Rozp. w spr PRG i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych

advertisement
Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie państwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju
Departament Informacji
o Nieruchomościach
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Regulacje ustawowe (1)
Regulacje ustawowe dotyczące państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju (PRG):
dla obszaru całego kraju zakłada i prowadzi się
w systemie teleinformatycznym bazę danych PRG art. 4 ust. 1a pkt 4;
do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
należy prowadzenie PRG - art. 7 ust. 1 pkt 6;
Regulacje ustawowe (2)
Główny Geodeta Kraju zakłada i prowadzi, we
współpracy z właściwymi organami administracji
publicznej, bazę danych i na podstawie tej bazy
prowadzi PRG zintegrowany z ewidencją gruntów
i budynków (EGiB) oraz ewidencją miejscowości,
ulic i adresów (EMUiA) - art. 7a pkt 6;
marszałek województwa współdziała z Głównym
Geodetą Kraju w prowadzeniu PRG w części
dotyczącej obszaru województwa - art. 7c pkt 6;
delegacja ustawowa - art. 19 ust. 1a.
Przepisy ogólne (1)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju określa:
zakres informacji gromadzonych w bazie danych;
organizację, tryb i standardy techniczne
tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji
PRG, w tym:
tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju
przez inne organy administracji publicznej
informacji i zbiorów danych niezbędnych do
tworzenia i aktualizacji PRG,
tryb udostępniania danych.
Zakres informacji (1)
W bazie danych PRG gromadzi się informacje
dotyczące:
1)przebiegu:
granic państwa,
granic zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa,
granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów
ewidencyjnych,
granic rejonów statystycznych i obwodów
spisowych,
Zakres informacji (2)
granic podziału kraju ze względu na obszary
działania: służb podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych (Policji,
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służby
cywilnej),
granic podziału kraju ze względu na
właściwość miejscową: sądów powszechnych,
wojewódzkich sądów administracyjnych,
granic podziału kraju ze względu na
właściwość miejscową prokuratur:
apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,
Zakres informacji (3)
granic podziału kraju ze względu na właściwość
miejscową organów i jednostek
organizacyjnych administracji specjalnej:
• archiwów państwowych;
• urzędów skarbowych,
• izb skarbowych,
• nadleśnictw,
• regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
• regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
• urzędów morskich,
Zakres informacji (4)
granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i
technicznego,
granic portów i przystani morskich,
granic red,
morskiej linii brzegowej,
linii podstawowej morza terytorialnego RP,
granicy morza terytorialnego RP,
granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,
granic morskich wód wewnętrznych,
Zakres informacji (6)
2) pól powierzchni:
terytorium RP,
jednostek zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa,
jednostek ewidencyjnych oraz obrębów
ewidencyjnych,
obszarów morskich RP:
• morskich wód wewnętrznych;
• morza terytorialnego,
• wyłącznej strefy ekonomicznej;
Zakres informacji (7)
3) adresów i ich lokalizacji przestrzennej,
4) nazw i siedzib podmiotów, których właściwość
miejscową lub obszary działania określają
informacje,
5) oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów
oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych,
wynikających z odrębnych przepisów prawa oraz
ustalonych przez właściwe organy administracji
publicznej.
Dane przestrzenne przechowuje się w układzie 2000
oraz w geodezyjnym układzie odniesienia.
Tworzenie PRG (1)
PRG tworzy się z wykorzystaniem informacji i
zbiorów danych:
państwowego zasobu gik;
określających przebieg granicy państwa,
przekazywanych przez Straż Graniczną;
EMUiA;
TERYT;
udostępnionych przez właściwe organy
administracji publicznej;
zawartych w umowach międzynarodowych oraz
przepisach prawa.
Tworzenie PRG (2)
Utworzenie PRG obejmuje kolejno następujące
działania:
utworzenie systemu teleinformatycznego PRG;
zgromadzenie informacji i zbiorów danych oraz
ich weryfikacja oraz konwersja do układów;
utworzenie inicjalnej bazy danych,
przedłożenie właściwym organom administracji
publicznej treści inicjalnej bazy danych PRG
w celu jej weryfikacji,
Tworzenie PRG (3)
rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych
przez właściwe organy administracji publicznej do
przedłożonej treści inicjalnej bazy danych PRG
oraz powiadomienie tych organów o sposobie
rozpatrzenia zgłoszonych uwag;
wdrożenie procedur dot. funkcjonowania PRG;
utworzenie bazy danych PRG, uruchomienie
systemu teleinformatycznego PRG
i powiadomienie o tym właściwych organów
administracji publicznej.
Weryfikacja inicjalnej bazy danych PRG
Weryfikacja dotyczy podziałów terytorialnych
kraju związanych z właściwością miejscową lub
obszarem działania organów administracji,
Przedłożenie treści inicjalnej bazy danych PRG do
weryfikacji odbywa się za pomocą interfejsu.
Uwagi oraz propozycje zmian dotyczące inicjalnej
bazy danych PRG właściwe organy administracji
publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju
w terminie 30 dni od dnia przedłożenia.
Weryfikacja inicjalnej bazy danych PRG
Główny Geodeta Kraju rozpatruje uwagi oraz
propozycje zmian w terminie 3 miesięcy od dnia
ich zgłoszenia.
O terminie i miejscu rozpatrzenia uwag oraz
propozycji zmian Główny Geodeta Kraju
zawiadamia właściwych marszałków województw
i zgłaszających te uwagi oraz propozycje zmian,
nie później niż 14 dni przed wyznaczonym
terminem, i zaprasza ich do udziału w tych
czynnościach.
Aktualizacja PRG (1)
Aktualizacji PRG dokonuje się w zakresie:
granic państwa - na podstawie:
• umów międzynarodowych i związanej z tymi
umowami dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej,
• dokumentacji przekazanej Głównemu
Geodecie Kraju przez właściwe organy
administracji morskiej;
trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa na podstawie przepisów prawa
wprowadzających zmiany w tym podziale,
danych EGiB i TERYT;
Aktualizacja PRG (2)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów
ewidencyjnych - na podstawie danych EGiB
przekazanych przez starostów do centralnego
repozytorium ZSIN,
granic jednostek podziałów terytorialnych - na
podstawie danych przekazywanych przez
właściwe organy administracji publicznej przy
pomocy interfejsu;
adresów i ich lokalizacji przestrzennej - na
podstawie danych EMUiA przy pomocy interfejsu,
Aktualizacja PRG (3)
Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności
materialno-technicznych:
w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego kraju
określonego w akcie prawnym wprowadzającym tę
zmianę;
w terminie 30 dni od przekazania poprawnych
informacji i danych przez właściwe organy
administracji publicznej;
na bieżąco w powiązaniu ze zmianami
dokonywanymi w centralnym repozytorium ZSIN
oraz EMUiA.
Niezgodność danych
W przypadku, gdy dane EGiB, dotyczące wspólnej
granicy dla sąsiednich jednostek ewidencyjnych lub
obrębów ewidencyjnych, nie są ze sobą zgodne, w
bazie danych PRG, do czasu wyeliminowania tych
niezgodności, ujawnia się dane, które w ocenie
Głównego Geodety Kraju cechują się najwyższym
poziomem wiarygodności oraz wyróżnia się te dane
dodatkową informacją.
Weryfikacja PRG
Dane PRG, nie rzadziej niż co 10 lat, podlegają
okresowej weryfikacji mającej na celu zbadanie
ich zgodności z treścią przepisów prawa i innych
aktów określających przebieg granic jednostek
podziałów terytorialnych kraju, a także z danymi
EGiB, TERYT oraz EMUiA.
Terytorialny i merytoryczny zakres okresowej
weryfikacji danych PRG, harmonogram jej
przeprowadzenia, a także wyszczególnienie zadań,
określają 3 letnie plany sporządzane przez
Głównego Geodetę Kraju w uzgodnieniu z
marszałkami województw, począwszy od 2013 r.
Udostępnianie PRG (1)
przy pomocy usług sieciowych lub na
informatycznych nośnikach danych;
na wniosek zainteresowanego - w formie
dokumentów elektronicznych lub wydruków
komputerowych,
w szczególności w postaci:
• plików GML,
• wykazów współrzędnych punktów granicznych,
• wykazów pól powierzchni,
• opracowań kartograficznych,
• wykazów adresów.
Udostępnianie PRG (2)
Udostępnianiu podlegają dane obrazujące aktualny
stan PRG oraz stan na dowolny dzień po jego
utworzeniu.
Udostępniane dane PRG mogą cechować się różną
szczegółowością dostosowaną do potrzeb
zamawiającego.
Organy administracji współpracujące z GGK
w zakresie zakładania i prowadzenia PRG mają
zapewniony dostęp do danych
Przepisy przejściowe
Do czasu wdrożenia dla obszaru właściwości
miejscowej starosty funkcjonalności ZSIN, starosta
przekazuje GGK dane określające przebieg granic
jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych,
dla których ustalone zostały nowe punkty graniczne
lub zmienione zostały współrzędne określające
położenie dotychczasowych punktów granicznych,
w postaci dokumentów elektronicznych, zapisanych
w formacie, określonym przepisami wydanymi na
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, lub w postaci
plików GML, których pierwotną postać udostępni
staroście GGK na podstawie danych PRG.
Dziękuję za uwagę
Download