o Brak przepisów wykonawczych w zakresie

advertisement
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
POWIATU POLKOWICKIEGO
ZA 2014 ROKU
Polkowice, 19 lutego 2015 r.
Spis treści
Strona
Wstęp ………………………………………………………………………………
3
I.
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych ………
4
II.
Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów
użytku ……………………………………………………………………………..
Charakterystyka stanu sanitarnego obiektów użyteczności
publicznej i obiektów wodnych …………………………………………..
Stan sanitarny środowiska pracy ………………………………………..
7
III.
IV.
12
35
42
VI.
Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo
– wychowawczych …………………………………………………………….
Zapobiegawczy nadzór sanitarny ………………………………………..
VII.
Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
51
V.
Strona
2/59
45
Wstęp
Głównym celem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest promowanie
zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz
zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
i zawodowych poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.
W celu oceny realnych i potencjalnych zagrożeń, mogących wpływać na stan
warunków zdrowotnych ludności, nadzorowano i monitorowano m. in.:
 sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych,
 jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 jakość wody w basenach,
 bezpieczeństwo żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 środowiska pracy, w którym występowały czynniki szkodliwe i uciążliwe dla
zdrowia,
 wprowadzanie do obrotu substancji i preparatów chemicznych, w tym
produktów biobójczych oraz ich stosowanie,
 wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków zastępczych (dopalacze),
 stan sanitarny obiektów żywnościowo – żywieniowych, podmiotów leczniczych,
placówek nauczania i wychowania i innych obiektów użyteczności publicznej
Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podległego terenu, działalność
kontrolno - represyjnej w 2014 roku przedstawiała się następujące:
-
liczba kontroli przeprowadzonych ogółem – 1194 ( za rok 2013 – 1270),
-
liczba decyzji wydanych ogółem
– 405 w tym 95 decyzji płatniczych
(za rok 2013 – 367 w tym 87 decyzji płatniczych),
-
liczba postanowień wydanych ogółem – 102 ( za rok 2013 – 73),
-
liczba nałożonych mandatów – 19 na kwotę 4000,00 zł ( za rok 2013 – 25
na kwotę 5500,00 zł).
Rozpatrzono 10 wniosków interwencyjnych od mieszkańców terenu powiatu
polkowickiego. Problematyka zgłoszonych wniosków dotyczyła:
Strona
3/59
 niewłaściwego stanu sanitarno – technicznego obiektów,
 sprzedaży przeterminowanego piwa,
 niewłaściwych cech organoleptycznych wyrobów żywnościowych,
 niewłaściwego odprowadzania odpadów komunalnych,
 nieuporządkowanych terenów gminnych,
 obecności insektów w lokalach mieszkalnych.
Przedłożoną ocenę stanu sanitarnego Powiatu Polkowickiego oraz sytuacji
epidemiologicznej
za
rok
przeprowadzonych
kontroli,
2014
opracowano
wizytacji,
analizy
na
podstawie
przeprowadzonych
wyników
wywiadów
epidemiologicznych, pobranych do badań laboratoryjnych próbek żywności, wody
a także na podstawie zgłoszeń chorób zakaźnych i zawodowych.
I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
W 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach
zgłoszono 655 zachorowań
na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia, z czego
139 pacjentów wymagało hospitalizacji.
W celu ujednolicenia zgłaszalności i zapewnienia porównywalności danych zbieranych
w
ramach
zachorowań
nadzoru
epidemiologicznego
rejestrację
zgłaszanych
przypadków
prowadzono zgodnie z „ definicjami chorób zakaźnych na potrzeby
nadzoru epidemiologicznego „ .
Przeprowadzono 91 wywiadów epidemiologicznych.
W 2014 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano :
- znaczny wzrost zachorowań na ospę wietrzną
- nieznaczny wzrost zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe
- spadek zachorowań na:
zatrucia pokarmowe pałeczką Salmonella, płonicę,
boreliozę, różyczkę, biegunki o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu.
Strona
4/59
Sytuacja epidemiologiczna wybranych jednostek chorobowych w latach
2013-2014 przedstawia poniższa tabela
Liczba zachorowań
ROK
Jednostka chorobowa
Zatrucia pokarmowe
pałeczkami Salmonella
Bakteryjne zakażenia jelitowe
– A 04
Wirusowe zakażenia jelitoweA 08
Biegunki i zapalenia
żołądkowo – jelitowe BNO, o
prawdopodobnie zakaźnym
pochodzeniu A - 09
Płonica
Borelioza z Lyme
2013
2014
13
3
10
12
38
47
48
32
34
13
11
7
Styczność i narażenie na
wściekliznę / potrzeba
szczepień
Ospa wietrzna
6
2
135
473
Różyczka
8
4
Wirusowe zapalenie wątroby
typu B
Wirusowe zapalenie wątroby
typu C
Świnka
2
1
11
10
1
1
2
2
-
1
Zapalenie opon mózgowych
( bakteryjne, wirusowe
nie określone )
Kiła
Nie odnotowano zachorowań na:
 dur brzuszny,
 dury rzekome,
Strona
5/59

czerwonkę,

zatrucia toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm i żywności
skażoną biologicznie lub chemicznie,
 wzw typu A,
 jersiniozę,

odre
 błonicę,
 krztusiec,
 poliomyelitis
 inwazyjną chorobę meningokokową,
 zbiorowych zatruć pokarmowych.
Poprawę sytuacji epidemiologicznej zatruć pokarmowych można uzasadnić zmianą
nawyków żywieniowych, większą dbałością o higienę oraz prowadzoną od lat
edukacją.
Szczepienia ochronne
Szczepienia
chorobom
zakaźnym
ochronne
oraz
są
najskuteczniejszą
powikłaniom,
które
mogą
formą
zapobiegania
wystąpić
w
wyniku
zachorowania. Wszystkie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są
zobowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym.
W powiecie polkowickim w ramach realizacji Programu Szczepień
Ochronnych w 2014 roku podlegało 11 966 dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat.
Stan zaszczepienia podobnie do lat ubiegłych utrzymany był na poziomie ok. 96%,
co przedstawiono w poniższej tabeli.
Strona
6/59
(%) wyszczepienia dzieci
l.p
Rodzaj szczepienia
i młodzieży w wieku do 19
lat
1.
Przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
97%
2.
Przeciwko poliomyelitis
95%
3.
Przeciwko odrze, śwince i różyczce
97%
4.
Przeciwko błonicy i tężcowi
97%
5.
Stan zaszczepienia w 2014 roku
Srednio:96%
Szczepienia wykonane w 2014 roku w ramach refundacji przez Urzędy
Gminne
Gmina
Rodzaj szczepienia
Osoby dorosłe
Dzieci do lat 15
Polkowice
grypa sezonowa
881
-
brodawczak ludzki
-
327
Chocianów
grypa sezonowa
123
-
Grębocice
grypa sezonowa
179
-
meningokoki
-
75
streptococcus pneumoniae
-
91
rotawirusy
-
58
II. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW
UŻYTKU
W roku 2014 na terenie działania PSSE w Polkowicach bieżącym nadzorem
objęto w sumie 516 obiektów, w tym 27 obiektów produkcji żywności, 13
gospodarstw rolnych, 303 – obrotu żywnością (w tym 1 środek transportu, 11
obiektów ruchomych oraz 20 innych obiektów obrotu żywnością: apteki, sklep
sprzedający żywność dla sportowców) oraz 173 – żywienia zbiorowego.
Strona
7/59
Zaplanowano 298 kontroli sanitarnych, a przeprowadzono ich 518 (oraz
dodatkowo 3 kontrole w sklepach sprzedających kosmetyki). Nie zrealizowano 30
kontroli sanitarnych z powodu zamknięcia obiektów, prowadzenia w nich prac
remontowych, likwidacji bądź zawieszenia działalności zakładów.
Kontrole przeprowadzane ponad plan wykonywano w związku: z odbiorami
sanitarnymi
nowootwieranych
obiektów,
zmianą
właściciela
już
istniejących,
w związku z rozszerzeniem działalności obiektów; otrzymywanymi informacjami
z systemu RASFF i RAPEX dotyczącymi środków spożywczych, zafałszowanych
suplementów diety oraz kosmetyków niewłaściwej jakości, które mogły znajdować się
w obrocie, a także w związku z interwencjami/wnioskami konsumentów oraz
sprawdzeniem wykonania decyzji lub zaleceń pokontrolnych.
Wydano 22 decyzje administracyjne.
Nałożono 18 mandatów na łączną kwotę 3900 PLN.
Oprócz 22 decyzji administracyjnych wydanych w wyniku naruszenia wymagań
higienicznych i zdrowotnych – ujętych w MZ-48 wydano ponadto:
- 76 decyzji w związku z zatwierdzeniem zakładu (dotyczy zatwierdzeń „na stałe”
i warunkowych)
- 65 decyzji rachunkowych
- 51 decyzji w związku z wykreśleniem z rejestru
Razem 214 decyzji.
Ponadto
wydano
13
zawiadomień
o
przekazaniu
sprawy
w
związku
z nieprawidłowościami dotyczącymi oznakowania żywności oraz wyników badań.
Łącznie skontrolowano 341 obiektów, w 231 wypełniono arkusze oceny stanu
sanitarnego. Jako zakłady niezgodne uznano 5 zakładów.
Pobrano i zbadano 134 próby (83 próby w ramach urzędowej kontroli, 48 prób
w ramach urzędowej kontroli i monitoringu oraz 3 próby w ramach monitoringu).
Pobrane próby zostały zbadane w laboratoriach PIS województwa dolnośląskiego,
opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego w kierunku
parametrów mikrobiologicznych i chemicznych. W większości pobranych prób
oceniono znakowanie.
Strona
8/59
W sumie zakwestionowano 8 prób żywności: 3 pod kątem niewłaściwego
oznakowania,
5 ze względu na obecność pałeczek Salmonella i bakterii E. coli, w związku z czym
skierowano powiadomienia do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych
produktach żywnościowych – RASFF.
Dodatkowo w drachmach nadzoru nad jakością tłuszczów smażalniczych,
za pomocą testu Oleotest zbadano 7 próbek tłuszczów – zawartość związków
polarnych
w ocenianych próbkach była prawidłowa.
Wniesione w 2014 r. 3 wnioski o interwencję dotyczyły niewłaściwej jakości
klopsików w sosie pomidorowym; sprzedaży
przeterminowanego piwa oraz
nieodpowiednich warunków sanitarnych w zakładzie produkcyjnym. W ostatnim
przypadku stwierdzono zasadność wnoszonych zgłoszeń. Wniosek ten dotyczył złego
stanu
sanitarno
-
technicznego
ścian
i
sufitów;
obecności
szkodników
w pomieszczeniach zakładu; złego stanu porządkowego sprzętu i wyposażenia; złej
jakości tłuszczu smażalniczego; braku książeczek zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych.
a
osobom
Wszystkie
składającym
sprawy
wnioski
rozpatrzono
udzielano
w
ustawowym
pisemnej
terminie,
informacji
o sposobie załatwienia sprawy.
W ubiegłym roku kontrolowano poprawność znakowania produkowanych oraz
wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. W 5 przypadkach stwierdzono
nieprawidłowo oznakowaną żywność – produkty pn. „Szynka dębowa”, „Krajanka
bajaderka”, „Kebab” oraz zgłoszone do sytemu RASFF produkty pn.” Podgrzybek
marynowany” i „Pieczarkowy hit” (w związku z niedeklarowanym w oznakowaniu
alergenem – dwutlenkiem siarki). Sprawy przekazano do właściwych terenowo
Inspekcji Sanitarnych i Weterynaryjnych.
Dodatkowo w jednym z zakładów stwierdzono niewłaściwe oznakowanie i związany
z tym brak możliwości identyfikacji woreczków foliowych HDPE. W związku
Strona
9/59
z
powyższym sprawę do wyjaśnienia przekazano właściwemu terenowo PPIS
nadzorującemu dystrybutora kwestionowanych materiałów do kontaktu z żywnością.
W związku z tym, że w ostatnich latach obserwuje się w obiektach obrotu żywnością,
w aptekach jak i w sprzedaży przez Internet zwiększone zainteresowanie
suplementami
diety
oraz
środkami
spożywczymi
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego, w ciągu ubiegłego roku kontrolowano ich oznakowanie, prezentację
i reklamę.
Podczas kontroli sanitarnych przeprowadzonych w obiektach obrotu żywnością oraz
aptekach sprawdzono oznakowanie 44 suplementów diety, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków spożywczych wzbogaconych
witaminami i składniami mineralnymi. W jednym przypadku, w którym stwierdzono
niewłaściwe oznakowanie suplementu diety sprawę do wyjaśnienia przekazano
właściwemu terenowo PPIS w Warszawie.
Ponadto podczas analizy stron internetowych prezentujących suplementy diety
sprawdzano, czy spełniają one wymogi w zakresie prawidłowości ich oznakowania
oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Przeanalizowano prezentację i reklamę
7 produktów, w 2 przypadkach sprawy do wyjaśnienia przekazano właściwym
terenowo PPIS.
Do PSSE w Polkowicach w 2014 r. wpłynęło również 31 powiadomień
w ramach systemu RASFF. Podczas 41 kontroli w zakładach wymienianych na
dołączonych
do powiadomień listach dystrybucji, w których stwierdzono obrocie kwestionowaną
żywność, dokonywano jej zabezpieczenia i monitorowano proces zwrotu do
dostawcy.
W ciągu ubiegłego roku kontynuowano także współpracę z Powiatową
Inspekcją Weterynaryjną w Polkowicach. Przeprowadzono 6 wspólnych kontroli.
Jedną w zakładzie garmażeryjnym, wyznaczonym do wspólnych kontroli i 5
w kioskach na targowiskach sprzedających mięso i jego przetwory – na polecenie
DPWIS we Wrocławiu dotyczące kontroli kiosków mięsnych w związku z sygnałami
Strona
10/59
o nielegalnej sprzedaży i porcjowaniu
mięsa. Ponadto wszelkie wątpliwości
wynikające z bieżącego nadzoru wyjaśniano podczas rozmów telefonicznych, a także
wspólnych spotkań.
Dodatkowo w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji
przeprowadzono wspólną kontrolę w restauracji azjatyckiej, w związku
z informacją konsumenta o stosowaniu do produkcji kociego mięsa.
W ubiegłym roku współpracowano również z Oddziałami i Sekcjami PSSE
w Polkowicach:
- z sekcją Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego na etapie zatwierdzania projektów
nowopowstających obiektów żywnościowych. Przeprowadzano wspólne kontrole
odbiorowe.
- z Oddziałem Higieny Komunalnej w zakresie zbierania informacji dotyczących
stosowania
w gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych zabiegów wybielania zębów.
- z Oddziałem Higieny Pracy i Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
w zakresie prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej szkodliwości używania
środków zastępczych tzw. dopalaczy. W zakładach żywieniowych rozdawano ulotki
„Stop dopalaczom” wydane prze MEN, MZ i PIS, a informacje i ilości rozdanych ulotek
przekazywano do oddziału Higieny Pracy.
W 2014 roku przeprowadzono 2 teoretyczne oceny żywienia posługując się
programem „Menu”, 1 w stołówce szkolnej i 1 w przedszkolnej.
Z uwagi na brak przepisów narzucających obowiązkowe normy żywieniowe –
pracownik PSSE dokonujący oceny sposobu żywienia w zakładach żywienia
zbiorowego typu zamkniętego nie miał podstaw prawnych do ich egzekwowania.
W związku ze stwierdzanymi błędami w planowaniu jadłospisów i w sposobie
żywienia
(np. brak żywności ze wszystkich grup środków spożywczych, niedobór białka,
węglowodanów, wapnia, żelaza, witamin, białka, nieprawidłowa kaloryczność średniej
racji pokarmowej) informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach przesyłane były
w formie pism intencyjnych do podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
żywności i jakość żywienia. Osobom tym wydawano zalecenia mające na celu
Strona
11/59
poprawienie jakości żywienia, np. zmodyfikowanie jadłospisów, stosowanie różnych
technik obróbki kulinarnej, przestrzeganie zalecanych norm żywienia.
Ponadto podczas bieżących kontroli sanitarnych w 18 zakładach dokonano
jakościowej oceny żywienia na podstawie okazywanych jadłospisów dekadowych.
W większości placówek potrawy były urozmaicone, posiłki były źródłem białka.
Jadłospisy komponowano z zastosowaniem kontrastu barwnego i smakowego,
uwzględniając składniki ze wszystkich grup środków spożywczych. W pojedynczych
przypadkach (5 szkół,
2 przedszkola), w których stwierdzono: brak produktów
mącznych (typu kasze, ryż) w II daniach, brak źródła białka w posiłku, brak posiłku
lub tylko jeden posiłek z udziałem ryb w ciągu dekady – osobom odpowiedzialnym za
układanie jadłospisów udzielano instruktażu nt. zbilansowanej diety oraz zasad
racjonalnego żywienia.
III. CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW WODNYCH
Wodociągi w przedziale produkcji 1001 – 10000m3/dobę
Wodociąg Sucha Górna /miejski/ -
urządzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę dostarczające wodę do następujących miejscowości: Polkowice, Moskorzyn,
Sucha Górna, Kaźmierzów, Guzice, Trzebcz, Żuków. Woda ujmowana z 7 studni
głębinowych wierconych i rozprowadzana siecią typu mieszanego
do odbiorców. Woda uzdatniana przez aerację,
odżelazianie
/PCV i PEHD/
i odmanganianie.
Prowadzony jest proces płukania filtrów /filtry ciśnieniowe Culligan, złoże katalityczne
i piaski filtracyjne/. Czysta woda wodociągowa gromadzona jest w 2 żelbetonowych
zbiornikach, w budynku SUW zorganizowano chlorownię wyposażoną
zgodnie
z wymaganiami sanitarnymi, halę z urządzeniami pompującymi i filtrującymi.
Dodatkowo budynek wyposażony jest w pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie
socjalne i higieniczno-sanitarne. Odprowadzenie
wód deszczowych z połaci
dachowych do kanalizacji popłuczyn i wód nadmiarowych, z powierzchni drogowych,
utwardzonych wody odprowadzane będą
na teren działki. Stacja ogrodzona jest
przęsłami przemysłowymi z siatek kratowych. Woda z przedmiotowego wodociągu
Strona
12/59
dodatkowo badana jest przez
Laboratorium Zakładowe PGM Sp. z o.o.
w Polkowicach o zatwierdzonym systemie jakości. Strefy ochrony bezpośredniej
i pośredniej wyznaczone. Badane próbki wody spełniały normy pod względem
fizycznym i mikrobiologicznym, na koniec roku woda spełnia wymagania sanitarne.
Wodociąg Chocianów/miejski/ – wodociąg sieciowy
zaopatruje w wodę
miejscowość Chocianów. Teren stacji uzdatniania ogrodzony i oznakowany. Proces
uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie.
Pobrane próby wody w roku
2013 odpowiadały wymaganiom sanitarnym. W Stacji Uzdatniania Wody nadzór nad
pracą urządzeń całodobowy. Prowadzona jest kontrola wewnętrzna wody, badania
wykonywane są przez Laboratorium Zakładowe PGM Sp. z o.o. w Polkowicach
o zatwierdzonym systemie jakości.
Wodociąg Polkowice /wiejski/ – wodociąg sieciowy obecnie zaopatruje w wodę
miejscowości Sobin, Jędrzychów, Nowa Wieś, Biedrzychowa, Dąbrowa, Pieszkowice,
Żelazny
Most
oraz
odbiorców
przemysłowych
tj.
Szyby
KGHM
P-VII, PZ ,RZ, RG, R-VI, R-VIII. Teren stacji uzdatniania oznakowany
PM-PG,
i ogrodzony.
Stacja Uzdatniania Wody posiada całodobowy nadzór. Urządzenia uzdatniające wodę
tj: odmanganiacze i odżelaziacze. Woda dostarczana z ujęć Sobin-Jędrzychów z 24
studni głębinowych. Jakość wody w pobranych próbach w zakresie oznaczanych
parametrów w roku 2014 nie budziła zastrzeżeń. Prowadzona jest kontrola
wewnętrzna wody, badania wykonywane są prze Centrum Badania Jakości sp. z o.o.
w Lubinie.
Wodociąg Guzice/wiejski/- wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę
Komorniki,
Tarnówek oraz Szyby górnicze R-VII, R-IX, R-XI. Stacja uzdatniania usytuowana jest
w rejonie wsi Guzice. Woda podawana jest przemiennie z 13 studni głębinowych,
wierconych zlokalizowanych w okolicach Moskorzyna, Retkowa i Starej Rzeki. Nadzór
nad pracą urządzeń całodobowy. Jakość wody pod względem chemicznym
i
bakteriologicznym
w
roku
2014
odpowiadała
wymogom
rozporządzenia.
Prowadzona jest kontrola wewnętrzna wody, badania wykonywane są przez Centrum
Badania Jakości sp. z o.o. w Lubinie.
Strona
13/59
Wodociągi w przedziale produkcji 101 – 1000m3/dobę
Wodociąg Chofum/miejski/ – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę Fabrykę
Urządzeń Mechanicznych „Chofum” w Chocianowie. Woda ujmowana jest głównie
do celów produkcyjnych, z wody tej korzystają również pracownicy zakładu. W roku
2014 w pobranej próbie wody odnotowano przekroczenie parametrów manganu
i mętności. Badania kontrolne wykazały poprawę jakości wody. Prowadzona jest
kontrola
wewnętrzna
wody,
badania
wykonywane
zostały
przez
Ekolabos
Laboratorium Badań Środowiskowych Wrocławski Park Technologiczny.
Wodociąg Przemków/miejski/ – woda nieuzdatniona dostarczana jest z 3 studni
siecią mieszaną z azbesto-cementu, PCV, PE , stali i żeliwa. Obiekt hydroforni
zmodernizowany, obecnie nie wymaga obsługi ludzi. Strefy ochrony niewyznaczone.
Zbiornik wody czystej w dobrym stanie technicznym. Woda pod względem
chemicznym i bakteriologicznym odpowiada normom sanitarnym i jest przydatna
do spożycia przez ludzi. Stan wodociągu
Wodociąg
Trzebnice/wiejski/
–
nie uległ pogorszeniu.
wodociąg
sieciowy
zaopatruje
w
wodę
mieszkańców wsi Trzebnice, Żabice, Ogrodziska i Chocianowiec. Woda dostarczana
z dwóch studni głębinowych. Teren wokół stacji ogrodzony.
Woda nie jest
poddawana procesom uzdatniania/ woda jest tylko napowietrzana/. W roku 2014
pobrano próby wody
w związku z prowadzonym monitoringiem kontrolnym
i przeglądowym, jakość wody nie budziła zastrzeżeń. Prowadzona jest kontrola
wewnętrzna
wody
przez
przedsiębiorstwo,
badania
wykonywane
są
przez
Laboratorium Zakładowe PGM Sp. z o.o. w Polkowicach o zatwierdzonym systemie
jakości.
Wodociąg Szklarki/wiejski/ - wodociąg sieciowy typu mieszanego /PCV, stal,
żeliwo, cemento-azbest/ zaopatruje w wodę Szklarki, Przemków, Piotrowice i Karpie.
Woda surowa tłoczona z 2 studni wierconych do SUW i poddawana procesowi
uzdatnienia
/odżelazianie,
odmanganianie/.
Budynek
Stacji
Strona
i
14/59
urządzenia
wodociągowe w dobrym stanie technicznym. Strefy ochrony niewyznaczone. Teren
przyległy czysty, zazieleniony. Obiekt konserwowany i obsługiwany jest przez jedną
osobę.
Wodociąg Radwanice/wiejski/ – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę 8
miejscowości tj. Przesieczna, Borów, Łagoszów Wielki, Dobromil, Lipin, Drożów,
Drożyna i Radwanice
łącznie 3007 użytkowników i dostarcza z trzech studni
głębinowych 333m³wody na dobę.
betonowymi
z
włazami
Komory studzienne przykryte pokrywami
metalowymi
zabezpieczonymi
przed
wstępem
osób
nieupoważnionych. Komory studzienne czyste i suche. Stacja Uzdatniania Wody
posiada wydzieloną halę filtrów, chlorownię oraz węzeł sanitarny, stan porządkowy
i techniczny
pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń. W Stacji
Uzdatniania Wody
technologia uzdatniania wody oparta jest na odmanganiaczach i odżelaziaczach,
które płukane są zgodnie z opracowaną technologią a popłuczyny odprowadzane
do odstojników.
Chlorowanie
wody
przeprowadzane
jest
tylko
w
przypadku
awarii
sieci
wodociągowej podchlorynem sodu. Woda w porównaniu do roku poprzedniego uległa
pogorszeniu
w
zakresie
parametrów
fizykochemicznych
tj.
mętność
i mangan. Wystosowano pismo zalecające do zarządcy wodociągu w celu podjęcia
działań naprawczych.
Wodociąg Kłobuczyn/wiejski/ – wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę wieś
Gaworzyce, Koźlice, Mieszków i Kłobuczyn łącznie 2572 mieszkańców i podaje 234m3
wody na dobę.
Woda czerpana jest z dwóch studni głębinowych posiadających szczelne pokrywy
z włazami, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez stałe
zamknięcia. Komory studzienne czyste, suche. Stacja Uzdatniania Wody składa się
z części technologicznej, socjalnej, chlorowni i sanitariatu, utrzymana w dobrym
stanie sanitarnym. Woda poddawana jest chlorowaniu tylko w przypadku awarii sieci
wodociągowej, podchlorynem sodu. Popłuczyny wody gromadzone są w odstojniku
popłuczyn,
a
przeprowadzono
dalej
odprowadzane
kapitalny
remont
do
przydrożnego
przepompowni
rowu.
wody
dla
Strona
W
wsi
15/59
roku
2014
Mieszków.
W budynku przepompowni wykonano termomodernizację, a także przeprowadzono
remont pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej
i sterowniczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Rozpoczęto kapitalny remont Stacji
Uzdatniania Wody którego zakończenie planuje się na 31 marca 2015 r. Prowadzono
monitoring kontrolny i przeglądowy jakości wody i nie stwierdzono przekroczenia
parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
Wodociąg Sieroszowice/wiejski/ - wodociąg sieciowy
zaopatruje w wodę
miejscowość Bądzów /powiat głogowski/ i Szyb „Polkowice-Sieroszowice” SW – 1/240
osób/. Woda surowa podawana z 6 studni głębinowych, znajdujących się w rejonie
wsi Potoczek. Woda poddawana jest procesom napowietrzania, odżelazienia
i odmanganiania. Urządzenia pracują zgodnie z technologią uzdatniania wody.
Płukanie urządzeń uzdatniających odbywa się automatycznie, popłuczyny wody
odprowadzane do oczyszczalni ścieków przemysłowych na szybie R IX „PolkowiceSieroszowice”.
Przedsiębiorca prowadzi kontrolę wewnętrzną, badania wykonuje
Centrum Badania Jakości sp. z o.o. w Lubinie. W 2014r. w próbie wody odnotowano
przekroczenie zawartości manganu. Kontrolne badanie wykazało poprawę jakości
wody. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym na koniec
2014r.odpowiadała obowiązującym przepisom.
Wodociąg
Brunów/wiejski/
–
wodociąg
sieciowy,
zaopatruje
w
wodę
Brunów/powiat polkowicki/ , Górzycę i Krzeczyn Mały/ powiat lubiński/.
dostarczana jest
Woda
z dwóch studni głębinowych. Teren stacji ogrodzony. Woda
uzdatniana poprzez odżelazianie i odmanganianie Przedsiębiorca prowadzi kontrolę
wewnętrzną,
badania
wykonuje
Laboratorium
Zakładowe
PGM
Sp.
z
o.o.
w Polkowicach. W roku 2014 próby wody zostały zbadane w zakresie monitoringu
kontrolnego i przeglądowego, jakość wody odpowiadała normom sanitarnym.
Wodociąg Grębocice/wiejski/ – wodociąg publiczny zaopatruje w wodę
następujące miejscowości: Grębocice, Retków, Proszyce, Stara Rzeka, Grodowiec,
Duża Wólka, Świnino, Bieńków, Obiszów, Kwielice, Ogorzelec, Wilczyn, Grodziszcze,
Krzydłowice, Proszówek. Siec typu mieszanego /PCV, stal, PE/. Prowadzony jest
proces płukania filtrów pospiesznych ze złożami z piasku kwarcowego. Zbiornik wody
Strona
16/59
czystej żelbetonowy. Stacja uzdatniania wody bezobsługowa, automatyczna znajduje
się w Grębocicach. Stacja ogrodzona i oznakowana. Woda ujmowana
głębinowych wierconych.
z 3 studni
W Stacji zachodzą procesy uzdatniające wodę surową
takie jak aeracja, odżelazianie i odmanganianie.
Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej niewyznaczone.
Na koniec roku sprawozdawczego wodociąg oceniono jako dobry.
Wodociąg Rzeczyca/wiejski/ – stacja uzdatniania wody w Rzeczycy korzysta z 2
studni głębinowych wierconych. Zaopatruje w wodę uzdatnioną
następujące
miejscowości: Rzeczyca, Trzęsów, Żabice, Szymocin, Bucze, Czerńczyce. Obiekt stacji
posiada w części socjalnej szatnię i umywalnię z natryskiem, wc i pomieszczenie.
Budynek ogrodzony, oznakowany, teren przyległy czysty, zazieleniony. Woda Siecia
mieszaną /PCV, PE i stal/. trafiająca do użytkowników poddawana jest procesom
aeracji, odżelaziania i odmanganiania.
Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej
niewyznaczone. Prowadzony jest proces płukania filtrów pospiesznych ze złożami
z piasku kwarcowego. Zbiornik wody czystej żelbetonowy. Jakość wody pod
względem chemicznym i bakteriologicznym przydatna do spożycia przez ludzi, stan
wodociągu nie uległ zmianie.
Wodociągi w przedziale produkcji <100m³/dobę
Wodociąg Wysoka /wiejski/– hydrofornię zasilają w wodę 3 studnie wiercone,
woda podawana bez uzdatniania siecią typu rozgałęzionego i mieszanego /PCV, stal,
cemento-azbest, żeliwo i PE/.
Z wody korzystają mieszkańcy następujących
miejscowości: Wysoka, Jakubowo, Jędrzychówek, Łąkociny i Jabłonów gm.
Chocianów. Sieć rozdzielcza wykonana jest z PCV, PE i stali. Stan techniczny obiektu
i urządzeń wodociągowych dobry. Teren przyległy ogrodzony, zazieleniony.
Wodociąg posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia SW-1.
Wodociąg Ostaszów/wiejski/ – wodociąg sieciowy w Ostaszowie zaopatruje
w wodę
jedna studnia kopana zlokalizowana obok stacji hydroforowej, która
dostarcza wodę do spożycia dla mieszkańców następujących miejscowości:
Ostaszów, Krępa, Łężce, Nowy Dwór /gm. Radwanice/. Woda przekazywane jest
Strona
17/59
siecią rozdzielczą mieszaną, wykonaną z /PCV, PE, stali, azbesto-cementu i żeliwa/.
Wodociąg obsługiwany jest jednoosobowo. Obiekt hydroforni oraz stan urządzeń
dopuszczalny. Teren stacji hydroforowej utrzymany czysto, zazieleniony. Tablice
informacyjne czytelne, umieszczone w widocznych miejscach. Brak wyznaczonych
stref ochrony.
Wodociąg Dalków/wiejski/głębinowej i
wodociąg sieciowy korzysta z jednej studni
zaopatruje w wodę wieś Dalków tj. 291 mieszkańców. W 2014 r.
rozpoczęto inwestycję dotyczącą budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
budowę stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym oraz remont
ujęcia wody surowej. Planowany termin zakończenia zadania 31 styczeń 2015 r..
Po zakończeniu zadania stara Stacja Uzdatniania Wody zostanie wyłączona
z eksploatacji. W 2014 roku prowadzony był monitoring kontrolny i przeglądowy
wody. W ramach monitoringu kontrolnego stwierdzono przekroczenie mętności.
Po zakończeniu inwestycji zostaną przeprowadzone badania kontrolne wody.
Wodociąg Witanowice/wiejski/- z wodociągu sieciowego opartego na jednej
studni głębinowej korzysta jedna miejscowość Witanowice.
Studnia przykryta
szczelną metalową pokrywą i zabezpieczona przed wstępem osób nieupoważnionych
poprzez stałe zamknięcie, komora studzienna sucha i czysta Prowadzone jest
automatyczne napowietrzanie wody i płukanie filtrów. Pod koniec 2014 r. rozpoczęto
kapitalny remont Stacji Uzdatniania Wody, wykonano termomodernizację budynku
oraz realizowane są pozostałe zadania tj. wymiana urządzeń uzdatniających,
odnowienie ścian i posadzki- wyłożenie płytkami ceramicznymi, wykonanie elewacji
i malowanie budynku SUW.
W 2014 r. prowadzony był monitoring przeglądowy
i kontrolny jakości wody w ramach którego nie stwierdzono przekroczenia norm
badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
Wodociąg Strogoborzyce/wiejski/ – z wodociągu sieciowego korzystają pięć
miejscowości Strogoborzyce, Sieroszowice, Nowa Kuźnia, Kłębanowice i Teodorów
łącznie 975 mieszkańców. Wodociąg pobiera wodę z jednej studni głębinowej
zlokalizowanej z dala od zabudowań mieszkalnych, w polu.
Komora studzienna
przykryta szczelną pokrywą zamkniętą na kłódkę. W Stacji Uzdatniania Wody
Strona
18/59
płukanie filtrów odbywa się automatycznie, a popłuczyny wody odprowadzane
są do odstojnika i dalej do przydrożnego rowu. W procesie uzdatniania wody biorą
udział automatyczne filtry wstępne, odmanganiacze i odżelaziacze. Wodociąg
obsługuje jedna osoba. W 2014r jakość wody pod względem mikrobiologicznym
i fizykochemicznym nie budziła zastrzeżeń.
Wodociąg
Wilkocin/wiejski/
–
miejscowość
Wilkocin
zaopatrywana
jest
z wodociągu publicznego znajdującego się w tej miejscowości, Siecia typu
mieszanego /stal, cemento-azbest/. Woda bez uzdatnienia podawana jest poprzez
1 hydrofor do odbiorców. Teren przyległy do stacji zazieleniony, czysty. Obsługę
wykonuje jedna osoba. Obiekt opisany czytelnymi tablicami informacyjnymi.
Podziemna
hydrofornia oraz urządzenia wodociągowe w stanie dopuszczalnym.
Strefy niewyznaczone.
Wodociąg Dzików/wiejski/ - wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę wieś Dzików
– 113 mieszkańców z jednego ujęcia wody. Studnia przykryta szczelną pokrywą,
zabezpieczona przed wstępem osób nieupoważnionych. W 2014r. podjęto inwestycję
dotyczącą budowy sieci dla wsi Dzików i podłączenie do wodociągu sieciowego
Kłobuczyn, planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego maj 2015r.
Po zakończeniu inwestycji Stacja Uzdatniania wody oraz studnia zostanie wyłączona
z eksploatacji. Prowadzono monitoring przeglądowy i kontrolny jakości wody.
W
ramach
monitoringu
kontrolnego
stwierdzono
przekroczenie
parametru
fizykochemicznego jakości wody tj. jon amonowy.
Wodociąg Pogorzeliska/wiejski/– wodociąg sieciowy zaopatruje w wodę dwie
miejscowości Parchów i Pogorzeliska. Oparty jest na dwóch studniach głębinowych,
których stan sanitarno-techniczny nie budzi zastrzeżeń. Teren stacji utrzymany
w należytym stanie porządkowym. W roku 2014 jakość wody pod względem
bakteriologicznym i fizykochemicznym nie budziła zastrzeżeń. Woda do badań
pobrana w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Prowadzony jest także
nadzór przez Przedsiębiorstwo, woda badana w Laboratorium Zakładowe PGM Sp.
z o.o. w Polkowicach.
Strona
19/59
Wodociąg Buczyna/wiejski/ - wodociąg sieciowy oparty jest na jednej studni
wierconej i zaopatruje w wodę 362 mieszkańców tej wsi a produkcja wynosi
33m³/dobę. Otoczenie studni nie budzi zastrzeżeń sanitarnych, komora studzienna
przykryta betonową pokrywą
z włazem, zabezpieczona przed dostępem osób
nieupoważnionych. W ciągu roku nie stwierdzono awarii urządzeń uzdatniających,
filtry płukane według ustalonego schematu, woda napowietrzana automatycznie,
czystość
bieżąca
zachowana.
Instrukcja
obsługi
urządzeń
uzdatniających
umieszczona jest w dostępnym miejscu. Stacja obsługiwana jest przez jedną osobę.
W 2014 roku prowadzono monitoring kontrolny i przeglądowy jakości wody.
W zakresie monitoringu kontrolnego stwierdzono przekroczenie norm mętności,
mikrobiologicznie
odpowiadała
wymaganiom
sanitarnym.
Polecono
zarządcy
wodociągu podjąć działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody.
Wodociąg Wierzchowice/wiejski/ – woda na potrzeby wodociągu sieciowego
ujmowana jest z jednej studni wierconej która zasila jedną miejscowość
Wierzchowice tj. 483 mieszkańców.
Studnia wiercona zlokalizowana jest w polu
z dala od zabudowań mieszkalnych, przykryta szczelną pokrywą, zabezpieczona
przed wstępem osób nieupoważnionych, komora studzienna sucha , czysta Przy
hydroforni zlokalizowane są dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 2x75m3, które
posiadają stałe zamknięcia. Stan techniczny i porządkowy Stacji Uzdatniania Wody
zadawalający. W przypadku złej jakości wody pod względem bakteriologicznym lub
awarii sieci stosuje się awaryjne chlorowanie wody. W 2014 prowadzono monitoring
kontrolny i przeglądowy jakości wody. Jakość wody odpowiadała wymaganiom
sanitarnym.
Ocena jakości wody ujmowanej do celów wodociągowych
W 2014 r. objętych nadzorem sanitarnym były 24 wodociągi. Próby wody pobierano
w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W ciągu roku odnotowano
przekroczenie parametrów fizykochemicznych w 7 wodociągach sieciowych oraz
Strona
20/59
w 2 odnotowano przekroczenie mikrobiologiczne. Badania kontrolne mikrobiologiczne
wykazały poprawę wody. W czterech wodociągach próby wody do badania
kontrolnego zostaną pobrane w 2015 r. ze względu na wydane zalecenia,
w pozostałych wodociągach badania kontrolne fizykochemiczne wykazały dobrą
jakość wody.
Postępowanie administracyjne związane z nadzorem nad jakością wody
(przykłady), oraz przyznane odstępstwa od wymaganej jakości wody
W roku 2014 nie wydano decyzji administracyjnych na złą jakość wody.
Tereny wokół składowisk odpadów
Na terenie powiatu polkowickiego zlokalizowane jest
jedno składowisko odpadów
komunalnych w Trzebczu. Teren wokół składowiska utrzymany w należytym stanie
porządkowym. Składowisko zabezpieczone przed przedostawaniem się frakcji lotnych
poza teren, ogrodzone metalową siatką. Przy wjeździe brodzik wypełniony środkiem
dezynfekcyjnym. Na terenie składowiska znajduje się kontenerowy budynek, który
pełni
funkcję
szatni
i
pomieszczeń
sanitarnych.
Na
składowisku
odpady
są segregowane, wydzielona jest także płyta kompostowa.
STAN SANITARNO-PORZĄDKOWY MIAST I TERENÓW WIEJSKICH
Miasta
Powiat polkowicki w swoich granicach posiada lokalizację trzech miast tj. Polkowice,
Przemków i Chocianów.
W każdym z miast funkcjonują miejskie przedsiębiorstwa komunalne do zadań
których należy utrzymanie porządku i czystości. Działają też firmy zewnętrzne które
w zakresie swoich obowiązków wykonują czynności związane ze zbieraniem
i wywozem odpadów, porządkowaniem chodników, ulic, terenów zielonych i placów
zabaw. Do wykonywania czynności porządkowych używany jest odpowiedni sprzęt tj.
śmieciarki,
zamiatarki
z
mechaniczną
funkcją
polewania
Strona
wodą,
21/59
pojazdy
do selektywnej zbiórki odpadów, zamiatarki. Gospodarka selektywna odpadami
przyczynia się do tego, że obszary miast wyposażone są w zestawy pojemników które
dostępny są dla użytkowników w odpowiednich ilościach i dostosowane do potrzeb.
Wszystkie kontenery, pojemniki różnej pojemności i kosze uliczne
opróżniane
w sposób ogólnie przyjęty, według ustalonego harmonogramu wywozu nieczystości
a także według potrzeb. Firmy komunalne dbają też o czystość pojemników
na odpady i w swoich myjniach wykonują usługi mycia i dezynfekcji.
Odpady zbierane są przy użyciu odpowiedniego sprzętu i wywożone na składowisko
odpadów w Trzebczu gdzie dodatkowo stosuje się sortowanie odpadów. Na terenie
miast, dla dzieci
zorganizowane są place zabaw, ogrodzone, posiadające sprzęt
zabawowy utrzymany w dobrym stanie technicznym.
W okresie
wiosennym
prowadzona była akcyjna wymiana piasku we wszystkich piaskownicach. W ciągu
całego roku prowadzone są odpowiednio prace porządkowe części komunikacyjnych
dla pieszych, oraz porządkowanie terenów zielonych. Przy ciągach dla pieszych oraz
w miejscach wypoczynku ustawione są ławeczki, utrzymane w dobrym stanie
technicznym. W 2014r. został oddany do użytku publicznego park z amfiteatrem
i fontanną. Obszar parku został zagospodarowany tj utwardzono alejki spacerowe,
ustawiono ławki oraz kosze na odpadki, cały teren posiada punkty świetlne oraz
toaletę. Ponadto część parku została zagospodarowana na potrzeby dzieci, ustawiono
sprzęt zabawowy, stan techniczny dobry. Stan sanitarny miast ciągle ulega poprawie
i nie budzi zastrzeżeń.
Tereny wiejskie
Mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają z indywidualnych form składowania
odpadów komunalnych , dysponują odpowiedniej wielkości pojemnikami i posiadają
zawarte umowy
W
z firmami wywozowymi działającymi na obszarze danej gminy.
poszczególnych
miejscowościach
rozstawione
są
do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady zbierane są
zestawy
pojemników
według ustalonych
harmonogramów oraz według potrzeb. Z roku na rok poprawia się stan sanitarny
terenów wiejskich. W wielu miejscowościach powstały
drogi komunikacyjne
dla pieszych, ścieżki rowerowe. Wzdłuż chodników ustawiono kosze na odpadki,
a także ciągi komunikacyjne zostały wyposażone w oświetlenie uliczne. Część wiosek
Strona
22/59
posiada wydzielone place zabaw dla dzieci, tereny ogrodzone, zabezpieczone przed
dostępem zwierząt. W roku 2014 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących złego stanu
sanitarnego terenów wiejskich.
STAN SANITARNY OBIEKTÓW
Pływalnie kryte
Kryta pływalnia przy S.P. Nr 3 w Polkowicach – obiekt w dobrym stanie
technicznym i sanitarnym. Woda w niecce chlorowana automatycznie, prowadzona
jest kontrola zawartości chloru w wodzie. Zapewnione są środki dezynfekcyjne
o szerokim spektrum działania. W roku 2013 badano jakość wody pod względem
bakteriologicznym, nie odnotowano przekroczenia norm sanitarnych.
Pływalnie odkryte
Baseny zewnętrzne w Polkowicach – obiekt do użytku sezonowego, składa się
z
głównego
budynku
wejściowego,
jednokondygnacyjnego,
przeznaczonego
do obsługi indywidualnych i grupowych użytkowników obiektu. Dojście dla ludzi
z zewnątrz do basenów z holu poprzez zespół szatniowo-sanitarny. Układ
funkcjonalny
budynku z podziałem na część damską i męską. Budynek spełnia
wymagania pod względem funkcjonalnym i użytkowym, wyposażony w następujące
instalacje: kanalizację sanitarną, wodę zimną i ciepłą użytkową, odgromową
i elektryczną.
Dodatkowe wyposażenie obiektu to: słupki startowe, drabinki, pochwyty, prysznice
słoneczne z brodzikami, balustrady ochronne, oświetlenie podwodne, zorganizowano
plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia do zabawy posiadające atesty, plażę
o nawierzchni piaszczysto-trawiastej.
Obiekt składa się z 4 niecek basenowych zaopatrywanych w wodę z wodociągu
sieciowego Sucha Górna, woda dodatkowo uzdatniona jest 2 niezależnymi obiegami
wody /własna stacja uzdatniania wody/.
Strona
23/59
Obiekt odpowiednio oznakowany, teren ogrodzony, basen wyposażony w regulamin,
dodatkowo
wypoczywający
informowani
są
na
temat
podstawowych
zasad
bezpiecznej kąpieli przez kierownika obiektu.
Przeprowadzone kontrole podczas funkcjonowania w sezonie letnim 2014 wykazały
prawidłowy stan sanitarny, dodatkowo stan techniczny basenów skontrolowano
w sposób szczegółowy podczas kontroli przeprowadzonej przed dopuszczeniem
do funkcjonowania
w sezonie / odnowiono powierzchnie ścian zewnętrznych
budynku SUW, budynku socjalnego oraz pomalowano ściany w budynku socjalnym/.
W miesiącach letnich woda badana była w odstępach 2-tygodniowych, niezależnie
od panujących warunków pogodowych. Nie odnotowano przekroczenia norm
sanitarnych.
Parki wodne
Basen rekreacyjny AQUAPARK w Polkowicach –
W 2014 r. przeprowadzono
remont dachu oraz naprawę i uszczelnienie dylatacji. Na początku września odbyła
się przerwa technologiczna podczas której wykonano prace naprawcze i porządkowe
obiektu przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń basenowych i wymieniono wodę
we wszystkich nieckach basenowych a także zadbano o zazielenienie obiektu,
nasadzono nowe rośliny. Przeprowadzono modernizację i generalny remont saun.
Wykonano nowe nawierzchnie ścian posadzek a także siedziska wymieniono
na nowe. Zainstalowano nowe oświetlenie a także nowe drzwi. Przebudowano część
do schładzania ciała, basenik zastąpiono prysznicami z zimną wodą
a także
utworzono część z prysznicami wody ciepłej. W zespole saun zagospodarowano dwa
pomieszczenia i utworzono komorę lodową oraz saunę infrared.
Część zaleceń
decyzji zostało prolongowanych z terminem realizacji do końca 2014 r. Obiekt jest
w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na halę basenową
ustawione są automaty do dezynfekcji stóp. W prysznicach i toaletach znajdują się
zasobniki z mydłem w płynie, papierowe środki higieniczne i kosze na odpadki.
W obiekcie i jego otoczeniu, wykonywana jest dezynfekcja pomieszczeń, instalacji,
urządzeń
i sprzętu zgodnie z opracowaną instrukcją, przestrzega się wymagań
eksploatacyjnych
i utrzymania w stałej sprawności urządzeń i
instalacji
do uzdatniania wody oraz wentylacji mechanicznej Kompleks basenowy sprzątany
Strona
24/59
jest przez specjalistyczną firmę, która dysponuje odpowiednim sprzętem i środkami
myjąco-dezynfekcyjnymi. Badania laboratoryjne wykazały, iż woda w zakresie
oznaczonych parametrów mikrobiologicznych za wyjątkiem pięciu przypadków /pięć
niecek/
odpowiadała
wymaganiom
sanitarnym.
Wystosowano
4
decyzje
administracyjne oraz pięć decyzji rachunkowych. Stwierdzone mikrobiologiczne
przekroczenia norm w trybie natychmiastowym były usunięte co potwierdzono
badaniami kontrolnymi. W 2014 r. przeprowadzono badania wody ciepłej z sieci
w kierunku bakterii Legionella. W związku z negatywnymi wynikami wystosowano
decyzję rachunkową oraz administracyjną w celu poprawy jakości wody. Badanie
kontrolne wykazało jej dobrą jakość.
Noclegownie
Na terenie powiatu polkowickiego znajduje się 1 dom noclegowy, w Polkowicach
przy ul. Spokojnej, prowadzony jest przez OPS w Polkowicach, średnia liczba osób
przebywających jednocześnie w obiekcie to ok. 16-19 osób. Budynek wyposażony
w podstawowe instalacje, wodę wodociągową ciepłą i zimną, ścieki odprowadzane
są do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego na bieżąco przez zakład komunalny,
odpady komunalne gromadzone są w kontenerach ustawionych na zewnątrz, przy
budynku. Budynek ogrzewany jest grzejnikami przenośnymi, elektrycznymi.
Noclegownia zorganizowana na peryferiach miasta w budynku parterowym,
wolnostojącym, dysponuje 3 dużymi pokojami wyposażonymi
w podstawowe meble
/łóżka piętrowe, szafy, stoliki/, pomieszczenie kuchenne, magazynowe oraz
higieniczno-sanitarne /wc, umywalka, kabina prysznicowa, pralka na potrzeby
mieszkańców/.
Kuchnia jest wyposażona w zlewozmywak, kuchenkę oraz lodówkę, pomieszczenie
jest
wykorzystywane
do
samodzielnego
przygotowywania
posiłków
przez
mieszkańców noclegowni w ramach prowadzonego „własnego gospodarstwa
domowego” tj. każdy mieszkaniec indywidualnie przygotowuje posiłki z własnych
produktów. Kuchnia nie jest pomieszczeniem zbiorowego żywienia w związku z czym
nie podlega nadzorowi przez Oddział HŻŻiPU.
Środki podstawowej higieny oraz środki do utrzymania bieżącej czystości zapewnia
Ośrodek Pomocy. Sprzęt porządkowy w dobrym stanie technicznym. Apteczka
Strona
25/59
I-pomocy
posiada
podstawowe
środki
opatrunkowe
oraz
wodę
utlenioną.
Noclegownia znajduje się przy terenie leśnym, otoczenie domu zadbane, czyste.
Obiekt nadzorowany jest ze względów bezpieczeństwa przez odpowiednie służby
ochrony.
Za stan sanitarny obiektu odpowiada polkowicki OPS. Kontrola wykazała, że obecnie
stan sanitarny pomieszczeń noclegowni i techniczny przedmiotowego budynku nie
budził
zastrzeżeń
/w
roku
sprawozdawczym
odnowiono
powierzchnie
ścian
w pokojach/.
Hotele
Hotel POLKOWICE w Polkowicach. W hotelu znajduje się 21 pokoi dwuosobowych
i 6 pokoi trzyosobowych. Pokoje gościnne z zapleczem sanitarnym wykonane
i
urządzone zgodnie z wymogami sanitarnymi, stan techniczny dobry.
Toalety
wykonane w sposób umożliwiający przeprowadzanie dezynfekcji powierzchni
i urządzeń sanitarnych, czyste, wyposażone w środki sanitarne. Bielizna pościelowa
czysta magazynowana jest w sposób prawidłowy w wydzielonym pomieszczeniu,
zapas wystarczający, brudna bielizna składowana jest w magazynie w odpowiednich
pojemnikach, posegregowana, magazyny
zadbane, odpowiednio wyposażone.
W br. we wszystkich pokojach gościnnych zostały wyprane wykładziny oraz
materace, kołdry, poduszki i moltony. Zwrócono uwagę na zły stan techniczny
schodów prowadzących do hotelu / uszkodzone stopnie/ oraz brudne ściany
i popękany sufit w wiatrołapie. Wydano decyzję administracyjną zalecającą usuniecie
stwierdzonych zaniedbań. Kontrola sprawdzająca wykazała, że zalecenia decyzji
zostały wykonane. Praniem i transportem bielizny zajmuje się firma zewnętrzna.
Personel
hotelu
pomieszczenie
posiada
socjalne
odpowiednią
urządzone
odzież
funkcjonalnie,
ochronną
czyste.
oraz
wydzielone
Otoczenie
obiektu
zazielenione, zadbane.
AQUAHOTEL w Polkowicach – działalność prowadzona jest całorocznie, budynek
wielokondygnacyjny
/wyposażony
w
dźwig
osobowy/,
wolnostojący,
obiekt
przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w obiekcie oprócz 65 pokoi gościnnych
Strona
26/59
i 2 apartamentów
bagażowni,
znajdują się 2 sale konferencyjne, restauracja, pomieszczenie
pomieszczenia
magazynowe,
socjalne
i
biurowe,
pomieszczenia
higieniczno-sanitarne ogólnodostępne w części parteru oraz recepcja, obiekt
wyposażony w niezbędne instalacje /woda z wodociągu sieciowego Sucha Górna/,
obiekt posiada umowę na odbiór odpadów z firmą „Becker” Polkowice /odpady
są segregowane/, pranie i transport asortymentu hotelowego wykonuje „Impel
Perfecta” pralnia Chojnów, ul. Okrzei 20. Obiekt sprzątany jest przez wyznaczony
personel. Do sprzątania stosuje się specjalnie dobrane środki chemiczne firmy Ecolab
/system Oasis/, pokoje wyposażone w mydło płynne, papier toaletowy, czystą białą
pościel oraz białe ręczniki frotte. Nie stwierdzono obecności gryzoni w obiekcie
/stosowana jest odpowiednia procedura/, zapobiegawcze zabiegi DDD wykonuje
firma VACO Wrocław. Apteczka I pomocy znajduje się w recepcji hotelu. W obiekcie
obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Przeglądy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji
odbywają się zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji opracowanej dla hotelu.
Obiekt połączony jest bezpośrednio z kompleksem rekreacyjno-rehabilitacyjnym
Aquapark. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że zostały odnowione
powierzchnie ścian na korytarzu hotelowym na II piętrze oraz położono nową
wykładzinę dywanową.
Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie
„Adria II” w Polkowicach oferuje bazę noclegową zorganizowaną na ostatnim
piętrze budynku wielokondygnacyjnego o innym przeznaczeniu, składającą
z
pokoi
się
gościnnych /2 z własnymi węzłami higieniczno-sanitarnymi i kabinami
natryskowymi/, pokoje wyposażone zgodnie z przeznaczeniem /łóżko, szafa, stolik,
telewizor/, meble w dobrym stanie technicznym. Dodatkowe pomieszczenia to:
recepcja, pom. socjalne, pom. magazynowe, toalety ogólnodostępne, oddzielne dla
kobiet i mężczyzn. Gospodarka odpadami prowadzona prawidłowo, bielizna prana
jest poza obiektem. Teren przyległy czysty, zorganizowany parking samochodowy.
Obiekt utrzymany w należytym stanie sanitarnym.
Strona
27/59
Zajazd „U Zenka” w Polkowicach – W roku 2014 została zawieszona działalność
noclegowa Zajazdu z uwagi na brak dochodów ekonomicznych właściciela obiektu.
Dwór ZIEMOWIT w Polkowicach – budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny
o łącznej ilości miejsc noclegowych 20 /wyposażenie pokoi standardowe/, źródłem
zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy Sucha Górna, nieczystości płynne
odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, obiekt posiada umowę na odbiór odpadów
komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenia. Bielizna pościelowa prana
przez firmę pralniczą „Delfin” w Głogowie. Obiekt nie jest dostosowany dla osób
niepełnosprawnych. Stan techniczny i sanitarny obiektu
w 2014r. nie budził
zastrzeżeń.
Zajazd „ADRIA” w Polkowicach - obiekt utrzymany w dobrym stanie sanitarnym,
nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada 17 miejsc
noclegowych w 10 pokojach, pokoje wyposażone typowo, sprzęt i urządzenia
dostosowane do rodzaju świadczonych usług. Pranie bielizny odbywa się poza
obiektem. Otoczenie zazielenione, przed budynkiem zorganizowany jest parking. Stan
sanitarno-techniczny zajazdu nie budził zastrzeżeń.
„Hotelik Pod Dębem” w Chocianowie- obiekt dostosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Obiekt dysponuje 37 pokojami, część pokoi posiada własne
węzły sanitarne, pozostali goście korzystają z sanitariatów ogólnodostępnych
zlokalizowanych na każdym piętrze. Wydzielone magazyny bielizny czystej, brudnej
i środków czystości. Praniem bielizny zajmuje się firma zewnętrzna. Stan techniczny
i sanitarny obiektu w 2014r. nie budził zastrzeżeń.
Ustępy publiczne
W Polkowicach znajduje się jeden ustęp publiczny mieszczący się przy Hali
Targowej.
Strona
28/59
W ustępie znajdują się oddzielne pomieszczenia z toaletami dla kobiet, mężczyzn
oraz dla osób niepełnosprawnych. Punkty czerpalne wody wyposażone w dozowniki
na mydło płynne oraz elektryczne suszarki do rąk. Na odpady
przeznaczono
plastikowe pojemniki wykładane workami foliowymi. Osoby porządkowe posiadają
odpowiednie środki do utrzymania obiektu w należytym stanie sanitarnym.
Powierzchnie ścian, podłóg i wyposażenia wykonane
z materiałów łatwych do
utrzymania w czystości i przeprowadzania dezynfekcji. Sprzęt porządkowy i środki
chemiczne /MERIDA/, przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, obiekt
sprzątany jest przez osoby wyznaczone. Na drzwiach wejściowych
znajdują się
wrzutniki na monety.
Zakłady fryzjerskie
Na terenie powiatu polkowickiego funkcjonuje 47 zakładów fryzjerskich,
przeprowadzono
74
kontroli
sanitarnych.
W
jednym
zakładach
fryzjerskim/
Polkowice, ul. Kossaka 6/ odnotowano zły stan sanitarny tj: brudne narzędzia, brak
środka dezynfekcyjnego/, osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym
w wysokości 100zł. Kontrola sprawdzając wykazała dobry stan sanitarny zakładu.
Stan
techniczny i sanitarny pozostałych zakładów nie budził zastrzeżeń. Wielkość
pomieszczeń i wyposażenie zakładów dostosowane do rodzaju świadczonych usług.
Postępowanie z bielizną czystą i brudną odpowiednie. W większości zakładów
stosowana jest bielizna jednorazowego użytku. Na odpady komunalne przeznaczono
pojemniki, właściciele posiadają umowy dotyczące odbioru odpadów. W obiektach
stosowane są środki dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania oraz zapewniona
jest dostateczna ilość środków chemicznych do utrzymania bieżącej czystości.
Zakłady kosmetyczne
Nadzorem sanitarnym
w roku 2014 objętych było
17 zakładów kosmetycznych,
wszystkie obiekty zostały skontrolowane. Przeprowadzone kontrole nie wykazały
zaniedbań sanitarnych. W salonach stosowane są narzędzia sterylizowane, właściciele
Strona
29/59
posiadają podpisane umowy na sterylizację sprzętu kosmetycznego
z pobliskimi
Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz we własnym zakresie przeprowadzają sterylizację
przyborów kosmetycznych w autoklawach. Nie stwierdzono nieprawidłowości
związanych ze sterylizacją narzędzi. Stosowane są środki dezynfekcyjne i myjące
o szerokim spektrum działania,
roztwory robocze sporządzane są na dany dzień
pracy. Odpady niebezpieczne gromadzone w oznakowanych, twardych pojemnikach
i odbierane zgodnie z harmonogramem przez specjalistyczne firmy.
Zakłady odnowy biologicznej
W roku sprawozdawczym skontrolowano dwa solaria. Stan techniczny pomieszczeń i
łóżek opalających nie budził zastrzeżeń. Łóżka w solariach posiadają nawiew
powietrza i regulację jego parametrów. Dezynfekcja łóżek opalających prowadzona
po każdym kliencie przez pracowników, stężenia środków dezynfekcyjnych dobrane
w celu uzyskania jak najkrótszego czasu działania środka. Nie odnotowano zaniedbań
sanitarnych.
Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług –
fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu
Na terenie powiatu polkowickiego 2014r. skontrolowano 14 obiektów świadczących
więcej niż jedną usługę w zakresie upiększania ciała.
We wszystkich obiektach
przestrzegano zasad dezynfekcji przyborów fryzjerskich, kosmetycznych oraz łóżek
opalających. Obiekty wykonane i urządzone zgodnie z wymogami i rodzajem
świadczonych usług. Stan techniczny i porządkowy zadawalający.
Dworce autobusowe
Dworzec PKS w Polkowicach zorganizowany jest w budynku wolnostojącym
w którym wydzielona jest poczekalnia i dwie toalety damska/dla niepełnosprawnych
Strona
30/59
i męska. Poczekalnia wyposażona w krzesełka i kosze na odpadki, stan techniczny
i porządkowy dobry. Pomieszczenia codziennie sprzątane, dezynfekowane przez
personel
przedsiębiorstwa
wydzielone
stanowiska
komunalnego
autobusowe
Teren
dworca
oznaczone
zagospodarowany
tablicami
tj
informacyjnymi,
wyposażone w ławki oraz kosze na odpadki, stan porządkowy i sanitarny nie budzi
zastrzeżeń. Dworzec jest tylko bazą przelotową.
Inne obiekty użyteczności publicznej
STACJA PALIW SHELL w Polkowicach - Stacja przy drodze krajowej A3, obiekt
dysponuje budynkiem myjni, stacją gazu oraz salą obsługi. Stan sanitarny nie budził
zastrzeżeń, nie zaobserwowano wycieków paliwa, nieprzyjemnych zapachów,
prowadzone są kontrole Stacji przez UDT oraz nadzór budowlany. Gospodarka
odpadami prawidłowa, odpady odbierane są przez
firmę „VANGANSEWINKEL”
z Legnicy. Zapewniona apteczka pierwszej pomocy, odpowiedni sprzęt porządkowy
oraz środki do utrzymania bieżącej czystości, środki higieny, zapewnione suszarki
elektryczne do rąk w pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych.
STACJA PALIW ORLEN w Polkowicach. Teren stacji utrzymany w należytym stanie
porządkowym. Dystrybutory paliw umieszczone pod zadaszeniem, w dobrym stanie
technicznym. Toalety z których korzystają podróżni utrzymane czysto w dobrym
stanie technicznym, przy umywalkach zamontowane dozowniki na mydło w płynie
i suszarki do rąk. Gospodarka odpadami prawidłowa, zachowana segregacja.
STACJA PALIW GRELEN w Polkowicach zlokalizowana jest przy drodze
Nr 3
w sąsiedztwie Polkowic. Teren stacji utwardzony, dystrybutory paliwa
zlokalizowane pod zadaszeniem, stan techniczny dobry. Zbiorniki podziemne
na paliwo przykryte metalowymi pokrywami, zabezpieczonymi przed dostępem osób
nieupoważnionych. Teren wokół Stacji zazieleniony, utrzymany czysto. Przy stacji
zorganizowane są toalety wykonane w sposób ułatwiający utrzymanie należytej
czystości. Gospodarka odpadami prawidłowa.
Strona
31/59
Polkowickie Centrum Piknikowe - kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy służący
organizacji imprez plenerowych. Teren ogrodzony i oznakowany. Ławeczki przy
scenie w dobrym stanie technicznym. Obiekt podłączony do sieci wodociągowej,
woda dostarczana z wodociągu sieciowego Sucha Górna.
Dom Kultury „JOWISZ” Gaworzyce – obiekt skontrolowany w roku 2014, zmienił
swoją siedzibę, obecnie dom znajduje się w wyremontowanym, zabytkowym
budynku. Na potrzeby domu kultury przeznaczono wszystkie pomieszczenia w części
parterowej tj. 2 sale gościnne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie higienicznosanitarne/. W obiekcie organizowane są imprezy okolicznościowe
do 100 osób,
wystawy prac oraz kola zainteresowań dla dzieci. Obiekt sprzątany jest przez
pracowników we własnym zakresie, zapewniona apteczka oraz środki higieny
osobistej.
Dom
kultury
wyposażony
w
stoły,
krzesła
i
sprzęty
niezbędne
do prowadzenia działalności kulturalnej.
W roku 2014 skontrolowano stadion sportowy w Polkowicach przy ul. Kopalnianej
4, zarządzającym obiektem jest obecnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
Wydawano stosowne opinie sanitarno-porządkowe dotyczące organizacji
imprez
masowych na terenie stadionu.
Obiekt stadionu usytuowany jest na peryferiach miasta, trwale ogrodzony, zamykany
bramą główną, wyposażony w tablicę informacyjną i regulamin, przystosowany jest
do korzystania przez osoby niepełnosprawne /toalety, winda, wjazdy, trybuny/. Na
terenie stadionu znajduje się zadbana płyta boiska /trawa koszona na bieżąco/,
budynek klubu sportowego, wolnostojący budynek
toalet dla kibiców także dla
niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w bieżącą wodę do spożycia z wodociągu
sieciowego,
nieczystości
płynne
odprowadzane
są
do
sieci
kanalizacyjnej.
Postępowanie z odpadami komunalnymi prawidłowe. W budynku socjalnym
wydzielono pomieszczenie do prania odzieży sportowej, dodatkowo zapewniono
gabinet masażu oraz pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy. Podczas kontroli
sanitarnej stwierdzono zły stan techniczny powierzchni ścian wewnętrznych
pomieszczeń w części parteru budynku socjalnego oraz w budynku toalet dla kibiców,
Strona
32/59
wydano decyzję administracyjną. W miesiącu grudniu 2014r. przeprowadzono
kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń wydanej decyzji, dodatkowo Zarządca
odnowił
powierzchnie
schodów
prowadzących
na
trybuny
oraz
przełożono
powierzchnię dachu /wykonano nowe pokrycie papą/.
Stadion sportowy -
w Chocianowie w roku 2013 w związku ze złym stanem
technicznym stadionu sportowego została wydana decyzja administracyjna. W 2014
roku zrealizowano tylko jedno zalecenie dotyczące naprawy ławek na trybunach.
Na pozostałe zalecenia, na prośbę właściciela obiektu wydano decyzję zmieniającą
termin realizacji do 31 lipca 2015 r.
Stan porządkowy obiektu dobry, kosze
na odpadki opróżniane na bieżąco, tereny zielone zadbane. Pomieszczenia
towarzyszące dla sportowców wyposażone w niezbędny sprzęt, stan porządkowy nie
budzi zastrzeżeń. Toalety ogólnodostępne udostępniane na imprezy sportowe.
Parking samochodowy w Kłobuczynie zlokalizowany przy trasie Wrocław – Zielona
Góra na terenie gminy Gaworzyce. Na parkingu dla podróżnych zapewniona jest
część
wypoczynkowa
oraz
postojowa
na
samochody.
Tereny
parkingu
zagospodarowane, część wypoczynkowa zadaszona, wyposażona w stoliki, krzesełka
oraz kosze na odpady komunalne. Wydzielona część postojowa dla samochodów
utwardzona, wokół zazieleniona, zaopatrzona w kosze na odpadki. Obiekt
zaopatrywany jest w wodę z wodociągu sieciowego Kłobuczyn, woda odpowiada
wymaganiom sanitarnym. W obrębie obiektu zlokalizowane są dwie toalety damska
i męska, czyste, wyposażone w środki czystości oraz papier toaletowy. Nieczystości
płynne
odprowadzane do lokalnego zbiornika, nie stwierdzono zaniedbań
w kwestii opróżniania zbiornika. Umowa na wywóz nieczystości płynnych i stałych
aktualna.
Strona
33/59
STAN SANITARNY ŚRODKÓW TRANSPORTU
Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
W roku bieżącym skontrolowano trzy samochody służące do przewozu zwłok
i szczątków ludzkich. Zakłady Pogrzebowe dysponują samochodami dostosowanymi
pod względem technicznym i sanitarnym do rodzaju świadczonych usług, wnętrza
karawanów wykonane
z materiałów zmywalnych, odpornych na działanie środków
dezynfekcyjnych, kabiny kierowców oddzielone od pozostałej części karawanu, szyby
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Po każdym transporcie
wnętrza karawanów dezynfekowane i myte.
CMENTARZE, DOMY PRZEDPOGRZEBOWE, EKSHUMACJE
W powiecie polkowickim znajduje się 16 cmentarzy. W roku 2014 objętych
nadzorem sanitarnym były 3 cmentarze komunalne w miastach Polkowice, Przemków
i Chocianowie oraz 1 wyznaniowy w Polkowicach.
Cmentarze
ogrodzone są
w sposób trwały, nie stwierdzono ubytków w ogrodzeniach, główne bramy wjazdowe
zamykane, cmentarze oznaczone tablicami informacyjnymi, posiadają regulaminy.
Na terenie cmentarzy znajdują się punkty czerpalne wody, specjalne pojemniki
na odpady. Odpady wywożone są zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla
poszczególnych gmin i zgodnie z zawartymi umowami z zakładami komunalnymi.
W roku bieżącym wydano 91 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji.
Prace
wykonywane
były
przez
zakłady
pogrzebowe
posiadające
stosowne
uprawnienia, we wczesnych godzinach rannych. Osoby wykonujące ekshumacje
posiadają odzież ochronną oraz stosowne przeszkolenia w przedmiotowym zakresie.
Skontrolowano 1 zakład pogrzebowy w Polkowicach działający na terenie powiatu
polkowickiego, kontrola nie wykazała zaniedbań związanych z postępowaniem
podczas wykonywania prac ekshumacyjnych, transport zwłok i szczątków odbywa się
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nadzorem sanitarnym w 2014 roku objęte były 3 Domy Przedpogrzebowe:
w Polkowicach, Chocianowie i Przemkowie. Domy Przedpogrzebowe, posiadają
Strona
34/59
pomieszczenia do wystawiania trumien ze zwłokami oraz do odprawiania ceremonii
pogrzebowych, przechowywania sprzętu związanego z ceremonią pogrzebową oraz
pomieszczenia na sprzęt porządkowy i środki myjąco-dezynfekcyjne, zachowany jest
odpowiedni stan techniczny i sanitarny. W Domu Przedpogrzebowym w Polkowicach
przeprowadzono modernizację i kapitalny remont kaplicy cmentarnej i pomieszczeń
towarzyszących łącznie z chłodnią. Obiekt został wykonany w sposób umożliwiający
utrzymanie należytej higieny, przeprowadzanie dezynfekcji powierzchni a także
w sposób bardzo estetyczny. Pomieszczenia wyposażone zgodnie z przeznaczeniem.
IV. STAN SANITARNY ŚRODOWISKA PRACY
Pod nadzorem sanitarnym Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Polkowicach
w roku 2014 znajdowało się
209 zakładów
pracy, zatrudniających ogółem 24513 pracowników.
Charakterystyka nadzorowanych zakładów:
Środowisko pracy pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zlokalizowanych na
terenie powiatu polkowickiego posiada bardzo zróżnicowane i specyficzne cechy
wynikające zarówno z profilu produkcji oraz usytuowania tych zakładów. Związane
jest ono przede wszystkim z:
-
głębinowym wydobyciem rud miedzi (dołowe stanowiska pracy, wpływ
górotworu, transportowanego urobku i prowadzony proces technologiczny) –
2 zakłady pracy zatrudniające ogółem 9117 pracowników (PKD 07),
-
przetwórstwem rud miedzi (stosowany proces technologiczny, tj.: kruszenie
rud
miedzi,
3-etapowe
mielenie,
flotowanie
oraz
ich
suszenie
i wykorzystywane w procesie urządzenia oraz stosowane bardzo zróżnicowane
surowce) – 1 zakład (Rejon RUDNA i
Rejon POLKOWICE) zatrudniający
ogółem 495 pracowników (PKD 24),
-
produkcją niebezpiecznych preparatów chemicznych, tj.: ksantogenianów
stosowanych w procesie technologicznym wzbogacania rud miedzi oraz
Strona
35/59
produkcją ładunków klejowych dla potrzeb kopalń – 1 zakład zatrudniający
ogółem 39 pracowników (PKD 20),
-
produkcją materiałów wybuchowych m.in. dla potrzeb kopalń – 1 zakład
zatrudniający ogółem 242 pracowników (PKD 20),
-
produkcją, serwisem i naprawą
maszyn i urządzeń górniczych – zakład
zatrudniający ogółem 146 pracowników (PKD 28)
oraz zakłady, których działalność związana jest z:

uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01),

leśnictwem i pozyskiwaniem drewna (PKD 02)

rybactwem (PKD 03),

górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06),

działalnością usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie (PKD 09),

produkcją artykułów spożywczych (PKD 10),

produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),

produkcją odzieży (PKD 14),

produkcją skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15),

produkcją wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli (PKD 16),

poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (PKD 18),

wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
(PKD 19),

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),

produkcją
wyrobów
z
pozostałych
mineralnych
surowców
niemetalowych
(PKD 23),

produkcją metali (PKD 24),

produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
(PKD 25),

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 28),

produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
(PKD 29)

produkcją mebli (PKD 31),
Strona
36/59

naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń (PKD 33),

wytwarzaniem i zaopatrywaniem (PKD 35),

poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKD 36),

odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKD 37),

zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów, odzyskiem surowców
(PKD 38),

robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

robotami budowlanymi specjalistycznymi (PKD 43),

handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych (PKD 45),

handlem hurtowym z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

handlem detalicznym z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi
(PKD 47),

transportem lądowym oraz transportem rurociągowym (PKD 49),

magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (PKD 52),

zakwaterowaniem (PKD 55),

działalnością usługową związaną z wyżywieniem (PKD 56),

działalnością usługową w zakresie informacji (PKD 63),

działalnością związaną z obsługa rynku nieruchomości (PKD 68),

działalnością w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
(PKD 71),

działalnością usługową związaną z utrzymaniem porządku w budynkach
i zagospodarowaniem terenów zielonych techniczne (PKD 81),

administracją publiczną i obroną narodową; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne (PKD 84),

edukacją (PKD 85),

opieką zdrowotną (PKD 86),

pomocą społeczną bez zakwaterowania (PKD 88),

działalnością twórczą związaną z kulturą i rozrywką (PKD 90),

działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93),

pozostałą indywidualną działalnością usługową (PKD 96).
Strona
37/59
Działalność kontrolno-represyjna w 2014r.:
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Polkowicach
przeprowadził
w
roku
2014
-
64 kontrole sanitarne
w 55 zakładach pracy, w tym 4 zakładach
stwierdzono przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia (hałas,
drgania mechaniczne, zapylenie, mikroklimat gorący).
Głównym celem działania Oddziału Higieny Pracy w Polkowicach jest
ochrona
zdrowia pracowników i środowiska przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych
i uciążliwych
czynników występujących w miejscu
pracy oraz
zapobieganie
powstawaniu chorób zawodowych.
Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych:
1. Dokonano oceny warunków pracy pracowników oraz oceny narażenia
zawodowego pracowników na działanie szkodliwych czynników dla zdrowia
występujących ich w
środowisku
pracy, tj: zapylenie, hałas, drgania
mechaniczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki rakotwórcze
oraz mikroklimat gorący.
2. Dokonano
oceny
czy
pracodawcy,
w
zakładach
których
stwierdzono
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych
dla
zdrowia
pracowników
podjęli
stosowne
działania
zapobiegawcze w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami normatywów
higienicznych czynników szkodliwych.
3. Skontrolowano, czy pracodawcy zapewniają pracownikom:
a)
niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze
przewidziane na danym stanowisku pracy,
b)
pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne odpowiednie do liczby
pracowników i rodzaju prowadzonej działalności. Czy stan sanitarny
i techniczny tych urządzeń jest właściwy,
c)
system pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku oraz środki do
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Strona
38/59
4. Skontrolowano przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych (polskich
i unijnych) przez podmioty gospodarcze podczas stosowania w działalności
zawodowej i wprowadzania do obrotu niebezpiecznych chemikaliów, w tym
prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz produktów biobójczych.
5. Dokonano oceny realizacji nakazów nałożonych decyzjami merytorycznymi
przez podmioty gospodarcze.
Przeprowadzone kontrole sanitarne w 2014r. wykazały nieprawidłowości w zakresie:
- braku wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
-
braku aktualnych wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
-
braku aktualnych wpisów do rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia,
-
nieprawidłowo sporządzonego rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia,
-
braku
rejestru
prac,
których
wykonywanie
powoduje
konieczność
pozostawiania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub
procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym,
-
braku rejestru pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów,
czynników
lub
procesów
technologicznych
o
działaniu
rakotwórczym
i mutagennym,
-
braku „Programu Działań Organizacyjno-Technicznych zmierzających do
ograniczenia na hałas”.
-
braku doboru ochronników słuchu dla pracowników,
-
braku pełnej klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych,
-
braku spisu stosowanych chemikaliów,
-
złego stanu technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
-
braku
wyposażenia
w
niezbędny
sprzęt
i
urządzenia
kuchenne
w pomieszczeniu socjalnym (jadalnia),
-
wycofania z obrotu produktów biobójczych nie posiadających pozwolenie na
obrót
oraz
Sanitarnemu
przedłożenia
w
Polkowicach
Państwowemu
dokumentów
Powiatowemu
Inspektorowi
potwierdzających
wycofanie
z obrotu zakwestionowanych produktów,
-
wycofania z obrotu produktów z nieprawidłowo sporządzaną etykietą
opakowania oraz przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Strona
39/59
Sanitarnemu
w
Polkowicach
dokumentów
potwierdzających
wycofanie
z obrotu zakwestionowanych produktów
sporządzenia prawidłowej karty charakterystyki wprowadzanych do obrotu
-
produktów biobójczych.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli sanitarnych
przeprowadzonych w 2014r. wydano ogółem 14
decyzji merytorycznych –
zobowiązujących pracodawców do usunięcia tych nieprawidłowości w ustalonych
terminach.
Ponadto w 2014 roku:
1.
Zarejestrowano - 31 podejrzeń chorób zawodowych.
2.
Wydano – 44 decyzji dotyczących chorób zawodowych, w tym:
a) 11 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej,
b) 31 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
c) 2
inne decyzje ( decyzje dotyczyły umorzenia postępowania).
3.
Sporządzono – 62 karty ocen narażenia zawodowego.
4.
Wydano 30 postanowień (29 postanowień dotyczyły niezałatwienie sprawy
w terminie, 1 postanowienie to korekta błędów)
Stan higieniczno-sanitarny środowiska pracy pracowników zatrudnionych
w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie powiatu polkowickiego:
W skontrolowanych 64 zakładach pracy zatrudniających 5378 pracowników
stwierdzono, że:
a)
przekroczenia normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla
zdrowia, potwierdzone przeprowadzonymi badaniami i pomiarami środowiska
pracy występują w 4 zakładach, tj:

hałas
–
337 pracowników w 4 zakładach,

drgania mechaniczne
–
74 pracowników w 2 zakładach,

mikroklimat gorący
–
372 pracowników w 2 zakładach,

zapylenie
–
283 pracowników w 2 zakładach
Strona
40/59
b) liczba pracowników pracujących w przekroczeniach najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników
szkodliwych
dla zdrowia
(1x liczonych) w skontrolowanych zakładach - wynosi 830.
Zakłady pracy, w których występują przekroczenia poziomu hałasu (przekroczenie
NDN) oraz drgań mechanicznych (przekroczenie progu działania) w środowisku pracy
pracowników, opracowały i wprowadziły w życie „Program działań organizacyjnotechniczny zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas i drgania mechaniczne”,
który uwzględnia:
-
wyposażenie pracowników w
indywidualne środki ochrony
słuchu dla
tłumienia ponadnormatywnego hałasu,
-
modernizację systemu wentylacyjnego na stanowiskach pracy,
-
zmiany
organizacyjne
pracowników
na
stanowiskach
pracy,
polegające
(skrócony został czas pracy pracowników
na
rotacji
na stanowiskach,
na których występują przekroczenia ),
-
nowe materiały nie zawierające zanieczyszczeń pyłowych,
-
nowe typy samojezdnych maszyn górniczych,
-
wyposażenie
pracowników
w
specjalistyczne
kombinezony,
ubrania
– w zależności od charakteru pracy,
-
zamontowanie
dodatkowych
obudowy
kabin
suwnicowych
w
celu
zmniejszenia oddziaływania mikroklimatu gorącego,
-
plan poprawy, mający na celu całkowite wyeliminowanie przekroczeń
czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
-
środki ochrony zbiorowej, w miejscach, gdzie jest to niezbędne zamontowano
urządzenia
kontrolno
pomiarowe
do
wykrywania
gazów
szkodliwych
i niebezpiecznych.
Następstwem występowania przekroczeń normatywów higienicznych czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracowników jest występowanie chorób
zawodowych.
W roku 2014 stwierdzono - 11 chorób zawodowych, w tym:
-
pylica płuc – 7 decyzji,
Strona
41/59
-
obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego
lub czuciowego-nerwowego spowodowanego hałasu – 3 decyzje,
-
choroby skory: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry – 1 decyzja.
Stwierdzone choroby zawodowe wystąpiły u pracowników zatrudnionych w zakładach
pracy związanych z:
-
górnictwem rud metali (PKD 07) - 1 osoba,
-
produkcją metali (PKD 24) – 8 osób,
-
produkcją maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 28)
– 1 osoba,
-
działalnością twórczą związaną z kulturą i rozrywką (PKD 90) – 1 osoba.
Występowanie chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych w zakładach pracy
zlokalizowanych na terenie powiatu polkowickiego w latach 2009÷2014 kształtowało
się następująco:
Rok
Liczba stwierdzonych
chorób zawodowych
2009
14
2010
2
2011
10
2012
11
2013
8
2014
11
V. WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH
W 2014 roku Sekcja HDM w ramach bieżącego nadzoru oraz zasadniczych zamierzeń
zrealizowała następujące zagadnienia :
- opracowanie oceny wypoczynku letniego i zimowego
Strona
42/59
- sporządzenie wykazu nadzorowanych obiektów oświatowo- wychowawczych
- opracowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2013
- opracowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za pierwsze
półrocze
2014 roku
-opracowanie informacji posiadanego przez placówki certyfikowanego sprzętu
meblowego oraz sprzętu sportowego
- opracowanie informacji dotyczącej stanu przegotowania placówek do nowego roku
szkolnego 2014/2015
-sporządzanie informacji na temat przestrzegania zakazu palenia w placówkach
oświatowych
- sporządzanie zestawienia kontroli obiektów przez Sekcję HDM PSSE Polkowice
w trybie kwartalnym
- prowadzono na bieżąco dokumentację sekcji związaną z ewidencją obiektów , liczbą
i rodzajem prowadzonych kontroli, prowadzono rejestr wydawanych decyzji
W ewidencji PSSE , Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży znajduje się 44 obiektów
oświatowo- wychowawczych, tj.:
-1 Żłobek
-1 Klub Dziecięcy
-11 Przedszkoli
- 3 Oddz. przedszkolne
- 11 Punktów Przedszkolnych- podległych pod funkcjonujące szkoły i przedszkola
-14 Szkoły Podstawowe
-5 Gimnazjów
-3 Zespoły Szkół
-1 Szkoła Wyższa
-2 Placówki z Pobytem Dziennym
-2 Punkty Przedszkolne (Samodzielne -działalność)
Strona
43/59
Ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania
i wychowania.
Realizując zasadnicze zamierzenia kontrolowano rozkłady zajęć w gimnazjach oraz
w szkołach podstawowych na terenie powiatu. Przedmiotowe kontrole nie wykazały
większych uchybień pod względem higieny procesów nauczania. Dokonano również
oceny dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych . Skontrolowane placówki
posiadają meble ergonomiczne ,dostosowane do wzrostu dzieci. Od nowego roku
szkolnego 2014/2015 Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach przekształciło
się w Gimnazjum.
Ocena infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
Na
terenie
Powiatu
Polkowickiego
infrastruktura
do
prowadzenia
zajęć
z wychowania fizycznego przedstawia się w sposób zadawalający. W żadnej placówce
zajęcia z w-f nie odbywają się na korytarzach szkolnych. Wszystkie szkoły
podstawowe posiadają sale gimnastyczne pełnowymiarowe, tylko dwie
szkoły
posiada salę rekreacyjną – zastępczą.
Spośród pięciu gimnazjów cztery posiadają własne obiekty sportowe , jedno korzysta
z sali gimnastycznej przy SP . Zespoły Szkół posiadają również własne zespoły
sportowe.
Istotne informacje, dotyczące warunków pobytu dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowo- wychowawczych
We wszystkich szkołach funkcjonuje jednozmianowy system nauczania. Nie
stwierdzono
w placówkach
oświatowo – wychowawczych zaniżonej temperatury
w pomieszczeniach.
Nadzór nad substancjami chemicznymi w szkołach
Substancje chemiczne i ich mieszaniny znajdują się
w 5
Gimnazjach oraz
w 1 Zespole Szkół . Na podstawie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono
uchybień w zakresie przepisów dotyczących stosowania substancji i ich mieszanin,
nie stwierdzono również substancji chemicznych przeterminowanych
Strona
44/59
Żłobki / Kluby Dziecięce i Przedszkola
Na
terenie
Powiatu
Polkowickiego
funkcjonuje
jeden
Żłobek
Miejski
w Polkowicach oraz 11 przedszkoli i 3 oddziały przedszkolne. Stan sanitarnotechniczny budynków bez zastrzeżeń. W grudniu rozpoczął działalność Klub Dziecięcy
w Przemkowie.
Placówki z pobytem dziennym
Pod nadzorem znajdują się 2 placówki z pobytem dziennym , są to 2 świetlice
środowiskowe prowadzące stałą opiekę nad dziećmi.
W 2014 roku skontrolowano 1 placówkę nie stwierdzając żadnych uchybień
sanitarno-technicznych.
Ocena wyższych uczelni .
Na terenie powiatu polkowickiego istnieje jedna uczelnia wyższa. Na podstawie
przeprowadzonej kontroli w 2014 roku nie stwierdzono żadnych uchybień sanitarnotechnicznych.
VI. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
1) Do zakresu działania Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

opiniowanie
przestrzennego
studium
gmin
uwarunkowań
oraz
i
kierunków
zagospodarowania
planów
zagospodarowania
miejscowych
przestrzennego gmin - sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska;

wydawanie opinii na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego
prowadzonego przez prezydenta, wójtów lub RDOŚ
uwarunkowań
środowiskowych
przedsięwzięć
mogących
na
pogorszyć
realizację
stan
przed wydaniem decyzji
inwestycji
środowiska
zaliczanych
(opinie
Strona
45/59
w
do
sprawie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego
zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz opinie w sprawie
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć w oparciu
o raporty oddziaływania na środowisko);

udział w realizacji nadzoru nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi
w zakładach pracy, obiektach nauczania i wychowania, świadczeń zdrowotnych,
żywienia
i żywności oraz innych zakładach użyteczności publicznej przy
wydawaniu opinii na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji
poprzez:
a) uzgadnianie dokumentacje projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych,
b) kontrole obiektów przed przystąpieniem do ich użytkowania,
c) opinie odnośnie dopuszczenia obiektów budowlanych do użytkowania,
d) uczestniczono
w
załatwianiu
interwencji
w
sprawach
uciążliwości
środowiskowych.
2) W
2014
roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Polkowicach
w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydał :
 4 opinie dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy, w tym 1 opinia negatywna,
 8 opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
w tym 0 opinii negatywnych,
 0 opinii dotyczących odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na
środowisko, w tym
możliwości odstąpienia od strategicznej
0 opinii stwierdzających brak
oceny
oddziaływania
środowisko,
Strona
46/59
na
 33
opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na
środowisko, w tym 11 opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny,
 5 opinii dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia, w tym
0 opinii negatywnych,
 30 opinie dotyczących dokumentacji projektowej, w tym 0 opinii
negatywnych,
 62 opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych,
w tym 0 opinii
 0
zgłaszających sprzeciw,
opinii dotyczących warunków sanitarnych, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
w tym 0 opinii stwierdzających
niespełnienie wymagań w zakresie
warunków ogólno przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych,
 0 opinii w sprawach projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gmin.
3) Załatwianie spraw poprzez nie zajęcie stanowisk:

w myśl art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) nie
przedstawiono stanowiska do projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gminy w ustawowym terminie, co
uznano za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu, dotyczyło to:
0 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Strona
47/59
0
projektu
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy;

w myśl art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013r. poz. 1409) nie zajęto stanowiska, w związku z zawiadomieniem
zakończenia prac budowlanych i zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktując jak nie
zgłoszenie sprzeciwu lub uwag, zastosowano przy zgłoszeniach 15 obiektów,
dotyczyło to takich obiektów jak gazociąg, chodnik, parking, droga itp.
4) Ilość wszystkich przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych: 62.
5) Ocena sprawowanego nadzoru i ogólnego stanu sanitarnego powiatu.
1. Niewątpliwie poprawił się nadzór nad przedsięwzięciami mogącymi pogorszyć
stan środowiska. Jednak nadal największą trudność w egzekwowaniu
bezpieczeństwa
sanitarnego
ludzi
i
środowiska
związana
jest
z przedsięwzięciami pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł dot. to
głównie wiatraków i biogazowi. Gminy oraz twórcy studium i planów mpzp,
a także autorzy raportów oddziaływania na środowisko, nie uwzględniają
ustaleń zawartych w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych
dla innych, przyjętych dokumentów powiązanych z projektem dokumentu
będącego
przedmiotem
postępowania
dot.
to
zapisów
dokumentu
„Aktualizacja studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki
wiatrowej
w województwie dolnośląskim 2011” w zakresie minimalnych
odległości….
W myśl art. 10 ust. 2a. i art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późn. zm.), od 25 września
2010r.
w
których
gminach
obszarów,
na
istnieje
obowiązek
rozmieszczone
wyznaczenia
będą
urządzenia
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
Strona
48/59
100
kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala
się ich rozmieszczenie.
Obowiązek
określenia
tych
granic
również
w
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego, powoduje konieczność weryfikacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Brak przepisów wykonawczych w zakresie określenia wielkości
o
stref dla tych urządzeń utrudnia weryfikacje wymagań sanitarnych przy
opiniowaniu lokalizacji inwestycji dot. energii odnawialnej.
2. Nadzór nad obiektami, w związku z art. 56 Prawo budowlanego, sprawowany
jest zgodnie z wpływem wniosków o opinię lub zgłoszeń o zakończeniu budowy
lub rozbudowy.
Wszystkie sprawy załatwiono w ustawowym terminie.
Przykłady inwestycji, które znacznie wpłynęły na poprawę stanu sanitarnego.

W gastronomii i
zakładach produkujących żywność stosowanie nowej
generacji urządzeń technologicznych usprawniających prace i procesy, ale
również zwiększające zdrowotne bezpieczeństwo produktów.

W zakładach usługowych i produkcyjnych stosowanie nowoczesnych
urządzeń mających wpływ na standard pomieszczeń ( np. instalacji
wentylacyjnych,
często
z
odzyskiem
ciepła)
oraz
urządzeń
technologicznych poprawiających warunki pracy.
Utrudnienia w egzekwowaniu odpowiednich warunków sanitarnych wynikają
z następujących okoliczności:

organ
architektoniczno-budowlany
Starostwa
Powiatowego
wydając
decyzję pozwolenia na przebudowę obiektu lub przyjmując zgłoszenie na
zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części nie nakłada
Strona
49/59
obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ponieważ właściciel już
takie pozwolenie na użytkowanie posiada,

w sytuacjach, kiedy przebudowa radykalnie zmieniła warunki higienicznosanitarne obiektu budowlanego - PPIS nie jest jednostką zajmującą
stanowisko,
budowlanego.
w
sprawie
Projekt
spełnienia
budowlany
wymagań
sanitarnych
przebudowy
posiada
obiektu
niezbędne
uzgodnienia sanitarne i zdrowotne podmiotów uprawnionych. Jednak dla
tego typu inwestycji nie ma delegacji prawnej do oceny realizacji zadania
jako obiektu budowlanego, ponieważ nie jest nakładany obowiązek
uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

w obiektach
przebudowanych,
w których
prowadzenie
działalności
gospodarczej jest uzależnione od uzyskania przez podmiot gospodarczy
opinii
sanitarnej,
kontrolę
przeprowadza
bieżący
nadzór
sanitarny
(w większości spraw wspólnie z zapobiegawczym nadzorem sanitarnym).
Należy zauważyć, że nowobudowane lub rozbudowane obiekty, często w stanie
deweloperskim, nie posiadają konkretnego przeznaczenia. Na etapie kontroli,
przed wydaniem opinii z art. 56 Prawa budowlanego, nie jest uściślony rodzaj
i zakres usług. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzone roboty
budowlane, w tym często instalacyjne branży sanitarnej, nie podlegają ocenie
służb sanitarnych z prawa budowlanego.
Należy zauważyć zmiany do ustaw zw. z ochroną środowiska, które wskazały na
potrzebę uzyskiwania decyzji uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięć
realizowanych wg. szerokiego katalogu zmian budowlanych, w tym również
zmiany sposobu użytkowania.
Wniosek: Istnieje potrzeba, również w okolicznościach jak wyżej, poszerzenia
uzyskiwania obowiązku na użytkowanie obiektów, w których w wyniku zmian
budowlanych panują inne uwarunkowania sanitarne, ujęte w dokumentacji
projektowej uzgadnianej pod względem spełnienia warunków higienicznych
i zdrowotnych.
Strona
50/59
VII. REALIZACJA PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ NA
TERENIE POWIATU
Oświata
Zdrowotna
i
Promocja
Zdrowia
Powiatowej
Stacji
Sanitarno
-
Epidemiologicznej w Polkowicach w roku 2014 realizowała wyznaczone założenia
i cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia opracowanego na lata 2007 –
2015.
Edukacja zdrowotna skierowana była do społeczeństwa powiatu polkowickiego
i wynikała z wytycznych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, analizy
sytuacji epidemiologicznej powiatu oraz oceny zagrożeń zdrowotnych mieszkańców
naszego regionu. Przedsięwzięcia były ukierunkowane zarówno na problemy
występujące w skali kraju, województwa jak i w naszym regionie.
Organizowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej przez pion oświaty zdrowotnej
promocji zdrowia polegało na prowadzeniu akcji uświadamiających, mających na
celu ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych w różnych
grupach społecznych na terenie miasta i powiatu oraz realizowaniu ogólnopolskich
programów edukacyjnych, których adresatami była młodzież szkół wszystkich typów,
jak również dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczające do placówek przedszkolnych.
Realizatorów inicjowanych przez PIS programów prozdrowotnych przygotowano
poprzez system narad i szkoleń oraz wyposażono
w bezpłatne
materiały do
prowadzenia edukacji.
W roku 2014 Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjowała i była
koordynatorem następujących przedsięwzięć:
1. „ Czyste Powietrze Wokół Nas”
Jednym z niepokojących zjawisk w kwestii zdrowia w Polsce jest powszechna
ekspozycja dzieci na dym tytoniowy, w związku z czym Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia skierowała działania do najmłodszych adresatów poprzez
rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego kontynuując program pt: „Czyste
Powietrze Wokół Nas”. Celem realizacji programu jest podniesienie kompetencji
rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz
zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Realizację programu kontynuowano w 14 przedszkolach obejmując zasięgiem 451
Strona
51/59
przedszkolaków i 211 rodziców, co stanowi 93% ogółu przedszkolaków w powiecie
polkowickim.
W ramach programu odbyły się spotkania dzieci i rodziców z pracownikiem tutejszej
Stacji, których celem było zapoznanie dzieci i rodziców z problemem szkodliwości
dymu tytoniowego, jego negatywnego wpływu na zdrowie i wykształcenie
umiejętności rozpoznawania różnych dymów.
2. „Trzymaj Formę”
Pracownik Sekcji OZ i PZ w roku 2014 realizował wspólnie z koordynatorami
szkolnymi programu ogólnopolski program edukacyjny pt: „Trzymaj Formę”.
Głównym celem programu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu
żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Pomysł realizacji tego przedsięwzięcia
zrodził się z projektu „Globalnej Strategii dotyczącej Diety, Aktywności Fizycznej
i Zdrowia”, Światowej Organizacji Zdrowia, która dużą wagę położyła na zdrowe
żywienie żywnością bezpieczną dla zdrowia i wzrost aktywności fizycznej dla poprawy
zdrowia społeczeństw. Adresatami programu były klasy V, VI szkoły podstawowej
i młodzież wszystkich klas gimnazjalnych (I-III) oraz ich rodzice. Zorganizowano
szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu oraz pokaz zdrowej i bezpiecznej
żywności. W realizacji programu udział wzięło 5 szkoły gimnazjalne i 9 szkół
podstawowych. Łączna liczna osób objętych działaniem 2028 uczniów i 692 rodziców
i opiekunów.
3. „Profilaktyka HIV/AIDS”
W roku 2014
były kontynuowane programy związane z profilaktyką HIV/AIDS,
pomimo 30 letniej edukacji w tym zakresie, nadal istnieje potrzeba szerzenia oświaty
zdrowotnej, szczególnie w środowisku ludzi
młodych. Ponieważ zakażenia HIV
dotykają przede wszystkim ludzi młodych, a rozprzestrzeniają się głównie poprzez
kontakty seksualne, dlatego edukację planowano i kierowano przede wszystkim do
tej grupy społecznej.
4. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.
Celem programu było zwracanie uwagi opinii publicznej na problem palenia tytoniu,
promowanie zdrowego, wolnego od dymu tytoniowego stylu życia, motywowanie
palaczy do rzucenia palenia, informowanie o formach i źródłach pomocy w rzucaniu
Strona
52/59
palenia, dążenie do poprawy stanu zdrowia populacji. Działania te realizowano
poprzez
organizację
konkursów,
nagłaśnianie
w
lokalnych
mediach.
Chcąc
zaakcentować ważność problemu jakim jest palenie tytoniu Sekcja Oświaty i Promocji
Zdrowia był organizatorem pogadanki dla dyrektorów, pedagogów, pielęgniarek
szkolnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program realizowano we
wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach służby zdrowia.
Współpracowano z lokalnymi mediami. Na bieżąco prowadzona była dystrybucja
materiałów oświatowo-zdrowotnych oraz prowadzono emisję spotów Społecznej
Kampanii Antytytoniowej.
5. Akcja letnia „Bezpieczne wakacje 2014”
Wzorem lat poprzednich w okresie letnim prowadzono edukacje zdrowotną
społeczeństwa
związaną
z
chorobami
zakaźnymi,
zatruciami
pokarmowymi.
Priorytetowym celem działań było uczulenie rodziców dzieci i młodzieży na
zagrożenia spowodowane niebezpiecznymi zachowaniami w okresie wakacyjnym,
ukształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, szerzenie profilaktyki chorób
zakaźnych, w tym HIV i AIDS. Zasięgiem objęto podopiecznych Domu Dziecka
w Polkowicach, klientów biur podróży, klientów podległych Gmin Miejskich oraz
społeczność lokalną. Każda placówka otrzymała wskazówki jak spędzić bezpiecznie
wakacje. Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych. Natomiast
w okresie jesiennym zatruciami grzybami.
6. Akcja zima.
Chcąc zapewnić bezpieczny wypoczynek mieszkańcom naszego powiatu a także
turystom w okresie zimowym kontynuowano akcję „Wypoczywam Bezpiecznie
i Aktywnie”. Priorytetowym celem działań było uczulenie rodziców dzieci i młodzieży
na zagrożenia spowodowane niebezpiecznymi zachowaniami w okresie zimowym,
ukształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, szerzenie profilaktyki grypy.
Współpracowano z Urzędami Gmin i sołtysami przekazując im plakaty nt. „Stop
antybiotykom i ulotki informacyjne nt. grypy. Wspólnie z Komendom Powiatową
Policji w Polkowicach, Strażą Pożarną w Polkowicach i Zespołem Ratownictwa
Medycznego w Polkowicach przeprowadzono spotkanie dla dzieci – podopiecznych
Strona
53/59
świetlicy środowiskowej w Polkowicach. Podsumowując akcję ogłoszono konkurs
plastyczny dotyczący bezpiecznego wypoczynku podczas ferii. Każda placówka
otrzymała wskazówki jak spędzić bezpiecznie ferie. Prowadzono dystrybucję
materiałów oświatowo-zdrowotnych.
7. Posprzątaj po swoim psie.
Program nie jest realizowany.
8. Profilaktyka grypy i WZW typu A i B
Z uwagi na wystąpienie w okresie jesienno - zimowym zwiększonych zachorowań na
grypę sezonową, podjęto działania edukacyjno - informacyjne w zakresie skutecznej
profilaktyki,
nawiązano współpracę z placówkami
oświatowo - wychowawczymi,
które otrzymywały systematycznie informacje oraz materiały do prowadzenia
edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
9.
Ogólnopolska społeczna Kampania przeciwko meningokokom
„Stop meningokokom”
Program nie jest realizowany.
10. Inne przedsięwzięcia
Koordynatorzy OZiPZ brali udział oraz pomagali w realizacji zadań szkołom będącym
w Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Pracownicy OZiPZ podnosili kwalifikacje zawodowe poprzez samokształcenie i udział
w szkoleniach.
W budynku PSSE systematycznie organizowano wystawy – ekspozycje o różnej
tematyce prozdrowotnej, również wystawy prac plastycznych i literackich, które
powstają w szkołach w trakcie realizacji różnych interwencji.
Gromadzono oraz wypożyczano książki, pomoce dydaktyczne oraz systematycznie
prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.
Strona
54/59
11. Współpraca
w
zakresie
nawiązana przez PIS na poziomie Powiatowym
działalności
oświatowo-zdrowotnej
i
promocji
zdrowia
Wewnątrz PIS
Współpraca z Dyrektorem, Działami i Sekcjami PSSE w Polkowicach układała się
bardzo dobrze. Współpraca z PSSE w sąsiadujących powiatach – głogowskim
i lubińskim układała się bardzo pomyślnie. Współpraca z Działem Zdrowia
Publicznego i Promocji Zdrowia, Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Wojewódzkiej
Stacji
sprawozdawczym
Sanitarno
była
bardzo
–
Epidemiologicznej
dobra
i
owocna.
we
Wrocławiu
Zawsze
w
otrzymano
roku
pełne
i wyczerpujące informacje, korzystano z organizowanych narad i szkoleń.
Z innymi jednostkami
Współpraca z jednostkami samorządowymi, urzędami i instytucjami w powiecie
w roku sprawozdawczym układała się pomyślnie. Współpraca z organizacjami
i innymi zrzeszeniami była dobra. Pomoc w nawiązywaniu współpracy i jej
kontynuacji w czasie realizacji zadań otrzymywano od Dyrektora Stacji.
12. Budżet na działalność Oświatowo – Zdrowotną i Promocji Zdrowia
w województwie.
Środki finansowe PSSE: nie otrzymano
Środki spoza PIS : nie otrzymano
Na potrzeby wykonania zadań w OZiPZ w PSSE Polkowice otrzymywano w miarę
potrzeb materiały biurowe, papier kolorowy, papier na zaproszenia i podziękowania,
udzielano środka transportu.
Materiały edukacyjne do realizacji interwencji programowych i nieprogramowych
dostarczane
były
systematycznie
przez
Wojewódzką
Stację
Sanitarno
–
Epidemiologiczną we Wrocławiu.
Nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w ramach akcji fundowane były
przez różne instytucje m.in. banki
z terenu miasta Polkowice, Starostwo
Strona
55/59
polkowickie,. Otrzymano nagrody książkowe, zestawy długopisów i piór, kubki, torby
z logo Polkowice, zabawki oraz wiele innych gadżetów.
Działalność oświatowo – zdrowotna i promocji zdrowia w powiecie polkowickim
realizowana jest przez 2 pracowników. Zarówno placówki oświatowe
jak i inne
instytucje są bardzo chętne i otwarte na współpracę. Ponadto działania edukacji
zdrowotnej w powiecie polkowickim podnoszą autorytet i wizerunek instytucji
w społeczeństwie.
INTERWENCJE PROGRAMOWE
Moje dziecko idzie do szkoły
INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE
Akcja lato
Trzymaj Formę
Akcja zima
Krajowy Program Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV
Profilaktyczny program w zakresie
przeciwdziałania uzależnienia od
alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych
Program ograniczania zdrowotnych
Dni zdrowia publicznego
Dopalacze
Światowy Dzień bez Tytoniu
Następstw Palenia Tytoniu w tym:
-Czyste powietrze wokół nas
- Nie pal przy mnie, proszę
- Znajdź właściwe rozwiązanie
Światowy Dzień Rzucania Palenia
Światowy Dzień Seniora
Światowy Dzień Walki z AIDS
Strona
56/59
Podsumowanie
W 2014 roku realizowano zadania ujęte w „Planie zasadniczych przedsięwzięć
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach na rok 2014”, który
został opracowany w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i obejmował
zadania określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
Podobnie jak w latach poprzednich szczególną uwagę zwracano na następujące
zagadnienia mające istotny wpływ na zdrowie ludzi:
-
występowanie chorób zakaźnych,
-
jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
-
bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia,
-
przestrzeganie norm higienicznych w środowisku pracy i środowisku nauczania
i wychowania,
-
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
W 2014 roku sytuacja epidemiologiczna na nadzorowanym
terenie jest
korzystna i nie odbiega zasadniczo od sytuacji epidemiologicznej w województwie
dolnośląskim. Nie zanotowano zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób
szczególnie niebezpiecznych. Nadzór nad szczepieniami ochronnymi przebiega
prawidłowo
i
osiągnięto
wysoki
odsetek
realizacji
szczepień
ochronnych
obowiązkowych i zalecanych.
Działalność organów urzędowej kontroli żywności w 2014 r. na terenie powiatu
polkowickiego miała na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności. Kontrole przeprowadzano
regularnie, w większości przypadków zgodnie z opracowanym harmonogramem, na
każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Wobec podmiotów,
u których podczas przeprowadzanych urzędowych kontroli stwierdzano naruszenia
obowiązujących
przepisów
prawnych
stosowano
odpowiednie
postępowanie
administracyjno-egzekucyjne przymuszające do wykonania nałożonych prawem
obowiązków.
Strona
57/59
Wszystkie placówki świadczące usługi medyczne, będące pod nadzorem PPIS
w Polkowicach działają w strukturach niepublicznych. Stan sanitarno-techniczny
placówek lecznictwa otwartego jest nadal na wysokim, ponadprzeciętnym poziomie.
W gabinetach zabiegowych stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.
Podmioty, świadczące usługi medyczne przy użyciu sprzętu wielorazowego użytku
prowadzą systematyczny monitoring skuteczności procesów sterylizacji. Stosowane
w zakładach środki dezynfekcyjne dobierane są prawidłowo, ich stosowanie jest
zgodne z zaleceniami producenta.
Wszystkie podmioty lecznicze działające na terenie powiatu opracowały i wdrożyły
procedury
zapobiegające
zakażeniom
związanym
z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych.
W 2014 r. w żadnym z nadzorowanych wodociągów nie stwierdzono zanieczyszczenia
mikrobiologicznego wody. Pobierano próby ciepłej wody użytkowej w obiektach
użyteczności publicznej w kierunku badania
Stan
sanitarno-techniczny
i
na obecność bakterii Legionella sp.
sanitarno-porządkowy
nadzorowanych
obiektów
użyteczności publicznej i basenów kąpielowych utrzymuje się na stałym, dobrym
poziomie.
Nadzór sanitarny prowadzony nad warunkami pracy ma na celu wzmocnienie
ochrony zdrowia pracowników przez negatywnym oddziaływaniem szkodliwych
i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy, w tym przede wszystkim
zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.
Stan sanitarno-techniczny placówek nauczania i wychowania na terenie powiatu
polkowickiego jest zadawalający. Utrzymanie standardów w zakresie higieny procesu
nauczania i środowiska szkolnego, w tym dostosowania mebli szkolnych do wzrostu
uczniów oraz warunków do pozostawiania przyborów szkolnych jest zgodne
z wymaganiami MEN. Placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały
zorganizowane prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń.
Ważnym elementem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest promocja
zdrowia i oświata zdrowotna. W 2014 roku realizowano programy edukacyjne
o zasięgu lokalnym. Programy skierowane były do dzieci i młodzieży szkolnej oraz
ich rodziców, kadry pedagogicznej, pracowników zakładów pracy, społeczności
lokalnej.
Działaniami
oświatowo-
zdrowotnymi
w
różnych
Strona
formach
58/59
objęto
mieszkańców powiatu. Kontynuowano współpracę z samorządami, placówkami
oświatowo-wychowawczymi, mediami i innymi instytucjami.
Podobnie jak w latach ubiegłych główną przyczyną wniesionych przez
mieszkańców powiatu zgłoszeń interwencyjnych były zaniedbania z zakresu higieny
żywności, żywienia, a związane były ze złym stanem sanitarno – higienicznym
niektórych obiektów oraz ze złą jakością zdrowotną żywności.
W zakresie higieny środowiska były to złe warunki bytowe lokatorów lokali
socjalnych, niewłaściwa gospodarka nieczystościami stałymi.
Stan sanitarny powiatu polkowickiego w roku 2014 oceniamy jako dobry
i stabilny, bez tendencji do pogorszenia w stosunku do lat ubiegłych.
Strona
59/59
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards