym NCN, projektach międzynarodowych, innych)
Tytuł projektu:
Rodzaj projektu:
Nr konkursu, data rozpoczęcia i data zakończenia:
Ocena projektu:
D. INFORMACJA O PROJEKTACH BADAWCZYCH ZŁOŻONYCH DO FINANSOWANIA POZA UCZELNIĄ
1. Granty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki
Tytuł projektu:
Rodzaj grantu:
Nr konkursu i data jego zamknięcia:
2. Granty finansowane ze środków Unii Europejskiej
Tytuł projektu:
Rodzaj projektu:
Nr konkursu i data jego zamknięcia:
E. Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że znane mi są warunki konkursu grantów dla młodych naukowców oraz zasady
jego realizacji.
Wrocław, dn.
.................................................
(podpis)
Oświadczam. że temat realizowanego przeze mnie projektu badawczego nie pokrywa się z
tematem wniosku o grant wewnętrzny*.
Wrocław, dn.
.................................................
(podpis)
* dotyczy osób realizujących projekty badawcze poza Uczelnią
F. INFORMACJE O WYKONAWCY / WYKONAWCACH
1. Dorobek naukowy:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Książka naukowa w języku polskim*
Książka naukowa w języku obcym*
Rozdział(y) w monografiach w języku polskim*
Rozdział(y) w monografiach w języku obcym*
Artykuł(y) w pracach zbiorowych w języku polskim*
Artykuł(y) w pracach zbiorowych w języku obcym*
Artykuł(y) w czasopismach naukowych języku polskim*
Artykuł(y) w czasopismach naukowych języku obcym*
Referaty na konferencjach krajowych*
Referaty na konferencjach zagranicznych*
2. Dydaktyka
2.1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne na WNS w języku polskim
2.2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne na WNS w języku obcym
3. Nagrody krajowe i zagraniczne
4. Członkostwo w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych
5. Praca organizacyjna na rzecz WNS UWr
6. Krajowe i zagraniczne stypendia, staże oraz wizyty studyjne
7. Inna aktywność naukowa
* proszę podać pełne dane bibliograficzne
G. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO
1. Opis projektu badawczego (maksymalnie 6000 znaków ze spacjami)
1.1.
CEL PROJEKTU
1.2.
METODY BADAWCZE
1.3.
ISTNIEJĄCY STAN BADAŃ
1.4.
SPODZIEWANE EFEKTY
H. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Przykładowe obliczenia
Uwaga ogólna: Na łączną kwotę grantu składają się koszty bezpośrednie i koszty
pośrednie; grantobiorca planuje wydatki tylko dla kosztów bezpośrednich (koszty
pośrednie w wysokości 15% stanowią narzut dla uczelni)
Lp.
Nazwa zadania badawczego
Termin
rozpoczęcia/
zakończenia
zadania
Przewidywane
koszty
(zł)
2
3
4
Zadanie 1
Podać okres
2300
1
realizacji
Zadanie 2
Podać okres
2300
realizacji
….
Podać okres
…
realizacji
Zadanie n
Podać okres
1150
realizacji
5750,00
RAZEM
I. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO
Treść
1. Koszty bezpośrednie
Planowane koszty
5000,00
wynagrodzenia z pochodnymi***
1000,00
materiały i przedmioty nietrwałe
1000,00
usługi obce
1000,00
wyjazdy zagraniczne
1000,00
inne koszty bezpośrednie
500,00
Zakup literatury naukowej
2. Koszty pośrednie (15% od pozycji 1,
z wyłączeniem aparatury naukowobadawczej)
3. Koszty ogółem
***do
500,00
750,00
(bo: 15*5000/100)
5750,00
wysokości 50% kosztów bezpośrednich (wraz z pochodnymi) dla wykonawcy
Uzasadnienie planowanych kosztów:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
J. OŚWIADCZENIA I PODPISY
1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z w/w wnioskiem o finansowanie projektu badawczego
2. W przypadku przyjęcia projektu badawczego do finansowania Instytut/Katedra zobowiązuje się do:
- włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki,
- udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej,
- sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych
Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry
podpis i pieczęć
Promotor (dodatkowo w przypadku
doktoranta)
Kierownik projektu
podpis
UWAGA! Do wniosku musi zostać dołączona opisowa opinia opiekuna naukowego o projekcie
(napisania bądź na wniosku, np. w tym miejscu, bądź dołączona jako osobna kartka
Download