Ubezpieczenie spo*eczne z tytu*u wypadków przy pracy i chorób

advertisement
Dr J.Borowicz

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu
podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym zgodnie z ustawą
z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
dr Jacek Borowicz
2


Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu
bezrobotni pobierający zasiłek dla
bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
posłowie do Parlamentu Europejskiego, o
których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do
Parlamentu Europejskiego wybranych w
Rzeczypospolitej Polskiej
dr Jacek Borowicz
3
Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby będące:
 nakładcami,
 żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową,
 osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi
zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu
oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas
przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a
także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie
korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze
stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów
lub układów zbiorowych pracy;
 osobami, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami
rentowymi i emerytalnym obowiązkowo, które ubezpieczyły się
dobrowolnie,
 osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu
zatrudnienia.
dr Jacek Borowicz
4
Ustawa z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(tekst jednolity Dz.U.2015.1242 ze zmianami)
dr Jacek Borowicz
5
Ustawa określa w szczególności:
1) rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych oraz warunki
nabywania prawa do tych świadczeń;
2) zasady i tryb przyznawania świadczeń,
ustalania ich wysokości oraz zasady ich
wypłaty;
dr Jacek Borowicz
6
Wypadek przy pracy:

Wypadek przy pracy w ścisłym znaczeniu

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Wypadek w okresie ubezpieczenia
wypadkowego z danego tytułu
dr Jacek Borowicz
7

wypadek przy pracy…
…zdarzenie nagłe
dr Jacek Borowicz
8


1. Dla uznania zdarzenia za wypadek przy
pracy nie wymaga się jednoczesnego
wystąpienia przyczyny i skutku.
2. Cecha nagłości odnosi się do czasu trwania
zdarzenia, a nie do oddziaływania przyczyny
zewnętrznej.
wyrok SN z 2013.01.11, II UK 162/12 .
dr Jacek Borowicz
9

Czy za wypadek w pracy można uznać
odmrożenie, poparzenie/udar słoneczny?
dr Jacek Borowicz
10

Warunkiem odpowiedzialności na podstawie
ustawy wypadkowej jest ustalenie wypadku
przy pracy w określonym dniu, przy czym
działanie przyczyny zewnętrznej nie
przekracza jednej dniówki.
wyrok SN z 2012.10.05, I UK 197/12.
dr Jacek Borowicz
11

Wręczenie
pracownikowi
wypowiedzenia
może stanowić dla niego zaskoczenie, nie
uzasadnia to jednakże, by przypisywać mu
cechę nagłości w rozumieniu art. 3 ust. 1
ustawy z 2002 r. (bez wątpienia nie jest to
zdarzenie
nagłe
z
punktu
widzenia
pracodawcy).
wyrok SN z 2012.03.28, II PK 182/11.
dr Jacek Borowicz
12

wypadek przy pracy…
…zdarzenie nagłe,
…wywołane przyczyną
zewnętrzną,
dr Jacek Borowicz
13
Czy choroba samoistna ( np. zawał,
udar podczas pracy) może być uznana
za wypadek przy pracy czy też za
przyczynę wypadku przy pracy?
dr Jacek Borowicz
14


Nie można wykluczyć zasadności uznania zawału
serca za wypadek przy pracy, pod warunkiem
jednakże stwierdzenia, że zdarzenie to nastąpiło
w związku z pracą, na skutek przyczyny
zewnętrznej w znaczeniu nadanym temu pojęciu
w ustawie wypadkowej.
Zawał
serca
jest
wykładnikiem
przyczyn
istniejących w samym organizmie człowieka,
łączących
się
z
jego
stanem
zdrowia,
predyspozycjami ustrojowymi i właściwościami
wewnętrznymi. Są to więc przyczyny wewnętrzne.
wyrok s.apel. 2013.04.,18III AUa 909/12
dr Jacek Borowicz
15

Przy istnieniu tych przyczyn do wystąpienia
zawału serca mogą też doprowadzić
przyczyny zewnętrzne. Przy takim zaś
zbiegu przyczyn wywołujących zawał, do
uznania tego zdarzenia za wypadek przy
pracy, istotne znaczenie ma rodzaj
przyczyny zewnętrznej i jej rola w
wystąpieniu zawału.
wyrok s.apel. 2013.04.,18 III AUa 909/12
dr Jacek Borowicz
16
Przyczyna zewnętrzna
Nagłość
Związek z pracą
Zawał
Wypadek przy pracy
dr Jacek Borowicz
17

Czy sama praca (jej rodzaj, ilość,
uciążliwość, intensywność) może
stanowić przyczynę wypadku
przy pracy?
dr Jacek Borowicz
18

Wykonywanie
zwykłych
(typowych,
normalnych), choćby wymagających dużego
wysiłku fizycznego, czynności (obowiązków)
przez pracownika, który doznał zawału serca w
czasie i miejscu wykonywania zatrudnienia, nie
może być uznane za zewnętrzną przyczynę
wypadku przy pracy, gdyż "sama praca" nie
może stanowić zewnętrznej przyczyny w
rozumieniu definicji wypadku przy pracy…
wyrok SN z 2009.09.16, I PK 79/09
dr Jacek Borowicz
19

…ale może nią być dopiero określona
nadzwyczajna sytuacja związana z tą pracą,
która staje się współdziałającą przyczyną
zewnętrzną.
wyrok SN z 2009.09.16, I PK 79/09
dr Jacek Borowicz
20

Co
do
zasady
wykonywanie
zwykłych
(typowych, normalnych), choćby stresujących
lub wymagających dużego wysiłku fizycznego,
czynności (obowiązków) przez pracownika,
który zmarł w wyniku zasłabnięcia w czasie i
miejscu wykonywania zatrudnienia, nie może
być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku
przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić
zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji
wypadku przy pracy (…).
 wyrok SN z 2012.04.04, II UK 181/11.
dr Jacek Borowicz
21


Śmierć pracownika spowodowana urazami z
powodu upadku z wysokości wskutek ataku
padaczki jest wypadkiem przy pracy.
W tym bowiem przypadku przyczyną zgonu
były czynniki zewnętrzne, czyli rozległe
urazy czaszki i kręgosłupa.
wyrok SN z 2013.03.04, I UK 505/12
dr Jacek Borowicz
22

Kwalifikacja udaru mózgu jako wypadku
przy pracy jest rezultatem oceny materiału
dowodowego i ustaleń faktycznych w każdej
konkretnej sprawie.
postanow. SN z 2012.03.15, II UK 298/11.
dr Jacek Borowicz
23


Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może
być szczególne (nadzwyczajne, nietypowe)
przeżycie wewnętrzne (stres, uraz psychiczny) w
postaci emocji o znacznym nasileniu powstałe
wskutek okoliczności nietypowych dla normalnych
stosunków pracowniczych.
Towarzyszący wykonywaniu pracy stres musi być
istotnym ogniwem w łańcuchu przyczynowoskutkowym, prowadzącym do gwałtowanego
pogorszenia stanu zdrowia pracownika.

wyrok SN z 2012.03.28, II PK 182/11.
dr Jacek Borowicz
24

wypadek przy pracy…
…zdarzenie nagłe,
…wywołane przyczyną
zewnętrzną,
…powodujące uraz
lub śmierć,
dr Jacek Borowicz
25

Pracownik zakładów chemicznych na wskutek
zatrucia podczas nagłej awarii ma istotnie
obniżoną wydolność oddechowo –
krążeniową.
dr Jacek Borowicz
26

Wprowadzenie do definicji wypadku przy
pracy przesłanki urazu nie oznacza, że
wykluczone jest kwalifikowanie istotnego
pogorszenia stanu zdrowia jako urazu i
wypadku przy pracy w rozumieniu art. 3 ust.
1 i art. 2 pkt 13 ustawy z 30.10.2002 r. o
ubezpieczeniu
społecznym
z
tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
wyrok SN z 2011.06.07, II PK 311/10.
dr Jacek Borowicz
27

wypadek przy pracy…
…zdarzenie nagłe,
…wywołane przyczyną
zewnętrzną,
…powodujące uraz
lub śmierć,
… w związku z pracą.
dr Jacek Borowicz
28


Firma musi uznać za wypadek przy pracy
zdarzenie,
w
trakcie
którego
doszło
do
pobicia
pracownika
przez
innego
zatrudnionego.
Nie ma znaczenia, że miało to miejsce przed
przystąpieniem do pracy np. w przebieralni.
wyrok SN z 2012.11.08, II PK 80/12.
dr Jacek Borowicz
29

Pobicie pracownika podczas wykonywania
przez
niego
zwykłych
czynności
pracowniczych
wystarczy
do
przyjęcia
związku zdarzenia z pracą.
wyrok SN z 2012.11.08, II PK 80/12.
dr Jacek Borowicz
30

Odstąpienie od osobistego wykonywania
obowiązków
pracowniczych
(kierowcy)
i kontynuowanie podróży w charakterze
pasażera stanowi zerwanie związku z pracą.
wyrok SN z 2012.05.08, II UK 253/11.
dr Jacek Borowicz
31

Ochrona z ustawy wypadkowej przysługuje
pracownikowi
który
doznał
wypadku
w związku z pracą. Pracownik może zerwać
związek z pracą będąc nawet na terenie
zakładu pracy, jeżeli podejmuje czynności,
które nie wynikają z zatrudnienia lub są
nawet celom zatrudnienia przeciwne.
wyrok SN z 2011.06.20, I UK 335/10.
dr Jacek Borowicz
32

Droga
powrotna
do
stałego
miejsca
wykonywania pracy - po załatwieniu sprawy
prywatnej - ponownie powinna być uznana za
pozostającą w związku z pracą. Wypadek,
który zaistniał w trakcie tej drogi jest więc
wypadkiem przy pracy (…).
wyrok s.apel w Katowicach z 2011.02.24,
III AUa 1535/10
dr Jacek Borowicz
33

Okoliczności konkretnej sprawy decydują
o tym, czy spożywanie alkoholu w czasie
i miejscu świadczenia pracy lub w drodze
z pracy do domu prowadzi do zerwania
normatywnego
związku
z
pracą
lub
z odbywaniem drogi z pracy do domu.
wyrok SN z 2010.06.25, II UK 75/10.
dr Jacek Borowicz
34

Wypadek
komunikacyjny
pracownika
objętego
zadaniowym
czasem
pracy,
w drodze pomiędzy jednym a drugim
miejscem
świadczenia
pracy,
jest
wypadkiem przy pracy.
wyrok SN z 2009.09.16, I UK 105/09.
dr Jacek Borowicz
35
 Normatywny
związek z pracą
dr Jacek Borowicz
36

Wypadek przy pracy: nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku
z pracą:
1) podczas lub w związku
z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności
lub poleceń przełożonych;
dr Jacek Borowicz
37

Wypadek przy pracy: nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z
pracą:
2) podczas lub w związku
z wykonywaniem przez pracownika
czynności na rzecz pracodawcy,
nawet bez polecenia;
dr Jacek Borowicz
38

Wypadek przy pracy: nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z
pracą:
3) w czasie pozostawania pracownika
w dyspozycji pracodawcy w drodze
między siedzibą pracodawcy a miejscem
wykonywania obowiązku wynikającego
ze stosunku pracy.
dr Jacek Borowicz
39
KONTRATYPY WYPADKU PRZY PRACY
 wyłączną przyczyną było udowodnione
naruszenie przez ubezpieczonego przepisów
dotyczących ochrony życia i zdrowia,
spowodowane przez niego umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa
 stan nietrzeźwości lub pod wpływem środków
odurzających lub substancji
psychotropowych, przyczynił się w znacznym
stopniu do spowodowania wypadku.

dr Jacek Borowicz
40


Traktowany na równi z wypadkiem przy
pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń
określonych w ustawie.
Którego „ofiarą” jest pracownik w rozumieniu
k.p.
dr Jacek Borowicz
41

To wypadek, któremu pracownik uległ:
…w czasie podróży służbowej,
chyba że wypadek spowodowany został
postępowaniem pracownika, które nie
pozostaje w związku z wykonywaniem
powierzonych mu zadań;
dr Jacek Borowicz
42

To wypadek, któremu pracownik uległ:
…podczas szkolenia w zakresie
powszechnej samoobrony;
dr Jacek Borowicz
43

To wypadek, któremu pracownik uległ:
…przy wykonywaniu zadań zleconych
przez działające u pracodawcy
organizacje związkowe.
dr Jacek Borowicz
44

Za wypadek przy pracy uważa się również
nagłe
zdarzenie
wywołane
przyczyną
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w okresie objęcia osoby
ubezpieczeniem wypadkowym z danego,
określonego w ustawie tytułu.
dr Jacek Borowicz
45

Podczas
….uprawiania sportu w trakcie
zawodów i treningów przez osobę
pobierającą stypendium sportowe;
dr Jacek Borowicz
46

Podczas
…wykonywania odpłatnie pracy na podstawie
skierowania do pracy w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub
tymczasowego aresztowania;
dr Jacek Borowicz
47

Podczas
…pełnienia mandatu posła lub senatora,
pobierającego uposażenie;
dr Jacek Borowicz
48

Podczas
…odbywania szkolenia, stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych lub przygotowania
zawodowego w miejscu pracy przez osobę
pobierającą stypendium w okresie odbywania
tego szkolenia, stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych lub przygotowania
zawodowego w miejscu pracy na podstawie
skierowania wydanego przez powiatowy urząd
pracy lub przez inny podmiot kierujący,
pobierania stypendium na podstawie przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w okresie odbywania studiów podyplomowych;
dr Jacek Borowicz
49

Podczas
…wykonywania przez członka rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną
na równi z członkiem spółdzielni w
rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz
tych spółdzielni;
dr Jacek Borowicz
50

Podczas
…wykonywania pracy na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia;
dr Jacek Borowicz
51

Podczas
…wykonywania pracy na podstawie umowy
uaktywniającej, o której mowa w ustawie z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235);
dr Jacek Borowicz
52

Podczas
…współpracy przy wykonywaniu pracy na
podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub umowy o świadczenie usług,
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
dr Jacek Borowicz
53

Podczas
…wykonywania zwykłych czynności związanych z
prowadzeniem działalności pozarolniczej w
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych;
…wykonywania zwykłych czynności związanych ze
współpracą przy prowadzeniu działalności
pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych;
dr Jacek Borowicz
54

Podczas
…wykonywania przez osobę duchowną
czynności religijnych lub czynności
związanych z powierzonymi funkcjami
duszpasterskimi lub zakonnymi;
…odbywania służby zastępczej;
…nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
przez słuchaczy pobierających stypendium;
dr Jacek Borowicz
55

Podczas
…wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z
pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub
jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
…pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków
służbowych.
dr Jacek Borowicz
56

Wypadek przy pracy

dr Jacek Borowicz
Śmiertelny
 Ciężki
 Zbiorowy
57
Choroba zawodowa wg. ustawy z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz kodeksu pracy
dr Jacek Borowicz
58

Za chorobę zawodową uważa się chorobę
określoną w art. 2351 Kodeksu pracy.
dr Jacek Borowicz
59

Art. 2351k.p. - przesłanka 1
Za chorobę zawodową uważa się chorobę,
wymienioną w wykazie chorób zawodowych…
dr Jacek Borowicz
60

Art. 2351k.p. - przesłanka 2
…jeżeli w wyniku oceny warunków pracy
można stwierdzić bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieństwem, że została ona
spowodowana
działaniem
czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących w
środowisku pracy albo w związku ze
sposobem wykonywania pracy, zwanych
"narażeniem zawodowym".
dr Jacek Borowicz
61

Choroba nie wymieniona w wykazie chorób
zawodowych nie może być uznana za
chorobę zawodową, choćby jej powstanie
związane było z wykonywaniem pracy w
warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Może to być tzw. choroba pracownicza.
dr Jacek Borowicz
62

W razie ustalenia przez właściwego lekarza,
że rodzaj rozpoznanej u pracownika choroby
mieści się w wykazie, a pracownik świadczył
pracę w warunkach narażenia zawodowego,
które w świetle dostępnej wiedzy medycznej
mogą tę chorobę wywoływać, tak lekarz, jak i
organy inspekcji sanitarnej obowiązane są
uznać
takie
schorzenie
za
chorobę
zawodową.
dr Jacek Borowicz
63

Domniemanie to upada, jeżeli zebrany
materiał dowodowy pozwala bezspornie lub z
wysokim prawdopodobieństwem wykluczyć
taki związek przyczynowo-skutkowy,
to znaczy wskazuje na inną, niż zawodowa
etiologię choroby.
dr Jacek Borowicz
64
Świadczenia „wypadkowe” z ustawy z dnia
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
dr Jacek Borowicz
65



„zasiłek chorobowy" - dla ubezpieczonego,
którego niezdolność do pracy spowodowana
została wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową;
"świadczenie
rehabilitacyjne"
dla
ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku
chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a
dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują
odzyskanie zdolności do pracy;
"zasiłek wyrównawczy" - dla ubezpieczonego
będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie
uległo
obniżeniu
wskutek
stałego
lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
dr Jacek Borowicz
66


"jednorazowe odszkodowanie" - dla
ubezpieczonego, który doznał stałego
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
"jednorazowe odszkodowanie" - dla
członków rodziny zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty „wypadkowemu”;
dr Jacek Borowicz
67


"renta z tytułu niezdolności do pracy" - dla
ubezpieczonego, który stał się niezdolny do
pracy wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej;
"renta szkoleniowa" - dla ubezpieczonego,
w stosunku do którego orzeczono celowość
przekwalifikowania zawodowego ze względu
na niezdolność do pracy w dotychczasowym
zawodzie spowodowaną wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową;
dr Jacek Borowicz
68


"renta rodzinna" - dla członków rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej;
"dodatek do renty rodzinnej" - dla sieroty
zupełnej;
dr Jacek Borowicz
69


dodatek pielęgnacyjny;
pokrycie kosztów leczenia z zakresu
stomatologii i szczepień ochronnych oraz
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w
zakresie określonym ustawą.
dr Jacek Borowicz
70

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia
wypadkowego przysługuje:
…niezależnie od okresu
podlegania ubezpieczeniu,
…od pierwszego dnia niezdolności do pracy
spowodowanej wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową,
dr Jacek Borowicz
71

Zasiłek chorobowy i świadczenie
rehabilitacyjne z ubezpieczenia
wypadkowego przysługują w wysokości…
…100 % podstawy wymiaru.
dr Jacek Borowicz
72
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej doznał
stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu,
… przysługuje jednorazowe
odszkodowanie.
dr Jacek Borowicz
73

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się
takie naruszenie sprawności organizmu,
które powoduje upośledzenie czynności
organizmu nierokujące poprawy.
dr Jacek Borowicz
74

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu,
które powoduje upośledzenie czynności
organizmu:
… na okres przekraczający 6 miesięcy,
…mogące ulec poprawie.
dr Jacek Borowicz
75
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w
wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia
za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu.
dr Jacek Borowicz
76

Wzrost jednorazowego odszkodowanie:
…pogorszenie się stanu zdrowia skutkujące
zwiększeniem stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu o co najmniej o 10
punktów procentowych, lub
…została orzeczona całkowita niezdolność do
pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej.
dr Jacek Borowicz
77
Download