w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu

advertisement
Dz.U.2015.1739
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA(1)
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i
wykazu badań diagnostycznych
(Dz. U. z dnia 29 października 2015 r.)
Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i
położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane
przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej "ustawą", oraz na które pielęgniarki i położne
mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które
mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy,
oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 2
do rozporządzenia.
§ 3. Ustala się wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne, o których mowa
w art. 15a ust. 1 ustawy, mają prawo wystawiać recepty i zlecenia, stanowiący załącznik nr 3
do rozporządzenia.
§ 4. Ustala się wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne, o których
mowa w art. 15a ust. 6 ustawy, mają prawo wystawiać skierowania, stanowiący załącznik nr 4
do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, KTÓRE MOGĄ
BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*
Lp.
Grupa leków
Substancje czynne
1
2
3
1. Ondansetronum
1
leki przeciwwymiotne
2. Aprepitantum
3. Thiethylperazinum
2
leki przeciwzakaźne do
1. Nystatinum
Postać i droga
podania
4
wszystkie dostępne
postacie
wszystkie dostępne
postacie
wszystkie dostępne
postacie
postacie do
podawania na skórę i
błony śluzowe
postacie na skórę i
2. Metronidazolum
błony śluzowe
postacie do
1. Nystatinum
podawania
dopochwowego
postacie do
2. Natamycinum
podawania
ginekologiczne leki
dopochwowego
3
przeciwzakaźne
postacie do
3. Clotrimazolum
podawania
dopochwowego
postacie do
4. Metronidazolum
podawania
dopochwowego
postacie do
leki stosowane w
4
Acidum Folicum
podawania
niedokrwistości
doustnego
leki przeciwzakaźne
postacie do
5 stosowane w chorobach
Phenoxymethylpenicillinum podawania
gardła
doustnego
leki przeciwzakaźne
postacie do
6 stosowane w chorobach
Amoxicillinum
podawania
ucha i zatok
doustnego
leki przeciwzakaźne
postacie do
7 stosowane w chorobach dróg Trimethoprim
podawania
moczowych
doustnego
leki przeciwzakaźne
postacie do
8 stosowane w chorobach
Doxycyclinum
podawania
przyzębia i tkanki okostnej
doustnego
leki przeciwzakaźne
postacie do
Oxytetracyclinum +
9 stosowane w chorobach
podawania
Hydrocortisoni Acetas
skóry
doustnego
postacie podawane
1. Lidocainum
na skórę i błony
śluzowe
środki znieczulające
10 działające
roztwór do
2. Lidocainum
miejscowo
wstrzykiwań**
postacie do
3. Lidocainum + Prilocainum podawania na skórę i
błony śluzowe
1. Tramadolum
postacie do
podawania
11 leki przeciwbólowe
doustnego i
2. Tramadolum
doodbytniczego
+ Paracetamolum
stosowania miejscowego
12 anksjolityki
Hydroxyzinum
1. Mebendazolum
13 leki przeciwpasożytnicze
2. Pyrantelum
3. Crotamitonum
1. Salbutamolum
14 leki rozszerzające oskrzela
2. Ipratropii Bromidum
15 witaminy
Cholecalciferolum
1. sól fizjologiczna
16 płyny infuzyjne
2. glukoza 5%
3. płyn Ringera
4. płyn wieloelektrolitowy
(PWE)
postacie do
podawania
doustnego
postacie do
podawania
doustnego
postacie do
podawania
doustnego
postacie do
podawania na skórę
postacie do
podawania
wziewnego
postacie do
podawania
wziewnego
postacie do
podawania
doustnego
dożylnie we wlewie
kroplowym
dożylnie we wlewie
kroplowym
dożylnie we wlewie
kroplowym
dożylnie we wlewie
kroplowym
* Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z Wykazu produktów
leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego
załącznik do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia
Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej, a w przypadku wystawienia recepty na lek refundowany - z aktualnie
obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych.
** Dotyczy położnych.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
ŻYWIENIOWEGO, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15
LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*
Lp. Nazwa rodzajowa
1
Dieta eliminacyjna mlekozastępcza - Hydrolizaty białek mleka
* Przy ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pielęgniarki i
położne powinny korzystać z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O
ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ
RECEPTY I ZLECENIA*
Lp. Nazwa wyrobu medycznego
Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie,
1
łącznik i dren)
2 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
3 Cewniki zewnętrzne
4 Cewniki urologiczne
Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości ich kosztu jednorazowe
5
hydrofilowe cewniki urologiczne
6 Worki do zbiórki moczu z odpływem
Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich
7
nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)
Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie
jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie
dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na
8
mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach
uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do
ochrony skóry wokół stomii
Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne,
9
podkłady, wkłady anatomiczne)
Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w
10
obrębie stopy
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w
11
obrębie podudzia
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w
12
obrębie uda
Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie
13
biodrowym
14 Peruka
Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
15
przedramienia
Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
16
ramienia
17 Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
kończyny górnej
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
Kula pachowa
Trójnóg albo czwórnóg
Laska dla niewidomych (biała)
Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
Opatrunki (emplastrii)
Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi
* Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne pielęgniarki i położne powinny
korzystać z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz z aktualnie obowiązującego tekstu
obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I
POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 6 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA
2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA
Lp. Rodzaj badania
1
Badania hematologiczne
2
Badania biochemiczne i
immunochemiczne w surowicy krwi
3
Badania układu krzepnięcia
4
Badania moczu
5
Badania kału
Nazwa badania diagnostycznego
morfologia krwi obwodowej ze wzorem
odsetkowym i płytkami krwi
odczyn opadania krwinek czerwonych
(OB)
sód
potas
kreatynina
glukoza
hemoglobina glikowana (HbA1c)
doustny test tolerancji glukozy (DTTG)
białko C-reaktywne (CRP)
badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG,
IgM)
badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM)
badanie przeciwciał anty-HCV, antyHBs
badania w kierunku kiły (VDRL)
czas protrombinowy (INR)
ogólne badanie moczu z oceną
mikroskopową osadu
badanie w kierunku obecności
pasożytów
badanie w kierunku stwierdzenia krwi
utajonej
badanie stopnia czystości pochwy
badanie w kierunku dwoinki rzeżączki
Badania mikrobiologiczne wydzieliny z (GC)
6
dróg rodnych*
badanie w kierunku infekcji Chlamydia
trachomatis
badanie w kierunku infekcji HPV
szybki test lateksowy
7 Badania mikrobiologiczne
posiew moczu z antybiogramem
oznaczenie grupy krwi ABO i antygenu
8 Badania z zakresu serologii grup krwi Rh D
oznaczenie przeciwciał anty-Rh
zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i
9 Badania radiologiczne**
bocznej
10 Badania elektrokardiograficzne
EKG w spoczynku
11 Badania inne
próba tuberkulinowa RT23
* Dotyczy położnych.
** Dotyczy pielęgniarek.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards