mobbing w miejscu pracy

advertisement
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
MOBBING W MIEJSCU PRACY
Czyli jak przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w organizacji
TERMIN od:
TERMIN do:
CZAS TRWANIA:2 dni
MIEJSCE:
CENA:
Mobbing jest systematycznym stygmatyzowaniem pewnych pracowników i stosowaniem wobec nich
represji w postaci nękania psychicznego. Koszty mobbingu ponosi nie tylko osoba prześladowana, ale
także cała organizacja. Jednakże poczucie bycia prześladowanym jest subiektywne i mobbing bywa
trudny do odróżnienia od zwykłych konfliktów. Jak rozpoznawać mobbing, jak na niego reagować i jak mu
przeciwdziałać – te umiejętności stają się coraz istotniejsze w katalogu kompetencji współczesnych
menedżerów.
Dla kogo
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli, menedżerów oraz pracowników
działów HR oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem przyjaznego miejsca pracy.
Program szkolenia
WPROWADZENIE W TEMATYKĘ MOBBINGU
istota, pojęcie i zakres mobbingu
społeczno – ekonomiczne uwarunkowania mobbingu
MOBBING W MIEJSCU PRACY
Mobbing w miejscu pracy | 1
organizacyjne uwarunkowania mobbingu
modele mentalne pracowników a mobbing
psychiczne i osobowościowe uwarunkowania mobbingu
problem odróżniania fałszywych od prawdziwych ofiar mobbingu
metody mobbingowe i manipulacja w mobbingu
mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie
DIAGNOZOWANIE KONFLIKTÓW ZWYKŁYCH I MOBBINGOWYCH
uwarunkowania konfliktów zwykłych oraz mobbingowych
metody odróżniania konfliktów zwykłych od mobbingowych
główne zasady zarządzania konfliktem a reagowanie na mobbing
KOMUNIKACJA W MOBBINGU
komunikacja werbalna w interakcji z mobberem
komunikacja niewerbalna w interakcji z mobberem
METODY REAGOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
metody diagnozowania sytuacji mobbingowych
psychologiczne metody przeciwdziałania mobbingowi
prawna ochrona przed mobbingiem
ZARZĄDZANIE PERSONELEM BEZ MOBBINGU – RÓŻNICE MIĘDZY MOBBOWANIEM A
DYSCYPLINOWANIEM PRACOWNIKÓW
lider/ka zorientowany/a na organizację odpowiedzialną społecznie
zarządzanie różnorodnością
Mobbing w miejscu pracy | 2
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI NA GRUNCIE ORGANIZACJI
główne zasady i instrumenty organizacyjne w kształtowaniu polityki antymobbingowej w
organizacji
CASE STUDY – DOBRE PRAKTYKI ANTY-MOBBINGOWE
Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy powinni:
posiadać umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
umieć odróżniać sytuację mobbingową od sytuacji o charakterze zwykłego konfliktu personalnego
znać metody i działania mobberów w miejscu pracy
umieć stosować metody i techniki reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne,
organizacyjne)
znać zasady opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i
strategie antymobbingowe)
Metody szkolenia
Zajęcia prowadzone są metodą aktywnego uczestnictwa (partycypacyjną), w formie warsztatów
składających się z część teoretycznej uzupełnionej praktycznym zastosowaniem omawianych technik
i narzędzi. Ćwiczenia i case studies mogą być dostosowane do sytuacji firmy i specyfiki pracy
uczestników szkolenia.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzieli:
Mobbing w miejscu pracy | 3
JOLANTA JAGŁOWSKA
Dyrektor ds. Szkoleń
+48 58 558 58 58 w. 399, +48 602 213 590
[email protected]
Link do strony: https://gfkm.pl/szkolenia_zamkniete/szkolenia-zamkniete-kategorie/zarzadzanie-organizacja/mobbing-miejscu-pracy/
Mobbing w miejscu pracy | 4
Download