Innowacja pedagogiczna realizowana w klasach I

advertisement
Gimnazjum nr 1 w Człuchowie
Innowacja pedagogiczna realizowana w klasach I-III na lekcjach języka polskiego
wprowadzona w klasie I z kontynuacją w klasach II i III
Klasa teatralno-dziennikarska
„Człowiekiem jestem
i nic co ludzkie nie jest mi obce”
Autor:
mgr Adam Wyrowiński
Człuchów, styczeń 2012 r.
1. Wstęp
Edukacja medialna w obecnych czasach powinna być integralną częścią działalności
dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Szkoła jako miejsce wychowania i kształcenia
poczucia odpowiedzialności za działania własne i ogółu społeczeństwa musi upowszechniać
wśród młodzieży wiedzę o środkach masowego przekazu i ich roli w społeczeństwie, a także
przygotować uczniów do świadomego odbioru oferty teatralnej i filmowej.
Planowane poszerzenie treści programowych umożliwi uczniom rozwój zainteresowań
teatralnych i dziennikarskich, pisanie własnych scenariuszy, przygotowanie spektakli, udział
w przeglądach teatralnych i filmowych, warsztatach dziennikarskich. Ponadto pozwoli
uczniom na pracę dziennikarską przy redagowaniu gazetki szkolnej.
Zadaniem wychowawczym szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Należy
ich wyposażyć w zasób wiadomości z tego zakresu, a ponadto wykształcić system wartości,
świadomości i kultury. Nawet najmniejsze działania w tym kierunku sprawią iż rozbudzą się
u młodzieży szkolnej zainteresowania dorobkiem kultury, a równocześnie ukształtuje się
w nich świadomość ogromnego wpływu teatru i mediów na współczesnego człowieka.
2. Data rozpoczęcie i koniec innowacji: 1 września 2012 roku - czerwiec 2015 roku
3. Rodzaj i zakres innowacji - innowacja programowo-organizacyjna adresowana
do uczniów jednej klasy Gimnazjum nr 1 w Człuchowie
Poszerza i uzupełnia treści programowe autorskiego programu nauczania j. polskiego
w kl. I-III gimnazjum realizowanego w Gimnazjum nr 1 w Człuchowie –
nr dopuszczenia 02/H/J/2009.
4. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane
Innowacja teatralno-dziennikarska zakłada poszerzenie treści programowych dotyczących
form dziennikarskich oraz wiedzy o teatrze i filmie. Jej realizacja na lekcjach języka
polskiego umożliwi uczniom lepsze poznanie historii teatru, etapów jego rozwoju, zdobycie
wiedzy o warsztacie pracy aktora, różnych technikach teatralnych i gatunkach
dziennikarskich.
Efektem wdrożenia innowacji teatralno-dziennikarskiej będzie wzrost wiedzy
i umiejętności uczniów zakresie kształcenia kulturalnego i literackiego. Program ma
umożliwić uczniom doskonalenie
wiedzy i umiejętności, a zdobyte wiadomości
wykorzystają praktycznie przy redagowaniu tekstów.
Ze względów organizacyjnych wprowadzenie innowacji pozwoli na korzystne zmiany
w życiu szkoły poprzez wydawanie gazetki szkolnej oraz organizowanie w szkole warsztatów
teatralnych i dziennikarskich, a ponadto występów, inscenizacji, pokazów i wystaw.
Innowacja zakłada również podjęcie i rozwinięcie współpracy z:
•
Redakcją „ Gazety Wyborczej”, „Dziennika Bałtyckiego” i „Tygodnika
Człuchowskiego”,
•
Radiem Weekend oraz Radiem Gdańsk,
•
TVP Bydgoszcz oraz TVP Gdańsk,
•
sekcją teatralną Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie,
•
aktorami Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowejw Gdyni.
2
5. Opis innowacji
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Ideą opracowanej innowacji jest uwrażliwienie uczniów na piękno ojczystego języka
oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu form dziennikarskich i kultury żywego słowa,
a także zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
Innowacja pedagogiczna ma umożliwić uczniom poznanie zawodu aktora
i dziennikarza poprzez doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji spektakli teatralnych,
filmów oraz tekstów współczesnych, zwłaszcza o charakterze popularnonaukowymi
publicystycznym, redagowania dziennikarskich form wypowiedzi, poszukiwania różnych
możliwości rozwiązywania dostrzeżonych problemów, zdobywania praktycznych
umiejętności aktorskich, redakcyjnych i wydawniczych.
Adresowana jest do uczniów klasy I gimnazjum o ugruntowanych zainteresowaniach
humanistycznych i informatycznych oraz zdolnościach w sferze kultury słowa.
Przewiduje wykorzystywanie tekstów utworów literackich zwłaszcza dramatycznych
i szeroko rozumianych mediów (prasa, radio, telewizja)do tworzenia inscenizacji, spektakli
teatralnych oraz różnych form dziennikarskich takich jak artykuł (informacyjny, problemowy,
polemiczny),komentarz, felieton, reportaż społeczny, recenzja, esej, debata, wywiad, audycja
radiowa.
Po rozpoznaniu preferencji i zainteresowań uczniów przewiduje wydawanie
okazjonalnej gazetki szkolnej, publikowanie twórczości młodzieży na szkolnej stronie
internetowej, zorganizowanie wycieczek edukacyjnych do siedziby Telewizji Polskiej
w Warszawie, stołecznych teatrów połączonych z lekcjami teatralnymi oraz na plan
popularnego serialu telewizyjnego.
Wdrożenie innowacji będzie się odbywało w ramach lekcji języka polskiego zajęć
dodatkowych.
Planowane są zajęcia dydaktyczne w formie lekcji i zajęć warsztatowych.
W trakcie realizacji innowacji będziemy organizować występy teatralne i brać udział
w obchodach świąt wynikających z harmonogramu imprez szkolnych.
W celu podsumowania działań podejmowanych w ramach innowacji corocznie
zostanie przeprowadzona ewaluacja.
CELE INNOWACJI
Cele wiodące programu
• Wspieranie i rozwój zainteresowań uczniów.
•
Kształtowanie umiejętności komunikowania się.
•
Kształtowanie nawyków poprawnego wypowiadania się w piśmie.
•
Doskonalenie poprawności językowej jako narzędzia sprawnego
porozumiewania się między ludźmi.
•
Poznawanie metod redagowania gazetki .
•
Motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.
• Poszerzanie zakresu umiejętności i wiadomości zdobywanych na lekcjach.
3
•
•
•
•
•
Zachęcanie ucznia do twórczej aktywności.
Promowanie młodych talentów.
Wspieranie rozwoju ucznia w aspekcie przyszłościowym – wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej, jej profilu.
Współtworzenie wizerunku szkoły w środowisku.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Cele kształcenia i wychowania
o Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
o poznawanie metody gromadzenia i selekcjonowania materiałów do
gazetki
o rozwijanie i kształcenie umiejętności dostrzegania problemów
społeczności szkolnej
o kształtowanie przekonań o potrzebie pracy w zespole
o rozwijanie odpowiedzialności za słowo i własną pracę
o kształcenie cech dobrego dziennikarza
o kształtowanie umiejętności
argumentowania oraz publicznego
prezentowania swojej pracy i przekonań
o kształtowanie
umiejętności
posługiwania
się
technikami
komputerowymi
o rozwijanie umiejętności posługiwania się różnego rodzaju formami
wypowiedzi dziennikarskich
o rozwijanie zainteresowań, uczestniczenie w życiu szkoły,
współtworzenie atmosfery w szkole
o nabywanie odporności na stres
o stwarzanie atmosfery partnerstwa
o kształtowanie odpowiedzialności za wykonane zadania
o uświadomienie odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły
o wyrabianie dokładności i systematyczności w działaniu
o rozwijanie samooceny i analizy własnych sukcesów i porażek
6. Realizacja zagadnień programowych z zakresu kształcenia teatralnego
i dziennikarskiego na lekcjach j. polskiego i na zajęciach dodatkowych
7.
Klasa Działy programowe
Zagadnienia realizowane na zajęciach
pozalekcyjnych
I
 zaznajomienie ze
 poszerzanie umiejętności w zakresie
sposobami
składania i kolportowania czasopisma
nadawania tytułów i  scenariusz przedstawienia teatralnego
podtytułów
 warsztaty dziennikarskie
publikacjom
 warsztaty teatralne
 poznawanie różnych  wycieczka do redakcji gazety i radia
form pisemnej
wypowiedzi
publicystycznej
 redagowanie
tekstów
4
II





III
informacyjnych,
recenzji i wywiadu
 historia teatru
audycja radiowa
 redagowanie
tekstów
informacyjnych,
recenzji, wywiadu i
reportażu
gatunki teatralne i
filmowe
scenariusz a scenopis
afisz teatralny,
redagowanie
zaproszenia
mistrzowie reportażusylwetki twórców
 doskonalenie i
poznawanie
różnych technik
komputerowych
 redagowanie
tekstów
informacyjnych,
recenzji, wywiadu,
reportażu i felietonu
 felieton i reportaż
filmowy - abecadło
dziennikarza
telewizyjnego









kształtowanie umiejętności
reklamowania własnych dokonań
wycieczka do telewizji
lekcja teatralna w Teatrze Muzycznym
w Gdyni
składanie i kolportowanie czasopisma
warsztaty teatralne
lekcja teatralna w Teatrze Muzycznym
w Gdyni
warsztaty dziennikarskie
składanie i kolportowanie czasopisma
Wycieczka do Warszawy do siedziby
TVP oraz Teatru Ateneum
8. Ewaluacja:
Ewaluacja skuteczności wprowadzonej innowacji oraz jej zgodność z założeniami
przeprowadzona będzie pod koniec roku szkolnego.
W ewaluacji będą brane pod uwagę:
- obserwacja i ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców,
- wyniki klasyfikacji,
- osiągnięcia uczniów w konkursach i przeglądach teatralnych.
Wyniki ewaluacji posłużą do weryfikacji oraz dokonania ewentualnych zmian w planie
realizacji programie Wyniki ewaluacji posłużą do weryfikacji oraz dokonania ewentualnych
zmian w planie realizacji programu innowacyjnego.



9. Literatura:
Stanisław Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Stentor, Warszawa 2003.
Antologia polskiego reportażu , pod redakcją K .Heska-Kwaśniewicz
i B. Zelera , Książnica, Katowice 1998.
Ryszard Jedliński, Gatunki publicystyczne, WSiP,
Warszawa 1984.
5


Anna Szymańska, Anna Szymczak, Z fantazją i humorem czyli teatr w szkole, W-wa
2004
Irene Fleming, Jurgen Fritz, Teatr w szkole, Jedność, Kielce 2002.
6
Download