Narodowy program profilaktyki chorób układu PP polkard

advertisement
Załącznik nr 1
................................................
pieczęć nagłówkowa oferenta
ZGŁOSZENIE OFERTOWE
Pełna nazwa oferenta
Województwo
Adres
Numery telefonu i faxu
Nazwisko i imię
dyrektora zakładu opieki zdrowotnej
Data i numer wpisu do KRS
Pełna nazwa sądu dokonującego rejestru
Nazwa banku i numer konta oferenta
..............................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego
..................................................
Pieczęć i podpis dyrektora ZOZ
Data ..........................................
1
Załącznik nr 2 A
Informacja o działalności oferenta prowadzonej w zakresie rehabilitacji
neurologicznej
Poziom referencji oddziału / kliniki rehabilitacji: .....................................
Informacja o aktywności diagnostyczno-leczniczej oferenta:
Ogólna liczba łóżek w szpitalu
Liczba łóżek w oddziale/klinice rehabilitacji
Liczba hospitalizacji ogółem w oddziale/klinice rehabilitacji
Liczba hospitalizacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
Liczba hospitalizacji pacjentów z udarem mózgu
Liczba porad ambulatoryjnych w zakresie usprawniania pacjentów po
przebytym udarze mózgu
Ambulatorium przyszpitalne (właściwe zakreślić)
TAK
NIE
Informacja o możliwościach diagnostycznych oferenta
Zakres działań
Możliwość wykonania tomografii komputerowej w ciągu 24 godzin –
podpisany kontrakt
Możliwość wykonywania badania USG metodą Dopplera tętnic
zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych
Laboratorium biochemiczne i hematologiczne dostępne całą dobę
EKG dostępne całą dobę
Możliwość 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi
Prowadzenie intensywnej opieki medycznej na terenie szpitala
TAK
NIE
2
Informacja o oddziale rehabilitacyjnym oferenta
Informacje o salach przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji
TAK
pacjentów po przebytym udarze mózgu
Swobodny dostęp do wszystkich łóżek chorych z trzech stron.
Minimum 1 metr wolnej przestrzeni z każdej z tych stron łóżka.
Drzwi wejściowe do sal chorych o szerokości minimum 90cm.
Toaleta i łazienka położone nie dalej niż 15 metrów od sali chorych i
spełniające warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne:
- siedzisko pod prysznicem
- pochwyty ścienne przy umywalce, sedesie i pod prysznicem.
- drzwi wejściowe minimum 90 cm szerokości.
Sala/e gimnastyczna/e o łącznej powierzchni minimum 60m2 położona w
obrębie oddziału rehabilitacji lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Dostęp do lekarzy konsultantów w zakresie ortopedii, chorób
wewnętrznych, chirurgii oraz pracownika socjalnego.
Możliwość odwiedzania chorego przez rodzinę lub opiekunów w
godzinach pracy specjalistów rehabilitacji
Data ..........................................
NIE
............................................
podpis i pieczęć dyrektora
3
Załącznik nr 2 B
Informacja o działalności oferenta prowadzonej w zakresie neurologii
Poziom referencji oddziału / kliniki neurologii: .....................................
Informacja o aktywności diagnostyczno-leczniczej oferenta:
Ogólna liczba łóżek w szpitalu
Liczba łóżek w oddziale/klinice neurologii
Liczba hospitalizacji ogółem w oddziale/klinice neurologii
Liczba hospitalizacji pacjentów z udarem mózgu
Liczba stanowisk monitorowanych dla chorych z udarem
Liczba porad ambulatoryjnych w zakresie zaburzeń krążenia
mózgowego (pacjenci po przebytym udarze mózgu oraz pacjenci z
przemijającymi epizodami niedokrwiennymi)
Ambulatorium przyszpitalne (właściwe zakreślić)
TAK
NIE
Informacja o możliwościach diagnostycznych oferenta
Zakres działań
Możliwość wykonania tomografii komputerowej.
Możliwość wykonywania badania USG metodą Dopplera tętnic
zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych
Możliwość wykonywania badań Angio MRI lub angioCT
Laboratorium biochemiczne i hematologiczne dostępne całą dobę
EKG dostępne całą dobę
Możliwość 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi
Prowadzenie intensywnej opieki medycznej na terenie szpitala
TAK
NIE
4
Informacja o oddziale neurologicznym oferenta
Ilość łóżek w pododdziale przeznaczonych tylko do rehabilitacji (proszę
podać liczbę)
Informacje o salach przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji
Swobodny dostęp do wszystkich łóżek chorych z trzech stron.
Minimum 1 metr wolnej przestrzeni z każdej z tych stron łóżka.
Drzwi wejściowe do sal chorych o szerokości minimum 90cm.
Toaleta i łazienka położone nie dalej niż 15 metrów od sali chorych i
spełniające warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne:
- siedzisko pod prysznicem
- pochwyty ścienne przy umywalce, sedesie i pod prysznicem.
- drzwi wejściowe minimum 90 cm szerokości.
Sala gimnastyczna o powierzchni minimum 20m2 położona w obrębie
oddziału neurologii lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Dostęp do lekarzy konsultantów w zakresie ortopedii, chorób
wewnętrznych, rehabilitacji medycznej i chirurgii oraz pracownika
socjalnego.
Możliwość odwiedzania chorego przez rodzinę lub opiekunów w
godzinach pracy specjalistów rehabilitacji
Data ..........................................
TAK
NIE
............................................
podpis i pieczęć dyrektora
5
Załącznik 3.
Plan Finansowo-Rzeczowy
Dla każdego planowanego zakupu lub modernizacji (sprzęt lub aparat) należy oddzielnie
podać następujące dane:
Zakup :
1. Szacunkowy koszt zakupu lub modernizacji ................................ PLN.
2. Deklarowany udział własny oferenta w zakupie lub modernizacji ...................................... PLN
3. Uzasadnienie wniosku z charakterystyką potrzeb przedstawiających celowość posiadania
wnioskowanej aparatury lub sprzętu i uwzględnieniem planowanego profilu działalności.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6
Załącznik nr 4
Wczesna rehabilitacja chorych po udarze mózgu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rehabilitacja powinna być prowadzona przez interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny
w którego skład wchodzą:
a. Lekarze spacjaliści rehabilitacji medycznej
b. lekarz neurolog
c. fizjoterapeuci
d. neuropsycholodzy
e. logopedzi
f. terapeuci zajęciowi
g. pielęgniarki
h. pracownik socjalny
W celu ustalenia diagnozy rehabilitacyjnej chory musi zostać zbadany przez specjalistę
neurologa, specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę i neuropsychologa.
Tworzenie planu i celu terapii i ich szybka modyfikacja w zależności od zmieniającego
się stanu pacjenta. Zadania powyższe są realizowane poprzez planowe i częste spotkania
członków zespołu rehabilitacyjnego.
Niezależnie od stanu chory musi być w pierwszym okresie traktowany przez zespół
specjalistów tak jakby miał w pełni odzyskać wszystkie utracone w wyniku udaru mózgu
funkcje.
Monitorowanie stanu chorego w trakcie rehabilitacji w oparciu o zastosowanie
specjalistycznych skal oraz testów.
Lekarska dokumentacja chorego musi zawierać pisemny raport oraz wyniki badania
przeprowadzonego w zależności od potrzeby przez fizjoterapeutę i/lub neuropsychologa
i/lub logopedę.
Oddział rehabilitacyjny ukierunkowany na wczesne usprawnianie chorych po przebytym
udarze mózgu:
- oddział, na którym ponad 50% wszystkich pacjentów hospitalizowanych stanowią pacjenci po
udarze mózgu, przyjmowani jak najwcześniej od momentu zachorowania,
- ponad 60% pacjentów po udarze trafia na taki oddział w ciągu 6 tygodni od wystąpienia udaru,
- przyjmowani są pacjenci wymagający pomocy w trakcie przesiadania się z łóżka na wózek
inwalidzki, jak również chorzy niesamodzielni, unieruchomieni w łóżku,
- obecność odleżyn lub ran wymagających szczególnej pielęgnacji, czy też duży deficyt
neurologiczny nie powinny stanowić przeciwwskazań do hospitalizacji.
7
Załącznik nr 5 A
Kompleksowa wczesna rehabilitacja poudarowa - wymagania dotyczące personelu
i wyposażenia oddziału rehabilitacyjnego ukierunkowanego na wczesną rehabilitację
pacjentów po przebytym udarze mózgu
- Wczesna rehabilitacja poudarowa na oddziałach rehabilitacji powinna być prowadzona przez
interdyscyplinarny, wykwalifikowany zespół rehabilitacyjny z lekarzem specjalistą w zakresie
neurologii w składzie.
- Zatrudniony przynajmniej 1 magister fizjoterapii z II stopniem specjalizacji
- Istotne jest, aby wśród zespołu fizjoterapeutów znalazła się przynajmniej 1 osoba, która ukończyła
specjalistyczne szkolenie podyplomowe (organizowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii lub
inne organizacje, których dyplom uznawany jest przez inne kraje) w kierunku terapii pacjentów
neurologicznych, jak również szkolenie w kierunku terapii pacjentów po udarze mózgu.
- W skład zespołu oddziału rehabilitacji wchodził neuropsycholog (lub osoba specjalizująca się w
tym zakresie) oraz logopeda/ neurologopeda.
Kompleksowa rehabilitacja (zintegrowany system rehabilitacji) na oddziale rehabilitacji
prowadzona przez wykwalifikowany personel obejmuje:
a) fizjoterapię indywidualną – min. 60 min/ dobę
b) fizjoterapię grupową
c) rehabilitację zaburzeń mowy – min. 30 min, 5 razy w tygodniu
d) rehabilitację zaburzeń innych funkcji behawioralno-poznawczych (tj. uwagi, spostrzegania,
pamięci, myślenia, zdolności przestrzennych i konstrukcyjnych, funkcji wykonawczych organizowania i kontroli każdej złożonej aktywności poznawczo-emocjonalnej) – min. 30
min, 5 razy w tygodniu.
- Na każdym oddziale rehabilitacyjnym ukierunkowanym na rehabilitację pacjentów po udarze
niezbędna jest rutynowa ocena stanu klinicznego pacjenta według wystandaryzowanej skali oraz
ocena postępów fizjoterapii prowadzona przez fizjoterapeutę.
8
Oddział rehabilitacyjny ukierunkowany na rehabilitację pacjentów po udarze powinien być
wyposażony w:
-
odpowiednią liczbę wózków inwalidzkich (liczba wózków - minimum 30% liczby
łóżek)
-
gabinet kinezyterapii indywidualnej
-
gabinet terapii mowy i/lub funkcji poznawczych
-
gabinet terapii zajęciowej
-
gabinet fizykoterapii
-
drobny sprzęt rehabilitacyjny (tj. leżanki do ćwiczeń z regulowaną wysokościa,
materace do ćwiczeń, balkoniki, podpórki, stół pionizacyjny)
9
Załącznik nr 5 B
Kompleksowa wczesna rehabilitacja poudarowa - wymagania dotyczące personelu
i wyposażenia oddziału neurologicznego prowadzącego kompleksową rehabilitację pacjentów
po przebytym udarze mózgu
- Rehabilitacja powinna być prowadzona przez interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny w
którego skład wchodzą:
a. lekarze neurolodzy i inni lekarze specjaliści, w tym przynajmniej możliwa
konsultacja specjalisty rehabilitacji medycznej
b. fizjoterapeuci
c. neuropsycholodzy
d. logopedzi
e. terapeuci zajęciowi
f. pielęgniarki
g. pracownik socjalny
- W celu ustalenia diagnozy rehabilitacyjnej chory musi zostać zbadany przez specjalistę
neurologa, fizjoterapeutę i neuropsychologa.
- Tworzenie planu i celu terapii i ich szybka modyfikacja w zależności od zmieniającego się
stanu pacjenta. Zadania powyższe są realizowane poprzez planowe i częste spotkania członków
zespołu rehabilitacyjnego.
- Stosowanie rehabilitacji już w pierwszych kilkudziesięciu godzinach po incydencie
niezależnie od stopnia ciężkości stanu neurologicznego.
- Niezależnie od stanu chory musi być w pierwszym okresie traktowany przez zespół
specjalistów tak jakby miał w pełni odzyskać wszystkie utracone w wyniku udaru mózgu
funkcje.
- Monitorowanie stanu chorego w trakcie rehabilitacji w oparciu o zastosowanie
specjalistycznych skal oraz testów.
- Lekarska dokumentacja chorego musi zawierać pisemny raport oraz wyniki badania
przeprowadzonego w zależności od potrzeby przez fizjoterapeutę i/lub neuropsychologa.
Kompleksowa rehabilitacja (zintegrowany system rehabilitacji) na oddziale neurologii prowadzona
przez wykwalifikowany personel obejmuje:
a) fizjoterapię indywidualną – min. 60 min/ dobę
b) fizjoterapię grupową
c) rehabilitację zaburzeń mowy – min. 30 min, 5 razy w tygodniu
d) rehabilitację zaburzeń innych funkcji behawioralno-poznawczych (tj. uwagi,
spostrzegania, pamięci, myślenia, zdolności przestrzennych i konstrukcyjnych,
funkcji wykonawczych - organizowania i kontroli każdej złożonej aktywności
poznawczo-emocjonalnej) – min. 30 min, 5 razy w tygodniu.
10
Załącznik 6 A.
A. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego – niezbędnych do realizacji zadania - dotyczy
oddziałów rehabilitacyjnych.
Wykaz aparatury i sprzętu medycznego do rehabilitacji wczesnej po udarze mózgu:
1. Bieżnia ruchoma z możliwością częściowego odciążenia ciała za pomocą podwieszenia
pacjenta oraz z możliwością zmiany kąta nachylenia podłoża i możliwością pomiaru tętna
2. Parapodium elektryczne
3. Podnośnik elektryczny do transferu z łóżka na wózek inwalidzki
4. Komplet mankietów pneumatycznych do stabilizacji kończyny górnej i kończyny dolnej
5. Zestaw sprzętu – stanowisko do trójpłaszczyznowych ćwiczeń kończyny górnej
6. Komputerowe systemy rehabilitacji funkcji poznawczych
7. Zestaw kształtek rehabilitacyjnych do układania chorych i prowadzenia ćwiczeń
8. Stanowisko pracy do wspomaganej komputerowo, zautomatyzowanej rehabilitacji kończyny
górnej
9. Cykloegrometr rehabilitacyjny z możliwością pomiaru tętna
10. Łóżka chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z możliwością elektrycznie
sterowanej zmiany pozycji tak, aby zapewnić osiągnięcie pozycji siadu ze zwieszonymi
podudziami, pozycji Trendelenburga i częściowej pionizacji do stania.
11. Elektrycznie sterowane stoły pionizacyjne.
12. Leżanki do prowadzenia ćwiczeń ruchowych chorych neurologicznych z elektrycznie
regulowaną wysokością.
13. Drobny sprzęt taki jak: wózki inwalidzkie dla chorych z hemiplegią z blatem i
przeniesieniem napędu przez oś łączącą koła, zestawy do prawidłowego układania chorego
w łóżku oraz zestaw tutorów pneumatycznych do kończyn dolnych i górnych, zestaw piłek
rehabilitacyjnych.
14. Materace przeciwodleżynowe pneumatyczne
11
Załącznik 6 B.
B. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego – niezbędnych do realizacji zadania - dotyczy
oddziałów neurologicznych.
1. Łóżka chorych z elektrycznie regulowaną wysokością z możliwością elektrycznie
sterowanej zmiany pozycji tak, aby zapewnić osiągnięcie pozycji siadu ze zwieszonymi
podudziami, pozycji Trendelenburga i częściowej pionizacji do stania.
2. Elektrycznie sterowane stoły pionizacyjne.
3. Leżanki do prowadzenia ćwiczeń ruchowych chorych neurologicznych z elektrycznie
regulowaną wysokością.
4. Drobny sprzęt taki jak: wózki inwalidzkie dla chorych z hemiplegią z blatem i
przeniesieniem napędu przez oś łączącą koła, zestawy do prawidłowego układania chorego
w łóżku oraz zestaw tutorów pneumatycznych do kończyn dolnych i górnych, zestaw piłek
rehabilitacyjnych
5. Komplet mankietów pneumatycznych do stabilizacji kończyny górnej i kończyny dolnej
6. Materace przeciwodleżynowe pneumatyczne
12
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards