Taryfowanie ciepła – wymóg urzędniczy czy ekonomiczna

advertisement
Taryfowanie ciepła – wymóg urzędniczy czy ekonomiczna konieczność
Autor: Paweł Bogusławski, Radca Prezesa URE
(Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 6/2008)
Monopol naturalny a sektor ciepłowniczy
W polskim sektorze ciepłowniczym zdarzył się kilka lat temu precedens, który chyba jako jedyny
przeszedł do historii. Istniejąca sieć ciepłownicza została zdublowana przez inną sieć i
funkcjonowały dwie bliźniacze infrastruktury. (Zdaje się, Ŝe część jednej sieci została usunięta.
Koszty tej likwidacji prawdopodobnie ponieśli odbiorcy). Wydawałoby się, Ŝe dwa
przedsiębiorstwa ciepłownicze będą ze sobą konkurować. Ciepło sprzedawane przez jedno
przedsiębiorstwo powinno być tańsze, natomiast drugie przedsiębiorstwo powinno mieć w swojej
ofercie większą dbałość o swojego odbiorcę, mogłoby na przykład podejmować się rozliczeń
lokatorów w wielolokalowych budynkach. Niestety. Tak się nie stało, bo stać się nie mogło. Ilość
ciepła moŜliwego do kupienia była ograniczona liczbą przyłączonych obiektów. Jeden z
uczestników pozornej konkurencji musiał wypaść z gry. Rynek powrócił do modelu monopolu, na
którym wielu odbiorców jest obsługiwanych przez jednego dostawcę chcącego kontrolować podaŜ i
ceny.
Pokonanie barier uniemoŜliwiających innym firmom wejście na rynek ciepła nie spowodowało
otwarcia drogi do istnienia wielu dostawców. Z obszaru działania nowego przedsiębiorstwa stare,
musiało się wycofać. NajniŜszy koszt, po którym moŜna dostarczać ciepło pojawia się tylko wtedy,
gdy wykorzystując korzyści płynące z efektu skali cała sprzedaŜ będzie koncentrowała się w
jednym przedsiębiorstwie. W tym sektorze nie ma miejsca dla konkurenta. A więc monopol.
Naturalnie, Ŝe monopol. Monopol naturalny.
„Z monopolem naturalnym mamy do czynienia, gdy z uwagi na względy efektywności
gospodarowania nie jest celowe istnienie konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Cechą
charakterystyczną naturalnego monopolu jest bowiem skoncentrowanie popytu tam, gdzie
minimalna efektywna skala produkcji jest nie mniejsza niŜ całkowity popyt.”[2]
Absolut − jako byt doskonały na ziemi − nie istnieje i o konkurencji doskonałej moŜemy mówić
takŜe wyłącznie w obszarze rozwaŜań teoretycznych. Chcielibyśmy jednak, aby nasz rynek ciepła
charakteryzował się doskonałą konkurencją, gdzie zarówno kupujący, jak i sprzedający byliby
przekonani o podziale dóbr w sposób nie dający się juŜ poprawić, nie pogarszając jednocześnie
sytuacji któregokolwiek z uczestników tego rynku.
Niestety, teoria Vilfreda Pareto nie przystaje do rynku ciepła. Na nim bowiem inaczej działa prawo
popytu i podaŜy niŜ w teorii Adama Smitha i Davida Riccardo, a o rynku ciepła moŜemy mówić
wyłącznie jako o zbiorowości podmiotów zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna lub
sprzedaŜy ciepła. Tutaj brakuje „niewidzialnej ręki rynku”. Ale czy na pewno? Czy nie ma
substytutu rynku konkurencyjnego, który starałby się równowaŜyć interesy zarówno odbiorców, jak
i sprzedawców ciepła?
Z mocy prawa taką rolę przyjmuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE), któremu art.
23 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne[3] nakazuje regulować działalność przedsiębiorstw
energetycznych zmierzając do równowaŜenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i
odbiorców paliw i energii. Swoją działalność Prezes URE prowadzi m.in. poprzez zatwierdzanie i
kontrolowanie stosowania taryf dla ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art.
44, 45 i 46.
ZróŜnicowanie i charakter ciepłownictwa
Zgodnie z art. 47 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesję ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa
URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne przedkładają taryfy
z własnej inicjatywy lub na Ŝądanie Prezesa URE, który zatwierdza taryfę bądź odmawia jej
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których
mowa w art. 44-46.
Rozporządzenie taryfowe dla ciepła[4] stanowi w § 4 ust. 1, iŜ przedsiębiorstwo energetyczne
kształtuje taryfę odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło, rodzaju odbiorców i charakteru ich zapotrzebowania na ciepło.
Rozporządzenie to w § 4 ust. 2 nakazuje takŜe przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym
działalność gospodarczą, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnionym przez Prezesa
URE z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, opracowywać taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie i rozporządzeniu oraz wprowadzać ją do stosowania przy zawieraniu umów
z odbiorcami.
Z przytoczonych przepisów wynika, iŜ przedsiębiorstwa energetyczne zaopatrujące odbiorców w
ciepło, niezaleŜnie od wielkości mocy zainstalowanej u wytwórców, zamówionej u dystrybutorów
ciepła czy podmiotów obracających ciepłem (co przede wszystkim warunkuje obowiązek uzyskania
koncesji), mają obowiązek stosować przepisy dotyczące kształtowania taryf. Przepisy te zwracają
uwagę na róŜnorodność, jaka moŜe wystąpić w działalności przedsiębiorstw energetycznych, a
takŜe u poszczególnych odbiorców ciepła. W tym celu, kaŜde przedsiębiorstwo ma moŜliwość
zindywidualizowania swojej taryfy, zgodnie z warunkami wewnętrznymi przedsiębiorstwa a takŜe
warunkami zewnętrznymi, jakie w jego otoczeniu występują. Prezes URE z kolei, ma obowiązek
uwzględnić te uwarunkowania, o ile sposób ukształtowania taryfy nie wykracza poza obowiązujące
normy prawne.
Wśród przedsiębiorstw ciepłowniczych zachodzi większa róŜnorodność niŜ w przedsiębiorstwach w
innych sektorach. NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜde z tych przedsiębiorstw działa na lokalnym rynku,
stosując instrumenty optymalnie dobrane do warunków zewnętrznych i najlepsze z moŜliwych dla
danego przedsiębiorstwa (w idealnym przedsiębiorstwie), w celu zmaksymalizowania satysfakcji
odbiorców.
Wśród przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego moŜemy wyróŜnić kilka grup przedsiębiorstw.
Podstawowego rozróŜnienia dokonuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), która pod
symbolem 40.10 klasyfikuje wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. W tej
grupie znajdują się przedsiębiorstwa, które obok podstawowej działalności związanej z
elektroenergetyką, prowadzą takŜe działalność ciepłowniczą. Natomiast pod symbolem 40.30 PKD
znajduje się produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) oraz dystrybucja ciepła (pary wodnej i
gorącej wody). Kolejną grupą wyróŜnioną przez PKD jest sekcja „D”, ujmująca od symbolu 15.11
do symbolu 37.20 róŜne działalności, którym moŜe niekiedy towarzyszyć wytwarzanie ciepła jako
produktu ubocznego, jak w przypadku produkcji mięsa, cukru, papieru, mebli czy wyrobów
gumowych. Wiadomym jest, Ŝe te ostatnie przedsiębiorstwa działalność ciepłowniczą traktują jako
działalność dodatkową, chociaŜ czasami posiadają koncesje nie tylko na wytwarzanie ciepła
(WCC), ale takŜe na jego przesył (PCC) i obrót (OCC). Dodatkowo, wśród przedsiębiorstw
ciepłowniczych znajduje się pokaźna grupa przedsiębiorstw komunalnych.
Bardzo waŜnym czynnikiem róŜnicującym przedsiębiorstwa ciepłownicze jest wskaźnik
zaangaŜowania w działalność koncesjonowaną (WZDE).
Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw w podziale według WZDE, ich przychody i koszty
2002
2006
Przych
ody
WZDE Liczba
całkowi
przedsiębio
te
rstw
[w mln
zł]
Polska
849
Koszty
całkow Liczba
ite
przedsiębio
[w mln rstw
zł]
2007
Przych
ody
całkowi
te
[w mln
zł]
Koszty
całkow Liczba
ite
przedsiębio
[w mln rstw
zł]
Przych
ody
całkowi
te
[w mln
zł]
Koszty
całkow
ite
[w mln
zł]
13 724 13 801 562
13 504 13 293 540
13 259 12 959
0
–
281
19%
1 259
1 334
117
1 324
1 397
119
1 316
1 387
20
–
215
69%
3 725
3 687
136
3 813
3 618
121
3 739
3 501
70
–
353
100%
8 740
8 781
309
8 367
8 278
300
8 204
8 071
Źródło: Energetyka cieplna w liczbach – 2007, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa,
sierpień 2008, str. 61.
Wskaźnik WZDE pokazuje udział procentowy przychodów, które wypracowała firma w części
dotyczącej działalności związanej stricte z koncesją, w przychodach przedsiębiorstwa ogółem.
PowyŜsza tabela pozwala zaobserwować brak zysku z działalności koncesjonowanej w grupie o
niskim zaangaŜowaniu w działalność ciepłowniczą. W grupie tych przedsiębiorstw ciepłownictwo
nie stanowi priorytetowej działalności.
Aspektami wyróŜniającymi przedsiębiorstwa ciepłownicze są: wielkość mocy zainstalowanej lub
osiągalnej dla wytwórców ciepła oraz długość sieci ciepłowniczej ściśle związana z pojemnością
zładu dla przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem i dystrybucją. Wielkości te wpływają na
moŜliwości wytwórcze i przesyłowe, są więc czynnikami bezpośrednio ograniczającymi wielkość
sprzedaŜy ciepła.
Nie kaŜde przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmuje się wytwarzaniem ciepła. Znajdują się wśród
nich takie przedsiębiorstwa, które po zakupie ciepła u wytwórcy zajmują się wyłącznie przesyłem i
dystrybucją, niektóre przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło sprzedaŜ realizują bezpośrednio ze
źródła, inne za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, jest takŜe kilka przedsiębiorstw prowadzących
tzw. „czysty obrót” – bez pośrednictwa własnej sieci ciepłowniczej. Przedsiębiorstwa sprzedające
powyŜej 1 mln GJ to duŜe PEC-e, elektrownie i elektrociepłownie, ciepłownie zaopatrujące duŜe
systemy ciepłownicze. To te przedsiębiorstwa głównie wpływają na wskaźniki.
Mówiąc o róŜnorodności przedsiębiorstw, nie sposób pominąć form prawnych, które charakteryzują
poszczególne podmioty gospodarcze. Podmioty te, zajmujące się ciepłownictwem, występują jako
Jednostki samorządu terytorialnego, Spółki Akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółdzielnie Mieszkaniowe, coraz rzadziej Przedsiębiorstwa Państwowe.
Występujące zmiany własnościowe i organizacyjne spowodowały wzrost przede wszystkim liczby
Spółek Akcyjnych i Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Poprzez komercjalizację wiele
przedsiębiorstw państwowych zmieniło formułę bytu prawnego na Spółki Skarbu Państwa.
Bardzo istotnym czynnikiem cenotwórczym, o którym naleŜy pamiętać zwłaszcza przy wszelkich
porównaniach cen sprzedawanego ciepła, jest rodzaj paliwa w danym przedsiębiorstwie
wytwarzającym ciepło.
Tabela 2. Średnie ceny ciepła wytworzonego z róŜnych rodzajów paliw[5]
Średnia cena ciepła [w zł/GJ]
olej
olej
Lata węgiel
węgiel
gaz
ziemny gaz ziemny
opałowy opałowy
biomasa biogaz
kamienny brunatny
wysokometanowy naazotowany
lekki
cięŜki
2002 22,53
16,26
43,98
21,31
32,72
30,80
26,87
13,00
2006 23,22
17,40
53,89
23,13
36,00
29,71
25,87
22,97
2007 23,81
17,56
65,28
22,26
39,93
32,35
26,14
25,56
Najczęściej uŜywanym paliwem w kotłowniach i elektrociepłowniach jest węgiel kamienny. Na
drugiej i trzeciej pozycji znajdują się oleje oraz gaz. JednakŜe, nie biorąc pod uwagę bloków
gazowo-parowych w niektórych elektrociepłowniach, paliwem tym opalane są z reguły mniejsze
ciepłownie zasilające w ciepło osiedla, a nie całe systemy miejskie. Często są to źródła dodatkowe,
małe, a takŜe kotłownie lokalne, które są własnością przedsiębiorstw posiadających podstawowe
duŜe źródła – zwykle węglowe – połączone z siecią ciepłowniczą. Biomasa i biogaz to paliwa do
niedawna eksperymentalne, ale wyraźnie widać jak zyskują na znaczeniu i uznaniu wytwórców
ciepła. Wpływ na to mają regulacje prawne związane z kierunkami wytyczonymi przez dyrektywy
Unii Europejskiej, które nakazują zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł energii
odnawialnej. Nie bez znaczenia jest takŜe coraz bardziej popularny w UE trend, związany z rosnącą
rolą ochrony środowiska.
Odpady z zakładów przemysłowych (np. trociny czy odpady drewna z fabryki mebli) u dobrych
gospodarzy, a takŜe nastawionych proekologicznie przedsiębiorców, są wykorzystywane i zasilają
paleniska kotłów, najczęściej jako paliwo dodatkowe.
NaleŜy takŜe mieć na uwadze paliwa rzadko uŜywane jak koks i propan-butan, a takŜe ciepło
uzyskiwane z wnętrza ziemi (energia geotermalna).
Na poziom średniej ceny ciepła bez wątpienia największy wpływ ma cena ze źródeł opalanych
węglem kamiennym – co jest oczywiste przy tak znaczącym udziale tego paliwa w rynku.
W zobrazowaniu ekonomicznych warunków otaczających przedsiębiorstwo, a zwłaszcza rynku
pracy w regionie, moŜe pomóc poniŜsza tabela, która takŜe wskazuje na zróŜnicowanie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach ciepłowniczych pomiędzy
poszczególnymi województwami. ZróŜnicowanie to występuje takŜe pomiędzy przedsiębiorstwami
w jednym województwie.
Tabela 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach ciepłowniczych w
latach 2002, 2006 i 2007[6]
Województwo
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
[w zł/m-c]
2002
2006
2007
2458,3
3021,2
3211,3
Kujawsko-pomorskie 1 977,1
2 537,8
2776,7
Lubelskie
2055,9
2763,9
2804,2
Lubuskie
2152,6
2802,2
2992,2
Łódzkie
2228,2
2801,8
2977,2
Małopolskie
2387,6
2840,7
3025,1
Mazowieckie
2342,0
3051,1
3281,1
Opolskie
2214,0
2745,1
3047,9
Podkarpackie
2248,6
2760,4
2862,5
Podlaskie
2274,4
2661,5
2864,9
Pomorskie
2318,7
3123,1
3401,3
Śląskie
2399,1
2984,0
3254,3
Świętokrzyskie
2312,4
2752,8
3037,4
Warmińsko-mazurskie 2 096,0
2503,6
2693,1
Wielkopolskie
2216,7
2843,1
3046,3
Zachodniopomorskie
2407,3
2776,1
2870,6
Dolnośląskie
Biorąc pod uwagę powyŜsze, wybrane aspekty róŜnicujące przedsiębiorstwa, mając na uwadze
ciągłe zmiany, a takŜe to, iŜ czynników tych występuje duŜo więcej niŜ te zaprezentowane,
moŜemy prześledzić jak zróŜnicowane są ceny, stawki i ich zmiany w poszczególnych
województwach, pamiętając, Ŝe czynniki róŜnicujące przedsiębiorstwa mają wpływ takŜe na finalną
cenę sprzedawanego produktu – ciepła.
Tabela 4. Średnie ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych oraz zmiany cen w 2007 r.[7]
Województwo
Średnia
cena
ciepła
Średnia
stawka Średnia
opłaty
jednoskładnikowa
za usługi przesyłowe cena ciepła
[w zł/GJ]
Dolnośląskie
26,24
Zmiana
ceny
[w %]
12,35
32,76
14,92
Kujawsko-pomorskie 21,44
6,27
27,08
– 10, 82
Lubelskie
25,86
11,46
32,06
11,90
Lubuskie
28,22
9,77
33,61
4,65
Łódzkie
24,04
10,67
33,24
10,10
Małopolskie
22,19
11,21
28,64
10,71
Mazowieckie
24,49
8,79
27,77
4,70
Opolskie
27,28
12,56
38,83
14,58
Podkarpackie
28,26
11,20
34,62
14,31
Podlaskie
26,39
12,26
34,57
17,75
Pomorskie
25,53
15,13
32,60
10,76
Śląskie
24,66
11,42
30,03
11,31
Świętokrzyskie
28,45
12,12
30,31
3,56
Warmińskomazurskie
26,04
10,85
33,09
10,68
Wielkopolskie
29,59
12,14
33,42
12,01
Zachodniopomorskie
28,99
11,94
36,52
13,69
Prawne i faktyczne moŜliwości zwolnienia z obowiązku zatwierdzania taryf
Zgodnie z art. 49 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE moŜe zwolnić przedsiębiorstwo
energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeŜeli stwierdzi, Ŝe działa ono w
warunkach konkurencji, albo cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku ustania warunków jego
uzasadniających. Zwolnienie to moŜe dotyczyć tylko części działalności przedsiębiorstwa, w takim
zakresie, w jakim działalność ta prowadzona jest na rynku konkurencyjnym. Cechy rynku energii,
które Prezes URE ma obowiązek oceniać, to liczba uczestników i wielkości ich udziałów w rynku,
przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania rynku, istnienie barier dostępu do rynku,
równoprawne traktowanie uczestników rynku, dostęp do informacji rynkowej, skuteczność kontroli
i zabezpieczeń przed wykorzystywaniem pozycji ograniczającej konkurencję, dostępność do
wysoko wydajnych technologii.
Działając pod kątem ustawowych uprawnień, a takŜe mając na uwadze zobowiązanie nałoŜone w
pkt 6.3 „ZałoŜeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku” do opracowania i opublikowania
kryteriów uznania przedsiębiorstwa za działające na rynku konkurencyjnym, Prezes URE 30
czerwca 2000 r. wydał „Stanowisko Prezesa URE w sprawie kryteriów uznania rynku energii
elektrycznej za rynek konkurencyjny”.
Definiując rynek konkurencyjny, regulator wymienił m.in. wolną grę podaŜy i popytu na tym
rynku, na skutek czego zostaje wyznaczona cena transakcji, swobodny wybór dostawcy oraz jego
zmiany bez ponoszenia nadmiernych kosztów, a takŜe decydowanie o wielkości swoich zakupów.
Podkreślono takŜe, iŜ na rynku konkurencyjnym kaŜdy z podmiotów funkcjonuje w otoczeniu
podobnych warunków zewnętrznych.
W stanowisku zostały określone następujące kryteria (atrybuty) rynku, które będą brane pod uwagę
w ocenie poszczególnych przypadków:
–
–
–
–
–
–
odpowiednia liczba uczestników,
pozycja przedsiębiorstwa określona udziałem w rynku,
bariery wejścia i wyjścia z rynku,
homogeniczność handlowa towaru bądź usługi,
przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania,
równość praw i zasad dostępności uczestników do informacji rynkowej,
– kontrola i nadzór zabezpieczające przed kartelizacją (zmową) rynkową,
– dostępność do wysoko wydajnych technologii.
Za okoliczności sprzyjające uruchomieniu procesów konkurencyjnych zostały uznane:
–
–
–
–
–
–
nadwyŜka podaŜy energii elektrycznej nad popytem,
sukcesywne wdraŜanie zasady dostępu stron trzecich do sieci (TPA),
zdywersyfikowana struktura podmiotowa (wytwórcy, przedsiębiorstwa obrotu),
system koncesjonowania minimalizujący administracyjne bariery wejścia i wyjścia z rynku,
rozpoczęcie procesów prywatyzacji podmiotów sektora,
tworzenie instytucjonalnej infrastruktury rynku (np. giełda energii elektrycznej).
Jednak w związku z tym, iŜ powyŜsze okoliczności nie są wystarczające do uznania określonego
rynku (bądź jego segmentu), na którym działa przedsiębiorstwo, za rynek konkurencyjny, Prezes
URE określił dodatkowe uwarunkowania przy podejmowaniu decyzji dotyczącej uznania danego
rynku za konkurencyjny, które to uwarunkowania są ukierunkowane w szczególności na rynek
energii elektrycznej. W komunikacie Prezes URE podkreślał takŜe potrzebę zindywidualizowanego
charakteru oceny, w celu wyeliminowania sytuacji, w której skoncentrowane w czasie i mające
powszechny charakter decyzje o zwolnieniu z zatwierdzania taryf wywołałyby znaczące podwyŜki
cen dla odbiorców finalnych. Działania takie byłyby równieŜ niezgodne z duchem i literą Prawa
energetycznego.
Po raz pierwszy Prezes URE skorzystał z uprawnienia zawartego w art. 49 ustawy – Prawo
energetyczne blisko osiem lat temu, ogłaszając to w komunikacie z 14 grudnia 2000 r. Po blisko
półrocznej działalności Giełdy Energii SA, w związku z wystąpieniem Zarządu Giełdy Energii SA,
Prezes URE po przeprowadzeniu analizy działalności giełdy, promując konkurencję, uznał rynek
giełdowy energii elektrycznej prowadzony przez Giełdę Energii SA z siedzibą w Warszawie za
rynek konkurencyjny.
W późniejszych komunikatach Prezes URE kilkakrotnie korzystał z moŜliwości, jaką daje art. 49
ustawy – Prawo energetyczne. Najistotniejszy w mojej ocenie był w tym obszarze Komunikat z 28
czerwca 2001 r., w którym Prezes URE z 1 lipca 2001 r. zwolnił przedsiębiorstwa posiadające
koncesję na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną z obowiązku przedkładania do
zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej. Decyzja ta została podjęta po dokonaniu
wszechstronnej analizy rynku energii elektrycznej, a za najbardziej istotne uznano zmiany
instytucjonalne i własnościowe oraz prawno-organizacyjne w sektorze elektroenergetycznym, które
to procesy wywołały modyfikację reguł postępowania uczestników rynku.
NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ komunikat wyraźnie wskazuje, Ŝe nie dotyczy przedsiębiorstw
energetycznych posiadających jednocześnie koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii
elektrycznej – w odniesieniu do energii sprzedawanej odbiorcom końcowym przyłączonym
bezpośrednio do sieci tych przedsiębiorstw. A więc moŜna wysnuć wniosek, Ŝe infrastruktura
sieciowa dyskwalifikuje podmioty prowadzące jednocześnie działalność przesyłu i dystrybucji z
działalnością wytwarzania lub obrotu w ubieganiu się o zwolnienie z obowiązku przedstawiania
taryf do zatwierdzenia. Oczywistym jest, Ŝe tego rodzaju wniosek nie ogranicza się tylko do
obszaru sektora energii elektrycznej. Infrastruktura ciepłownicza, lokalne i zróŜnicowane rynki, na
których działają przedsiębiorstwa ciepłownicze, a takŜe połączenie wytwarzania, przesyłu i obrotu
w jednym przedsiębiorstwie uniemoŜliwia w uznaniu rynku ciepłowniczego jako rynku
konkurencyjnego.
Regulacja jako konieczność w kontekście ochrony interesu ekonomicznego odbiorców ciepła
Na rynku konkurencyjnym mamy wielu konsumentów oraz wielu dostawców jakiegoś dobra,
którzy (jedni i drudzy) wybierając najlepszy dla siebie wariant cenowy pozwalają na ustalenie się
rynkowej ceny równowagi. Krzywe podaŜy i popytu reprezentują optymalne wybory dokonane
przez podmioty, których dotyczą. Nie moŜna oczekiwać, Ŝe cena, która nie jest równa cenie
równowagi, utrzyma się dłuŜej, poniewaŜ przynajmniej niektóre podmioty będą miały zachętę do
zmiany swojego zachowania.
Objaśnienia:
p* – cena równowagi na rynku
y* – ilość równowagi na rynku
Rysunek 1. Równowaga rynkowa (na podstawie: H.R. Varian, Mikroekonomia, Warszawa 1997,
str. 309-314)
W relacji przedsiębiorstwo ciepłownicze (przedsiębiorstwo sieciowe) – odbiorca ciepła, nie ma
moŜliwości zmiany w krótkim horyzoncie czasowym ani popytu, ani podaŜy. Te dwie wielkości są
ograniczone mocą zainstalowaną źródła, moŜliwościami sieci przesyłowej z jednej strony, a
potrzebami odbiorców z drugiej strony (potrzeby te kształtowane są przede wszystkim przez
warunki pogodowe). Odbiorca nie ma moŜliwości dowolnego wyboru i zmiany swojego dostawcy
ciepła. Zwykle ma jednego dostawcę − właściciela sieci ciepłowniczej, do której odbiorca jest
przyłączony.
Struktura gospodarcza, w której funkcjonuje tylko jedna firma, a w większości przypadków z taką
sytuacją spotykamy się w ciepłownictwie, jest z natury rzeczy nieefektywna. Monopolistyczną
stratę społeczną, jaką powoduje nieefektywność monopolu obrazuje poniŜszy rysunek.
Objaśnienia:
MC – koszt krańcowy
MR – przychód krańcowy
D – popyt
Pole A – nadwyŜka konsumenta przejmowana przez monopol (zysk monopolisty)
Pole B+C – strata społeczna spowodowana działalnością monopolu
p^ (y^) – cena (ilość) monopolu
p* (y*) – cena (ilość) konkurencji doskonałej
Rysunek 2. Strata społeczna z tytułu monopolu (za: A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz, B. Zaleski,
Regulacja energetyki w Polsce, A. Marszałek, Warszawa – Toruń 2001, str. 18)
MoŜliwość zmiany istniejącego stanu rzeczy istnieje wyłącznie przy uŜyciu instrumentów, jakich
prawnie moŜe uŜyć regulator – substytut rynku konkurencyjnego. Dzisiejsza regulacja to w duŜej
mierze regulacja kosztowa.
Objaśnienia:
MC – koszt krańcowy
AC – koszt przeciętny
MR – przychód krańcowy
D – popyt
p^ (y^) – cena (ilość) monopolu
p’ (y’) – cena (ilość) regulowana
p* (y*) – cena (ilość) konkurencji doskonałej
Rysunek 3. Regulacja monopolu (za: A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz, B. Zaleski, Regulacja
energetyki w Polsce, A. Marszałek, Warszawa – Toruń 2001, str. 20)
Regulacja kosztowa v/s regulacja bodźcowa
W aktualnym rozporządzeniu taryfowym dla ciepła moŜna znaleźć elementy bodźcowe. Jednym z
nich jest o wiele efektywniejszy od zdezaktualizowanego juŜ współczynnika poprawy efektywności
przedsiębiorstw Xw – zwrot z kapitału zaangaŜowanego w działalność gospodarczą w zakresie
zaopatrzenia w ciepło. Innym mechanizmem bodźcowym funkcjonującym od dawna w
rozporządzeniach określających zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła, jest moŜliwość
zaproponowania obowiązywania przedstawionej do zatwierdzenia Prezesowi URE taryfy dla ciepła
na co najmniej okres dwóch lat, co powoduje moŜliwość stosowania zaproponowanego
współczynnika Xr, który wraz ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, wyznacza procentowy, coroczny
wzrost cen i stawek opłat w zatwierdzonej taryfie. W aktualnym rozporządzeniu taryfowym dla
ciepła, przepis jest określony w § 26. Niestety, niewiele przedsiębiorstw korzysta z takiej
moŜliwości.
Zasady uwzględnienia w taryfie zwrotu z kapitału zaangaŜowanego w działalność ciepłowniczą
określa § 25 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, a ocena dokonana przez regulatora musi być
oparta na twardych dowodach (w celu wyeliminowania dowolnej uznaniowości), zawartych w
dokumentach przedstawianych przez przedsiębiorstwa – bilans przedsiębiorstwa i sprawozdanie
finansowe, porównanie kosztów jednostkowych, wzrost i poziom ceny wskaźnikowej,
udokumentowane oszczędności wynikające z poprawy efektywności funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Podsumowanie
Zdaniem autora, w powyŜszym wywodzie została udzielona odpowiedź na podstawowe pytanie
zawarte w temacie. Obowiązek przedstawiania Prezesowi URE taryf dla ciepła do zatwierdzenia
jest koniecznością ekonomiczną znajdującą oparcie w aktach prawnych. Odejście od regulacji w
tym zakresie naruszałoby interes odbiorców ciepła, a takŜe powodowałoby zmniejszenie
efektywności przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Odrębną kwestią jest dyskusja nad formułą regulacji. Regulacja kosztowa istnieje ponad dziesięć lat
i naleŜałoby wysłuchać argumentów oponentów tej metody. Ocena taryfy na podstawie innych
kryteriów niŜ planowane koszty moŜe zachęcić przedsiębiorstwa do zmian dających w efekcie
korzyść zarówno przedsiębiorstwom, jak i odbiorcom. Na razie jednak, zmiana tego stanu rzeczy na
bazie istniejących przepisów leŜy głównie w gestii przedsiębiorstw kształtujących taryfy dla ciepła i
przedstawiających je Prezesowi URE do zatwierdzenia.
[1]
Artykuł przekazany do Redakcji Rynku Energii, w celu publikacji w materiałach XIV
konferencji „Rynek Ciepła – REC 2008”, na której 22-24 października 2008 r. w Nałęczowie
będzie jego prezentacja.
[2]
Stanisław Gronowski, Ustawa antymonopolowa, Komentarz, 2. wydanie, C.H. Beck, Warszawa
1999 r., str. 107.
[3]
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity − Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.).
[4]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr
193, poz. 1423).
[5]
Źródło: op. cit., str. 17.
[6]
Źródło: op. cit., str. 84.
[7]
Źródło: op. cit., str. 16 i 17.
Literatura:
1. A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz, B. Zaleski, Regulacja energetyki w Polsce, A. Marszałek,
Warszawa – Toruń 2001.
2. W. Kędziora, M. Zapałowski, Główne bariery rozwoju rynku ciepła,Rynek ciepła 2007 –
materiały i studia, Kaprint 2007.
3. W. Barański, Analiza ekonomiczna sieci ciepłowniczej spółdzielni mieszkaniowej w
Olsztynie z punktu widzenia jej właściciela, Rynek ciepła 2007 – materiały i studia, Kaprint
2007.
4. M. Szatybełko-Połom, Regulacja sektora ciepłowniczego – nadmierna ingerencja państwa
w gospodarkę, czy obiektywna konieczność?, Biuletyn URE Nr 6/2005.
5. L. Szczygieł, Lokalny rynek energii: pozycja odbiorcy na przykładzie województw łódzkiego
i świętokrzyskiego, Biuletyn URE Nr 6/2006.
6. I. Gruszka, Ewolucja zmian zasad stanowienia cen w ciepłownictwie, Biuletyn URE Nr
4/2007.
7. P. Bogusławski, A. Szypulska, A. Wróbel, ZróŜnicowanie sektora ciepłowniczego a
efektywność jego przedsiębiorstw, Rynek energii Nr 6/2006.
8. Energetyka cieplna w liczbach – 2007, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa,
sierpień 2008.
9. H.R. Varian, Mikroekonomia, Warszawa 1997.
10. S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa Komentarz, 2. wydanie, C.H. Beck 1999.
11. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity − Dz. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z
2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Download