Infrapark S.A. - Kompleksowa budowa infrastruktury w

advertisement
Propozycja zagospodarowania terenu nr 24 (MESSER)
Koncepcja zagospodarowania terenu nr 24
PROPOZYCJA
ZAGOSPODAROWANIA
Kompleksowa
budowa
infrastruktury w ramach
TERENU
NR 24
powstającego Centrum
Innowacyjnych
Technologii
Kompleksowa budowa infrastruktury –
w ramach powstającego
Centrum Innowacyjnych Technologii
„INFRAPARK Police” SA
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
ALL IN ONE PLACE
Cel projektu
Celem głównym projektu jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi
w krajach Unii Europejskiej obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania
w działalność opartą na nowoczesnych technologiach, wyróżniającego się dogodną lokalizacją,
nowoczesną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz
profesjonalnymi usługami pomocniczymi. Działania zaplanowane w Projekcie pozwolą na
przygotowanie infrastruktury niezbędnej do budowy Centrum Innowacyjnych Technologii jednostki, która pozwoli na skupienie, rozwój i wsparcie m.in. dla innowacyjnego biznesu w regionie
gminy Police i miasta Szczecin. Infrastruktura techniczna zaprojektowana zostanie w sposób
kompleksowy, tak, aby spełniać oczekiwania zarówno dużych inwestorów międzynarodowych jak i
MŚP zlokalizowanych w regionie.
•:
Charakter strategiczny projektu
Obecna sytuacja gospodarcza, zarówno w perspektywie krajowej jak i regionalnej (upadek lub
restrukturyzacja dużych przedsiębiorstw, obniżenie rozwoju sektora MŚP jak również duże
rozproszenie podmiotów gospodarczych oraz deficyt podstawowych zasobów), niesie za sobą
konieczność
wprowadzenia
programu
zaradczego.
Poprzez
doinwestowanie
parków
przemysłowych, których działalność stanowi narzędzie wspierania biznesu, możliwe jest
podniesienie efektywności funkcjonowania sektora MŚP oraz promowanie nowych, oraz
innowacyjnych technologii czy rozwiązań. Budowa Centrum Innowacyjnych Technologii pozwoli
z jednej strony na skupienie biznesu w regionie z drugiej zaś strony pozwoli na kompleksowe
wsparcie m.in. nowatorskich rozwiązań technologicznych i technicznych. Przygotowanie
infrastruktury w sposób zgodny z najnowszymi standardami technicznymi pozwoli na efektywne
funkcjonowanie Polickiego Parku Przemysłowego .
Lokalizacja przedsięwzięcia budowy Centrum
Innowacyjnych Technologii
Teren o powierzchni 3,2 ha; z możliwością powiększenia do ok. 7ha. Przeznaczony na funkcje
lokalizacji obiektów produkcyjno-usługowych. Działki zlokalizowane są w rejonie ul. Jasienickiej
i Krótkiej w Policach, przy terenach kolejowych stacji „Police-Jasienica”. Bezpośrednie połączenie
komunikacyjne terenu z siecią dróg
wojewódzkich oraz drogami krajowymi (A6 i S3) i międzynarodowymi.
Realizacja przedsięwzięcia – koncepcja uzbrojenia terenu
1. Wykonanie koncepcji programowej w zakresie uzbrojenia technicznego terenu, wykonana w
trzech wariantach, która obejmować będzie wykonanie dokumentacji złożonej z:
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- zasilanie energetyczne,
- sieć telekomunikacyjna
- drogi wewnętrznej, z koncepcją powiązań komunikacyjnych,
- bocznica kolejowa
2. Rozeznania branżowe infrastruktury technicznej, w tym określenie wstępnych bilansów
potrzeb oraz możliwości podłączenia do sieci,
3. Określenie warunków realizacji,
4. Badanie rynku pod kontem pozyskania dofinansowania zewnętrznego,
5. Wstępne zestawienie kosztów.
Wstępne koszty wykonania koncepcji – 30 tys. zł
•:
Realizacja przedsięwzięcia – Program Funkcjonalno Użytkowy
Program funkcjonalno-użytkowy posłuży do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych
i robót budowlanych i obejmuje między innymi:
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, w szczególności:
- powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
- wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe,
4. Wymagania zamawiającego, dotyczące:
- przygotowania terenu budowy;
- architektury;
- konstrukcji;
- instalacji;
- wykończenia;
Wstępne koszty wykonania PFU – 50 tys. zł
Realizacja przedsięwzięcia – Zaprojektuj i wybuduj
Na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zostanie zaprojektowane i wykonanie
(„pod klucz”) uzbrojenie techniczne terenu nr 24 Polickiego Parku Przemysłowego pod Centrum
Innowacyjnych Technologii.
Szacowane koszty wykonania projektu i prac budowlanych uzbrojenia terenu nr 24 wynoszą:
5 650 tys. zł (netto)
Wizualizacja zakończonego przedsięwzięcia na terenie nr 24
Strefa Nowoczesnych Inwestycji
Synergia dwóch koncepcji realizowanych obecnie przez Infrapark
oraz Port w Policach doprowadzi do stworzenia najciekawszego
miejsca na mapie województwa, pod względem stworzenia bazy dla
przedsiębiorstw wdrażających nowoczesne technologie.
Projekt Infrapark zakładający budowę Centrum Innowacyjnych
Technologii oraz projekt Portu Police zakładający budowę
multimodalnego centrum logistyczno - transportowego o charakterze
ponadregionalnym doprowadzą do zmiany charakteru terenów
postindustrialnych w Strefę Nowoczesnych Inwestycji.
Centrum logistyczno - transportowe Portu w Policach
Misją funkcjonowania Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. jest
dążenie do rozwoju portu polegające na odejściu od formuły portu
zakładowego w kierunku multimodalnego centrum logistyczno transportowego o charakterze ponadregionalnym. Centrum, które
stymulować będzie lokalny rozwój przedsiębiorczości, jak też
zapewni gospodarce zachodniopomorskiego regionu Polski dostęp
do konkurencyjnych usług przeładunkowych, prowadząc do spadku
ogólnych kosztów logistycznych, a także do poprawy stanu
środowiska naturalnego poprzez wspieranie proekologicznych form
transportu.
Koncepcja zagospodarowania terenów portowych, z
wyraźnie "wyprostowanym" południowym brzegiem
Portu Barkowego, most wiszący dla połączenia PoliceŚwięte oraz zaplecze
Kontakt
„INFRAPARK Police” S.A.
Adres: Ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
E-mail: [email protected]
www.infrapark.pl
Tel: 091 317 22 00, 091 317 27 77
Fax: 091 317 21 50
Download