koszty i opłaty eksploatacyjne w budynkach biurowych

advertisement
2015
TAX
podatek
od nieruchomości
obsługa
techniczna
media
ochrona
zarządzanie
nieruchomością
KOSZTY
I OPŁATY
EKSPLOATACYJNE
W BUDYNKACH
BIUROWYCH
sprzątanie
powierzchni
wspólnych
pozostałe
usługi
użytkowanie
wieczyste
ubezpieczenie
KOSZTY
I OPŁATY
EKSPLOATACYJNE
W BUDYNKACH
BIUROWYCH
W POLSCE
ZAŁOŻENIA
Knight Frank zarządza w Polsce nieruchomościami komercyjnymi o powierzchni
1,3 mln m2. Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o portfel
budynków biurowych i biurowo-usługowych klasy A/A+ i B/B+, zlokalizowanych
w Warszawie w Centralnym Obszarze Biznesu (COB) i w innych dzielnicach oraz
w miastach regionalnych - w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Łodzi,
przy czym:
•
uwzględniono wyłącznie budynki wybudowane po 1998 roku,
•
przyjęto zasadę rozliczania kosztów eksploatacyjnych na powierzchnię wynajmowalną,
•
wielkości zostały uśrednione i podane w PLN w kwotach netto,
•
badanie obejmuje lata 2011 – 2014.
KOSZTY ZWIĄZANE Z NAJMEM POWIERZCHNI
BIUROWYCH
Najemcy poza czynszem bazowym są zobowiązani pokrywać dodatkowe
miesięczne koszty obejmujące: opłaty eksploatacyjne, najem miejsc
parkingowych, jak również opłaty za internet, telefon i zużycie mediów.
W Warszawie powierzchnię biurową zlokalizowaną w COB właściciele
budynków oferują za 16-23 EUR/m2, natomiast w pozostałych dzielnicach
ofertowe czynsze zawierają się w przedziale 11-18 EUR/m2. We wszystkich |
największych miastach regionalnych w Polsce wywoławcze stawki czynszów
za powierzchnie biurowe utrzymują się na podobnym poziomie i wahają się
od 8,5-13 EUR/m2 w Łodzi do 10-16 EUR/m2 w Poznaniu i Wrocławiu.
3
DEFINICJA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH
Koszty eksploatacyjne są to wszystkie ponoszone przez właściciela koszty
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i utrzymania jej
w stanie niepogorszonym, do których zaliczają się:
TAX
zużycie mediów
sprzątanie powierzchni
wspólnych
podatek od nieruchomości
użytkowanie wieczyste
obsługa techniczna
ochrona
ubezpieczenie
pozostałe usługi
zarządzanie nieruchomością
Koszty eksploatacyjne nie obejmują:
•
•
•
•
•
kosztów ulepszeń i modernizacji mających na celu podniesienie
standardu nieruchomości,
kosztów aranżacji powierzchni dla najemców,
kosztów napraw wynikających z nieprawidłowych działań najemców
lub innych podmiotów,
kosztów błędów i zaniedbań po stronie właściciela i zarządcy,
kosztów administracyjnych spółki celowej.
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW W KOSZTACH
EKSPLOATACYJNYCH W BUDYNKACH BIUROWYCH
pozostałe usługi
ubezpieczenia
użykowanie
wieczyste
zużycie
mediów
sprzątanie
powierzchni
wspólnych
zarządzanie
nieruchomością
ochrona
obsługa techniczna
podatek
od nieruchomości
5
KOSZTY EKSPLOATACYJNE A OPŁATY EKSPLOATACYJNE
W nieruchomościach komercyjnych koszty eksploatacyjne są przenoszone na najemców w całości lub części w formie opłat eksploatacyjnych i/lub refaktur za media.
Lista kosztów pokrywanych z opłat eksploatacyjnych i sposób ich rozliczania określane
są szczegółowo w umowach najmu.
W zależności od wyposażenia nieruchomości w indywidualne liczniki, najemcy
fakturowani są oddzielnie za energię elektryczną, jak również za zużycie ciepła
i wody bezpośrednio przez najemców. W przypadku braku indywidualnych
liczników zużycia mediów stosowane są algorytmy rozliczania oparte o kubaturę, powierzchnię najmu lub/i zainstalowane wyposażenie techniczne.
Pozostałe koszty, jak i media zużywane na powierzchniach wspólnych, rozliczane są w
oparciu o udział w wynajmowalnej powierzchni budynku.
WYKRES 1 | Średnia wysokość kosztów i opłat eksploatacyjnych (PLN/m2/miesiąc)
24,20 24,11
koszty eksploatacyjne
refaktury
opłaty eksploatacyjne
za media
23,17 23,67
21,87
20,14
19,70 19,37
18,97 18,78
Warszawa COB
20,84
19,66 19,68
2012
22,23 21,92
19,40
18,87 18,46
16,35
16,40
15,65
2011
4
23,84 23,95
2013
Warszawa inne dzielnice
15,39
2014
Regiony
KOSZTY EKSPLOATACYJNE W ZALEŻNOŚCI
OD POWIERZCHNI BUDYNKU I DZIAŁKI
Z głównych składowych kosztów eksploatacyjnych większość jest bezpośrednio
skorelowana z powierzchnią budynku, jedynie dwie pozycje nie są bezpośrednio
od niej zależne - roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
oraz ochrona, której koszt jest związany ze strukturą funkcjonalną nieruchomości.
Wielkość działki, na której położony jest budynek, ma istotny wpływ na poziom
kosztów związanych z utrzymaniem terenu, a także na wysokość kosztów z tytułu
podatku od nieruchomości.
WYKRES 2 | Średni poziom kosztów eksploatacyjnych z lat 2011-2014 w korelacji
z wielkością budynku biurowego (PLN/m2/miesiąc)
24,10
18,41
20,42
21,14
19,08
18,61 18,56
15,49
< 7000 m2
Warszawa COB
7000 m2 - 15 000 m2
15,47
> 15 000 m2
Warszawa inne dzielnice
Regiony
7
MEDIA
Koszty zużycia mediów obejmują przede wszystkim koszty energii
elektrycznej (60% - 70% całości) oraz koszty zużycia ciepła, gazu,
wody i odprowadzenia ścieków. Spadek wysokości opłat za media
w 2014 roku jest efektem bardzo dobrych warunków zakupu energii
elektrycznej, wynegocjowanych przez zarządców.
Składowe KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH
WYKRES 3 | Średnie koszty zużycia mediów budynku biurowego (PLN/m2/miesiąc)
8,93
9,75
9,54
10,12
9,38
9,05
9,60
8,18
8,19
8,10
7,18
2013
2012
2011
Warszawa COB
7,08
2014
Warszawa inne dzielnice
Regiony
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
TAX
Podatkiem objęte są grunty, budynki i budowle. Wysokość podatku
od nieruchomości obliczana jest w oparciu o stawki za m2
powierzchni gruntu i powierzchni budynku (w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności) oraz w przypadku budowli - jako procent
od jej wartości początkowej.
WYKRES 4 | Średnie koszty podatku od nieruchomości (PLN/m2/miesiąc)
3,00
2,41
3,13
2,65
2,53
2011
Warszawa COB
2012
3,27
2,79
2,92
2,63
2013
Warszawa inne dzielnice
3,29
2,80
2,69
2014
Regiony
OBSŁUGA TECHNICZNA (FACILITY MANAGEMENT)
Koszty te obejmują serwis wszystkich instalacji technicznych
w budynku oraz koszty obsługi technicznej realizowanej przez stały
skład osobowy i/lub serwis mobilny.
WYKRES 5 | Średnie koszty obsługi technicznej (facility management - FM) (PLN/m2/miesiąc)
2,41
2,50 2,30 2,56
2,20 2,32
2011
Warszawa COB
2,08
2013
2012
2,74
2,72
2,54 2,38 2,59
2014
Warszawa inne dzielnice
Regiony
OCHRONA
Koszty obejmują obsługę recepcji oraz zatrudnienie pracowników ochrony.
Praca ochrony wspomagana jest przez systemy telewizji przemysłowej, system
kart kontroli dostępu oraz coraz częściej system bramek obrotowych.
WYKRES 6 | Średnie koszty ochrony (PLN/m2/miesiąc)
2,75
2,66
2,65
2,28
2,20
1,69
2011
Warszawa COB
2,36
2,18
1,60
2012
1,60
2013
Warszawa inne dzielnice
1,83
1,74
2014
Regiony
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
Zarządzanie nieruchomością obejmuje kompleksowe działania nakierowane
na utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz administrowanie,
w tym obsługę najemców i właścicieli, optymalizację kosztów i nadzór nad
szeroko rozumianym bezpieczeństwem technicznym nieruchomości.
Cena usługi zarządzania zazwyczaj jest zdefiniowana jako procent
zafakturowanych rocznych przychodów z czynszu najmu.
Składowe KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH
WYKRES 7 | Średnie koszty zarządzania biurowcami (PLN/m2/miesiąc)
1,98
1,98
1,91
1,30
1,39 1,48
1,47
1,81
1,30
1,46
1,33
1,03
2011
2013
2012
Warszawa COB
2014
Regiony
Warszawa inne dzielnice
SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WSPÓLNYCH
Usługa obejmuje sprzątnie powierzchni wspólnych w budynku, garaży i terenów
zewnętrznych oraz materiały potrzebne do jej realizacji.
WYKRES 8 | Średnie koszty sprzątania powierzchni wspólnych (PLN/m2/miesiąc)
1,26
1,05
1,27
0,87
1,00
2011
Warszawa COB
1,23
0,84
2012
1,01
1,09
1,19
0,87
0,84
2013
Warszawa inne dzielnice
2014
Regiony
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu uzależniona jest
od wartości gruntu oraz jego przeznaczenia (3% dla gruntów
wykorzystywanych na cele komercyjne oraz 1% dla gruntów wykorzystywanych
na cele niekomercyjne). Wartość gruntu podlega okresowej aktualizacji, jednak
nie częściej niż raz na trzy lata.
W portfelu nieruchomości zarządzanych przez Knight Frank, w miastach
regionalnych 60% właścicieli dysponuje prawem własności, zaś w Warszawie
udział ten jest znacznie niższy i wynosi 42%.
WYKRES 9 | Średnie koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
(PLN/m2/miesiąc)
2,70
2,44
2,44
1,36
2,22
1,33
1,19
2011
1,36
1,19
2013
2012
Warszawa COB
1,19
1,37
1,06
2014
Warszawa inne dzielnice
Regiony
UBEZPIECZENIE
Koszty obejmują ubezpieczenie mienia, w tym od aktów terroru i od kataklizmu
oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
WYKRES 10 | Średnie koszty ubezpieczenia (PLN/m2/miesiąc)
0,51
0,46
0,36
0,41
2011
Warszawa COB
0,44 0,44
0,51
0,42 0,42
0,43 0,40
0,32
2012
2013
Warszawa inne dzielnice
2014
Regiony
11
POZOSTAŁE KOSZTY
Składowe KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH
Najbardziej zróżnicowana i trudna do precyzyjnego oszacowania grupa
kosztów, która obejmuje koszty powtarzalne i przewidywalne (zakup usług
bieżących np. wywóz śmieci, czyszczenie elewacji, utrzymanie zieleni), koszty
ponoszone w odstępach kilkuletnich (np. przeglądy i pomiary pięcioletnie)
oraz koszty pojawiające się okresowo (np. naprawy, odśnieżanie).
WYKRES 11 | Pozostałe koszty (PLN/m2/miesiąc)
2,16 2,29
2,35
2011
Warszawa COB
2,50
2,06
2012
2,53
2,53
2,32
2,57
2013
Warszawa inne dzielnice
2,36
2,61
2,18
2014
Regiony
T
R
E
N
D
Y
MEDIA
Uwolnienie w 2012 roku rynku obrotu energią elektryczną pozwala
na kontraktowanie zakupów u wybranego operatora i negocjowanie przez
zarządców warunków zakupu energii elektrycznej. Wstępne wyniki kontraktowania energii na rok 2016 wskazują, że ceny zakupu energii ulegną nieznacznemu
obniżeniu w stosunku do 2015 roku, w którym cena energii na Towarowej Giełdzie
Energii niespodziewanie wzrosła w stosunku do 2014 roku. W kolejnych latach
oczekuje się uwolnienia rynku kontraktowania pozostałych mediów.
SPRZĄTANIE I OCHRONA
Wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 roku zmiany w regulacjach prawnych
dotyczące zatrudnienia przełożą się bezpośrednio na wzrost kosztów ochrony
i sprzątania, w przypadku których głównym czynnikiem kosztowym są wynagrodzenia pracowników. W zależności od nieruchomości koszty te mogą wzrosnąć
od 10% do nawet 40%, co może wymusić zastosowanie rozwiązań technicznych
ograniczających fizyczną obecność pracowników na terenie nieruchomości.
OBSŁUGA TECHNICZNA
(FACILITY MANAGEMENT)
Na rynku usług technicznych widoczne jest dążenie firm facility management (FM)
do rozszerzenia oferty o usługi wymagające posiadania specjalistycznych licencji
na wykonywanie przeglądów okresowych instalacji i urządzeń technicznych,
na które do tej pory wyłączność mieli producenci.
13
T
R
E
N
D
Y
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
Od 2013 roku obserwowany jest trend obniżania kosztów zarządzania.
Jest to efekt zmian w poziomie czynszów najmu oraz wskaźnika pustostanów.
Zmiany są również efektem rosnącej konkurencji na rynku profesjonalnych
zarządców.
WYKORZYSTANIE EFEKTU SKALI
Firmy zarządzające i właściciele posiadający znaczący udział w rynku wykorzystują
z coraz większym powodzeniem efekt skali przy negocjowaniu i kontraktowaniu cen
zakupu energii elektrycznej i usług, dzięki czemu optymalizują koszty eksploatacyjne.
Knight Frank to międzynarodowa grupa doradcza z siedzibą w Londynie,
świadcząca usługi w zakresie nieruchomości już od niemal 120 lat. Obecnie
zatrudnia ponad 12 000 specjalistów w 370 biurach w 55 krajach. Jej polski
oddział posiada 24-letnie doświadczenie i jest jednym z najdłużej działających lokalnie międzynarodowych zespołów ds. nieruchomości.
W Warszawie i 6 biurach regionalnych (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź,
Poznań, Wrocław) Knight Frank zatrudnia ponad 130 specjalistów.
Knight Frank oferuje pełen zakres usług w zakresie zarządzania
nieruchomościami zgodnie z lokalnymi przepisami oraz standardami
obowiązującymi na rynku międzynarodowym. Dział Zarządzania
Nieruchomościami przygotowuje i wdraża strategie dostosowane
do indywidualnych wymagań i profilu klientów firmy, których celem
jest zwiększanie wartości nieruchomości i maksymalizacja zwrotów
i rentowności nieruchomości.
Obecnie Knight Frank zarządza w Polsce nieruchomościami
komercyjnymi o powierzchni 1,3 mln m2.
W kwestiach związanych z zarządzeniem nieruchomościami komercyjnymi
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
Magdalena Oksańska
Head of Property Management
[email protected]
Urszula Łuszpińska
Senior Technical Director
[email protected]
Knight Frank Sp. z o.o.
Mokotowska 49
00-542 Warszawa
+ 48 22 596 50 50
www.KnightFrank.com.pl
© 2015, Knight Frank Sp. z o.o.
Knight Frank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek działań podjętych
na podstawie zawartości niniejszego raportu. Pomimo przeprowadzenia szegółówych badań i zachowania
nalezytej staranności Knight Frank nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje zawarte w raporcie są
prawdziwe lub że nie uległy dezaktualizacji. Powielanie części lub całości opracowania tylko za zgodą Knight
Frank.
Download