przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości

advertisement
PRZEDWSTĘPNA UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Zawarta w dniu ......................... w.......................................... pomiędzy :
1. .............................................. zam. w ................................... przy ul. ............................................................,
legitymującym się dowodem osobistym serii .....................................numer ......................................,
zwanym w treści umowy Sprzedającym, a
2. .............................................., zam. w ......................................... przy ul. .....................................................,
legitymującym się dowodem osobistym serii .....................................numer ......................................,
zwanym w treści umowy Kupującym.
§1
1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ........................m2 położonej w
.........................................opisanej w księdze wieczystej ........................................ prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w ..........................................- Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Sprzedający oświadcza że, działka - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę obiektów ..........................................................................................
3. Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz
osób trzecich.
§2
Przedmiotem umowy jest przyrzeczenie sprzedaży nieruchomości wykazanej w §1.
§3
Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia
................................, za cenę ................................. (słownie: ...........................................................................)
§4
1. Na poczet ceny określonej w §3 umowy Kupujący wręcza Sprzedającemu zadatek w kwocie
........................ (słownie: .......................................................................................................................)
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek
w podwójnej wysokości.
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.
§5
W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, po
zawarciu umowy, Sprzedający zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.
§6
Sprzedający oświadcza, że otrzymał od Kupującego kwotę określoną w §4 umowy i odbiór jej niniejszym
kwituje.
§7
Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..........................................
..........................................
(Sprzedający)
(Kupujący)
Download
Study collections