SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

advertisement
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Bogedaina 14
Załacznik Nr 5 do SIWZ
Nr sprawy S.G. 3501-20/11
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego
na życie pracowników Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz ich współmałżonków
i pełnoletnich dzieci.
2. Ubezpieczenie obejmować będzie pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, a dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej
obejmującej życie pracowników Sądu Rejonowego w Pszczynie, ich współmałżonków oraz
pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za
ubezpieczenie.
II. Termin realizacji zamówienia.
Okres wykonania zamówienia: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.
III. Informacje o Zamawiającym.
1. Struktura pracowników Sądu Rejonowego w Pszczynie (stan na dzień 18.05.11 r.)
Przedział wiekowy
Liczba kobiet
Liczba mężczyzn
poniżej 24 lat
2
0
24 - 29 lat
22
1
30 - 34 lat
16
8
35 - 39 lat
10
0
40 - 44 lat
16
4
45 - 49 lat
11
0
50 - 54 lat
10
0
55 - 59 lat
3
2
60 - 64 lat
1
1
powyżej 65 lat
0
1
Razem
91
17
Razem ogółem
108
2. Przewidywana liczba osób, które przystąpią do ubezpieczenia - 100 osób. Liczba ta została
ustalona na podstawie obecnie zawartych umów ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że
nie ma wpływu na liczbę pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia. Przystąpienie
do ubezpieczenia przez inną niż wykazana powyżej liczba pracowników, będzie
zobowiązywało Wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach
Strona 1 z 7
przedstawionych w ofercie i nie będzie mogło być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia ze
strony Wykonawcy.
IV. Warunki ubezpieczenia:
1. Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego
2.
3.
4.
5.
6.
na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania oraz ich małżonkowie i pełnoletnie
dzieci.
Zamawiający nie gwarantuje, że przewidywane osoby przystąpią do grupowego ubezpieczenia
na życie.
Karencja:
1) Wykonawca nie będzie stosował karencji:
a) do 3 miesięcy od daty początku ochrony ubezpieczeniowej określonej w
umowie ubezpieczenia (01.08.2011 r.) dla pracowników, ich współmałżonków
i pełnoletnich dzieci,
b) do 3 miesięcy od daty powstania stosunku pracy pomiędzy Zamawiającym
a Ubezpieczonym, jeżeli stosunek pracy powstał po dniu rozpoczynającym
ochronę ubezpieczeniową (01.08.2011 r.).
Indywidualna kontynuacja:
1) Umowa musi gwarantować ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia po ustaniu stosunku prawnego łączącego Zamawiającego
z ubezpieczonym oraz w okresie korzystania przez pracownika z urlopu
wychowawczego lub urlopu bezpłatnego. Gwarancja dotyczy zakresu, warunków
ubezpieczenia oraz wysokości miesięcznej składki.
2) Minimalny, gwarantowany zakres ubezpieczenia w przypadku indywidualnej
kontynuacji musi obejmować:
a) śmierć ubezpieczonego,
b) śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
c) trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
d) śmierć współmałżonka,
e) śmierć rodziców Ubezpieczonego,
f) śmierć teściów Ubezpieczonego,
g) poważne zachorowanie,
h) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu.
3) Warunki indywidualnej kontynuacji zostaną przez Wykonawcę dołączone do oferty
(zakres, wysokość świadczeń, składka).
Składka:
1) Miesięczna składka na jednego ubezpieczonego nie może przekroczyć kwoty:
a) 55 zł dla Wariantu I,
b) 55 zł dla Wariantu II.
2) Miesięczna cena za ubezpieczenie będzie:
a) iloczynem aktualnej liczby ubezpieczonych i oferowanej miesięcznej składki
za jednego ubezpieczonego (niezmienna przez cały okres realizacji
zamówienia),
b) płatna miesięcznie,
c) przekazywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 10
dnia miesiąca, za który jest należna.
3) Zaproponowana składka (cena) winna zawierać wszelkie opłaty, prowizje,
wynagrodzenie podwykonawców i innych osób, a także wszelkie inne składniki
wpływające na cenę.
4) składka za jednego ubezpieczonego dla Wariantu I oraz dla Wariantu II winna być
jednakowa.
Zamawiający podczas czynności przygotowywania i przeprowadzania postępowania
o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz podczas zawierania i obsługi ubezpieczeń
korzystać będzie z usług firmy brokerskiej: Carbo Asecura S.A. z siedzibą w Tychach przy ul.
Targiela 14.
Strona 2 z 7
7. Firma brokerska wynagradzana będzie prowizyjnie przez Wykonawcę według stawek
ustalonych przez Brokera z Wykonawcą.
8. Zamawiający wymaga zapewnienia punktu obsługi likwidacji szkód w miejscu siedziby
Zamawiającego tj. w Pszczynie
9. Zamawiający wymaga zapewnienia likwidacji szkody zgłoszonej poprzez przesłanie
formularza likwidacji szkód pocztą pod adres wskazany przez Wykonawcę lub osobiste
dostarczenie kompletnej dokumentacji przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego
do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.
10. Wykonawca zapewni likwidację szkody maksymalnie w ciągu 30 dni od terminu jej
zgłoszenia, a wypłata świadczenia nastąpi w formie gotówki, przekazem pocztowym lub
przelewem na wskazane przez ubezpieczonego konto bankowe maksymalnie w ciągu pięciu
dni od podjęcia decyzji o zasadności roszczenia (tj. podjęcia decyzji o przyjęciu
odpowiedzialności za zgłoszoną przez ubezpieczonego szkodę).
11. Zamawiający wymaga aby orzekanie komisji lekarskiej/badanie lekarskie o stopniu
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego odbywało się w miejscu siedziby Zamawiającego tj.
Pszczyna, lub w miejscowości zamieszkania ubezpieczonego, bądź też alternatywnie jeżeli
takie rozwiązanie przewiduje Wykonawca ustalenie uszczerbku na zdrowiu zostanie
przeprowadzone na podstawie zaocznej oceny dokumentacji medycznej.
12. Wykonawca akceptuje, iż osoby przystępujące do ubezpieczenia są zwolnione z wypełniania
jakichkolwiek ankiet lub kwestionariuszy medycznych.
13. W stosunku do pracowników a także współmałżonków i pełnoletnich dzieci zgłaszanych do
ubezpieczenia nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka. Wykonawca nie będzie
wymagał przedstawienia informacji na temat stanu zdrowia ubezpieczonych.
14. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie obsługa grupowego ubezpieczenia na życie,
a w szczególności:
1) założenie bazy wszystkich danych (w wymaganym zakresie danych) osób
przystępujących do ubezpieczenia na podstawie złożonych przez nich deklaracji,
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego,
2) przekazywanie dokumentów i wszelkiej korespondencji związanej z ubezpieczeniem
grupowym,
3) udzielanie pracownikom wszelkich informacji związanych z ubezpieczeniem
grupowym,
4) przeprowadzenie szkolenia z zakresu elektronicznej, internetowej obsługi
ubezpieczenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego, o ile Wykonawca
przewiduje taką formę obsługi.
5) dysponowanie przez Wykonawcę, przez cały okres obowiązywania umowy jednostką
organizacyjną (Oddział, Filia, Inspektorat) w miejscu siedziby Zamawiającego tj.
Pszczyna. Jednostka musi być czynna minimum 5 dni w tygodniu, a jej pracownicy
będą upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy, a w szczególności do
przyjmowania dokumentacji, zgłoszeń szkód, potwierdzania dokumentów za zgodność
z oryginałem itp. czynności niezbędnych do sprawnej obsługi ubezpieczonych w
zakresie szkodowym.
15. Zamawiający informuje, że może wyrazić zgodę na prowadzenie wyżej wymienionych działań
przez inną osobę/inny podmiot wskazany przez Wykonawcę lub wybrany przez siebie.
16. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ przyjmuje się za obowiązujące zapisy Ogólnych
Warunków oraz Szczególnych Ubezpieczenia Wykonawcy.
17. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi
z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.
66), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
V. Zakres ubezpieczenia:
1. Zakresy ubezpieczenia i wysokości świadczeń przedstawiają Tabele świadczeń dla Wariantu
I oraz Wariantu II (podane wartości są skumulowanymi wysokościami świadczeń
wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, wypłacanymi w przypadku
zajścia danego zdarzenia).
Strona 3 z 7
2. Wysokości świadczeń określone zostały przez Zamawiającego i nie podlegają jakimkolwiek
negocjacjom i zmianom.
3. Wysokość świadczeń będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.
Wariant I
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Wysokość świadczenia
zgon ubezpieczonego (naturalny, w wyniku choroby)
50 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwym wypadku (NW)
100 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku sródmózgowego
100 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
150 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
150 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy podczas wykonywania
200 000 zł
obowiązków służbowych
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)
500 zł
– wypłata świadczenia począwszy od 1% uszczerbku
za każdy 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego - wypłata
500 zł
świadczenia począwszy od 1% uszczerbku
za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)
50 000 zł
Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w wieku do 184 500 zł
tu lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat
zgon współmałżonka ubezpieczonego
12 000 zł
zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW
22 000 zł
zgon dziecka ubezpieczonego ( do 25-go roku życia )
3 000 zł
zgon rodziców i teściów ubezpieczonego
2 000 zł
noworodek martwo urodzony
2 900 zł
urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
1 450 zł
ciężka choroba ubezpieczonego
5 000 zł
operacje chirurgiczne , której poddawany jest ubezpieczony :
·
Operacja I klasy
2 250 zł
·
Operacja II klasy
1 350 zł
·
Operacje III klasy
450 zł
leczenie szpitalne- ( pobyty minimum 4 dniowe ) za każdy dzień pobytu z tytułu :
- nieszczęśliwego wypadku do 14 dni
125 zł
- nieszczęśliwego wypadku (od 15 do 90 dnia)
50 zł
choroby do 14 dni
50 zł
choroby (od 15 do 90 dnia)
50 zł
150 zł
- wypadku komunikacyjnego do 14 dni
- wypadku przy pracy do 14 dni
150 zł
-wypadku komunikacyjnego przy pracy do 14 dni
175 zł
- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT min. 48 godzin
500 zł
- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego do 14 dni
125 zł
- za dzień rekonwalescencji ( o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni) maksymalnie za 30 dni
25 zł
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie
5 000 zł
kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja)
Składka miesięczna:
55 zł
Wariant II
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Wysokość świadczenia
zgon ubezpieczonego (naturalny, w wyniku choroby)
60 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwym wypadku (NW)
120 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku sródmózgowego
120 000 zł
Strona 4 z 7
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
180 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
180 000 zł
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy podczas wykonywania
240 000 zł
obowiązków służbowych
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)
550 zł
- wypłata świadczenia począwszy od 1% uszczerbku
za każdy 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego - wypłata
550 zł
świadczenia począwszy od 1% uszczerbku
za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)
55 000 zł
Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w wieku do 184 800 zł
tu lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat
zgon współmałżonka ubezpieczonego
12 000 zł
zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW
24 000,00 zł
zgon dziecka ubezpieczonego ( do 25-go roku życia )
3 600 zł
zgon rodziców i teściów ubezpieczonego
2 600 zł
ciężka choroba ubezpieczonego
6 000 zł
operacje chirurgiczne , której poddawany jest ubezpieczony :
·
Operacja I klasy
2 500 zł
·
Operacja II klasy
1 500 zł
·
Operacje III klasy
500 zł
leczenie szpitalne- ( pobyty minimum 4 dniowe ) za każdy dzień pobytu z tytułu :
- nieszczęśliwego wypadku do 14 dni
137,50 zł
- nieszczęśliwego wypadku (od 15 do 90 dnia)
55,00 zł
choroby do 14 dni
55,00 zł
choroby (od 15 do 90 dnia)
55,00 zł
165,00 zł
- wypadku komunikacyjnego do 14 dni
- wypadku przy pracy do 14 dni
165,00 zł
-wypadku komunikacyjnego przy pracy do 14 dni
192,50 zł
- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT min. 48 godzin
550,00 zł
- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego do 14 dni
137,50 zł
- za dzień rekonwalescencji ( o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni) maksymalnie za 30 dni
28 zł
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie
6 000 zł
kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja)
Składka miesięczna:
55 zł
4. Definicje zdarzeń.
1) Ubezpieczony – osoba fizyczna, która przystąpiła do ubezpieczenia i:
a) pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczającym (dalej: ubezpieczony
podstawowy),
b) jest
małżonkiem
albo
pełnoletnim
dzieckiem
ubezpieczonego
podstawowego (dalej: ubezpieczony bliski), gdzie stosunek prawny oznacza –
stosunek zatrudnienia, powołania, mianowania, członkostwa, bądź inny
zaakceptowany przez Wykonawcę
2) Nieszczęśliwy wypadek (NW) – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli
ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyna
zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego
odpowiedzialnością Wykonawcy.
3) wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział
jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd", „droga", „uczestnik ruchu"
i „kierowca" rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące
przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
Strona 5 z 7
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w
którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego
pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych
kołach po torach kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt b, nie są wypadki dotyczące
kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowoterenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych
linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na
jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku
powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny
został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek
powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania
zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego
dostęp nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek
załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło
zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a
urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w
miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy."
4) Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które
nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych
czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z
ubezpieczającym stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.
5) Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego
organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub
upośledzenie jego funkcji.
6) Małżonek ubezpieczonego– osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku
małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
7) Ciężka choroba – minimalny zakres: zawał serca, chirurgiczne leczenie naczyń
wieńcowych- bypass, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba
Creutfelda-Jacoba, zakażenie wirusem HIV jako następstwo bezpośredniego wykonania
obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia
wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV
jako powikłanie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium RP, u osoby nie chorującej na
hemofilię, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba
Parkinsona.
8) Pobyt w szpitalu – każdorazowy całodobowy pobyt w szpitalu na terytorium
obejmującym co najmniej państwa Unii Europejskiej, w celu leczenia, trwający dłużej niż
kolejne 3 dni.
9) OIT- Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział
w strukturach szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie
podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku
niewydolności narządów lub układów ustroju.
10) Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni - bezpośrednio po
pobycie w szpitalu- pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital.
11) Operacja - operacja chirurgiczna - zabieg chirurgiczny wykonany w placówce
medycznej na terytorium RP, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności
zabiegowym w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z
medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub
urazu; minimum 500 zabiegów/operacji; podział na minimum trzy klasy, przy czy do
klasy trzeciej nalezą najprostsze operacje; jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy przewidują podział operacji chirurgicznych na większa liczbę klas niż 3,
Strona 6 z 7
świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych przyporządkowanych do klas wyższych nie
mogą być mniejsze, niż świadczenia określone dla klasy pierwszej i świadczenia z tytułu
operacji chirurgicznych przyporządkowanych do klasy z operacjami najprostszymi nie
mogą być mniejsze niż zostało to określone pkt. V ust. 3.
12) Ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu
leczenia zaburzeń rytmu serca
13) Chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą
przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L wg klasyfikacji
ATC podanego drogą pozajelitową
14) Kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i
defibrylacyjną wszczepiane chorym, którzy mają poważne zaburzenia rytmu
pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia
15) Radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania
jonizującego
16) Rozrusznik serca – (stymulator serca, kardiostymulator) urządzenie elektroniczne
służące do pobudzania rytmu serca, wszczepiane do ciała chorego
17) Terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda
leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
18) W odniesieniu do pozostałych pojęć i definicji, Zamawiający dopuszcza stosowanie
zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.
19) W sprawach nieuregulowanych w SIWZ przyjmuje się za obowiązujące zapisy
Ogólnych Warunków oraz Szczególnych Ubezpieczenia Wykonawcy
Strona 7 z 7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards