REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY „13 Muz”

advertisement
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU KULTURY „13 Muz”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dom Kultury „13 Muz”, zwany w dalszej części Regulaminu „13 Muz”, działa na podstawie
statutu
nadanego
uchwałą Rady Miasta Szczecin (Uchwała nr XLIX/936/06 z dnia 9
stycznia 2006 r., Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 31, poz. 554 ze zmianami) oraz przepisów ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
2. „13 Muz” jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto
Szczecin pod numerem RIK 2/97.
3. „13 Muz” w Szczecinie posiada osobowość prawną.
4. Podstawą opracowania i przyjęcia regulaminu organizacyjnego jest art. 13 ust.3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2012 r., poz. 406).
5. Regulamin organizacyjny jest podstawowym aktem normującym wewnętrzną organizację
„13 Muz”.
Rozdział II
CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI
1.
„13 Muz” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka
samorządu terytorialnego Gmina Miasto Szczecin.
2. Siedzibą „13 Muz” jest miasto Szczecin.
3. Celem działalności statutowej „13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie
potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie,
organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego
działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.
4. Do zakresu statutowej działalności „13 Muz” należy:
a) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych
1
i kulturalnych,
b) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form
edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
c) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
d) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych,
e) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami
indywidualnymi,
f) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
g) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
5.
„13 Muz” może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z zapisami Statutu.
Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
1.
„13 Muz” kieruje Dyrektor, który organizuje działalność „13 Muz” i reprezentuje go
na zewnątrz. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca dyrektora,
lub
wskazany
w
zarządzeniu
kierownik
ds.
programu
zgodnie
z
udzielonym
pełnomocnictwem.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta, w trybie przewidzianym ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy realizacja celów i zadań „13 Muz” poprzez:
a) dobór i właściwe wykorzystanie kadr – decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje
Dyrektor; w uzasadnionych przypadkach zatrudnienie pracowników „13 Muz” może
odbywać się w drodze ogłoszenia konkursu na dane stanowisko,
b) ustalanie planów merytorycznych i finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
c) gospodarowanie majątkiem i finansami,
d) zakresy działania, kompetencje i odpowiedzialność wszystkich pracowników „13 Muz”
określone są w zakresach obowiązków dla danego stanowiska pracy. Zakresy
obowiązków są opracowane przez bezpośredniego zwierzchnika i po zatwierdzeniu przez
Dyrektora „13 Muz” są wręczane pracownikowi z chwilą zatrudnienia na danym
stanowisku. Wszelkie zmiany dotyczące stanowiska i zakresu działania pracownika
wymagają zmiany zakresu obowiązków,
e) przekazanie i objęcie stanowiska związanego z odpowiedzialnością materialną odbywa się
2
protokolarnie. Protokół ten akceptuje Dyrektor i Główny Księgowy „13 Muz”.
4. Do obowiązków dyrektora „13 Muz” należy w szczególności:
a) programowanie i planowanie działalności,
b) ustalanie i nadzorowanie zadań dla podporządkowanych pracowników,
c) organizowanie i powierzanie zastępstwa w miejsca czasowo nieobecnych podporządkowanych
pracowników, mające na celu pełne i terminowe wykonanie zadań,
d) nadzorowanie przestrzegania przepisów w sprawach dotyczących powierzonego zakresu
działania,
e) kontrolowanie zgodności faktycznie wykonywanej pracy z zadaniami określonymi w karcie
stanowiska pracy podporządkowanych pracowników,
f) sprawowanie nadzoru i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
g) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wyposażenia
w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej i środki czystości.
5. Do obowiązków każdego pracownika należy w szczególności:
a) realizacja misji „13 Muz”,
b) bieżące informowanie bezpośredniego zwierzchnika o przeszkodach w wykonywaniu
przydzielonych zadań oraz wnioskowanie w sprawie usunięcia tych przeszkód,
c) żądanie od bezpośredniego zwierzchnika pisemnego powierzenia zakresu działania oraz
udzielenia wskazówek o sposobie realizacji zadań,
d) przedkładanie wniosków i żądanie przyjęcia wyjaśnień w sprawach, za które ponosi
odpowiedzialność, przed zapadnięciem odpowiedniej decyzji,
e) współpracowanie z pozostałymi pracownikami „13 Muz”,
6. Szczegółowe obowiązki pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy
określają zakresy czynności tych pracowników.
7. Organizację załatwiania spraw, tryb i zasady obiegu pism i dokumentów, zasady
wynagradzania i premiowania, zasady kontroli, zabezpieczenie majątku oraz warunki bhp
i p.poż. regulują odrębne instrukcje i regulaminy.
3
Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
1. W skład struktury organizacyjnej „13 Muz” wchodzą następujące stanowiska pracy:
a) dyrektor
b) zastępca dyrektora
c) kierownik ds. programu
d) główny księgowy
e) główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych
f) specjalista ds. administracyjno-księgowych
g) specjalista ds. galerii
h) specjalista ds. organizacji imprez
i) specjalista ds. public relations
j) pracownik gospodarczy
2. Schemat graficzny struktury organizacyjnej stanowi załącznik do regulaminu.
3. Dyrektor tworzy, znosi i przekształca poszczególne stanowiska pracy uwzględniając
zatwierdzony plan etatów.
4
Rozdział V
STANOWISKA PRACY – ZAKRES DZIAŁAŃ I KOMPETENCJI
1. Zastępca dyrektora
Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi ”13 Muz”. Podlegają mu pracownicy
działalności kulturalno - społecznej. Do zadań zastępcy dyrektora należy:
a) reprezentowanie dyrektora w sprawach programowych,
b) sprawowanie nadzoru nad dokumentacją programową prowadzoną w „13 Muz”,
c) koordynowanie i stwarzanie warunków do rozwoju Galerii „13 Muz”,
d) zarządzanie projektem: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE,
e) dbałość o wizerunek „13 Muz” (PR, promocja).
2. Kierownik ds. programu
Jest podporządkowany zastępcy dyrektora „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy merytoryczni.
Do zadań kierownika ds. programu należy:
a) sporządzanie planu imprez,
b) kontakt z wykonawcami,
c) nadzór nad właściwym przygotowaniem umów,
d) dbałość o właściwą realizację ww. punktów,
e) dbałość o właściwą realizację imprez odbywających się w ,,13 Muz’’.
3. Główny księgowy
Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy
finansowo - administracyjni. Głównemu księgowemu dyrektor powierza odpowiedzialność
w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami
pieniężnymi, oraz dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych.
Główny księgowy w szczególności:
a) kontroluje wykonanie planu finansowego,
b) sporządza plany finansowe i sprawozdania wykonania budżetu „13 Muz”,
c) prowadzi dokumentację bankową i kasową,
5
d) przeprowadza operacje bankowe i kasowe,
e) prowadzi ewidencję majątku „13 Muz”.
4. Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych
Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy
gospodarczy. Do zadań na tym stanowisku należy:
a) prowadzenie i administracja akt osobowych pracowników „13 Muz”
b) rozliczanie wynagrodzeń,
c) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
d) prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora „13 Muz”
e) sporządzanie i rozliczanie delegacji służbowych pracowników „13 Muz” prowadzenie rejestru
umów,
f) prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych o wartości poniżej 3.500 zł,
g) prowadzenie kasy „13 Muz”, bieżące przekazywanie raportów kasowych do księgowania,
5. Specjalista ds. administracyjno-księgowych
Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu „13 Muz”. Do zadań specjalisty
ds. administracyjno-księgowych należy:
a) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy
b) strukturalnych,
c) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań „13 Muz” kwalifikujących się
do finansowania ze środków zewnętrznych ,
d) opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym z Unii Europejskiej,
e) opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu
pozyskania środków finansowych na realizację zadań „13 Muz” funduszy
Unii Europejskiej,
f) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania,
g) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi „13 Muz” w zakresie pozyskiwania
funduszy krajowych i unijnych,
6
h) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
6. Specjalista ds. galerii
Jest podporządkowany Zastępcy Dyrektora „13 Muz”. Do zadań specjalisty ds. galerii należy:
a) koordynacja Galerii Talentów z działalnością „13 Muz”,
b) dozór nad sprzętem multimedialnym na potrzeby Galerii,
c) pozyskiwanie pism o sztuce i wydawnictwa do czytelni sztuki i kawiarenki,
d) koordynacja magazynu dla Galerii,
7. Specjalista ds. organizacji imprez
Jest podporządkowany Kierownikowi ds. programu. Do zadań specjalisty ds. organizacji imprez
należy:
a) sporządzanie planu imprez,
b) prowadzenie wykazu imprez,
8. Specjalista ds. public relations (PR)
Jest podporządkowany Kierownikowi ds. programu. Do zadań specjalisty ds. public relations
należy:
a) bieżące przekazywanie informacji o imprezach do serwisów informatycznych, dzienników,
mediów lokalnych,
b) nawiązywanie kontaktów z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi, zagranicznymi,
c) przygotowywanie materiałów prasowych,
9. Pracownik gospodarczy
Jest podporządkowany głównemu specjaliście ds. administracyjno-kadrowych. Do zadań
pracownika gospodarczego należy utrzymanie czystości i estetyki wszystkich pomieszczeń oraz
terenu przyległego do budynku „13 Muz”.
7
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do interpretacji regulaminu uprawniony jest Dyrektor.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego
ustalenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……….r.
8
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards