plik 147706 - gminna biblioteka publiczna w teresinie

advertisement
Teresin, 18.05.2016
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie
Al. XX-lecia 32,96-515Teresin
tel. 46 861-33-60
[email protected]
www.gbpteresin.org.pl
ZARZĄDZENIE DYREKTORA BIBLIOTEKI
NR 2/2016
W sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej –WPAw
Gminnej Bibliotece Publicznej
Na podstawie postanowień art. 943 KP zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie oraz filii bibliotecznej wprowadza się politykę
antymobbingową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Oświadczenia pracowników o przyjęciu do wiadomości Wewnętrznej Polityki
Antymobbingowej należy przechowywać w ich aktach osobowych. Wzór oświadczenia
określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od zapoznania pracowników z jego
treścią.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2016
Dyrektora GBP w Teresinie z dnia 18.05.2016 r.
WEWNETRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Celem ustalenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Gminnej Bibliotece Publicznej
jest przeciwdziałanie zjawisku mobbingu.
§2
Ilekroć w Wewnętrznej Polityce Antymobbigowej jest mowa o:
1) Wewnętrznej Polityce Antymobbigowej, zwanej dalej „WPA”, rozumie się przez to
zasady przeciwdziałania mobbingowi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie
wraz z filią ;
2) Mobbingu – rozumie się przez to w szczególności działania lub zachowania
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące lub
mogące wywołać u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespołu współpracowników lub strach pracownika;
3) Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej „Komisją” – rozumie się przez to zespół
powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing;
4) Pracodawcy – rozumie się przez to Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filią
reprezentowaną przez Dyrektora;
5) Pracowniku – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Gminną
Biblioteką Publiczną
Rozdział II
Cel Polityki Antymobbigowej
§3
1. Priorytetowym celem wprowadzenia WPA jest wspieranie działań sprzyjających
budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Pracodawca zobowiązany jest podejmować wszelkie dozwolone przepisami prawa
działania, w tym działania opisane w WPA, celem zapobiegania mobbingowi
w miejscu pracy lub w związku z wykonywaną pracą przez pracowników Biblioteki.
3. Pracodawca nie akceptuje mobbingu ani żadnych innych form przemocy psychicznej.
4. Pracodawca prowadzi aktywną działalność przeciwko mobbingowi w miejscu pracy
i w związku z pracą poprzez tworzenie materiałów informacyjnych oraz
przeprowadzanie szkoleń z zakresu problematyki mobbingu oraz przeciwdziałania
temu zjawisku.
5. Pracodawca zobowiązuje pracowników do niepodejmowania działań, które nosiłyby
znamiona mobbingu oraz do przeciwdziałania stosowaniu mobbingu przez inne
osoby.
6. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu może być
uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Rozdział III
Procedury antymobbingowe
§4
1. Każdemu pracownikowi, który uważa, że został poddany mobbingowi przysługuje
prawo złożenia skargi do pracodawcy.
2. Skarga powinna być: sporządzona na piśmie, opatrzona datą, podpisana przez
pracownika.
3. W skardze pracownik powinien: określić jakie działania czy zachowania przełożonych
lub współpracowników są mobbingiem, wskazać imię i nazwisko osoby lub osób,
które jego zdaniem są sprawcami mobbingu, podać uzasadnienie i przytoczyć
dowody, że przedstawione przez pracownika działania lub zachowania rzeczywiście
mają/miały miejsce
§5
1. Pracodawca po otrzymaniu prawidłowo sporządzonej i złożonej skargi przez
pracownika, w ciągu 7 dni roboczych powołuje komisję antymobbingową,
2. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel pracowników
oraz osoba wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników.
3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
4. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego
sprawcy(ów) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego, komisja
podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej
skargi.
5. Członkowie komisji antymobbingowych w swoich uprawnieniach mogą:


wyjaśniać, omawiać sytuacje z osobami będącymi w konflikcie
rekomendować konkretne rozwiązania konfliktu na podstawie zdobytej wiedzy
a przede wszystkim przyglądać się sytuacji w organizacji i zgłaszać do
przełożonych wszelkie formy nadużyć i zachowań nieetycznych, aby mobbing
nie mógł się rozwinąć.
6. Członkowie komisji antymobbingowych w swoich uprawnieniach nie mogą

orzekać czy był mobbing w organizacji czy też nie

nazywać kogoś mobberem lub ofiarą mobbingu, ponieważ dopóki nie zapadnie
wyrok sądu takie określenia są bardzo stygmatyzujące i mogą stanowić bazę do
oskarżenia o bezpodstawne posądzenie o mobbing. Zamiast określeń osoba
podejrzana o mobbing, osoba mobbingująca używać osoba będąca
w konflikcie, ofiara mobbingu, używać osoba pokrzywdzona.
7. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie
komisji i strony postępowania.
8. Postępowanie przed komisją ma charakter poufny, a fakty ustalone w trakcie tego
postępowania nie mogą być ujawnione publicznie.
§6
W razie uznania skargi za zasadną pracodawca podejmuje działania zmierzające do
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziała ich powtarzaniu.
Rozdział IV
Poufność
§7
1. Wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach procedur antymobbingowych
zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w ich
toku.
2. Członkowie Komisji nie mogą kopiować i
rozpowszechniać dokumentów
dotyczących rozpatrywanego przypadku mobbingu.
3. Dane zawarte w materiałach i dokumentach Komisji podlegają ochronie przewidzianej
dla ochrony danych osobowych.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§8
1. Pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Wewnętrzną
Polityką Antymmobingową w Gminnej Bibliotece Publicznej. Oświadczenie to
przechowuje się w aktach osobowych.
2. Dział Spraw Pracowniczych każdorazowo przy zatrudnianiu nowych pracowników
zapoznaje ich z regulacjami dotyczącymi mobbingu poprzez odebranie pisemnego
oświadczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych WPA do postępowania przed komisją stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia
podania jej do wiadomości pracowników.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2016
Dyrektora GBP w Teresinie z dnia 18.05.2016 r.
OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie
………………………………………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)
……………………………………………………………………..
(stanowisko służbowe)
…………………………………………………………………….
(jednostka organizacyjna)
Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Wewnętrzną Polityką
Antymobbingową w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie i zobowiązuje się do jej
przestrzegania.
Teresin, dnia…………………….
…………………………………………………
(podpis pracownika)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards