REGULAMIN konkursu aids,hiv

advertisement
REGULAMIN konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem
„Moja wiedza o AIDS - to bezpieczeństwo i brak uprzedzeń.”
1. Postanowienia ogólne:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy – prezentacji multimedialnej dotyczącej
profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Moja wiedza o AIDS - to bezpieczeństwo i brak
uprzedzeń.”
2. Organizator konkursu:
Pedagog szkolny
3. Cele konkursu:
 uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego człowieka,
 wskazanie na sposoby ochrony przed zakażeniem HIV,
 zachęcenie do podejmowania bezpiecznych zachowań,
 zachęcenie do wykonywa testów w kierunku HIV,
 zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji na temat HIV/AIDS, przełamywanie
stereotypów
 wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS
 podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na
AIDS.
4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
 konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas III gimnazjum.
 autorem pracy może być tylko jedna osoba;
 do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prezentacje autorstwa uczestnika,
nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nieprezentowane
5.Ramy czasowe trwania konkursu:
 ogłoszenie konkursu w szkole – 14.11.2012 r.,
 zgłaszanie prac do 22.11. 2912 r.
 podsumowanie – 26.11. 2012 r.
 spośród prac konkursowych zostaną wyłonione 3 najlepsze prezentacje, a ich
autorzy oprócz propozycji osób zgłoszonych przez nauczyciela biologii wezmą
udział w etapie szkolnym Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS
 do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS organizowanym
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Elblągu zostaną zgłoszone 3
osoby. Konkurs w Elblągu odbędzie się 5.12. 2012 r. w Gimnazjum nr 7 w Elblągu.
6. Zakres tematyczny:
Autorzy prac mają zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tematyką HIV/AIDS, w
ciekawy sposób prezentując zagadnienia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, np.:
 jaka jest różnica miedzy HIV a AIDS,
 główne drogi zakażenia wirusem HIV,
 sytuacje, w których nie może dojść do zakażenia,
 aspekty prawne, psychologiczne i społeczne dotyczące osób zakażonych wirusem
HIV, chorych na AIDS. itp.
Prace konkursowe nie mogą wzbudzać agresji lub nietolerancji
7. Zadania dla uczestników konkursu:
 prezentację należy wykonać w programie PowerPoint,



prezentacja powinna zajmować max 20 slajdów,
wskazane jest aby treści zawarte w prezentacji zilustrowane zostały opracowanymi
komputerowo elementami multimedialnymi, takimi jak: rysunki, zdjęcia, a także
dźwięki
prezentacje należy nagrać na płytę CD/DVD,
8. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej
 oceniane będą tylko indywidualne, samodzielnie wykonane prace,
a. sposób oceny prac:
 zgodność wykonanych pracy z regulaminem,
 poprawność merytoryczna,
 pomysłowość,
 czytelność przekazu
Skład komisji:



A. Kołodziej – Rabiczko,
M. Kosińska,
K. Browalski
Przydatne strony:
- Strona internetowa www.aids.gov.pl
- Strona internetowa www.wsse.olsztyn.pl
Opracowała M. Kosińska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards