Regulator centralnego ogrzewania Instrukcja obsługi i - Hel-Wita

advertisement
E8
Regulator centralnego
ogrzewania
Instrukcja obsługi
i instalowania
Przed uruchomieniem urządzenia należy
zastosować się do wskazówek
bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Informacje ogólne
Informacje ogólne
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis
Przepisy dotyczące podłączeń sieciowych
Deklaracja zgodności
Przestrzegać przepisów lokalnego Zakładu Energetycznego oraz
przepisów i zasad wykonywania robót przy instalacjach
elektrycznych.
Zainstalowanie i konserwację regulatora ogrzewania powierzyć
tylko uprawnionemu specjaliście.
E Nieprawidłowe zainstalowanie stwarza zagrożenia dla
zdrowia i życia.
Przy założeniu uwzględnienia przedmiotowych przepisów
dotyczących instalowania oraz instrukcji producenta niniejsze
urządzenie spełnia wymagania istotnych przedmiotowych
wytycznych i norm.
Uwarunkowania gwarancyjne
W przypadku nieprawidlowego zainstalowania, rozruchu,
konserwacji i napraw regulatora wygasają prawa do roszczeń z
tytułu gwarancji w stosunku do producenta.
Ważne punkty tekstu instrukcji
!
Ważne wskazówki są zaznaczane wykrzyknikiem.
E Przy pomocy tego oznaczenia ostrzega się w tekście
niniejszej instrukcji o zagrożeniach.
Instalowanie
Wskazówki dotyczące instalowania oraz uruchamiania, a także
schemat montażowy połączeń znajdują się w części 4 niniejszej
instrukcji.
W instrukcji obsługi opisano wersję regulatora o
maksymalnych opcjach wyposażenia i
funkcjonalności. Tym samym nie wszystkie opisy tu
zawarte muszą być istotne dla wersji regulatora,
posiadanej przez użytkownika.
!
2
Działanie
Urządzenie jest wyposażone w dwustopniową regulację kotła,
układ przygotowania wody użytkowej, układ regulacji dwóch
mieszanych obwodów grzewczych oraz następujące funkcje
dodatkowe:
•
wyjście sterowane czasowo (np. pompa cyrkulacji c.w.u.)
•
wyjście sterowane temperaturowo
To wyjście może posiadać następujące funkcje (pompa
obiegowa, pompa zbiorcza, współpraca z instalacją solarną,
kocioł na paliwo stałe, podwyższenie temperatury na
powrocie).
•
przełączanie pomp obiegowych w zależności od
zapotrzebowania
•
automatyczne przełączanie na czas letni i zimowy
•
automatyczne dostosowanie funkcji do konfiguracji
czujników
Spis treści
Informacje ogólne
Spis treści
Informacje ogólne
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przepisy dotyczące podłączeń sieciowych
Uwarunkowania gwarancyjne
Ważne punkty tekstu instrukcji
Instalowanie
2
2
2
2
2
Opis
Deklaracja zgodności
Działanie
2
2
2
Spis treści
3
Część 1: Obsługa
Obsługa regulatora przy zamkniętej klapce obsługi
Elementy obsługowe
Ç Wybór trybu pracy
Działanie danego trybu pracy
Stan wyświetlacza w trybie normalnej pracy
Zmiana ustawień
Elementy obsługowe
Okna obsługowe
Obszary
Wstęp
WYSWIETLIĆ
Użytkownik
7
7
7
7
8
9
10
10
11
12
12
12
12
Programy grzewcze
Specjalista
Specjalista AP
(tylko w przypadku kotła poprzez eBUS)
Poziomy
URZĄDZENIE
CWU
Obieg grzewczy I / II
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
12
12
12
12
12
12
12
13
Obszar Ogólne
DATA/CZAS / WAKACJE
Poziom SERWIS
Wprowadzanie numeru kodowego
TEST PRZEKAŹNIKÓW
TEST CZUJNIKÓW
NR-SOFTWARE XXX-XX
PR R K AP (tylko z nr kodu)
CZASY PRACY PALNIKA I URUCHOMIENIA
PALNIKA (nie w przypadku kotła poprzez eBUS)
TEST STB XX,X°C
SERWIS (OBSŁUGA KLIENTA)
RESET …
13
13
15
15
15
16
17
17
Obszar Wskazania
URZĄDZENIE
T ZEWN
T ZAD KOTLA
19
19
19
19
17
17
18
18
3
Spis treści
T KOTLA
ST MODUL (tylko przy kotle poprzez złącze eBUS)
Temperatura czujnika wielofunkcyjnego –
temperatura sterująca dodatkowym przekaźnikiem
T BUFOR U
CWU
Obieg grzewczy I / II
T-CWU D (temperatura zasobnika u dołu)
TP ZAD AKT
(aktualna temperatura zadana w pomieszczeniu)
T POMIESZCZ (temperatura w pomieszczeniu)
Obszar Użytkownik
URZĄDZENIE
POLSKI => Język
KONTRAST
WYBÓR WYŚW
PROG GRZ WSK
CWU
1X CWU (1x Ciepła woda użytkowa)
T CWU 1-3 ZAD (Ciepła woda użytkowa Żądana
temperatura)
WARTOSC BOB (praca bez palnika)
CYRK CWU (Cyrkulacja CWU)
OCHR P BAKT (funkcja ochrony przed bakteriami)
Obieg grzewczy I/II
TRYB PRACY
T POM ZAD 1-3
T OBNIZENIA
4
Informacje ogólne
19
19
19
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
T POM WAKAC
GR T GRZ D / GR T GRZ N (dzień / noc)
Wykres przebiegu grzania
ADAP KRZ GRZ (adaptacja krzywej grzania)
WPLYW POM (wpływ czujnika temperatury
pomieszczenia)
DOP WILG P (dostosowanie czujnika temperatury
pomieszczenia)
OPTYM OGRZ (optymalizacja nagrzewania)
MAX CZAS GRZ (Maksymalne wyprzedzenie)
OPTYM OP (optymalizacja obniżania ogrzewania)
ZWOLNIENIE PC
POWROT
Płaszczyzna PROGRAMY - GRZEWCZE
Lista dostępnych programów czasowych
Wybór programu czasowego
Nastawa programów czasowych/programów
ogrzewania
Poziom INSTALATOR
URZĄDZENIE
NR KODU
ADR MAG KOTL (- - - -)
(nie jest dostępne w każdym wariancie)
ADRES MAG 1 / 2 (numer obwodu grzewczego)
WYL MAGISTR
ZASIL EBUS (zasilanie magistrali eBUS)
ZASIL AF (zasilanie czujnika zewnętrznego)
24
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
29
32
32
32
32
32
33
33
33
Spis treści
Informacje ogólne
CZAS-MASTER (parametr dla kilku regulatorów w
systemie)
DYN KOC ZW (dynamiczne dołączanie kotła [K])
DYN KOC ZMN (dynamiczne odłączanie kotła [K])
CZAS DOREG (czas regulacji dla regulatorów I)
MAX T KOTLA (maksymalna temperatura kotła)
MIN T KOTLA (minimalna temperatura kotła)
ODCIAZ ROZR (odciążenie rozruchu)
OGRAN MIN (Minimalne ograniczenie kotła)
HISTEREZA (dynamiczna histereza przełączania)
CZAS HIST (Czas histerezy)
Praca z kotłem dwustopniowym wzgl.
z 2 kotłami
BLOK CZAS K (Czas blokady 2. stopnia palnika)
HIST PALN 2 (histereza 2. stopnia palnika)
KOL KOTL (czas zmiany kotła)
F CHLOD KOC (funkcja chłodzenia dla kotła)
T KOT CHLODZ
(temperatura początkowa chłodzenia)
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
Funkcje przekaźników dodatkowych
PRZEK F 1 (wybór funkcji przekaźnika 2)
T PRZEK 1
(temperatura przełączania przekaźnika 1)
HIST PRZE 1(histereza przekaźnika 1)
PRZEK F 2 (wybór funkcji przekaźnika 2)
37
37
Program dla jastrychu
START JASTRY (uaktywnienie procesu suszenia
jastrychu)
41
37
37
39
CWU
BL P LAD (blokada pompy ładującej)
PRP (równoległy bieg pomp)
T KOTLA CWU
(Przewyższenie kotła podczas
przygotowania CWU)
HIST CWU (histereza ładowania CWU)
CZ DOP CWU (czas dobiegu pompy)
TERM CWU (zasobnik z termostatem)
F GRZANIA (dla kotłów modulujących)
PRZELADUJ
Obieg grzewczy I / II
FUNK KOTLA (wybór funkcji obwodu grzewczego)
TRYB POMPY (rodzaj pracy pompy)
MIESZACZ OTW (dynamika mieszacza podczas
otwierania)
MIESZACZ ZAM (dynamika mieszalnika podczas
zamykania)
T ZASIL MAX
(maksymalna temperatura wody dolotowej)
T ZASIL MIN
(minimalna temperatura wody dolotowej
T P ZAMR
(temperatura ochrony przed zamarzaniem)
OPOZN T ZEW
(opóźnienie temperatury zewnętrznej)
ODST WYKR (odległość krzywej charakterystyki
ogrzewania)
ODB PRYZM (zwolnienie obiegu)
42
42
42
43
43
43
43
43
44
45
45
46
47
47
47
47
47
48
48
48
41
5
Spis treści
Informacje ogólne
Część 3: Ogólne opisy działania
Regulacja obiegu grzewczego
Regulacja w funkcji warunków pogodowych
Wpływ czujnika pomieszczenia
Przygotowanie wody ciepłej
Funkcja ochrony przed zamarzaniem
Sterowniki palników eBUS
Sprawdzenie EEPROM
Dobieg pomp
Ochrona pomp przed zablokowaniem
Ochrona mieszacza przed zablokowaniem
49
49
49
49
49
49
50
51
51
51
51
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
52
Instalowanie
Montaż / Demontaż
Wskazówki dotyczące przyłącza
Schemat hydrauliczny instalacji nr 1
Schemat hydrauliczny instalacji z kotłem podłączonym
poprzez eBUS
Przyłącze elektryczne
Wersja 1
Wersja 2
Schemat wtyczek przekaźników
Schemat wtyczek czujników
6
52
52
53
54
55
56
56
57
58
59
Wyposażenie dodatkowe
Moduł obsługowy Merlin BM, BM 8 i Lago FB
Układ zdalnej obsługi FBR2
Rezystory czujnika FBR
Odbiornik DCF
Komputer PC
Ogranicznik maksymalny
Przełącznik telefoniczny
Charakterystyka czujników
Czujnik zewnętrzny AF (AFS) S
Czujnik kotła KF (KFS) H
Czujnik zasilania VF (VFAS) v
Czujnik zbiornika akumulacyjnego SPF (SPFS) F
61
61
61
62
62
62
63
63
64
65
65
66
66
Pierwsze uruchomienie regulatora
Przebieg procesu uruchomienia
67
67
Magistrala systemowa
System instalacji grzewczej
Identyfikacja magistralowa
Zgłoszenia błędów (usterek)
68
68
68
69
Poszukiwanie błędów
70
Dane techniczne
71
Obsługa regulatora przy zamkniętej klapce obsługi
Część 1: Obsługa
Część 1: Obsługa
Część 1: Obsługa
Ç Wybór trybu pracy
Przed dokonaniem pierwszego uruchomienia
należy przeczytać rozdział „Instalowanie i
uruchomienie“
Poprzez obrót pokrętłem możemy dokonać wyboru żądanego
trybu pracy regulatora. Wybrany rodzaj pracy jest przedstawiany
za pomocą symbolu usytuowanego na dole wyświetlacza.
Wskazanie to jest aktywne, gdy nastawa nie została zmieniona
przez 5 sekund.
Do wybrania możliwe są następujące rodzaje pracy:
Obsługa regulatora przy zamkniętej klapce
obsługi
i
(zamknięta klapka obsługi)
Gotowość robocza / WYŁĄCZENIE
(Ogrzewanie WYŁĄCZONE i przygotowanie ciepłej wody
użytkowej WYŁĄCZONE, działa jedynie funkcja ochrony przed
zamarzaniem)
F1
Praca automatyczna 1
(Ogrzewanie według programu czasowego 1; przygotowanie
ciepłej wody użytkowej według programu dla C.W.U.)
F2
Praca automatyczna 2
(Ogrzewanie według programu czasowego 2; przygotowanie
ciepłej wody użytkowej według programu dla C.W.U.)
h
Praca dzienna (dobowa)
(Ogrzewanie przez 24 godziny przy komfortowej/dziennej
temperaturze 1; przygotowanie ciepłej wody użytkowej według
programu dla C.W.U.)
Ï
Elementy obsługowe
Ç
Zmiana ustawionego trybu pracy
C
Praca nocna/spadkowa
(Ogrzewanie przez 24 godziny dla temperatury obniżonej /
nocnej; przygotowanie ciepłej wody użytkowej według programu
dla C.W.U.)
F
Praca letnia
(Ogrzewanie WYŁĄCZONE, przygotowanie ciepłej wody
użytkowej według programu dla C.W.U.)
7
Obsługa regulatora przy zamkniętej klapce obsługi
W
Serwis (automatyczny reset po upływie 15 min)
Sterowanie pracą kotła odbywa się na podstawie temperatury
zadanej = maksymalna temperatura kotła => patrz strona 34; po
osiągnięciu w kotle temperatury 65°C odbiorniki regulują na
podstawie swojej maksymalnej temperatury na zasilaniu w celu
odprowadzenia ciepła (funkcja chłodzenia).
!
Funkcja chłodzenia w obwodach odbiorników grzewczych
musi być świadomie zwolniona za pomocą parametru
PRZYMUS ODBIORU.
Działanie danego trybu pracy
Ustawiony tutaj tryb pracy wpływa na regulację kotła oraz na
zintegrowane obwody grzewcze regulatora
Każdemu obiegowi grzewczemu przyporządkować można inny
niż tu wybrany rodzaj pracy, stosując parametr „rodzaj pracy“ na
poziomie użytkownika odpowiedniego obiegu grzewczego.
Przy ustawieniu regulatora kotłowego na tryby pracy „i =
Standby/WYŁ” i „F = Praca letnia” następuje redukcja aktywności
wszystkich obwodów grzewczych bądź obwodów odbiorników
całej instalacji.
!
8
W przypadku regulatora mieszalnika tylko na te obwody
grzewcze.
Część 1: Obsługa
Obsługa regulatora przy zamkniętej klapce obsługi
Część 1: Obsługa
Stan wyświetlacza w trybie normalnej pracy
A
C
B
24
18
aktualna godzina
B
wskazanie dowolnie wybieralne (patrz parametr
„WYBÓR WYŚW“ )
C
odbiór godziny za pomocą radiowej anteny DCF
(tylko przy podłączonym odbiorniku)
D
symbol magistrali (BUS) (jeśli symbol ten nie ukazuje się,
należy sprawdzić przewód danych, prowadzący do
podłączonych regulatorów)
E
przedstawienie (prezentacja) aktywnego programu
ogrzewania dla pierwszego obiegu grzewczego
(tutaj: godzina 6:00 do 08.00 i 16.00 do 22.00)
F
wskazanie pracy przekaźników: H palnik pracuje; D
praca pomp ogrzewania; F przygotowanie ciepłej wody
użytkowej
G
wskazanie rodzaju pracy regulatora, wskazanie
obowiązuje dla wszystkich obiegów grzewczych, dla
których nie wybrano oddzielnego rodzaju pracy - poprzez
wartość nastawczą „TRYB PRACY“ (F 2 => ogrzewanie
według 2 programu czasowego)
H
Wskazanie bieżącej temperatury kotła
D
F2
D E
!
A
6
12
!
Objaśnienia
F
G
H
Ze względu na tolerancje czujników zjawiskiem normalnym
są odchyłki pomiędzy różnymi wskazaniami temperatur
równe +/- 2K (2°C). W przypadku szybko zmieniających
się temperatur okresowo pojawiają się wyższe odchyłki ze
względu na zróżnicowane charakterystyki czasowe
poszczególnych czujników.
Wskazanie bieżącego programu grzania dotyczy tylko
pierwszego obwodu grzewczego urządzenia.
W przypadku dwóch obwodów grzewczych wyświetlacz
jest przełączalny.
9
Zmiana ustawień
Część 1: Obsługa
Zmiana ustawień
Elementy obsługowe
W celu zmiany lub odczytania wartości nastaw należy najpierw
otworzyć klapę obsługową.
A => pokrętło
Przeszukiwanie wartości/poziomu lub przestawianie wartości.
=> Regulator przełącza się na tryb programowania
Ç
Ä
B => przycisk programowania
•
•
•
wybór poziomu wartości
wybór wartości do przestawienia
wprowadzenie do pamięci (zapamiętanie) nowej wartości
C => Wskaźnik gotowości do zmiany ustawień
DIODA LED ŚWIECI SIĘ => można zmienić wartość wskazaną
na wyświetlaczu przez obrót pokrętła A.
x F
D => przełącznik: praca ręczna / automatyczna. W
trybie pracy ręcznej włączone są wszystkie pompy oraz pierwszy
stopień palnika. Mieszalniki nie są przestawiane /
wysterowywane: „TRYB AWAR“).
a
wyświetlacz ze wskazaniem aktualnego poziomu obsługi
b
otwory służące do odblokowania zamocowań regulatorów.
Należy włożyć głęboko w otwory mały wkrętak, a
następnie podnieść regulator.
10
Ograniczenie (wyłączenie przy histerezie równej 5K ):
•
PALNIK => MAX T KOTLA (Specjalista)
•
Pompy obiegowe => T ZASIL MAX (Specjalista)
•
pompa ładowania zasobnika => T CWU I (użytkownik)
E Zachować ostrożność, by nie doszło do przegrzania, np. w
ogrzewaniach podłogowych lub ściennych! => mieszacze
ustawiać ręcznie!
E
=> przyłącze komputera PC poprzez interfejs optyczny
Zmiana ustawień
Część 1: Obsługa
Okna obsługowe
Ustawienia ogólne
Obsługa jest podzielona na różne obszary:
SERWIS
DATA/CZAS/WAKACJE
Otwarcie
klapki
obsługi
Ç obrót w lewo
Ç obrót w prawo
Ê
Ì
URZĄDZENIE
Wskazanie
CWU
OB GRZ I
OB GRZ II
URZĄDZENIE
Użytkownik
CWU
OB GRZ I
OB GRZ II
PR OBIEG CWU
Programy
grzewcze
PROG CWU
PROG GRZ I
etc...
URZĄDZENIE
Specjalista
CWU
D1
Ogólne - Wskazania - Użytkownik - Programy czasowe –
Specjalista - Specjalista AP
Przy otwarciu klapy obsługi przechodzi się automatycznie do
obszaru wskazań.
•
Na wyświetlaczu przez krótki czas (1 przebieg zegara)
wyświetlany jest aktualny obszar "WSKAZANIA".
•
Po upływie tego czasu wyświetlacz przełącza się na bieżący
poziom obsługi "URZĄDZENIE".
•
Przy przejściu do nowego obszaru jego nazwa jest
wyświetlana przez krotki czas (1 przebieg zegara).
Ç
Za pomocą pokrętła wybrać poziom, na ktorym znajduje
się wartość, która ma być zmieniona wzgl. wyświetlona
Ä
Nacisnąć przycisk programowy! =>
otwarcie / wybór poziomu
Ç
Ä
Za pomocą pokrętła wyszukać wartość
Ç
Ä
Nacisnąć przycisk programowy! => Wybór wartości
DIODA LED świeci się=> zmiany są teraz możliwe
Pokrętłem zmienić wartość
Nacisnąć przycisk programowy! => Zapisanie wartości,
dioda LED gaśnie
OB GRZ I
OB GRZ II
Specjalista AP
URZĄDZENIE
11
Zmiana ustawień
Część 1: Obsługa
Obszary
Poziomy
Wstęp
Wartości nastaw w różnych obszarach są pogrupowane w
poziomy obsługi
Podsumowanie wyboru wartości; Serwis => dla technika serwisu;
Data/Czas/Wakacje => dla użytkownika
WYSWIETLIĆ
Wskazanie wartości instalacji centralnego ogrzewania (np.
wartości aktualnej i żądanej czujników). Zmiana nie jest możliwa.
Popełnienie błędu w tym obszarze nie jest możliwe.
Użytkownik
Zestawienie wartości i parametrów, które zmienić może
użytkownik.
Programy grzewcze
Zestawienie programów czasowych dla obiegów grzewczych,
obiegu ciepłej wody użytkowej i dla pompy cyrkulacyjnej cwu.
Specjalista
Zestawienie wartości i parametrów dla których ustawienia
wymagany jest instalator - serwisant, dysponujący odpowiednią
wiedzą fachową.
Specjalista AP (tylko w przypadku kotła poprzez eBUS)
Parametry patrz opis kotła
Podsumowanie wartości, wysłanych przez automat palnikowy.
E Nieprawidłowe przestawienie wartości w płaszczyźnie
instalatora może prowadzić do uszkodzenia urządzeń,
instalacji względnie do uszkodzenia ogrzewanego obiektu =>
wartości w płaszczyźnie specjalisty są zabezpieczone
numerem kodowym.
12
•
•
•
•
URZĄDZENIE
CWU
OB GRZ I
OB GRZ II
URZĄDZENIE
Wszystkie wartości wskazań i nastaw, odnoszące się do źródła
ciepła lub całej instalacji technologicznej względnie te wartości,
które nie dadzą przyporządkować się do żadnego obiegu
odbiorczego.
CWU
Wszystkie wartości wskazań i nastaw, które dotyczą
przygotowania ciepłej wody użytkowej łącznie z cyrkulacją.
Obieg grzewczy I / II
Wszystkie wartości wskazań i nastaw, które odnoszą się do
przynależnego obiegu odbiorczego.
Podczas konfiguracji na przykład obwodu grzewczego II jako
obwodu CWU wartości nastaw dla tego zdecentralizowanego
obwodu CWU można znaleźć na poziomie obsługi "Obwód
grzewczy II.
!
Przegląd wszystkich wartości nastawczych znajduje się na
kolejnych stronach niniejszej instrukcji obsługi.
Obszar Ogólne
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
~ Wyszukać Klapa OTW. Î za pomocą Ç przechodząc na poziom
w lewo, za pomocą Ä otworzyć
Obszar Ogólne
(Wybrać poziom główny za pomocą Ç wählen i otworzyć za
pomocą
!
Ä)
DATA/CZAS / WAKACJE
W tym obszarze są zgrupowane różne wartości, co zapewnia
szybki dostęp do tych ustawień.
(Wartość / grupę wartości wybrać za pomocą Ç i otworzyć za
pomocą
Ä)
Czas-Data => Grupa wartości
(Płaszczyzna ogólna -> Data/Czas/Wakacje)
Wszystkie wartości tej grupy są ustawiane po kolei =>
przestawianie za pomocą Ç => dalej za pomocą Ä
Aktualne minuty migają i można je
CZAS
przestawić
(ZEGAROWY)
(minuty)
Aktualne godziny migają i można je
CZAS
przestawić (sekundy zostają ustawione na
(ZEGAROWY)
„00“ podczas wprowadzania do pamięci)
(godziny)
ROK
Ustawienie aktualnego roku
MIESIAC
Ustawienie aktualnego miesiąca
DZIEN
Ustawienie aktualnego dnia (data)
!
Jeśli regulator instalacji został ustawiony dla CZASU jako
MASTER (zadawanie czasu dla wszystkich regulatorów patrz ZAKRES INSTALATORA / URZĄDZENIE ) lub gdy
w systemie zamontowano radiowy odbiornik czasu
zegarowego DCF, wówczas na wszystkich pozostałych
regulatorach instalacji zostaje wygaszona wprowadzona
wielkość czasowa.
Możliwa jest odchyłka czasu zegarowego do 2 minut
miesięcznie (ewentualnie należy skorygować czas). Po
podłączeniu radiowego odbiornika Anteny DCF zawsze
wskazywany jest właściwy czas zegarowy.
Aktualny dzień tygodnia jest obliczany automatycznie. Kontrolę
można zrealizować poprzez dowolnie wybierane wskazanie
dodatkowe na wskazaniu standardowym => nastawa na „dzień
tygodnia“.
Poprzez wprowadzenie daty możliwe jest automatyczne
przestawianie z czasu letniego na czas zimowy.
13
Obszar Ogólne
Wakacje => Grupa wartości
(Płaszczyzna ogólna -> Data/Czas/Wakacje)
Wszystkie wartości w tej płaszczyźnie są ustawiane po kolei =>
przestawianie za pomocą Ç => dalej za pomocą Ä
ROK START
Ustawianie aktualnego roku startu wakacji
MIESIAC START Ustawianie aktualnego miesiąca startu
wakacji
DZIEN START
Ustawianie aktualnego dnia startu wakacji
ROK KONIEC
Ustawianie aktualnego roku zakończenia
wakacji
MIESIĄC KONIEC Ustawianie aktualnego miesiąca
zakończenia wakacji
DZIEŃ KONIEC
Ustawianie aktualnego dnia zakończenia
wakacji
CZAS LETNI => Grupa wartości
(Płaszczyzna ogólna -> Data/Czas/Wakacje)
Wszystkie wartości w tej płaszczyźnie są ustawiane po kolei =>
przestawianie za pomocą Ç => dalej za pomocą Ä
MIESIAC START Ustawienie miesiąca początku czasu
letniego
DZIEN START
Ustawienie pierwszego (najwcześniejszego)
dnia początku czasu letniego
MIESIĄC KONIEC Ustawienie miesiąca początku czasu
zimowego
DZIEŃ KONIEC
Ustawienie wcześniejszego dnia początku
czasu zimowego
14
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
!
!
!
!
!
!
!
Jako daty startu wakacji nie należy ustawiać dnia podróży,
lecz pierwszy dzień wakacji (w tym dniu nie będzie już
ogrzewania)
Jako daty zakończenia wakacji nie należy wstawiać dnia
podróży, lecz ostatni dzień, w którym nie następuje
ogrzewanie. Po przybyciu do mieszkania powinno być ono
ciepłe, a woda użytkowa powinna być także ciepła.
Zakończenie funkcji wakacji => np. w przypadku
przedwczesnego powrotu - poprzez uruchomienie
przełącznika programów (programatora).
Nie dotyczy przypadku zastosowania nadrzędnej jednostki
czasowej (mastera czasu) lub radiowego odbiornika czasu
zegarowego DCF.
Ustawienie standardowe obowiązuje dla
środkowoeuropejskich stref czasowych. Zmiana konieczna
jest tylko wówczas, gdy data przestawienia czasu zostanie
zmieniona decyzją polityczną.
Należy ustawić datę, w której ma najwcześniej nastąpić
przestawienie czasowe. Regulator przeprowadza
przestawienie czasu w niedzielę następującą po tej dacie,
o godzinie 2.00 lub 3.00 rano.
Jeżeli zmiana czasu nie jest pożądana, ustawić MIESIĄC
KONIEC na MIESIĄC START oraz DZIEŃ STOP na
DZIEŃ START.
Obszar Ogólne
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Poziom SERWIS
W płaszczyźnie tej aby umożliwić szybki dostęp zestawiono
wartości dla służby obsługi klienta.
(Wybrać poziom obsługi za pomocą Ç i otworzyć za pomocą Ä)
Test przekaźników => (wymagany numer kodowy)
(Płaszczyzna ogólna -> serwis)
Przekaźnik wybieramy za pomocą Ç => przekaźnik przełącza
00
Brak wyboru przekaźnika
01
Pompa - obieg grzewczy 1
02
Otwarcie mieszacza, obieg grzewczy 1
03
Zamknięcie przekaźnika, obieg grzewczy 1
04
Pompa - obieg grzewczy 2
05
Otwarcie mieszacza, obieg grzewczy 2
06
Zamknięcie mieszacza, obieg grzewczy 2
07
Palnik 1, WŁĄCZENIE
08
Palnik 1 i 2 WŁĄCZENIE (2. palnik po upływie 10
sekund)
09
Pompa ładowania wody ciepłej
10
Przekaźnik sterowany czasowo (przekaźnik
wielofunkcyjny 2)
11
Przekaźnik sterowany temperaturowo (przekaźnik
wielofunkcyjny 1)
~ Wyszukać Klapa OTW. Î za pomocą Ç przechodząc na poziom
w lewo, za pomocą Ä otworzyć
Dla funkcji tej wymagane jest wprowadzenie numeru kodowego.
Ä wybór płaszczyzny testu przekaźników => „numer kodowy“
Wprowadzanie numeru kodowego
Ä
Ç
Ä
Ç
Ä
Ç
Ä
Ç
Ä
start wprowadzania numeru kodowego => [LED]
wybieranie 1. cyfry
potwierdzenie wprowadzenia danych
wybieranie 2. cyfry
potwierdzenie wprowadzenia danych
wybieranie 3. cyfry
potwierdzenie wprowadzenia danych
wybieranie 4. cyfry
potwierdzenie wprowadzenia danych
=> „ test przekaźników “
TEST PRZEKAŹNIKÓW
Ä
Ç
Ç
Ä
start testu przekaźników
wybór przekaźnika => przekaźnik przełącza
wybór kolejnego przekaźnika lub
zakończenie testu przekaźników
Start następuje za pomocą Ä, za pomocą Ç wybieramy czujnik
=> wskazana zostaje temperatura; za pomocą Ä test czujników
zostaje zakończony.
15
Obszar Ogólne
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
TEST CZUJNIKÓW => grupa wartości
(Płaszczyzna ogólna -> serwis)
Wybrać czujnik za pomocą Ç => wartość zostaje wskazana
T ZEWN
Temperatura zewnętrzna
T KOTLA
Temperatura kotła
T CWU
Temperatura wody ciepłej
Temperatura zasilania, obieg grzewczy 1
T ZASILANIA D 1
T POMIESZCZ D 1 Temperatura pomieszczenia, obieg
grzewczy 1 (tylko przy zastosowaniu
zdalnej obsługi FBR)
Ładowanie zasobnika przez wymiennik
T-CWU Z D 1
ciepła, temperatura dopływu HK1
T-CWU D D 1
Temperatura zasobnika ciepłej wody
u dołu, obwód grzewczy 1
T ZASILANIA D 2
T POMIESZCZ D 2
Temperatura zasilania, obieg grzewczy 2
Temperatura pomieszczenia, obieg
grzewczy 2 (tylko przy zastosowaniu
zdalnej obsługi FBR)
Temperatura kąpieli obwód grzewczy 2
Temperatura zasobnika ciepłej wody
u dołu, obwód grzewczy 2
T-BASEN D 2
T-CWU D D 2
T POWROTU
T K PAL ST
T-WSP-ZASIL
T KOLEKTORA
T CYRCUL
T CWU
T PRZEK 1
T BUFOR U
16
Temperatura czujnika wielofunkcyjnego =>
wskazanie po ustawieniu funkcji
dodatkowego przekaźnika sterowanego
temperaturą (patrz strona lewa)
TEST CZUJNIKÓW
Czujnik wielofunkcyjny po ustawionej funkcji przekaźnika
01 = pompa zasilająca
=> T-WSP-ZASIL = temperatura zasilająca instalację (wskazanie
tylko wówczas, jeśli podłączony jest czujnik)
20 = Pompa obiegowa
=> T CYRCUL = Temperatura wody powrotnej w przewodzie
obiegowym
21 = Pompa obiegowa sterowana impulsowo
=> brak wskazań temperatury (wskazanie za pomocą W./WYŁ.)
Parametr PRZEŁADOWANIE na poziomie Specjalista - CWU jest
aktywny (=01)
=> T CWU = Temperatura w zbiorniku CWU w rejonie dopływu
22 = Przełączenie kotła na paliwo stałe
=> T K PAL ST = temperatura kotła przy opalaniu paliwem
stałym,
=> T BUFOR U = Temperatura w zbiorniku w rejonie zasilania
23 = Włączenie do obiegu instalacji solarnej
=> T KOLEKTORA = Temperatura kolektora solarnego,
=> T BUFOR U = Temperatura w zbiorniku w rejonie zasilania
24 = Podwyższenie temperatury na powrocie
=> T POWROTU = temperatura wody na powrocie do kotła
32 = Obwód grzewczy bezpośredni => OBW GRZ 3
(WSKAZANIE WŁ./WYŁ.)
Przy zastosowaniu kotła na paliwo stałe
lub układu solarnego => czujnik w
zbiorniku akumulacyjnym / buforze
T PRZEK 1 => wskazanie temperatury bez wyboru funkcji
=> bez czujnika nie ma wskazania (- - - - )
Obszar Ogólne
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Kolejne wprowadzenia danych (Płaszczyzna ogólna -> serwis)
Wybieranie wartości za pomocą Ç => wartość jest wskazywana
NR-SOFTWARE XXXNumer oprogramowania wraz z
XX
indeksem
PR R K AP
Tylko przy kotle poprzez eBUS
CZAS PR PALN 1 H
L START PALN 1 H
CZAS PR PALN 2 H
L START PALN 2 H
TEST STB XX,X°C
Ä czas pracy palnika 1
Ä start palnika 1
Ä czas pracy palnika 2
Ä start palnika 2
Ogranicznik temperatury
bezpieczeństwa - test ze wskazaniem
temperatury źródła ciepła / kotła. Start
za pomocą Ä (przytrzymać po
wciśnięciu)!
Wprowadzanie daty / roboczogodzin
do rocznego komunikatu o konserwacji
SERWIS (tylko za
pomocą numeru
kodowego)
RESET UZYTK 00
RESET SPECJ 00 (tylko
za pomocą numeru
kodowego)
RESET PROG 00
POWROT
Ładowanie domyślnych (fabrycznych)
ustawień parametrów użytkownika.
(oprócz języka)
Ładowanie domyślnych (fabrycznych)
parametrów specjalisty.
(oprócz czujników)
Nastawa fabryczna programów
czasowych, ładowanie
Opuszczanie poziomu za pomocą Ä
NR-SOFTWARE XXX-XX
Wskazanie numeru oprogramowania wraz z indeksem (w
przypadku pojawienia się problemów / podać dane odnośnie
regulatora).
PR R K AP (tylko z nr kodu)
Tylko przy kotle poprzez eBUS
Za pomocą Ä otworzyć poziom i za pomocą Ç wybrać stopień
palnika.
Po wyborze kotła Ä ,można ustawić moc tego kotła.
W przypadku przełączanych wielostopniowych kotłów można
włączyć drugi stopień przez zadanie mocy > 50%.
Po zakończeniu funkcji serwisowej wprowadzone dane zostają
automatycznie zresetowane.
CZASY PRACY PALNIKA I URUCHOMIENIA PALNIKA
(nie w przypadku kotła poprzez eBUS)
Ä => wskazanie aktualnej wartości, Ä => wstecz
utrzymać wciśnięte Ä, aż zgaśnie wskazanie „RESET“ =>
cofnięcie wskazania.
TEST STB XX,X°C
Wskazanie temperatury źródła ciepła / kotła.
Ä klawisz Prog utrzymać wciśniętym, aż wyzwoli ogranicznik
maksymalnej temperatury kotła.
=> palnik I stopień WŁĄCZONY; wszystkie pompy WYŁĄCZONE;
wszystkie mieszacze ZAMKNIĘTE.
Temperaturę można zaobserwować na wskazaniu.
17
Obszar Ogólne
SERWIS (OBSŁUGA KLIENTA)
Wprowadzanie wartości do rocznego komunikatu o konserwacji
Kasowanie aktywnego wskazania konserwacji:
Otworzyć klapę obsługi, wcisnąć 2x klawisz Prog Ä, za pomocą
Ç ustawić wartość wskazań na „00“, potwierdzić za pomocą Ä.
Kasowanie zaprogramowanego zgłoszenia rocznego:
Na poziomie Ogólny/Serwis ustawić wartość
SERWIS=>DZIEN wzgl. SERWIS=>ROBOCZOG na kreski.
RESET …
Za pomocą funkcji Reset te grupy wartości można cofnąć do
nastawy fabrycznej.
Za pomocą Ä wybieramy funkcję, za pomocą Ç ustawiamy ją
na „01“ i potwierdzamy przy pomocy Ä.
18
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Obszar Wskazania
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Obszar Wskazania
~ Klapa OTW. Î za pomocą Ç przeszukać poziom w prawo, za
pomocą Ä otworzyć
!
Tylko wskazania. Żadne zmiany ustawień niemożliwe.
URZĄDZENIE
(WE => kocioł)
Wybór parametrów za pomocą Ç => wartość czujnika zostaje
wskazana
T ZEWN
Temperatura zewnętrzna
T ZAD KOTLA
Żądana temperatura kotła
T KOTŁA
Aktualna temperatura kotła
ST MODUL
Stopień modulacji źródła ciepła WE
T POWROTU
Temperatura obiegu powrotnego
T K PAL ST
Temperatura kotła przy opalaniu paliwem
stałym
T-WSP-ZASIL
Temperatura w przewodzie zbiorczym
T KOLEKTORA
Temperatura kolektora solarnego
T CYRCUL
Temperatura wody powrotnej w układzie
POMPA IMP
obiegowym
T-CWU D
Sterowanie impulsowe pompy obiegowej
Temperatura zbiornika CWU, dolny punkt
pomiarowy (patrz funkcje CWU)
OB GRZ 3
Dodatkowy bezpośredni obwód grzewczy
T BUFOR U
Zbiornik buforowy, temperatura w dolnym
punkcie pomiarowym
POWROT
Opuszczanie płaszczyzny za pomocą Ä
!
Wskazanie następuje tylko wówczas, gdy podłączony
został czujnik względnie gdy dana wartość występuje w
instalacji.
Jeśli wartość ta nie występuje, wówczas zostaje ona
wygaszona lub na wskazaniu ukazują się kreski (- - - -).
T ZEWN
Zmierzona temperatura zewnętrzna zostaje wygładzona dla celów
regulacji. Tutaj ta wygładzona wartość zostaje wskazana.
T ZAD KOTLA
Odpowiada najwyższej żądanej temperaturze obiegów
odbiorczych instalacji grzewczej (łącznie z przygotowaniem
ciepłej wody). Obiegi mieszaczy wymagają swej zadanej
temperatury + odstęp krzywej grzewczej (wartość zakresu
instalatora / specjalisty).
T KOTLA
Zmierzona bieżąca temperatura wody w kotle
ST MODUL (tylko przy kotle poprzez złącze eBUS)
Tylko jeżeli poprzez magistralę eBUS podłączony jest
modulowany kocioł i wysyła tę wartość.
Temperatura czujnika wielofunkcyjnego – temperatura
sterująca dodatkowym przekaźnikiem
T POWROTU = temperatura obiegu powrotnego
T K PAL ST = Temperatura wody w kotle opalanym paliwem
stałym, => T BUFOR U = Temperatura bufora w rejonie
zasilania
19
Obszar Wskazania
T-WSP-ZASIL = temperatura zasilania
(wskazanie tylko w przypadku podłączonego czujnika)
T KOLEKTORA = Temperatura kolektora solarnego,
=> T BUFOR U = Temperatura zbiornika w rejonie zasilania
T CYRCUL = temperatura obiegu powrotnego przewodu
cyrkulacji
POMPA IMP = podczas pracy impulsowej pompy wskazywany
jest status wejścia impulsów (WŁ>/WYŁ.)
T-CWU D = Temperatura zbiornika CWU w rejonie zasilania
OBW GRZ 3 = przy dodatkowym bezposrednim obiegu
grzewczym wskazywany jest status wejścia impulsów
(WŁ./WYŁ.)
T BUFOR U
W przypadku kotła na paliwo stałe lub układu solarnego =>
temperatura zasilania zbiornika buforowego.
20
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Obszar Wskazania
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
CWU
T CWU ZAD
T CWU
T-CWU D
POWROT
Bieżąca temperatura zadana CWU
według programów grzania i typów
pracy
Aktualna temperatura wody ciepłej
Bieżąca temperatura w zbiorniku CWU
w dolnej części (przeładowanie)
Opuszczanie płaszczyzny za
pomocą Ä
Obieg grzewczy I / II
TP ZAD AKT
Bieżąca temperatura zadana w
pomieszczeniu według programów grzania
i trybów pracy
T POMIESZCZ
Aktualna temperatura pomieszczenia
Żądana temperatura basenu
T BASEN ZAD *)
!
Wskazanie następuje tylko wówczas, gdy podłączony
został czujnik względnie gdy dana wartość występuje w
instalacji.
Jeśli wartość ta nie występuje, wówczas zostaje ona
wygaszona lub na wskazaniu ukazują się kreski (- - - -).
T-CWU D (temperatura zasobnika u dołu)
Temperatura dolnego czujnika zbiornika CWU. Wartość jest
wyświetlana tylko wówczas, gdy na poziomie SPECJALISTA =>
CWU aktywny jest parametr PRZEŁADOWANIE.
TP ZAD AKT (aktualna temperatura zadana w pomieszczeniu)
Przy podłączeniu urządzenia obsługowego brak jest wskazań
(“- - - -„) na regulatorze => wskazania wyświetlane są na
urządzeniu obsługowym
T BASEN *)
Aktualna temperatura basenu
T POMIESZCZ (temperatura w pomieszczeniu)
WILG POW ***)
Tylko przy podłączeniu czujnika lub FBR.
T CWU ZAD **)
Bieżąca względna WILG POWotność
powietrza
Żądana temperatura wody ciepłej
T CWU **)
Aktualna temperatura wody ciepłej
T ZAD ZASIL
Bieżąca temperatura zadana na dopływie
T-CWU D **)
Temp. zasobnika ciepłej wody u dołu
T-CWU Z **)
T ZASILANIA
Ładowanie zasobnika przez wymiennik ciepła
Aktualna temperatura obiegu zasilania
CZAS WYP OG
Ostatni zapotrzebowany czas nagrzewania
przy aktywnym układzie optymalizacji
nagrzewania
Opuszczanie płaszczyzny za pomocą Ä
POWROT
*) Wartości te ukazują się tylko przy zaprogramowaniu obiegu
grzewczego jako regulatora temperatury basenu.
**) Wartości te ukazują się jedynie przy zaprogramowaniu obiegu
grzewczego jako obiegu wody ciepłej.
***) Wartość ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy podłączone jest
urządzenie obsługowe z czujnikiem wilgoci, a odpowiedni obwód
grzewczy ma skonfigurowane parametry.
. “- - - -„ => do urządzenia obsługowego nie jest podłączony
czujnik WILG POWotności
21
Obszar Użytkownik
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Obszar Użytkownik
Wszystkie wartości nastaw, które mogą być zmieniane przez
użytkownika.
~ Klapa OTW. Î za pomocą Ç wyszukać poziom po prawej, za
pomocą Ä otworzyć
POLSKI => Język
Ustawienie regulatora języka
KONTRAST
URZĄDZENIE
Wszystkie wartości nastawcze, które nie są przyporządkowane
do żadnego obiegu odbiorczego (obiegi odbiorcze: obiegi
grzewcze co i ciepła woda dla C.W.U.).
Ä Wybieranie wartości odbywa się za, za pomocą Ç
przestawianie i za pomocą Ä wprowadzanie do pamięci
EW*)
Określenie
Zakres wartości
Standard
POLSKI
Według wykonania
POLSKI
KONTRAST
(-20) – (20)
0
WYBÓR
WYŚW
Czujnik, dzień
tygodnia
----
PROGR GRZ
WSK
Obieg grzewczy 1,
HK 2 (HK = obieg
grzewczy)
1
POWROT
Opuszczanie płaszczyzny za pomocą Ä
*) EW = wartości wpisane przez użytkownika:
Miejsce na wprowadzenie parametrów ustawionych przez
użytkownika.
22
Ustawienie intensywności wskazań wyświetlacza
WYBÓR WYŚW
Wybór dodatkowego wskazania na wyświetlaczu w trybie pracy
standardowej przy zamkniętej klapce obsługi.
---=> brak dodatkowych wskazań
DZ TYG
=> dzień tygodnia (Po, Wto, Śro, ....)
T ZEWN
=> temperatura zewnętrzna
T ZASILANIA D 1 => temperatura na zasilaniu, obwód grz 1
T ZASILANIA D 2 => temperatura na zasilaniu, obwód grz 2
T CWU
=> temperatura CWU (góra)
T KOTLA
=> temperatura kotła
T POM D 1 => temperatura pomieszczenia, obwód grz 1=> *)
T POM D 2 => temperatura pomieszczenia, obwód grz 2=> *)
*) tylko przy podłączonym zdalnym sterowaniu
PROG GRZ WSK
Wybór obiegu, którego aktualny program ogrzewania jest
przedstawiony na wyświetlaczu w postaci zegara z zaznaczonym
czasem grzania.
Obszar Użytkownik
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
~ Klapa OTW. Î za pomocą Ç wyszukać poziom po prawej, za
pomocą Ä otworzyć
CWU
Określenie
Zakres wartości
Standard
EW
1 X CWU
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 = WYŁ
T-CWU 1 ZAD
10°C – 70°C
60°C
T-CWU 2 ZAD
10°C – 70°C
60°C
T-CWU 3 ZAD
10°C – 70°C
60°C
WARTOSC BOB
0K – 70K
0K
PR OBIEG CWU
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 = WYŁ
OCHR P BAKT
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 = WYŁ
POWROT
Opuszczanie płaszczyzny za pomocą Ä
Funkcja przeciwdziałająca tworzeniu się bakterii
OCHR P BAKT = 01 => przy każdym co 20-tym nagrzewaniu
względnie przynajmniej raz na tydzień - w sobotę, o godzinie
01:00 zasobnik cwu zostaje podgrzany do temperatury 65°C.
Występuje możliwość ustawienia własnej funkcji ochrony przed
bakteriami, np. poprzez ustalenie trzeciego czasu uaktywnienia
ciepłej wody użytkowej.
1X CWU (1x Ciepła woda użytkowa)
„01“ => zezwolenie na jedno napełnienie zbiornika
(na przykład by wziąć prysznic poza czasem przygotowania
CWU).
Napełnianie rozpoczyna się, gdy temperatura zadana „T-CWU 1
ZAD “ obniży się o wartość histerezy załączenia. Po napełnieniu
wartość jest resetowana automatycznie do „00“.
T CWU 1-3 ZAD (Ciepła woda użytkowa Żądana temperatura)
Ustawienie żądanej temperatury ciepłej wody użytkowej
T-CWU 1 ZAD => działa w pierwszym okresie grzewczym,
T-CWU 2 ZAD => działa w drugim okresie grzewczym,
T-CWU 3 ZAD => działa w trzecim okresie grzewczym.
WARTOSC BOB (praca bez palnika)
Funkcja oszczędzania energii przy pracy z instalacją solarną lub
paliwem stałym.
Przy ustawieniu > „0“ palnik nie jest właczany do przygotowania
CWU tak długo, aż bieżąca temperatura CWU spadnie o zadaną
wartość (+ histereza) poniżej wartości zadanej CWU.
!
Tą funkcją można sterować także za pomocą
alternatywnych zewnętrznych źródeł energii, które są
wyposażone w magistralę (na przykład SD3-Can).
CYRK CWU (Cyrkulacja CWU)
01 => pompa cyrkulacyjna pracuje w czasie zaprogramowanym
na przygotowanie cwu, niezależny program czasowy dla cyrkulacji
nie działa.
OCHR P BAKT (funkcja ochrony przed bakteriami)
01 => uaktywnienie funkcji
23
Obszar Użytkownik
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Obieg grzewczy I/II
Określenie
Zakres wartości
Standard
TRYB PRACY
----,i,F1,F2,B,B
----
T POM ZAD 1 *)
5°C – 40°C
20°C
*) względnie w zależności od wyboru funkcji obiegu grzewczego:
T BASEN, T CWU, T ZAD ZAS D lub T ZAD ZAS N (patrz strona
45 oryg.)
T POM ZAD 2 *)
5°C – 40°C
20°C
TRYB PRACY
T POM ZAD 3 *)
5°C – 40°C
20°C
T OBNIZENIA*)
5°C – 40°C
10°C
T POM WAKAC
5°C – 40°C
15°C
GR T GRZ D
----, (-5)°C–40°C
19°C
- - - - => Wybór trybu pracy obiegu grzewczego.
Po ustawieniu rodzaju pracy obowiązuje on tylko w odniesieniu do
przyporządkowanego obiegu grzewczego. Po ustawieniu
rodzajów pracy „i = gotowość robocza / WYŁ.“ i „F = praca
letnia“ regulator oddziaływuje redukująco na wszystkie obiegi
grzewcze względnie obiegi odbiorników całej instalacji grzewczej.
GR T GRZ N
----, (-5)°C–40°C
10°C
T POM ZAD 1-3
WYKRES GRZ
0,00 – 3,00
1,20
ADAP KG
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 = WYŁ
WPLYW POM
----, 00 – 20
10
DOP WILG P
(-5,0)K – (5,0)K
0,0K
Ustawienie żądanej temperatury w pomieszczeniu
T POM ZAD 1 => obowiązuje w pierwszym okresie zezwolenia,
T POM ZAD 2 => obowiązuje w drugim okresie zezwolenia,
T POM ZAD 3 => obowiązuje w trzecim okresie zezwolenia
aktywnego programu grzania dla tego obwodu grzewczego.
OPTYM OGRZ
00, 01, 02
00
MAX CZAS GRZ
0:00 – 3:00 [h]
2:00 [h]
Ustawienie żądanej temperatury pomieszczenia podczas pracy
obiegu grzeczego w temperaturze obniżonej / spadkowej / nocnej.
OPTYM OP
0:00 – 2:00 [h]
0:00 [h]
T POM WAKAC
DOPUSZCZ PC
0000 - 9999
0000
Ustawienie żądanej temperatury pomieszczenia podczas wakacji.
POWROT
Opuszczanie płaszczyzny za pomocą
Ä
24
EW
~ Klapa OTW. Î za pomocą Ç wyszukać poziom po prawej, za
pomocą Ä otworzyć
T OBNIZENIA
Obszar Użytkownik
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
GR T GRZ D / GR T GRZ N (dzień / noc)
Temperatura zasilania [°C]
100
Obowiązuje tylko wtedy, gdy funkcja jest aktywna => nastawa
“Specjalista/Obw grz/PRACA HKP = 01=> Załączenie pompy
według granicy grzania“
3
2
80
Jeżeli zmierzona i uśredniona przez regulator temperatura
zewnętrzna przekracza ustawioną tutaj temperaturę zewnętrzną,
wówczas ogrzewanie zostaje zablokowane, pompy wyłączają się i
zamykają mieszacze. Ogrzewanie zostaje zwolnione ponownie,
jeżeli temperatura zewnętrzna przekroczy w dół ustawioną
granicę ogrzewania o 1K (= 1°C).
1,5
1,2
60
1
0,8
40
0,6
0,4
GR T GRZ D => działa podczas czasów ogrzewania
0,2
20
GR T GRZ N => działa podczas czasów redukcji / obniżenia
„----“ => Granica ogrzewania jest nieaktywna. Pompa obiegowa
zostaje przełączona według funkcji standardowej (patrz rozdział
poświęcony przełączaniu pompy obiegowej).
2,5
20 16 12
8
4
0
-4
-8 -12 -16
Temperatura zewnętrzna [°C]
Wykres krzywej charakterystyki ogrzewania
Wykres przebiegu grzania
Stromość krzywej grzewczej podaje, o ile stopni zmieni się
temperatura obiegu zasilania, jeśli zewnętrzna temperatura
wzrośnie lub opadnie o 1 stopień.
Wskazówka dotycząca ustawiania:
Przy ujemnych temperaturach zewnętrznych i za niskich
temperaturach pomieszczenia => podwyższyć krzywą grzewczą (i
odwrotnie)
Przy dodatnich temperaturach zewnętrznych (np. 16°C) i za
niskich temperaturach pomieszczenia => korekcja poprzez
żądaną temperaturę pomieszczenia.
Nastawa 0 => Czysta regulacja wg temperatury
pomieszczenia
!
Krzywa charakterystyki ogrzewania daje się najlepiej
ustawiać przy temperaturach zewnętrznych poniżej 5°C.
Wprowadzanie zmian do krzywej grzania należy
wykonywać małymi krokami w dużych odstępach czasu
(przynajmniej 5 - 6 godzin), ponieważ przy każdej zmianie
krzywej instalacja musi się najpierw dopasować do nowych
parametrów.
25
Obszar Użytkownik
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
!
Wartości orientacyjne
•
•
ogrzewanie podłogowe
grzejniki radiacyjne
S = 0,4 - 0,6
S = 1,0 - 1,5
ADAP KRZ GRZ (adaptacja krzywej grzania)
Aktywna jedynie po podłączeniu analogowego przyrządu do
pomiaru temperatury pomieszczenia FBR (czujnik temperatury
pomieszczenia + wybór trybu pracy) oraz czujnika zewnętrznego.
Funkcja służy do automatycznego ustawiania krzywej
charakterystyki ogrzewania.
Warunki startu:
•
•
•
temperatura zewnętrzna < 8°C
rodzaj pracy - praca automatyczna (I lub II)
okres trwania fazy redukcji przynajmniej 6 godzin
Na początku czasu redukcji zostaje zmierzona aktualna
temperatura pomieszczenia. Ta temperatura zostaje wstawiona
na kolejne 4h jako wartość żądana regulacji temperatury
pomieszczenia. Z określonych w tym czasie przez układ regulacji
wartości żądanej temperatury zasilania i temperatury zewnętrznej
zostaje obliczone nachylenie krzywej grzewczej.
!
26
Jeżeli adaptacja zostaje przerwana, np. poprzez
odciążenie rozruchu lub żądanie ciepłej wody
zewnętrznego obiegu grzewczego, wówczas ukazuje się
na wskazaniu trójkąt ostrzegawczy, aż do momentu, gdy
ta funkcja zostanie z sukcesem zrealizowana dnia
następnego lub, np. aż zostanie zakończona poprzez
przestawienie przełącznika trybu pracy.
Podczas adaptacji KG zablokowane są: układ
przygotowania cwu i układ optymalizacji nagrzewania.
WPLYW POM (wpływ czujnika temperatury pomieszczenia)
Aktywny jedynie w przypadku podłączenia analogowego
przyrządu do pomiaru temperatury pomieszczenia FBR (czujnik
pomieszczenia + wybór trybu pracy).
Temperatura kotła zwiększana jest o ustaloną wartość, gdy
temperatura w pomieszczeniu spadnie o 1 K poniżej wartości
zadanej.
=> Wysokie wartości powodują szybką regulację przy dużych
wahaniach temperatury kotła.
- - - - => czysta regulacja w funkcji warunków pogodowych
0
=> czysta regulacja sterowana warunkami pogodowymi *)
20
=> czysta regulacja według temperatury pomieszczenia
*) Funkcja specjalna dla WPLYW POM = 0
Przy jednorazowym zapotrzebowaniu na ogrzewanie w czasie
nocnej redukcji temperatury pompa obiegu grzewczego pracuje
aż do kolejnego czasu ogrzewania (patrz rozdział poświęcony
przełączaniu pompy obiegowej).
DOP WILG P (dostosowanie czujnika temperatury
pomieszczenia)
W przypadku zastosowania regulatora pomieszczenia (na
przykład FBR) można skorygować wartość zmierzoną w
przypadku błędu pomiaru podłączonego czujnika pomieszczenia
właśnie za pomocą tej nastawy.
Obszar Użytkownik
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
OPTYM OGRZ (optymalizacja nagrzewania)
MAX CZAS GRZ (Maksymalne wyprzedzenie)
Uaktywnienie funkcji dla automatycznego wyprzedzenia początku
ogrzewania.
Aktywne jedynie dla „OPTYM-OGRZ = 01 lub 02“
O ten okres czasu zostaje maksymalnie wyprzedzony początek
ogrzewania.
Przykład: program ogrzewania, godz. 6.00 – 22.30
WYŁĄCZENIE: o godz. 6.00 rozpoczyna się ogrzewanie
mieszkania
WŁĄCZENIE: ogrzewanie w zależności od warunków
pogodowych i aktualnej temperatury pomieszczenia rozpoczęte
zostaje wcześniej, aby w mieszkaniu osiągnięta została
ustawiona żądana temperatura pomieszczenia właśnie o godzinie
6.00.
00 => brak wyprzedzenia początku ogrzewania
01 => uzależnione od warunków pogodowych wyprzedzenie
początku ogrzewania
02 => uzależnione od temperatury pomieszczenia wyprzedzenie
początku ogrzewania *)
*) Działa tylko przy podłączeniu analogowego regulatora
pomieszczenia FBR (czujnik pomieszczenia + wybór trybu pracy).
!
Optymalizacja ogrzewania zachodzi jedynie wówczas, gdy
czas redukcji obiegu grzewczego wynosi przynajmniej 6
godzin.
OPTYM OP (optymalizacja obniżania ogrzewania)
Automatyczna optymalizacja blokady palnika na koniec
ustawionego czasu ogrzewania.
Podczas ustawionego przedziału czasowego, przed
zakończeniem czasu ogrzewania (tylko w ostatnim przedziale
czasu ogrzewania) palnik już nie startuje, o ile nie znajduje się już
w fazie roboczej.
Funkcja ta zapobiega krótkotrwałemu nagrzewaniu się źródła
ciepła na koniec okresu ogrzewania.
ZWOLNIENIE PC
Numer kodowy dla zwolnienia danych obiegu grzewczego
poprzez komputer PC
“0000“ => dostęp jest zablokowany
POWROT
Opuszczenie płaszczyzny obiegu grzewczego => z powrotem do
zakresu „Użytkownik“.
27
Płaszczyzna PROGRAMY - GRZEWCZE
Płaszczyzna PROGRAMY - GRZEWCZE
W tym obszarze można ustawić wszystkie programy czasowe.
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
~ Klapa OTW. Î za pomocą Ç wyszukać poziom po prawej, za
pomocą Ä otworzyć
Wybór programu czasowego
Lista dostępnych programów czasowych
Przy maksymalnej konfiguracji regulatora
Otwarcie klapy => „wskazania => instalacja“,
Za pomocą Ç wybrać program czasowy Ä Wybrać program
czasowy do wyświetlenia lub do zmiany
Ç w prawo aż do zegara
=> „UZYTKOWNIK =>URZĄDZENIE“,
PR OBIEG CWU
Program pompy cyrkulacyjnej cwu
Ç w prawo aż do zegara => „PROG GRZ
PROG CWU
Program przygotowania cwu
PROG GRZ 1 D 1
1. program grzewczy dla pierwszego
obiegu grzewczego regulatora
PROG GRZ 2 D 1
2. program grzewczy dla pierwszego
obiegu grzewczego regulatora
PROG GRZ 1 D 2
1. program grzewczy dla drugiego
obiegu grzewczego regulatora
PROG GRZ 2 D 2
2. program grzewczy dla drugiego
obiegu grzewczego regulatora
POWROT
Opuszczanie płaszczyzny za pomocą
Ä
28
=> PR OBIEG CWU“
Ç wybieranie programu czasowego
=> np. „PROG GRZ 2 D 1“
= program ogrzewania 2 dla obiegu grzewczego 1 regulatora
potwierdzenie/otwarcie programu czasowego
Ä
=> „PONIEDZIALEK”
Przy podłączeniu cyfrowego regulatora pomieszczenia z
możliwością wprowadzania programów grzania odpowiedni
program grzania zostanie automatycznie wyświetlony w tym
regulatorze.
Płaszczyzna PROGRAMY - GRZEWCZE
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Nastawa programów czasowych/programów ogrzewania
D I
F2
Ä otwarcie dnia tygodnia/bloku (patrz strona lewa)
=> „I WŁ 20°C“. Pierwszy czas włączania - wartość żądana I =
20°C
Ç ustawienie pierwszego czasu włączenia => na przykład na
godzinę 6:00
Ä Potwierdzić pierwszy czas załączenia
D
D I
F2
B
Symbole:
I WŁ
= pierwszy czas włączania (I WYŁ = pierwszy czas
wyłączania)
20°C = żądana temperatura pomieszczenia dla wskazywanego
czasu ogrzewania
Zegar = zgrubna prezentacja programu [pełne godziny]
D
= program dla obiegu grzewczego 1
F2
Ç wybór dnia tygodnia (PON-ND) lub bloku
(PON-PT => poniedziałek-piątek, SO-ND => sobota-niedziela,
PON-ND => poniedziałek-niedziela)
= program ogrzewania 2, F1 = program ogrzewania 1
DI
= czas startu 1, IB = czas zakończenia 1, DII = czas
startu 2,
IIB
= czas zakończenia 2, DIII = czas startu 3, IIIB = czas
zakończenia 3
=> „I WYŁ 20°C“. Pierwszy czas wyłączenia - wartość żądana I
= 20°C
Ç ustawienie pierwszego czasu wyłączenia => na przykład na
godzinę 8:00
Ä potwierdzić pierwszy czas załączenia
=> „II WŁ 20°C“. Drugi czas włączenia - wartość żądana II =
20°C
Ç Ä - według tego samego wzoru należy kompletnie
wprowadzić czas włączenia i czas wyłączenia 2 i 3!
Ç wybranie kolejnego dnia tygodnia/bloku do wprowadzenia lub
opuszczenie programu ogrzewania 2 za pomocą „POWRÓT” i
ustawienie kolejnego programu.
!
Czasy ogrzewania zostają zapamiętane w pamięci dopiero
po wprowadzeniu wszystkich czasów dla danego dnia
tygodnia/bloku
„- - - -“ dla czasu włączenia/wyłączenia => odpowiedni czas
ogrzewania staje się nieaktywny.
29
Płaszczyzna PROGRAMY - GRZEWCZE
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Obieg grzewczy 1
Obieg grzewczy 2
Program grzewczy 1 => nastawa fabryczna:
Program grzewczy 1 => nastawa fabryczna:
Pon. - pt.:
6:00 – 22:00
Sob. i niedz.: 7:00 – 23:00
Pon. - pt.:
6:00 – 22:00
Sob. i niedz.: 7:00 – 23:00
Czas grz 1
Czas grz 2
Czas grz 3
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.
Czas grz 1
Czas grz 2
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.
Program grzewczy 2 => nastawa fabryczna:
Program grzewczy 2 => nastawa fabryczna:
Pon. - pt.:
6:00 – 8:00, 16:00 – 22:00
Sob. i niedz.: 7:00 – 23:00
Pon. - pt.:
6:00 – 8:00, 16:00 – 22:00
Sob. i niedz.: 7:00 – 23:00
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.
30
Czas grz 3
Czas grz 1
Czas grz 2
Czas grz 3
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.
Czas grz 1
Czas grz 2
Czas grz 3
Płaszczyzna PROGRAMY - GRZEWCZE
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Ciepła woda użytkowa
Cyrkulacja cwu
Ustawienie fabryczne:
Pon. - pt.:
5:00 – 21:00
Sob. i niedz.: 6:00 – 22:00
Ustawienie fabryczne:
Pon. - pt.:
5:00 – 21:00
Sob. i niedz.: 6:00 – 22:00
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.
Czas grz 1
Czas grz 2
Czas grz 3
Czas grz 1
Czas grz 2
Czas grz 3
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.
31
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Poziom INSTALATOR
Klapa OTW Î za pomocą Ç wuszukać poziom po prawej, za
pomocą Ä otworzyć
Zmiana tych wartości nastaw jest możliwa dopiero po
wprowadzeniu numeru kodowego (patrz strona 15).
E Nieprawidłowe ustawienia tych wartości moga spowodować
nieprawidłowe działanie oraz uszkodzenie instalacji!
URZĄDZENIE
Określenie
Zakres wartości
Standard
NR KODU
0000 - 9999
Wprowadzenie
NR KODU
(przestawienie)
0000 - 9999
0000
ADR MAG KOTL
ADRES MAG 1
ADRES MAG 2
----, 01 - 08
(- - - - ,00), 01-15
(- - - -), 02-15
WYL MAGISTR
ZASIL EBUS
ZASIL AF
CZAS-MASTER
DYN KOC ZW *)
DYN KOC ZMN *)
CZAS DOREG *)
MAX T KOTLA
MIN T KOTLA
ODCIAZ ROZR
OGRAN MIN
EW
01 = (WŁ)
00 = WYŁ
100 K
100 K
50
30°C – 110°C
10°C – 80°C
10°C – 85°C
00, 01, 02
85°C
40°C
35°C
00
NR KODU
Po wprowadzeniu numeru kodowego (patrz strona 15) można
zmienić wszystkie wartości nastawcze zakresu instalatora =>
także sam numer kodowy (pierwszy parametr).
ADR MAG KOTL (- - - -) (nie jest dostępne w każdym wariancie)
Przy ustawieniu "01-08" regulator jest używany jako moduł
grzewczy kaskady. Obwody grzewcze nie są sterowane.
Ustawienia >08 mogą być obsługiwane wyłącznie przy
kaskadowaniu kaskad za pomocą odpowiedni menedżerów
kaskad.
ADRES MAG 1 / 2 (numer obwodu grzewczego)
1)
2)
3)
Dokończenie na kolejnych stronach niniejszej instrukcji
32
1) Regulator .0324-P i .0634-P = 67°C
2) Regulator .0324-P i .0634-P = 62°C
3) Regulator .0324-P i .0634-P = 01
(Ç w prawo => NR KODU 0000 Ä=> Ç 1.cyfraÄ=> Ç 2.cyfra
Ä=> Ç 3.cyfra Ä=> Ç 4.cyfra Ä=>Ç)
---01
02
01
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 (1124)
00,01 (WYŁ./WŁ) 01 = WŁ
00,01
00, 01
20 – 500 K
20 – 500 K
5 - 500
*) tylko w przypadku kotła poprzez eBUS
Obiegi grzewcze są numerowane narastająco, począwszy od
„01“. Numery obiegów grzewczych nie mogą być przydzielane
dwukrotnie. W przypadku wymiany regulatorów należy ustawić
dokładnie numery obiegu grzewczego wymienionego regulatora.
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
WYL MAGISTR
Rezysto końcowy magistrali (terminator) można włączyć za
pomocą tego parametru. W całym układzie musi być
dokładniejeden rezystor końcowy.
Zakres dostawy:
•
Regulator mieszalnika (1124) => „00“
•
Regulator kotła (0634, 0324,...) => „01“.
(Parametr ADRES MAG KOC1 > 00 => terminator magistrali = 00)
E Podczas ładowania ustawień fabrycznych nalezy ponownie
skonfigurować terminator (według czujnika kotła).
ZASIL EBUS (zasilanie magistrali eBUS)
Włączanie / wyłączanie zasilania magistrali eBUS wg
podłączonych urządzeń (bilans prądowy) => patrz część 3:
Opisy działania - sterowniki palników eBUS.
ZASIL AF (zasilanie czujnika zewnętrznego)
01 -regulator jest masterem czasu => wszystkie regulatory oraz
moduły obsługi BM 8 przejmują nastawiony czas tego regulatora.
!
W systemie dozwolone jest występowanie maksymalnie 1
MASTERA CZASU!
DYN KOC ZW (dynamiczne dołączanie kotła [K])
Małe wartości = szybkie dołączanie
Duże wartości = powolne dołączanie
E Za małe wartości mogą spowodować przegrzanie lub
krótkotrwałe dołączenie kotła.
Obliczanie: Osiągnięcie ustawionej wartości przez zsumowaną
różnicę regulacji w kelwinach powoduje dołączenie wszystkich
stopni kotła.
DYN KOC ZMN (dynamiczne odłączanie kotła [K])
Małe wartości = szybkie odłączanie
Duże wartości = powolne odłączanie
E Za duże wartości mogą spowodować przegrzanie
i zadziałanie STB
Odłączenie zasilania napięciowego dla czujnika zewnętrznego.
Ten układ odłączenia umożliwia pracę do 5 regulatorów w
układzie z tylko jednym czujnikiem zewnętrznym. Tylko w
układzie jednego regulatora na jeden czujnik zasilanie to może
być włączone = „01”.
Obliczanie: Osiągnięcie ustawionej wartości przez zsumowaną
różnicę regulacji w kelwinach powoduje odłączenie wszystkich
kotłów.
CZAS-MASTER (parametr dla kilku regulatorów w systemie)
CZAS DOREG (czas regulacji dla regulatorów I)
(Tylko w przypadku, gdy w systemie nie występuje antena
radiowa DCF ani CZAS-MASTER )
00 -brak mastera czasu => każdy regulator posiada swój własny
czas
E
!
Wartość regulacji: zmiana tej wartości może spowodować
rozkołysanie regulacji. Należy pozostawić zalecane
ustawienie standardowe.
Małe wartości prowadzic mogą do szybkiej reakcji
mieszacza i powodować powstawanie drgań.
33
Poziom INSTALATOR
MAX T KOTLA (maksymalna temperatura kotła)
•
Chroni przed przegrzaniem kotła / zapobiega zadziałaniu
STB.
•
Ograniczenie temperatury kotła dla oszczędności energii.
Uwaga, zachować ostrożność: działa także w czasie pracy
układu przygotowania wody ciepłej.
MIN T KOTLA (minimalna temperatura kotła)
!
Zmniejsza tworzenie się kondensatu w kotle przy niewielkim
zapotrzebowaniu na ciepło. Wyłączenie kotła następuje w każdym
przypadku najwcześniej po osiągnięciu przez kocioł minimalnej
temperatury MIN T KOTLA + HISTEREZA
(patrz także OGRAN MIN).
ODCIAZ ROZR (odciążenie rozruchu)
Skraca pracę w zakresie kondensacyjnym. Pompy obiegowe są
wyłączane, a mieszalniki kończą pracę do chwili, gdy kocioł
osiągnie temperaturę rozruchu.
OGRAN MIN (Minimalne ograniczenie kotła)
Zmniejsza tworzenie się kondensatu w kotle przy niewielkim
zapotrzebowaniu na ciepło. Wyłączenie kotła następuje w każdym
przypadku najwcześniej po osiągnięciu minimalnej temperatury
kotłaMIN T KOTLA + HISTEREZA.
34
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
00 = minimalne ograniczenie na krzywej grzania
Kocioł włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej
wymaganej przez odbiorniki (T ZAD KOTLA).
01 = minimalne ograniczenie przy zapotrzebowaniu na grzanie
Kocioł utrzymuje przy zapotrzebowaniu na grzanie
(zezwolenie na pracę pompy) co najmniej ustawioną
temperaturę minimalną MIN T KOTLA.
02 = Stałe ograniczenie minimalne (24h)
Kocioł utrzymuje 24 godz./dobęco najmniej ustawioną
temperaturę minimalną MIN T KOTLA.
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
URZĄDZENIE
Określenie
Zakres wartości
Standard
HISTEREZA
5K – 20K
5K
CZAS HISTER
00min – 30min
00min
BLOK CZAS K
00min – 30min
00min
HIST PALN 2
2K – 20K
2K
KOL KOTL
0h – 250h
0h
F CHLOD KOC
00 – 01
00
T KOT CHLODZ
30°C – 120°C
95°C
EW
Funkcja chłodzenia
Dokończenie na kolejnych stronach niniejszej instrukcji
HISTEREZA (dynamiczna histereza przełączania)
CZAS HIST (Czas histerezy)
Funkcja do optymalizacji pracy kotła przy zróżnicowanym
obciążeniu ze strony odbiorników.
Czynna histereza przełączania po włączeniu palnika w czasie
histerezy „CZAS HISTER“ zostaje liniowo zredukowana z
ustawionej HISTEREZY do histerezy minimalnej (5K).
Niski odbiór ciepła
Przy niskim odbiorze ciepła przez instalację kocioł szybko osiąga
temperaturę zadaną. W tym przypadku działa ustawiona wyższa
HISTEREZA. Unika się krótkich czasów pracy i częstego
taktowania palnika.
Wysoki odbiór ciepła
Przy dłuższej pracy palnika (wysokie obciążenie grzewcze)
histereza zostaje automatycznie zredukowana do 5K. Zapobiega
się w ten sposób osiąganiu przez kocioł niepotrzebnie wysokiej
temperatury. Zoptymalizowane zostaje zużycie energetyczne
instalacji grzewczej.
!
Nastawa „00“ prowadzi do stałej wartości histerezy
Praca z kotłem dwustopniowym wzgl. z 2 kotłami
BLOK CZAS K (Czas blokady 2. stopnia palnika)
HIST PALN 2 (histereza 2. stopnia palnika)
!
00 = 10 s.; w celu poprawnego ustawienia należy zwrócić
uwagę na wewnętrzne blokady taktowe podłączonego
sterowania palników.
Włączenie 1. Stopień palnika przy przekroczeniu w dół
temperatury zadanej kotła.
Wyłączenie 1. stopnia palnika przy przekroczeniu w górę o
wartość HISTEREZY temperatury żądanej.
Włączenie 2. stopnia palnika
- po starcie 1. stopnia palnika
- i przekroczeniu w dół o 5K żądanej temperatury
(= start czasu blokady / zwolnienie 2. stopnia palnika)
- i po upływie czasu blokady
35
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Wyłączenie 2. stopnia palnika przy przekroczeniu w górę o
wartość HISTEREZY temperatury żądanej.
KOL KOTL (czas zmiany kotła)
Ponowne włączenie 2. Stopień palnika przy przekroczeniu w dół
temperatury zadanej kotła.
Regulator może pracować wedle wyboru: z jednym kotłem z
dwustopniowym palnikiem albo z dwoma kotłami z
jednostopniowymi palnikami. Drugi kocioł może zastępować
pierwszy po zaprogramowanej tutal liczbie godzin pracy
pierwszego kotła.
Wyłączenie 1. stopnia palnika przy zwolnieniu 2. stopnia po
przekroczeniu w górę o wartość [HISTEREZA + HIST PALN 2]
żądanej temperatury.
F CHLOD KOC (funkcja chłodzenia dla kotła)
A
C
F
E
50°C
T KOT CHLODZ (temperatura początkowa chłodzenia)
e
d
e
57°C
55°C
45°C
d
c
a
5K
b
c
D
A
B
C
D
E
F
a
b
c
d
e
36
Tylko w przypadku pracy z 2 kotłami.
B
Temperatura kotła
Czas
Temperatura zadana kotła
BLOKADA CYKLU (Czas blokady 2. stopnia palnika)
HISTEREZA (dynamiczna histereza załączania)
HIST PALN 2 (histereza 2. kotła)
Stopień 1 wł.
Początek czasu blokady
Stopień 2 wł. (zezwolenie na pracę stopnia 2)
STopień 2 wył.
Stopień 1 wył. (wycofanie zezwolenia na pracę stopnia 2)
E
Obowiązuje dla 1. kotła lub kotła na paliwo stałe
(przekaźnik wielofunkcyjny 1)!
Jeżeli funkcja chłodzenia kotła jest aktywna (F CHLOD KOC =
01), wówczas obwody grzewcze są uruchamiane z temperaturą T
ZASIL MAX (jeżeli funkcja chłodzenia jest dozwolona w obwodzie
grzewczym), gdy tylko ustawiona temperatura początkowa T KOT
CHLODZ zostanie przekroczona przez jeden z kotłów. Funkcja
chłodzenia zostaje zakończona, gdy temperatura spadnie o 5 K
poniżej ustawionej temperatury T KOT CHLODZ.
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
URZĄDZENIE
Określenie
Zakres wartości
Standard
PRZEK F 1
00 - 32
01
T PRZEK 1
30°C – 90°C
30°C
HIST PRZE 1
2K – 10K
5K
PRZEK F 2
00 - 06
02
EW
Dokończenie na kolejnych stronach niniejszej instrukcji
Funkcje przekaźników dodatkowych
Przekaźnikowi 1 (sterowanemu temperaturą) przyporządkowany
jest czujnik 1 (wtyczka VIII, wtyk 1+2).16 Jeśli dla danej funkcji
wymagany jest kolejny czujnik, wówczas należy podłączyć go do
wtyczki III, wtyk 2+3.
Przekaźnikowi 2 (sterowanemu czasem) przyporządkowane są
funkcje, które nie wymagają żadnego czujnika.
PRZEK F 1 (wybór funkcji przekaźnika 2)
!
Jeżeli na poziomie SPECJALISTA=>CWU aktywny jest
parametr PRZELADOWANIE, wówczas funkcje
dodatkowe z użyciem czujnika nie są możliwe
(funkcje 20 – 32)
T PRZEK 1 (temperatura przełączania przekaźnika 1)
HIST PRZE 1(histereza przekaźnika 1)
00 = brak funkcji
01 = pompa zasilająca instalację (kotłowa)
Pompa WŁ: przy zażądaniu energii cieplnej przez jeden z
odbiorników
Pompa WYŁ: bez wystąpienia żądania ciepła przez jeden z
odbiorników
W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na energię cieplną ze
strony przynajmniej jednego odbiornika instalacji grzewczej
zostaje włączona pompa. Po wyłączeniu kotła działa funkcja
dobiegu.
02 = cyrkulacja (czas)
Pompę obiegową włącza się zgodnie z programem cyrkulacji lub
programem CWU (Parametr „CYRK-CWU“ na poziomie
UZYTKOWNIK=>CWU) eingeschaltet.
03 = Pompa podająca
Pompa WŁ: Włącza się w odpowiedzi na zapotrzebowanie
wewnętrznegoodbiornika
Pompa WYŁ: Bez zapotrzebowania wewnętrznego odbiornika Ma
miejsce dobieg pompy.
05 = Pompa kotła 1
Przy wykorzystaniu regulatora do wysterowania dwóch kotłów
przekaźnik może być wykorzystany do wysterowania pompy kotła
1. (przełączenie następuje za pomocą przekaźnika palnika 1;
dobieg = 5 min.)
06 = KOCIOŁ Pompa kotła 2
Przy wykorzystaniu regulatora do wysterowania dwóch kotłów
przekaźnik może być wykorzystany do wysterowania pompy kotła
37
Poziom INSTALATOR
2. (przełączenie następuje za pomocą przekaźnika palnika 2;
dobieg = 5 min.)
20 = sterowana temperaturowo pompa cyrkulacyjna
T CYRCUL = temperatura obiegu powrotnego przewodu układu
cyrkulacji
Pompa WŁ: T CYRCUL < T PRZEK 1
Pompa WYŁ: T CYRCUL > [T PRZEK 1+ HIST PRZE 1]
Pompa obiegowa zostaje włączona, gdy temperatura obiegu
powrotnego opadnie poniżej ustawionej temperatury granicznej (T
PRZEK 1). Pompa obiegowa zostaje ponownie wyłączona, gdy
temperatura obiegu powrotnego przekroczy o wartość histerezy
(HIST PRZE 1) ustawioną temperaturę graniczną.
Ustawiony program cyrkulacji, jak również ustawienie „Cyrkulacja
w tym samym czasie co program cwu“ obowiązują jako
ustawienia nadrzędne. => włączenie następuje jedynie podczas
zaprogramowanych czasów zwolnienia.
21 = pompa obiegowa poprzez impuls
Pompa WŁ: W razie zwarcia na wejściu czujnika
wielofunkcyjnego
Pompa WYŁ: po 5 minutach
W razie zwarcia na wejściu czujnika wielofunkcyjnego pompa
obiegowa jest włączana na 5 minut. Właczenie odbywa się
jednorazowo na zboczu sygnału.
Ustawiony program cyrkulacji, jak również ustawienie „Cyrkulacja
w tym samym czasie co program cwu“ obowiązują jako
ustawienia nadrzędne. => włączenie następuje jedynie podczas
zaprogramowanych czasów zwolnienia.
38
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
22 = Włączenie do pracy kotła na paliwo stałe
T K PAL ST = Temperatura pracy kotła przy opalaniu paliwem
stałym
T BUFOR U = Temperatura w zbiorniku w rejonie zasilania (wtyk
III, styk 2+3)
Pompa WŁ: T K PAL ST > [T BUFOR U + PRZEK HIST 1 + 5K]
Pompa WYŁ: T K PAL ST < [T BUFOR U + PRZEK HIST 1]
Odciążenie rozruchu:
Pompa WŁ: T K PAL ST > T PRZEK 1
Pompa WYŁ: T K PAL ST < [T PRZEK 1 – 5K]
Pompa zostaje włączona, gdy temperatura kotła na paliwo stałe
przekracza temperaturę w zbiorniku w rejonie zasilania (T
BUFOR U) o wartość histerezy (PRZEK HIST 1 + 5K).
Wyłączenie pompy następuje wówczas, gdy temperatura spadnie
o 5K poniżej temperatury włączania.
Pompa zostaje wyłączona, gdy temperatura kotła na paliwo stałe
spadnie o 5 K poniżej ustawionej temperatury granicznej (T
PRZEK 1). Pompa otrzymuje zezwolenie na pracę, gdy
temperatura kotła na paliwo stałe wzrasta powyżej ustawione
wartości granicznej
(T PREZEK 1).
Blokada kotła 1:
Pompa WŁ: T K PAL ST +5K > T ZAD KOTLA i
pompa kotła na paliwo stałe = WŁ
Pompa WYł: T K PAL ST < T ZAD KOTLA lub
pompa kotła na paliwo stałe = WYŁ
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
!
Blokada kotła 1 następuje tylko przy włączeniu kotła na
paliwo stałe w obwód regulatora kotła 1.
Jeżeli funkcja chłodzenia jest aktywna, działa ona także w
odniesieniu do kotła na paliwo stałe.
23 = praca z układem solarnym
T KOLEKTORA = temperatura kolektora solarnego
T BUFOR U = Temperatura w zbiorniku w rejonie zasilania (wtyk
III, styk 2+3)
Pompa WŁ: T KOLEKTORA >
[T BUFOR U + PRZEK HIST 1 + 5K]
Pompa WYŁ: T KOLEKTOR <
[T BUFOR U + PRZEK HIST 1]
Włączenie pompy następuje, gdy temperatura kolektora
solarnego przekroczy temperaturę zbiornika w rejonie zasilania (T
BUFOR U) o wartość histerezy (PRZEK HIST 1 +5K). Wyłączenie
pompy następuje wówczas, gdy temperatura spadnie o 5K
poniżej temperatury włączania.
Bezpieczeństwo / Ochrona instalacji technologicznej:
Pompa WYŁ: T BUFOR U > T PRZEK 1
Pompa WŁ: T BUFOR U < [T PRZEK 1 – 5K]
Wyłączenie następuje wówczas, gdy temperatura zbiornika
akumulacyjnego w obszarze zasilania wzrośnie ponad ustawioną
temperaturę graniczną (T PRZEK 1). Pompa zostaje ponownie
włączona, gdy temperatura zbiornika akumulacyjnego opadnie o
5K poniżej temperatury granicznej.
24 = wzrost na powrocie KOC1
T POWROTU = temperatura obiegu powrotnego
Pompa WŁ: T POWROTU < T PRZEK 1
Pompa WYŁ: T POWROTU > [T PRZEK 1+ PRZEK HIST 1]
Pompa pilnująca minimalną temp. powrotu zostaje włączona, gdy
temperatura powrotu opadnie poniżej ustawionej temperatury (T
PRZEK 1). Pompa ta zostaje ponownie wyłączona, gdy
temperatura obiegu powrotnego przekroczy w górę o wartość
histerezy (HIST PRZE 1) ustawioną temperaturę graniczną.
32 = bezpośredni obwód grzewczy
Jest aktywowany przez zwarcie na wejściu czujnika przekaxnika 1
i włącza pompę obwodu grzewczego. Po usunięciu zwarcia
pompa pracuje przez czas dobiegu. Kocioł otrzymuje wartość
zadaną temperatury na podstawie parametru „T PRZEK 1“.
PRZEK F 2 (wybór funkcji przekaźnika 2)
00 = brak funkcji
01 = pompa zasilająca instalację (kotłowa)
Pompa WŁ: przy zażądaniu energii cieplnej przez jeden z
odbiorników
Pompa WYŁ: bez wystąpienia żądania ciepła przez jeden z
odbiorników
W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na energię cieplną ze
strony przynajmniej jednego odbiornika instalacji grzewczej
zostaje włączona pompa. Po wyłączeniu kotła działa funkcja
dobiegu.
39
Poziom INSTALATOR
02 = cyrkulacja
Włączanie przekaźnika według programu cyrkulacji ciepłej wody
użytkowej
03 = pompa podająca
Pompa WŁ: Włącza się w odpowiedzi na zapotrzebowanie
wewnętrznegoodbiornika
AUS: Bez zapotrzebowania ze strony wewnętrznego odbiornika.
Ma miejsce dobieg pompy.
05 = Pompa kotła 1
Przy wykorzystaniu regulatora do wysterowania dwóch kotłów
przekaźnik może być wykorzystany do wysterowania pompy
kotła 1.
(przełączenie następuje za pomocą przekaźnika palnika 1;
dobieg = 5 min.)
06 = Pompa kocioł 2
Przy wykorzystaniu regulatora do wysterowania dwóch kotłów
przekaźnik może być wykorzystany do wysterowania pompy kotła
2. (przełączenie następuje za pomocą przekaźnika palnika 2;
dobieg = 5 min.)
40
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
URZĄDZENIE
Określenie
Zakres wartości
Standard
START JASTRY
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 = WYŁ
POD JASTRY
Patrz objaśnienia!
POWROT
Opuszczanie płaszczyzny za pomocą Ä
!
!
Dzień startu nie jest wliczany:
program dla jastrychu startuje przy temperaturze żądanej
„dnia 1“ i przełącza o godzinie 00.00 na „dzień 1“, a
następnie każdorazowo o godzinie 00.00 - na dzień
kolejny. Dzień aktualny jest oznakowany w programie dla
jastrychu: „POD JASTRY“ krzyżykiem „x“.
Po przerwaniu / zakończeniu tej funkcji regulator realizuje
dalej ogrzewanie w ustawionym trybie roboczym (rodzaju
pracy). Jeżeli proces ogrzewania jest niepożądany,
wówczas należy ustawić rodzaj pracy na i = gotowość
robocza / WYŁ.
Program dla jastrychu
START JASTRY (uaktywnienie procesu suszenia jastrychu)
Program dla jastrychu może być wykorzystany dla ogrzewania
funkcyjnego zgodnie jak również dla osuszania świeżo ułożonego
jastrychu.
!
Suszenie jastrychu można wykonać tylko dla obwodów
mieszalnika regulatora kotła.
Po wystartowaniu program analizuje ustawione temperatury
obiegu zasilania. Zintegrowane obiegi mieszaczy dokonują
regulacji na ustawioną temperaturę układu zasilania. Kocioł
zapewnia tę temperaturę niezależnie od wybranego trybu pracy.
Na wskazaniu standardowym jest to oznakowane poprzez
wprowadzenie zapisu „START JASTRY i wskazanie aktualnie
obowiązującej temperatury układu zasilania.
Swobodnie ustawiony program ma maksymalną długość równą
28 dni. Temperatury układu zasilania mogą być wybierane
swobodnie dla każdego dnia w przedziale 10°C i 60°C.
Wprowadzenie „----“ kończy program (również podczas pracy na
dzień następny).
DZIEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VT
25 25 25 55 55 55 55 25 40 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 40 25 --- --- --- --- --- --- --=>
PROG JASTRY (ustawienia programu)
Ä => Program do suszenia jastrychu; Ç Wybór dnia; Ä => wybrać dzien do zmiany; Ç ustawić temperaturę na dolocie;
Ä => zapisać ustawienie; Ç wybrać następny dzień lub za pomocą "POWROT" + Ä zakończyć program.
41
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
CWU
EW
~ Klapa OTW. Î za pomocą Ç wyszukać poziom po prawej, za
pomocą Ä otworzyć
Określenie
Zakres wartości
Standard
BL P LAD
00, 01 (WYŁ./WŁ)
01 = (WŁ)
PRP *)
00, 01, 02, 03
01
*) Funkcji za [CoCo2 indeksem 03] => 02 = 03;
za CoCo1/CoCo2 (<indeksem 03) => 01 = 00 und 02 = 03
T KOTLA CWU
00°C – 50°C
20°C
PRP (równoległy bieg pomp)
HISTER CWU
5K – 30K
5K
CZ DOP CWU
00min – 30min
00min
TERM CWU
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 = WYŁ
FUNK TERM
00, 01 (WYŁ./WŁ)
00 = WYŁ
PRZELADUJ
00. 01 (wył/wł)
00 = WYŁ
POWROT
Opuszczanie poziomu za pomocą Ä
BL P LAD (blokada pompy ładującej)
Pompa ładująca włącza się, gdy temperatura kotła przekracza o 5
K temperaturę w zbiorniku. Pompa wyłącza się, gdy temperatura
w kotle spadnie poniżej temperatury w zbiorniku. W ten sposób
zapobiega się schładzaniu zbiornika przez kocioł na początku
przygotowywania CWU.
42
00 => priorytetowa praca pompy ładującej dla przygotowania cwu:
W czasie przygotowywania cwu obiegi grzewcze zostają
zablokowane. Mieszacze się zamykają i wyłączają się pompy
obiegów grzewczych.
01 => częściowy priorytet dla C.W.U. (wody ciepłej):
W czasie przygotowywania cwu obiegi grzewcze zostają
zablokowane. Mieszacze się zamykają i wyłączają się pompy
obiegów grzewczych. Obwody mieszalnikaotrzymują zezwolenie
na pracę, gdy kocioł osiągnie temperaturę temperatura zadana
CWU + przewyższenie kotła [T CWU + T KOTLA CWU]. Gdy
temperatura kotła ponownie spadnie o wartość histerezy
załączenia (HIST CWU) poniżej temperatury zezwolenia na
pracę, obwody mieszalnika są ponownie włączane.
02 => równoległa praca (bieg) pomp:
Podczas przygotowania ciepłej wody zablokowany zostaje jedynie
bezpośredni obieg grzewczy. Obiegi mieszaczy są ogrzewane w
dalszym ciągu. Proces przygotowania ciepłej wody zostaje przez
tę funkcję przedłużony.
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
03 => równoległa praca pomp, także dla bezpośredniego obiegu
grzewczego:
W czasie przygotowywania wody ciepłej w dalszym ciągu
ogrzewane są wszystkie obiegi grzewcze. Proces przygotowania
ciepłej wody zostaje przez tę funkcję przedłużony. Gdy
temperatura kotła przekroczy maksymalną temperaturę na
dolocie bezposredniego obwodu grzewczego o 8 K, pompa tego
obwodu jest wyłączana (zabezpieczenie przed przegrzaniem).
Pompa obwodu grzewczego włącza się ponownie, gdy
temperatura kotła spadnie poniżej temperatury [maksymalna
temperatura na dolocie + 5K].
T KOTLA CWU
(Przewyższenie kotła podczas przygotowania CWU)
Poziom INSTALATOR
CZ DOP CWU (czas dobiegu pompy)
00 min
=> funkcja standardowa: po wyłączeniu palnika pompa ładowania
pracuje jeszcze przez 5 minut.
Jeśli wystąpi zapotrzebowanie energii cieplnej z jednego z
obiegów grzewczych, wówczas dobieg pompy zostaje przerwany.
Działa uaktywniona blokada pompy ładowania i może ona także
prowadzić do przerwania funkcji dobiegu.
Dobieg większy od 00 min
=> Pompa ładowania po zakończeniu ładowania zasobnika
realizuje dobieg przez okres ustawionego odcinka czas. Dobieg
ten może zostać przerwany jedynie przez uaktywnioną blokadę
pompy ładowania.
Temperatura zadana kotła podczas przygotowania CWU =
temperatura zadana CWU + T KOTLA CWU
TERM CWU (zasobnik z termostatem)
Podczas przygotowania CWU kocioł musi pracować z
podwyższoną temperaturą, by temperatura CWU w
zbiorniku mogła być uzyskana za pomocą wymiennika
ciepła.
HIST CWU (histereza ładowania CWU)
01 => przygotowanie ciepłej wody poprzez termostat:
układ przygotowania ciepłej wody startuje przy zwarciu na
zaciskach czujnika zbiornika akumulacyjnego. Proces zostaje
zakończony, gdy ustąpi zwarcie.
!
Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej startuje, gdy
temperatura zbiornika spadnie poniżej żądanej temperatury o
wartość histerezy [HISTER CWU]. Przygotowywanie cwu zostaje
zakończone, gdy zbiornik osiągnie ustawioną temperaturę (w
trybie pracy z ochroną antybakteryjną temperatura żądana jest
ustawiona na 65°C).
00 => przygotowanie ciepłej wody poprzez czujnik zasobnika
F GRZANIA (dla kotłów modulujących)
Temperatura zadana kotła podczas przygotowania CWU =
temperatura rzeczywista zbiornika + T KOTLA CWU
Przy tej funkcji można zmniejszyć straty na spalinach podczas
przygotowania CWU za pomocą modulujących kotłów przez
dopasowanie temperatury zadanej kotła.
43
Poziom INSTALATOR
PRZELADUJ
T CWU = Temperatura zbiornika CWU w rejonie poboru
Ładowanie zbiornika akumulacyjnego:
Pompa WŁ: T CWU < T CWU ZAD – HISTER CWU
Pompa WYŁ: T-CWU D > T CWU ZAD
Ładowanie zbiornika zostaje zakończone, gdy mierzona jest
temperatura zadana zbiornika na dolnym czujniku.
!
44
Jeżeli ta funkcja jest aktywna, wówczas funkcje dodatkowe
z użyciem czujnika („SPECJALISTA => URZĄDZENIE“,
Parametr „PRZEK F 1“ => 20-32), nie są dostępne
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Parametry tego poziomu zmieniają się zgodnie z wybraną funkcją
dla obwodu grzewczego[FUNK KOTLA]
Obieg grzewczy I / II
Określenie
Zakres wartości
Standard
FUNK KOTLA
00 - 04
00
TRYB POMPY
00 - 03
00
MIESZACZ OTW (nie 5-25
dotyczy obiegu wody
ciepłej)
16
MIESZACZ ZAM (nie 5-25
dotyczy obiegu wody
ciepłej)
12
EW
Dokończenie na kolejnych stronach niniejszej instrukcji
FUNK KOTLA (wybór funkcji obwodu grzewczego)
Przy przestawianiu tego parametru regulator startuje od nowa. Na
wskazaniu ukazuje się na krótko „RESET“.
!
Funkcje specjalne (02, 03, 04) muszą być skonfigurowane
dla obiegu grzewczego 2, gdy w urządzeniu stosowany
jest dodatkowo jeden normalny obieg grzewczy (00, 01).
00 => standardowy obieg grzewczy
01 => regulacja według stałych temperatur układu zasilania
W trakcie czasów ogrzewania (patrz program ogrzewania) obieg
grzewczy pracuje przy nastawionej stałej temperaturze układu
zasilania [T ZAD ZAS D], w trakcie czasów redukcji obieg
grzewczy pracuje odpowiednio przy ustawionej stałej
temperaturze układu zasilania [T ZAD ZAS N].
02 => regulacja temperatury basenu (tylko dla obiegu grzewczego
II)
Funkcja ta może być zastosowana do ogrzewania basenu.
Mieszacz reguluje temperaturę układu zasilania dla wymiennika
ciepła basenu. Czujnik temperatury wody w basenie jest
podłączony do czujnika pomieszczenia dla tego obwodu (patrz
FBR). [wtyczka III; 1+2]
Regulacja temperatury układu zasilania działa tak, jak czysty
układ regulacji temperatury pomieszczenia [WPLYW POM].
Wartość żądaną temperatury wody [T BASEN 1/2/3] można
wprowadzić w zakresie użytkownika w przynależnej płaszczyźnie
obiegu grzewczego. Działa program ogrzewania. W czasie
redukcji ogrzewanie nie pracuje (tylko czynne jest zabezpieczenie
przed mrozem).
W płaszczyźnie wskazań wskazywane są: temperatura wody i
aktualna wartość żądana [T BASEN / T BASEN ZAD].
03 => obieg wody ciepłej
Funkcja ta może być zastosowana do eksploatacji dodatkowych
obiegów wody ciepłej. Czujnik układu zasilania obiegu
grzewczego jest usytuowany w zbiorniku akumulacyjnym wody
ciepłej.
Wartość żądaną temperatury wody ciepłej wprowadzić można w
zakresie użytkownika w przynależnej płaszczyźnie obiegu
grzewczego [T CWU 1/2/3]. Program ogrzewania obiegu
grzewczego 1 działa jako program zwalniania dla zbiornika
45
Poziom INSTALATOR
akumulacyjnego. W czasie redukcji ogrzewania żądana
temperatura zbiornika jest ustalana na 10°C.
Funkcja priorytetu regulatora kotła może być wykorzystana.
!
W przypadku podłączenia opcjonalnego czujnika
zasobnika na zasilaniu oraz czujnika u dołu w zasobniku
następuje automatyczna aktywacja funkcji ładowania
zasobnika przez kocioł zewnętrzny z ładowaniem
zasobnika.
04 => zasilanie obiegu powrotnego poprzez mieszacze
Czujnik dolotu obwodu grzewczego jest wykorzystywany jako
czujnik powrotu kotła. Mieszalnik reguluje 24 godziny zgodnie z
ustawioną wartością [T ZASIL MIN] obwodu grzewczego..
Wskazówka montażowa: Mieszalnik WŁ => dolot kotła jest
podawany do powrotu (=> wzrost temp. powrotu.)
Mischer ZU => Rücklauf der Heizkreise wird durchgeleitet. Przy
otwartym mieszaczu cyrkulacja musi być zapewniona przez kocioł
(pompa kotła).
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
•
temperatura pomieszczenia > ustawiona żądana wartość
temperatury pomieszczenia + 1K
00 => Standardowe wyłączanie pomp obiegowych
Czas ogrzewania:
•
Temperatura zewnętrzna > ustawiona wartość zadana dla
pomieszczenia + 1 K
Czas obniżania temperatury:
WPŁYW POM = 0
•
Wyłączenie następuje przy przejściu w tryb obniżania
temperatury.
•
Ponowne włączenie: temperatura pomieszczenia <
temperatury zadanej pomieszczenia. Po włączeniu pompa
pracuje w sposób ciągły.
WPŁYW POM = "--"
•
Temperatura na zasilaniu < 20º C.
01 => przełączanie pomp według granic ogrzewania
=> „obieg grzewczy zostaje wyłączony“.
Czas ogrzewania:
Temperatura zewnętrzna < ustawiona granica ogrzewania w
czasie dnia + 1 K
Czas obniżania ogrzewania:
•
Temperatura zewnętrzna < ustawiona granica ogrzewania dla
nocy + 1 K
(ponowne włączenie przy 1 K histerezy)
02 => przełączanie pomp według programu ogrzewania
TRYB POMPY (rodzaj pracy pompy)
Pompy obiegowe zostają wyłączone, jeżeli nie występuje
zapotrzebowanie na ogrzewanie. Jednocześnie mieszacze się zamykają
Ustawienie dotyczy wyłączenia sterowanego pogodowo. Wyłączenie
przez termostat działa dodatkowo przy włączonej regulacji
pomieszczenia (WPŁYW POM > 0).
•
Czas ogrzewania:
•
Pompa jest WL; obieg grzewczy jest otwarty
Czas obniżania ogrzewania:
o
Pompa jest WYL; obieg grzewczy jest zablokowany
03 => Praca ciągła
Pompa pracuje przez 24h! Obieg grzewczy jest stale włączony.
46
Poziom INSTALATOR
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
MIESZACZ OTW (dynamika mieszacza podczas otwierania)
1) Regulator .0324-P i .0634-P = 67°C
Ustawienie prędkości, z którą mieszacz otwiera się przy
pojawieniu się odchyłki regulacji. Wprowadzana jest odchyłka
regulacji w stopniach Kelvina, przy której mieszacz otwiera bez
przerywania.
T ZASIL MAX (maksymalna temperatura wody dolotowej)
!
Małe wartości prowadzic mogą do szybkiej reakcji
mieszacza i powodować powstawanie drgań.
MIESZACZ ZAM (dynamika mieszalnika podczas zamykania)
Nastawa prędkości, z którą mieszacz zamyka podczas regulacji
odchyłki. Wprowadzana jest odchyłka regulacji w stopniach
Kelvina, przy której mieszacz zamyka bez przerywania.
!
Małe wartości prowadzic mogą do szybkiej reakcji
mieszacza i powodować powstawanie drgań.
Obieg grzewczy I/II
Zmierzona temperatura zadana wody dolotowej w obwodzie
grzewczym jest ograniczona do ustawionej maksymalnej
temperatury wody dolotowej (zabezpieczenie przed
przegrzaniem).
E Pompa obwodu grzewczego bezpośredniego obwodu
grzewczego jest wyłączana dopiero wówczas, gdy
temperatura kotła przekracza maksymalną ustawioną
temperaturę wody dolotowej o 8 K. Pompa obwodu
grzewczego jest włączana ponownie, gdy temperatura kotła
spadnie poniżej temperatury [maksymalna temperatura wody
dolotowej + 5 K].
T ZASIL MIN (minimalna temperatura wody dolotowej
Określenie
Zakres wartości
Standard
EW
T ZASIL MAX
20°C – 110°C
80°C
T ZASIL MIN
10°C – 110°C
10°C
Określona żądana temperatura układu zasilania obiegu
grzewczego zostaje podwyższona do ustawionej minimalnej
temperatury układu zasilania (np. przy ogrzewaniu powietrznym).
T P ZAMR
----;
(-15)°C – (5)°C
0°C
T P ZAMR (temperatura ochrony przed zamarzaniem)
OPOZN T ZEW
0:00 – 24:00
0:00
ODST WYKR
0K – 50K
5K
Jeśli zewnętrzna temperatura opadnie poniżej zaprogramowanej
wartości, wówczas instalacja grzewcza przełącza się na pracę z
ochroną przed zamarzaniem (włączenie pomp).
ODB PRYZM
00, 01
(WYŁ./WŁ)
01 = (WŁ)
POWROT
Opuszczenie poziomu za pomocą Ä
1)
„----“ funkcja ochrony przed zamarzaniem nie jest aktywna!
47
Poziom INSTALATOR
OPOZN T ZEW (opóźnienie temperatury zewnętrznej)
Wybór zwłoki wpływu temperatury zewnętrznej należy
dostosować do typu budynku. Dla konstrukcji ciężkiej (grube
ściany) wybierać należy wysoką wartość zwłoki, ponieważ zmiana
temperatury zewnętrznej wpływa na temperaturę pomieszczenia
odpowiednio później. Dla lekkiego rodzaju konstrukcji (brak
akumulacyjnego oddziaływania ścian) należy ustawić opóźnienie
na wartość równą 0 godzin (0 godz.).
ODST WYKR (odległość krzywej charakterystyki ogrzewania)
Żądana temperatura kotła obwodu mieszania jest obliczana przez
dodanie obliczonej temperatury zadanej dla dolotu obwodu
grzewczego i odstępu krzywej charakterystyki grzania. Odległość
krzywej charakterystyki ogrzewania wyrównuje tolerancje czujnika
i straty cieplne na odcinku do mieszacza.
ODB PRYZM (zwolnienie obiegu)
00 => WYŁ
01 => obieg grzewczy poprzez funkcje nadrzędne (np. funkcję
chłodzenia źródła ciepła dla ochrony przed przegrzaniem;
odprowadzenie ciepła w trybie pracy serwisowej) może być
zastosowany jako upust ciepła/odbiornik. Na okres trwania tej
funkcji obieg grzewczy pracuje według ustawionej maksymalnej
temperatury układu zasilania.
48
Część 2: Przegląd wskazań i wartości nastaw
Poziom INSTALATOR
Część 3: Ogólne opisy działania
Część 3: Ogólne opisy działania
Część 3: Ogólne opisy funkcji
Regulacja obiegu grzewczego
Regulacja w funkcji warunków pogodowych
Za pomocą ustawionej krzywej charakterystyki grzania ustala się
temperaturę kotła lub wody dolotowej w stosunku do zmierzonej
temperatury zewnętrznej w ten sposób, by w prawidłowo
wyregulowanej instalacji w pomieszczeniu referencyjnym ustaliła
się w przybliżeniu temperatura zadana pomieszczenia.
=> Dla regulacji w zależności od wpływów pogodowych
niezmiernie ważne jest dokładne ustawienie krzywej
charakterystyki ogrzewania.
Pompa obiegowa jest sterowana w zależności od stanu pogody.
W razie potrzeby grzania i przy ochronie przed zamarznięciem
włączana jest pompa obiegowa.
Wpływ czujnika pomieszczenia
Czujnik temperatury mierzący aktualną temperaturę w
pomieszczeniu może być uwzględniany i wywierać wpływ na
obliczenie niezbędnej temperatury dopływu.
Współczynnik wywierania wpływu (wykaz parametrów) można
wybrać od 0 (regulacja zależna wyłącznie od pogody) do 20
(regulacja zależna od temperatury pomieszczenia z minimalnym
wpływem temperatury zewnętrznej). W położeniu „----“ regulacja
temperatury pomieszczenia nie jest aktywna. Położenia „----“ i „0“
wykazują różnice odnośnie przełączania pomp obiegowych w
zależności od zapotrzebowania.
Przygotowanie wody ciepłej
Zaprogramowana temperatura ciepłej wody użytkowej jest
regulowana przez włączanie pompy nagrzewnicy zbiornika cwu i
palnika kotła. Ładowanie zbiornika akumulacyjnego startuje
wówczas, gdy ustawiona żądana temperatura w zbiorniku
opadnie o wartość 5K. Ładowanie zbiornika kończy się, gdy
zostanie osiągnięta ustawiona temperatura żądana.
Funkcja ochrony przed zamarzaniem
Układ ochrony przed zamarzaniem poprzez automatyczne
włączenie pracy ogrzewania zapobiega zamarznięciu instalacji
centralnego ogrzewania.
Układ ochrony przed zamarzaniem z czujnikiem zewnętrznym
Jeśli zmierzona temperatura zewnętrzna opadnie poniżej
ustawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem, wówczas
żądana temperatura pomieszczenia dla odpowiedniego obiegu
grzewczego zostaje ustawiona na 5°C. Obieg grzewczy zostaje
zwolniony:
•
•
włączone zostają pompy
zapotrzebowanie na ciepło jest przesyłane do kotła
„----“ => Układ ochrony przed zamarzaniem z czujnikiem
zewnętrznym staje się nieaktywny
Funkcja ta zostaje zakończona, jeśli temperatura zewnętrzna
wzrośnie o 1K powyżej ustawionej temperatury ochrony przed
zamarzaniem.
49
Poziom INSTALATOR
Część 3: Ogólne opisy działania
Ochrona kotła przed zamarznięciem
Sterowniki palników eBUS
Ochrona kotła przed zamarznięciem jest aktywowana, gdy
temperatura kotła spadnie poniżej 5°C. Kocioł jest włączany i
pracuje aż do osiągnięcia "MINIMALNEJ TEMPERATURY
KOTŁA".
Regulator umożliwia eksploatację sterowników palnika za
pośrednictwem zaimplementowanej magistrali eBUS.
Przyłączenie następuje poprzez wtyk VII (FA eBUS).
Ochrona przed zamarzaniem układu zasilania lub zbiornika
akumulacyjnego z zastosowaniem czujników
05h07h [w bajcie danych 7 = wartość zadana CWU palnik nie
może analizować bitu 7] dodatkowo
Czujnikowy układ ochrony przed zamarzaniem zostaje
uaktywniony, gdy temperatura układu zasilania względnie
temperatura zbiornika akumulacyjnego opadnie poniżej 7°C. Przy
tym włączona zostaje jedynie odpowiednia pompa.
05h01h [w bajcie danych 3 transmitowana jest temperatura
kolektora (zamiast temperatury zadanej CWU)]
Układ czujnikowy ochrony przed zamarzaniem przestaje być
aktywny, gdy temperatura układu zasilania względnie temperatura
zbiornika akumulacyjnego wzrośnie ponad. 9°C.
Ochrona przed zamarzaniem poprzez czujnik temperatury
pomieszczenia
Jeśli temperatura pomieszczenia opadnie poniżej 5°C, wówczas
uaktywniona zostaje funkcja ochrony przed zamarzaniem.
Żądana temperatura pomieszczenia dla odpowiedniego obiegu
grzewczego ustalona zostaje na 5°C. Obieg grzewczy zostaje
zwolniony:
•
•
50
włączone zostają pompy
zapotrzebowanie na ciepło jest wysyłane do kotła
Żądanie ciepła: regulator => palnik / FA
Dane/status: palnik / FA = regulator
05h03h
Warunek pracy:
Sterownik (FA) musi wysyłać dopuszczalny telegram eBUS.
Zasilanie eBUS musi być aktywne, jeżeli palnik nie zasila BUS =>
instalator/instalacja (wskazówka bez informacji => przetestować
działanie z zasilaniem eBUS i bez)
Część 3: Ogólne opisy działania
Poziom INSTALATOR
Sprawdzenie EEPROM
Co 10 minut automatycznie kontroluje się, czy wartości
nastawcze regulatora mieszczą się w podanych granicach. W
przypadku stwierdzenia, że jakaś wartość przekracza te granice,
jest ona zastępowana przez wartość standardową. Przekroczenie
zakresu jest sygnalizowane przez migający symbol E oraz
numer błędu 81.
Użytkownik powinien w tym przypadku sprawdzić ważne wartości
nastawcze regulatora. Symbol ostrzegawczy zgaśnie po
zresetowaniu urządzenia (RESET).
Dobieg pomp
Pompy obiegowe maja 5-minutowy wybieg, gdy przed
wyłączeniem palnik pracował przez 5 minut.
Ochrona pomp przed zablokowaniem
Układ regulacyjny zapobiega skutecznie zablokowaniu się pomp
wskutek zbyt długich przestojów. Dzięki tej zintegrowanej funkcji
ochronnej wszystkie pompy, które ostatniej doby (24 godziny) nie
pracowały, są codziennie włączane o godzinie 12:00 na okres 5
sekund.
Ochrona mieszacza przed zablokowaniem
Jeśli mieszacz nie był w ruchu przez 24 godziny, wówczas
zostaje on raz całkowicie otwarty o godzinie 03:00. Pompa
obiegowa ogrzewania jest na ten okres czasu wyłączana.
Nadzorowana jest maksymalna temperatura układu zasilania.
Przerwanie następuje przy maksymalnej temperaturze zasilania –
5K.
51
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Instalowanie
Montaż / Demontaż
Montaż regulatora:
1. Ustawić zacisk mocujący na grubość ścianki tablicy
sterowniczej (po lewej i prawej stronie urządzenia):
a.
Ściągnąć zacisk mocujący na dole ze ścianki regulatora
(złącze na zazębienie).
b.
W tym stanie przesunąć zacisk mocujący na dół lub do góry,
aż odległość od krawędzi urządzenia będzie odpowiadać
grubości ścianki tablicy sterowniczej.
Zapadka 1 = grubość ścianki 0,5 - 1,0 mm
Zapadka 5 = grubość ścianki 5,0 mm
c.
Zacisk mocujący na dole docisnąć do ścianki regulatora.
2. Nacisnąć regulator w wycięciu tablicy rozdzielczej i sprawdzić,
czy jest pewnie zamocowany. Jeśli regulator chwieje się w
osadzeniu: wymontować regulator i przesunąć zaciski mocujące
do góry.
Szkic ogólny:
A
B
C
D
E
52
Regulator - widoku z boku, przekrój
Osłona tablicy sterowniczej
Zacisk mocujący
Otwór odblokowania (patrz rozdział poświęcony zmianie
ustawienia)
Ostre narzędzie
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Demontaż regulatora:
E
Przed wymontowaniem regulatora przyrząd musi zostać
pozbawiony dopływu napięcia.
d)
Wprowadzić spiczaste narzędzie ukośnie do ścianki
zewnętrznej w jeden z otworów do odryglowywania
(narzędzie musi zostać wsunięte między zacisk mocujący a
ściankę tablicy sterowniczej).
e) Wykonywać narzędziem ruchy podważające w stronę
zewnętrznej ścianki urządzenia. W ten sposób zwalniana jest
blokada zacisku mocującego na ściance tablicy sterowniczej.
Przyrząd na odpowiedniej stronie lekko podnieść i powtórzyć
zabieg po drugiej stronie przyrządu.
Teraz można wyjąć urządzenie.
Wskazówki dotyczące przyłącza
E Regulator został zaprojektowany na napięcie robocze 230 V
AC (prądu przemiennego) przy 50 Hz. Styk palnika jest
bezpotencjałowy i musi być zawsze włączany w szereg z
mechanicznym termostatem kotła (o ile taki jest).
E Uwaga: przewody magistrali i czujnikowe muszą być ułożone
z przestrzennym ich rozdzieleniem w stosunku do przewodów
sieciowych!
!
Wskazówki dotyczące instalacji w połączeniu z cyfrowym
modułem BM 8
Podczas przyłączania cyfrowego modułu w przyrządzie tym
ustawione zostają wartości nastawcze, specyficzne dla danego
obiegu grzewczego. Te wartości zostają automatycznie
wygaszone w regulatorze.
!
Jeżeli w czasie eksploatacji cyfrowy moduł zostaje przez
dłuższy okres czasu oddzielony od MAGISTRALI (BUS)
(>5min), wówczas regulator centralnego ogrzewania
pracuje dalej z wykorzystaniem własnych wartości nastaw.
Dla uniknięcia uszkodzeń w przypadku zaistnienia błędu - w razie
pojawienia się odchyłek od istotnych wartości nastawczych (np.
maksymalna temperatura układu zasilania dla ogrzewania
podłogowego) - proponujemy następujący tok postępowania:
1.
zainstalowanie regulatora centralnego ogrzewania
2.
nastawa wszystkich wartości regulatora centralnego
ogrzewania
3.
zainstalowanie cyfrowego modułu pomieszczenia
4.
nastawa wszystkich wartości modułu pomieszczenia
Po podłączeniu lub zmianie podłączenia czujników i
układów zdalnej obsługi regulator musi zostać na krótko
odłączony (wyłącznik zasilania sieciowego/bezpiecznik).
Po ponownym włączeniu regulator zostanie na nowo
skonfigurowany, odpowiednio do podłączonych
czujników.
53
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Schemat hydrauliczny instalacji nr 1
!
Maksymalna konfiguracja:
Regulacja kotła (2-stopniowa)
Podgrzewanie ciepłej wody
2 mieszane obwody grzewcze, obsługiwane zdanie przez
magistralę lub
1 mieszany obwód grzewczy i regulacja na podstawie wartości
stałej / regulacja basenowa
wzrost temperatury wody powrotnej / instalacja solarna / paliwo
stałe
Pompa cyrkulacyjna
Zaleznie od typu regulatora może on być wyposażony
tylko w niektóre funkcje.
D2
AF
D2
B
2xBM
D2
v
r
D1
D1
v
H
54
1
D2
D2
v
s
2
2
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Schemat hydrauliczny instalacji z kotłem podłączonym
poprzez eBUS
!
Maksymalna konfiguracja:
Regulacja kotła modulujący
Podgrzewanie ciepłej wody
2 mieszane obwody grzewcze, obsługiwane zdanie przez
magistralę lub
1 mieszany obwód grzewczy i regulacja na podstawie wartości
stałej / regulacja basenowa
wzrost temperatury wody powrotnej / instalacja solarna / paliwo stałe
AF
Pompa cyrkulacyjna
Zaleznie od typu regulatora może on być wyposażony
tylko w niektóre funkcje.
D2
CAN-BUS
eBUS
D2
B
2xBM
D2
v
D1
1
D2
D2
v
D1
2
2
v
H
55
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Przyłącze elektryczne
Obłożenie zacisków
Wersja 1
VII (1+2): eBUS lub eBUS Antena DCF
I
(1-3): FBR2 (FBR1) (układ zdalnej obsługi 2 (1)) obiegu
c.o. 1
I
(4+5): Czujnik zasilania obiegu grzewczego 2
I
(6+7): Czujnik zasobnikowy
I
(7+8): czujnik kotła
I
(9+10): Czujnik zewnętrzny
V (1+2): Czujnik zasilania obiegu grzewczego 1
VIII (1+2): czujnik, przekaźnik dodatkowy 1
III (1-3): FBR2 (FBR1) obiegu c.o. 2
III (2+3): Czujnik zbiornika buforowego dolny
IX (1+2): Przewód do transmisji danych - magistrala typu CAN
IX (3+4): Napięcie zasilające - magistrala typu CAN
230V∼; Moc załączalna przekaźników 2(2)A, 250V∼
3
4
5
II
6
ZZ Z
~50Hz 230V
D1 D2
7
8
9 10
M
r
v
2
T1 T2
2
1 2
VI
1
2
1
2
M
v
1
1
3
IV
4
5
s
T3 T4
N L1 L1'
D
+ -
L
IX
H
1
D1
III
VIII
V
I
- +
VII
Przedstawiony schemat połączeń stanowi wersję maksymalną .0634
56
II
II
II
II
II
II
II
II
II
VI
VI
IV
IV
IV
(1):
Przewód N - sieć
(2):
Zasilanie sieciowe - urządzenie
(3):
Zasilanie sieciowe - przekaźniki
(4):
Pompa - obieg grzewczy 1
(5):
Pompa - obieg grzewczy 2
(6):
pompa ładująca do zasobnika
(7):
Mieszacz - obieg grzewczy 2 - otw.
(8):
Mieszacz - obieg grzewczy 2 - zam.
(9+10): Stopień palnika 1 / kocioł 1
(1):
przekaźnik wielofunkcyjny 1
(2):
przekaźnik wielofunkcyjny 2
(1):
Mieszacz - obieg grzewczy 1 - otw.
(2):
Mieszacz - obieg grzewczy 1 - zam.
(3+4): Stopień palnika 2 / kocioł 2
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Wersja 2
Obłożenie zacisków
230V∼; Moc załączalna przekaźników 2(2)A, 250V∼
2
3
4
5
II
6
ZZ Z
~50Hz 230V
D1 D2
L
IX
H
8
9 10
M
2
1 2
VI
1
T1 T2
N L1 L1'
D
+ -
7
v
1
1
III
VIII
I
- +
VII
VII
I
I
I
I
I
VIII
III
III
IX
IX
(1+2):
(1-3):
(4+5):
(6+7):
(7+8):
(9+10):
(1+2):
(1-3):
(2+3):
(1+2):
(3+4):
eBUS lub eBUS Antena DCF
FBR2 (FBR1) bezpośredni obwód grzewczy
Czujnik dolotu obwód mieszalnika
Czujnik zasobnikowy
czujnik kotła
Czujnik zewnętrzny
czujnik, przekaźnik dodatkowy 1
FBR2 (FBR1) dla obwodu mieszalnika
Czujnik zbiornika buforowego dolny
Przewód do transmisji danych - magistrala typu CAN
Napięcie zasilające - magistrala typu CAN
II
II
II
II
II
II
II
II
II
VI
(1):
(2):
(3):
(4):
(5):
(6):
(7):
(8):
(9+10):
(1 / 2):
Przewód N - sieć
Zasilanie sieciowe - urządzenie
Zasilanie sieciowe - przekaźniki
Pompa obwodowa kotła
Pompa obwodu mieszalnika
pompa ładująca do zasobnika
Mieszacz - otw.
Mieszacz - zam.
Kocioł/palnik
przekaźnik wielofunkcyjny 1
Przedstawiony schemat połączeń stanowi wersję maksymalną .0324
57
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Schemat wtyczek przekaźników
5
4
D2 D1
3
2
1
L1' L1 N
Wtyczka 2 [II]
r
T2 T1
7
8
10 9
M
2
6
II
v
N:
L1:
L1´:
D 1:
D 2:
F:
v:
v:
H:
H:
Przewód N - sieć
Zasilanie sieciowe - urządzenie
Zasilanie sieciowe przekaźnika
Pompa obiegu grzewczego HK 1
Pompa obiegu grzewczego HK 2
Pompa ładowania do zasobnika
Mieszacz - obieg grzewczy 2 - otw.
Mieszacz - obieg grzewczy 2 - zam.
Stopień 1 palnika
Stopień 1 palnika
VI
1
Przekaźnik wielofunkcyjny
1
2
2
1
Wtyczka 6 [VI]
Przekaźnik wielofunkcyjny
2
1
IV
3 2
4
5
s
T4 T3
v
M
1
Wtyczka 4 [IV]
58
v:
Mieszacz - obieg grzewczy 1 - otw.
v:
Mieszacz - obieg grzewczy 1 - zam.
H:
Stopień 2 palnika
H:
Stopień 2 palnika
Brak funkcji
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Schemat wtyczek czujników
Wtyczka 7 [ VII ] z eBUS
Wtyk 1: eBUS lub eBUS Antena DCF
Wtyk 2: eBUS (masa)
VII
_
FA
+
Wtyczka 1 [ I ] przy kotle jako obwód CWU
I
-
Wtyk 1: Czujnik zasobnika na zasilaniu
Wtyk 2: (masa)
Wtyk 3: Czujnik u dołu zasobnika
4
7
8
10 9
KF /SPF
AF
H
6
I
5
VF
D2
3
3
-
2
FB R
D 1
1
1
Wtyczka 1 [ I ]
Wtyk 1:
czujnik FBR obiegu grzewczego 1 (czujnik temp.
pomieszczenia)
Wtyk 2: czujnik FBR obiegu grzewczego 1 (masa)
Wtyk 3: czujnik FBR obiegu grzewczego 1 (wartość
żądana/rodzaj pracy)
Wtyk 4: czujnik zasilania obiegu grzewczego 2 (masa)
Wtyk 5: Czujnik zasilania obiegu grzewczego 2
Wtyk 6: czujnik ciepłej wody użytkowej
Wtyk 7: czujnik ciepłej wody użytkowej i czujnik kotła (masa)
Wtyk 8: czujnik kotła
Wtyk 9: czujnik zewnętrzny (masa)
Wtyk 10: Czujnik zewnętrzny
59
Instalowanie
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
V
Wtyk 1:
Wtyk 2:
czujnik zasilania obiegu grzewczego 1 (masa)
Czujnik zasilania obiegu grzewczego 1
VIII
D 1
Wtyczka 5 [ V ]
Wtyk 1:
Wtyk 2:
czujnik, przekaźnik wielofunkcyjny
czujnik, przekaźnik dodatkowy 1
1
Wtyczka 8 [ VIII ]
1 (masa)
III
-
D
Wtyczka 3 [III] (bez układu solarnego)
III
2 1
3
1
3
FB R
D2
Wtyczka 3 [III] (z kotłem na paliwo stałe/układem solarnym)
III
3 2 1
1
3
-
FB R
D2
Wtyczka 3 [III] przy kotle jako obwód CWU
Wtyk 1: czujnik FBR obiegu grzewczego 2 (czujnik temp.
pomieszczenia)
Wtyk 2: czujnik FBR obiegu grzewczego 2 (masa)
Wtyk 3: czujnik FBR obiegu grzewczego 2 (wartość
żądana/rodzaj pracy)
Wtyk 1: czujnik temperatury pomieszczenia (obieg grzewczy 2)
Wtyk 2: czujnik buforowy dolny i czujnik temperatury
pomieszczenia (masa)
Wtyk 3: Czujnik zbiornika buforowego (T BUFOR U) w rejonie
zasilania z instalacji solarnej/kotła na paliwo stałe
Wtyk 1: Czujnik zasobnika na zasilaniu
Wtyk 2: (masa)
Wtyk 3: Czujnik u dołu zasobnika
60
H
Magistrala CAN, wtyk 1 = H (dane)
L
Magistrala CAN, wtyk 2 = L (dane)
+ -
Wtyczka 9 [IX]
Magistrala CAN, wtyk 3 = - (masa, Gnd = uziemienie)
Magistrala CAN, wtyk 4 = + (zasilanie 12V)
Wyposażenie dodatkowe
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Wyposażenie dodatkowe
Układ zdalnej obsługi FBR2
Przyłącze: wtyczka I 1-3 względnie wtyczka III; 1-3
Moduł obsługowy Merlin BM, BM 8 i Lago FB
(Tylko dla typów regulatora z przyłączem magistrali CAN)
Przyłącze: wtyczka IX; 1-4
Regulator umożliwia podłączenie modułu obsługi BM dla każdego
obiegu grzewczego poprzez przewód magistrali BUS. Dzięki
zastosowaniu modułu obsługi można przenieść do pomieszczenia
mieszkalnego różnego rodzaju funkcje obsługi oraz nadzorowanie
wartości instalacji grzewczej. Dzięki temu uzyskuje się maksimum
komfortu. Dokładny opis całego zakresu funkcji działaniowych
dostarcza instrukcja urządzenia obsługi BM.
•
•
•
•
Wskazania parametrów instalacji grzewczej
Wprowadzanie parametrów obiegu grzewczego
Regulacja temperatury pomieszczenia
Automatyczna adaptacja krzywej charakterystyki ogrzewania
(nie dotyczy Lago FB)
1
2
•
Przełącznik obrotowy służący do zmiany żądanej
temperatury pomieszczenia, zakres nastawy: (±5 K)
•
Regulacja temperatury pomieszczenia poprzez zintegrowany
czujnik temperatury pomieszczenia
•
Przełącznik obrotowy do wybierania trybu pracy
Re set
!
i - gotowość robocza (standby) / (WYŁĄCZONE (tylko
ochrona przed zamarzaniem)
q1 Praca automatyczna (według programu czasowego 1 w
regulatorze)
q2 Praca automatyczna (według programu czasowego 2 w
reguloatorze)
C -24 -godzinna praca w trybie nocnym (redukcja
temperatury)
B -24 -godzinna praca w trybie dziennym (temperatura
komfortowa)
F -praca letnia (ogrzewanie WYŁĄCZONE, tylko woda
ciepła)
Przełącznik programów grzewczych na regulatorze musi
być ustawiony na q.
61
Wyposażenie dodatkowe
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Miejsce montażu:
Odbiornik DCF
•
Przyłącze: wtyczka VII; 1,2
Regulator posiada możliwość podłączenia radiowego odbiornika
czasu zegarowego DCF.
•
•
W pomieszczeniu odniesienia/głównym pomieszczeniu
mieszkalnym, ogrzewanym danym obiegiem grzewczym (na
ścianie tego pomieszczenia mieszkalnego wewnątrz)
Nie w pobliżu grzejników lub innych
urządzeń emitujących ciepło.
Dowolnie, jeśli odcięty jest wpływ czujnika temperatury
pomieszczenia
Montaż:
•
•
•
•
ściągnąć kaptur ścianki dolnej z cokołu
Przymocować cokół na miejscu montażu.
Wykonać podłączenia elektryczne.
Wcisnąć znów kołpak.
Rezystory czujnika FBR
62
Temperatura FBR1
zaciski 1-2
przełącznik wł.
q
FBR2
zaciski 1-2
czujnik
pomieszczenia
+10°C
680 Ω
9 950 Ω
+15°C
700 Ω
7 855 Ω
+20°C
720 Ω
6 245 Ω
+25°C
740 Ω
5 000 Ω
+30°C
760 Ω
4 028 Ω
Jeśli podłączony jest ten odbiornik DCF, wówczas czas zegarowy
regulatora jest aktualizowany codziennie o godzinie 03.02 oraz
dodatkowo 5 minut po włączeniu napięcia.
Jeśli czas zegarowy po upływie podanego okresu czasu nie
zostanie skorygowany, wówczas należy wybrać na miejsce
montażu odbiornika DCF inny punkt (przykładowo inną ścianę) i
ponownie dokonać startu regulatora.
Komputer PC
Za pomocą oprogramowania ComfortSoft do parametryzacji
można ustawić i odpytać wszystkie parametry specyficzne dla
danej instalacji grzewczej. Parametry te mogą być
zapamiętywane w komputerze PC w ustawionej siatce odstępów
czasowych, przedstawiane graficznie i szacowane obliczeniowo.
Dla połączenia z komputerem PC potrzebny jest adapter
optyczny lub złącze CoCo PC active, które w połączeniu z
modemem wspiera również przesyłanie informacji o błędach
(usterkach) w postaci SMS-ów oraz zdalne odpytywanie danych
regulatora.
Wyposażenie dodatkowe
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
1
T
T
3
3
2 1
1
FBR
3
3
Wtyczka I, zacisk 4 względnie 5
1
2
Jeżeli potrzebny jest ogranicznik maksymalnej temperatury,
wówczas należy go podłączyć pomiędzy pompą obiegu
grzewczego i wyjściem przełączania regulatora dla tej pompy.
2 1
Przełącznik telefoniczny
FBR
Ogranicznik maksymalny
Przy pomocy przełącznika telefonicznego można przełączyć
ogrzewanie w tryb grzania h. Dla zainstalowania stosuje się
zaciski przyłączeniowe regulatora, służące dla urządzenia zdalnej
obsługi FBR (patrz schemat układu połączeń). W momencie
rozpoznania zwarcia na zaciskach 2 i 3 odnośnej wtyczki,
przynależny obieg grzewczy przełącza się na grzanie. Dodatkowo
aktywowane jest podgrzewanie ciepłej wody. Gdy zwarcie ustąpi,
wówczas regulator prowadzi ogrzewanie ponownie według
ustawionego programu ogrzewania.
E
Jeśli obieg grzewczy jest obsługiwany zdalnie poprzez
moduł obsługi, wówczas podłączenie przełącznika telefonicznego
musi być zrealizowane na module obsługi.
63
Wyposażenie dodatkowe
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Charakterystyka czujników
Temperatura
-60°C
-50°C
-40°C
-30°C
-20°C
-10°C
0°C
10°C
20°C
25°C
30°C
40°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C
100°C
110°C
120°C
64
5 kOhm NTC
(ujemny
współczynnik
temperaturowy)
698961 Ω
333908 Ω
167835 Ω
88340 Ω
48487 Ω
27648 Ω
16325 Ω
9952 Ω
6247 Ω
5000 Ω
4028 Ω
2662 Ω
1801 Ω
1244 Ω
876 Ω
628 Ω
458 Ω
339 Ω
255 Ω
194 Ω
1 kOhm PTC
(dodatni
współczynnik
temperaturowy)
470 Ω
520 Ω
573 Ω
630 Ω
690 Ω
755 Ω
823 Ω
895 Ω
971 Ω
1010 Ω
1050 Ω
1134 Ω
1221 Ω
1312 Ω
1406 Ω
1505 Ω
1607 Ω
1713 Ω
1823 Ω
1936 Ω
5 kOhm NTC: AF, KF, SPF, VF
1 kOhm PTC:AFS, KFS, SPFS, VFAS
W regulatorze można stosować rezystory 5 kOhm NTC
(standard) oraz 1 kOhm PTC. Określenie czujników ma miejsce
podczas uruchomienia na poziomie uruchomienia.
Poziom uruchomienia ukazuje się jednorazowo przy otwieraniu
klapy obsługi po włączeniu zasilania napięciowego. Można go
uaktywnić poprzez krótkotrwałe wyłączenie zasilania
napięciowego.
Przełączenie działa na wszystkie czujniki.
Wyjątki:
•
•
przy podłączeniu układu analogowej obsługi zdalnej zostaje
ona automatycznie rozpoznana. Tym samym do regulatora
podłączyć można wersję dotychczasową i wersję nową
[wtyczka I; 1-3 względnie wtyczka III; 1-3].
Regulator daje możliwość realizacji regulacji w funkcji
temperatury pomieszczenia poprzez podłączenie czujnika
temperatury pomieszczenia na zaciskach [wtyczka I; 1+2
względnie III; 1+2]. Dla tego przypadku, niezależnie od
ustawionego rodzaju czujnika, można zastosować tylko jeden
czujnik 5 kOhm NTC (z rezystorem o ujemnym
współczynniku temperaturowym).
Wyposażenie dodatkowe
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Czujnik zewnętrzny AF (AFS) S
Czujnik kotła KF (KFS) H
Miejsce montażu:
Miejsce montażu:
•
•
•
•
w miarę możliwości na ścianie północnej lub północnowschodniej, za ogrzewanym pomieszczeniem,
Ok. 2,5 m nad gruntem.
Nie nad oknami ani wylotami szybów wentylacyjnych.
tuleja zanurzeniowa do zanurzenia w kotle grzewczym:
termometru, regulatora temperatury i czujnika kotła
Montaż:
Montaż:
•
•
Zdjąć pokrywkę.
Zamocować czujnik na załączoną śrubę/wkręt.
•
czujnik wsunąć do rurki zanurzeniowej tak daleko, jak jest to
możliwe
65
Wyposażenie dodatkowe
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Czujnik zasilania VF (VFAS) v
Czujnik zbiornika akumulacyjnego SPF (SPFS) F
Miejsce montażu:
Miejsce montażu:
•
•
•
w układzie sterowania kotła zamiast czujnika kotła KF możliwie blisko za kotłem na rurze zasilającej centralnego
ogrzewania
w układzie pracy z mieszaczami v - 0,5 m za pompą
obiegową
W osłonowej rurce zanurzeniowej zasobnikowego
podgrzewacza wody (zwykle z przodu zasobnika).
Montaż:
•
!
Montaż:
•
•
•
66
Dobrze oczyścić rurę zasilającą.
nałożyć pastę przewodzącą ciepło (A)!!
Zamocować czujnik na opaskę zaciskową.
czujnik wsunąć do rurki zanurzeniowej tak daleko, jak jest to
możliwe
Rurka zanurzeniowa musi być sucha.
Pierwsze uruchomienie regulatora
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Pierwsze uruchomienie regulatora
Przebieg procesu uruchomienia
1.
Płaszczyzna uruchomienia
Wszystkie wartości tej płaszczyzny muszą być wprowadzane
kolejno, bez przerywania.
Przed przystąpieniem do uruchomienia należy starannie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi
2.
Zamontować regulator, wykonać połączenia elektryczne i
włączyć kocioł wzgl. zasilanie elektryczne
Ä otwarcie płaszczyzny, Ç przestawienie wartości, Ä
wprowadzenie wartości do pamięci i uaktywnienie
3.
Odczekać, aż na regulatorze ukaże się wskazanie
standardowe
POLSKI
Ustawienie języka
4.
Otworzyć klapę obsługi
CZAS
Ustawienie aktualnego czasu
zegarowego:
1. minuta => Ä => 2. godzina
Przy pierwszym otwarciu klapy obsługi, po włączeniu napięcia na
wyświetlaczu ukazuje się płaszczyzna "URUCHOMIENIE".
5.
Ä start URUCHOMIENIE
ROK
Ustawienie aktualnej daty
6.
Ç ustawienie wartości
MIESIAC
Ustawienie aktualnej daty
7.
Ä wprowadzenie wartości do pamięci i wartość następna
DZIEN
Ustawienie aktualnej daty
OZN MAG I
(patrz str. 68)
Wprowadzenie numeru obiegu
grzewczego „1“:
00-15 => standard 01
OZN MAG 2
(patrz str. 68)
Wprowadzenie numeru obiegu
grzewczego „2“:
00-15 => standard 02
CZUJN 5K
00 = czujniki 5 kOhm NTC
01 = czujniki 1 kOhm PTC
Wymagany numer kodowy; po
wprowadzeniu regulator startuje
ponownie
8.
zamknięcie klapy obsługi (koniec URUCHOMIENIE)
9.
przestawienie programatora na żądany rodzaj pracy, np.
automatykę 1.7
OZN MAG (numer obwodu grzewczego):
Obiegi grzewcze są numerowane narastająco, począwszy od
„01“. Numery obiegów grzewczych nie mogą być przydzielane
dwukrotnie. „00“ należy stosować jedynie w przypadku wymian
regulatora (patrz strona 68).
67
Magistrala systemowa
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Magistrala systemowa
Identyfikacja magistralowa
System instalacji grzewczej
Adres magistrali stanowi (00-15; parametry poziomu specjalisty)
jest numeracją obiegów grzewczych instalacji. Każdy moduł
obsługi oraz każdy moduł mieszacza otrzymuje jako adres
magistrali numer przyporządkowanego obiegu grzewczego.
W układzie z regulatorami mieszaczy i przyrządami obsługi
Regulator może być modułowo rozszerzony poprzez
zastosowanie dodatkowych modułów, podłączanych poprzez
zintegrowaną magistralę przesyłu danych BUS. System w wersji z
wyposażeniem maksymalnym może być zastosowany do regulacji
następujących komponentów instalacji centralnego ogrzewania:
•
1-8
Kocioł (modulujący lub załączający)
•
1-15
mieszane obiegi grzewcze, sterowane warunkami
pogodowymi
•
0-15
regulatory temperatury pomieszczenia (cyfrowe lub
analogowe)
•
1
układy solarne (2 kolektory, 2 zbiorniki akumulacyjne)
1
kocioł na paliwo stałe
Różne komponenty są po prostu podczepiane pod magistralę
systemową. Moduły logują się automatycznie w systemie i
wyszukują za pomocą ustawionych OZN MAG (numer obwodu
grzewczego wzgl. numer kotła) swoich partnerów
komunikacyjnych.
68
Numery obiegów grzewczych (00-15) nie mogą być
przydzielane dwukrotnie.
Numery obiegów grzewczych 00 i 01 nie mogą być
stosowane równocześnie.
Obiegi grzewcze są numerowane narastająco, począwszy od
„01“.
Numer obiegu grzewczego 00 winien być stosowany jedynie
podczas wymian regulatorów E6 na E8, jeśli numer „00“ był
zastosowany w regulatorze wymienionym.
Ustawienia fabryczne
!
Obieg grzewczy 1 Î 01
Obieg grzewczy 2 Î 02
Po ustawieniu wszystkich adresów magistrali regulatory i
instalacja grzewcza musi zostać wyłączona.
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Magistrala systemowa
Zgłoszenia błędów (usterek)
Nr błędu
Opis błędów (usterek)
Błędy komunikacyjne
E 90
Adr. 0 und 1 na magistrali. Numery identyfikacji
magistralowej 0 i 1 nie mogą być użyte jednocześnie.
E 91
Adres magistrali jest zajęty. Ustawiony adres magistrali
jest już zastosowane w innym urządzeniu.
Usterka wewnętrzna
E 81
Błąd pamięci EEPROM. Nieprawidłowa wartość
została zastąpiona wartością standardową
E Sprawdzić wartości parametrów!
Czujnik-czujnik (pęknięcie/zwarcie)
E 69
Czujnik wody dolotowej HK2
E 70
Czujnik wody dolotowej HK1
E 75
Czujnik zewnętrzny
E 76
Czujnik zasobnikowy
E 77
czujnik kotła
E 79
czujnik, przekaźnik dodatkowy 1
E 80
Czujnik pomieszczenia HK1/ Czujnik zasobnika na
zasilaniu HK1
E 83
Czujnik pomieszczeniaHK2 / czujnik basenowy /
Czujnik zasobnika na zasilaniu HK2
E 131
Czujnik u dołu zasobnika HK1
E 134
Przekaźnik wielofunkcyjny jako bufor u dołu (energia
słoneczna / paliwo stałe) / Czujnik u dołu zasobnika
HK2
W przypadku wystąpienia błędu w instalacji grzewczej ukazuje się
migający trójkąt (E oraz przynależny numer błędu na
wyświetlaczu regulatora). Znaczenie wyświetlanego kodu usterki
przedstawiono w poniższej tabeli.
Po usunięciu błędu instalacja grzewcza powinna zostać na nowo
uruchomiona poprzez start => RESET.
RESET : krótkie wyłączenie przyrządu (wyłącznik sieciowy).
Regulator startuje od nowa, konfiguruje się od nowa i dalej
pracuje z już ustawionymi wartościami.
RESET+ Ä : powrót do ustawień fabrycznych regulatora (poza
językiem, czasem zegarowym i wartościami czujnikowymi).
Klawisz dodatkowy ( Ä ) musi przy włączaniu regulatora
(włączenie sieci) zostać wciśnięty, aż na wskazaniu ukaże się
„EEPROM“.
69
Poszukiwanie błędów
Część 4: Instalowanie i uruchomienie
Poszukiwanie błędów
Regulatora kotła => wskazanie temperatury zewnętrznej i
temperatury kotła (patzr „Wskazania / Instalacja“)
Urządzenie obsługowe => wskazanie temperatury pomieszczenia
i ukrywanie bieżącej temperatury zadanej pomieszczenia „----“
(patrz „Wskazania/ Obwód grzewczy“)
Informacje ogólne
W przypadku pojawienia się błędnego działania instalacji
centralnego ogrzewania musimy sprawdzić najpierw
prawidłowość okablowania regulatorów i komponentów.
Czujniki:
Na poziomie „Ogólne/Serwis/Test czujników“ można sprawdzić
czujniki. Muszą tutaj pojawic się wszystkie podłączone czujniki z
wiarygodnymi wartościami pomiarowymi.
Elementy wykonawcze (mieszacze, pompy):
Na poziomie „Ogólne/Serwis/Test przekaźników“ można
sprawdzić
wszystkie urządzenia. Na tym poziomie można pojedynczo
przełączyć wszystkie przekaźniki. W ten sposób można łatwo
sprawdzić, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone
(np. kierunek obrotu mieszalników).
Podłączenie magistrali:
w urządzeniach obsługowych podczas podłączenia do
mieszalnika => wskazanie symbolu komunikacyjnego na
standardowym wyświetlaczu (zależnie od wersji „ “ lub „v“)
regulator kotła => wskazanie temperatury zewnętrznej i
temperatury kotłą (patrz "Wskazania / Instalacja“)
W regulatorze kotła podczas podłączania do
urządzenia obsługowego => wskazanie temperatury
pomieszczenia i ukrywanie bieżącej temperatury zadanej
pomieszczenia „----“ (patrz „Wskazania/Obwód grzewczy“)
W rozszerzonym regulatorze mieszalnika podczas podłączania do
70
Przy zakłóceniu komunikacji
Sprawdzić przewody łączące: przewody magistrali i przewody
czujników muszą być poprowadzone oddzielnie od przewodów
zasilających. Czy nie zostały zamienione bieguny?
Sprawdzić zasilanie magistrali: pomiędzy zaciskami „+“ i „-“
wtyczki magistrali musi być przyłożone napięcie przynajmniej 8V
DC (prądu stałego) (wtyczka IX, zacisk 3+4). Podczas pomiaru
mniejszych napięć musi być zainstalowane zewnętrzne zasilanie.
Pompy nie wyłączają się
Sprawdzić przełącznik pracy ręcznej / automatycznej =>
automatyka
Pompy nie włączają się
Sprawdzić rodzaj pracy=> standard F (przetestować B)
Sprawdzić czas zegarowy i program ogrzewania => czas
ogrzewania
Sprawdzić przełączanie pomp => rodzaj przełączania pomp
Standard => temperatura zewnętrzna > żądana temperatura
pomieszczenia?
Granice ogrzewania => temperatura zewnętrzna > obowiązująca
granica ogrzewania?
Regulacja wg temperatury pomieszczenia => temperatura
pomieszczenia > temperatura żądana + 1K
Dane techniczne
Dane techniczne
Palnik nie wyłącza się we
właściwym czasie
Napięcie zasilania według normy IEC 38
230 V AC ± 10%
Pobór mocy
maks. 8 VA
Sprawdzić minimalną temperaturę
kotła oraz rodzaj minimalnego
ograniczenia => ochrona przed
korozją
Moc załączalna przekaźników
250V 2 (2) A
Maks. natężenie prądu poprzez zacisk L1’
10 A
Stopień ochrony według normy EN 60529
IP 40
Palnik nie włącza się
Klasa ochrony według EN 60730
II, izolacja ochronna
Sprawdzić temperaturę zadaną kotła
=> temperatura zadana musi być
wyższa od temperatury bieżącej.
Montaż tablicy rozdzielczej wg DIN IEC 61554
Wycięcie 138x92
Sprawdzić rodzaj pracy=> standard
F (przetestować B)
Podtrzymanie napięcia zegara
> 10 godzin
dop. temperatura otoczenia podczas pracy
0 do 50°C
dop. temperatura magazynowania
- 20 do 60°C
Rezystancja czujników
Rezystor pomiarowy NTC 5 kΩ (NTC =
ujemny współczynnik temperaturowy)
(AF,KF,SPF,VF)
Sprawdzić WARTOŚĆ BOB
Bieżąca temperatura kotła na paliwo
stałe jest wyższa od temperatury
zadanej kotła 1.
Tolerancja w Ohmach
+/-1% przy 25°C
Tolerancja temperatury
+/- 0,2 K przy 25°C
Tolerancja w Ohmach
+/-1% przy 25°C
Tolerancja temperatury
+/- 1,3K przy 25°C
Rezystor pomiarowy PTC 1010Ω (PTC =
dodatni współczynnik temperaturowy)
(AFS,KFS,SPFS,VFAS)
71
72
6.6702.105-03 Drukowano w Niemczech, zmiany zastrzeżone
PL 1007
Wadliwe działanie spowodowane błędną obsługą lub
niewłaściwym nastawieniem, nie są objęte świadczeniami
gwarancyjnymi.
Download