Struktura społeczna współczesnego Izraela

advertisement
Maria Zwierzyńska
Tomasz Ponikło
Struktura społeczna
współczesnego Izraela
I. Wprowadzenie:
czym jest struktura społeczna i współczesny Izrael.
Struktura społeczna przybiera różne postaci: hierarchii, dystansów, nierówności czy
podziałów i zróżnicowań. Można ją jednak zdefiniować jako układ stosunków między ludźmi,
kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami (takimi jak: rodzina, gospodarstwo,
przedsiębiorstwo);
oczekiwanych
jako
interakcji).
wielokierunkowe
Struktura
stosunki
społeczna
to
społeczne
(określone
immanentny
składnik
schematy
każdego
społeczeństwa. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie Izraela, który powstał
niespełna 60. lat temu. To bardzo młode państwo oparło swój byt polityczny o strukturę
społeczną, która istniała i zmieniała się w przeciągu wieków. Kiedy w 1948 r. została wpisana
w porządek światowy jako państwo Izrael, przeszła duże zmiany. Dawniejsza struktura
społeczna palestyńskich Żydów nagle przeistoczyła się w strukturę społeczną Izraela, czyli
jako podmioty wewnętrznych stosunków musiała uznać to, co do tej pory było zewnętrzne.
Jak zatem wygląda współczesny Izrael? Jaka jest w istocie struktura społeczna „państwa
żydowskiego”?
W Izraelu na powierzchni 22 tys. km2 (bez terenów okupowanych, ale wliczając Wzgórza
Golan i wschodnią Jerozolimę; dla porównania: pow. Polski to 316 tys. km2) mieszka 6 mln.
631 tys. osób (2003 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 279 osób na km2. Kraj odznacza się:
wysokim poziomem warunków bytowych – PKB Izraela to 104 mld. $ (większe niż
wszystkich sąsiednich krajów arabskich razem wziętych, włączywszy turystyczny Egipt o
populacji liczącej 80 mln. ludzi), co daje przeciętny dochód na mieszkańca w wysokości 17,5
tys. $ (stopa życiowa Izraelczyków jest więc wyższa niż Hiszpanów, a porównywalna z
Brytyjczykami). Kraj wyróżnia się wysokim poziomem wykształcenia społeczeństwa, które w
dodatku jest młode – średnia wieku wynosi 27 lat – i w 90% mieszka w miastach (najwyższy
stopień urbanizacji na Bliskim Wschodzie). Specjalnością gospodarki Izraela jest wysoko
rozwinięta technologia: w skali światowej Izrael zajmuje drugie miejsce po USA we
wdrażaniu nowych technologii informatycznych; w tym państwie powstaje też 15 %
innowacji w dziedzinie telekomunikacji i oprogramowania komputerowego.
Jednak najistotniejsza dla struktury społecznej Izraela jest jego mozaika etniczna. Potocznie
mówi się, że Izrael to jedno państwo o stu narodowościach. Powiedzenie dotyka prawdy: do
obecnej chwili na teren Izraela przybyli Żydzi z niemal 80 krajów świata. Trzeba wziąć pod
uwagę też liczne nacje arabskie – w ostatecznym rozrachunku Arabowie to piąta część
tamtejszego społeczeństwa (oficjalnym językiem jest hebrajski i arabski). W Izraelu spotykają
Struktura społeczna współczesnego Izraela
2
się też trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm (niemal 5 mln. wyznawców - 79%
społeczeństwa), islam (niemal 1 mln. – 15%) i chrześcijaństwo (130 tys. – 2%). Symbol tego
spotkania to podzielona Jerozolima. Istotne podziały przechodzą także w ramach
poszczególnych społeczności. Jak zatem funkcjonuje współczesny Izrael? Żeby to zrozumieć,
trzeba sięgnąć do korzeni....
II. Analiza:
jak powstała i czym się charakteryzuje struktura społeczna współczesnego Izraela.
1) Historia
Obszar dzisiejszego Izraela w Biblii nosi nazwę Kanaan (co potwierdzają źródła egipskie z
XII w. p.n.e) i jest określany jako „Ziemia Obiecana” Izraelitów. Funkcjonują dwie teorie na
temat jego zasiedlenia przez słynne „12 pokoleń Izraela”: a) Izraelici przybywają tam
stopniowo uchodząc z nieprzyjaznego im w XIV – XII w p.n.e. Egiptu; b) Kanaan zasiedlają
płynące od Egiptu i Synaju plemiona koczownicze składające się z 12. szczepów. Z czasem
plemiona wyłaniają władzę centralną dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Około 1000 r.
p.n.e. królem zostaje Dawid z pokolenia Judy. Przenosi do Jerozolimy Arkę Przymierza – od
tej chwili miasto jest celem i obiektem nadziei Żydów. Po śmierci Salomona w pół wieku
później, dotychczasowe królestwo rozpada się. Następuje podział na królestwa Izraelitów i
Judy, które się ze sobą ścierają. To osłabia ich pozycję i siłę w wyniku czego cała ludność
żydowska zostaje deportowana przez Asyryjczyków w VII w. p.n.e. Zdobyto Jerozolimę i
zniszczono Świątynię Salomona. Mieszkańcy Judei choć na obcym terenie (brzegi Eufratu),
pozostają zorganizowaną wspólnotą i zachowują wiarę. Wkrótce Świątynię odbudowano –
staje się symbolem uniwersalnej tożsamości żydowskiej. Po raz kolejny zniszczyli ją
Rzymianie w 70 r. n.e. Żydzi się buntują. Ostatnie powstanie ma miejsce w 132 r. za cesarza
Hadriana. Po 3 latach zostaje krwawo stłumione; Żydzi tracą dostęp do Świętego Miasta, a
prowincję Judea przemianowano na Palestynę. Aż do końca VII w. Żydzi nie mogą się
osiedlać w Jerozolimie. Potem udostępniono im południową część miasta. Wtedy też, pod
muzułmańskim zwierzchnictwem, mimo wielu nierówności, następuje symbioza judaizmu i
islamu. W zbiorowej pamięci Żydów czas ten określa się jako „złoty wiek”. Wtedy też
powstaje warstwa żydowskich kupców przemierzająca szlaki arabskiego imperium. W XI w.
Struktura społeczna współczesnego Izraela
3
władzę nad Palestynę przejmują Turcy, żeby zaraz ją utracić na rzecz krzyżowców, którzy
zorganizowali rzeź Żydów i muzułmanów. Od XVI w. do I wojny światowej Palestyną rządzą
Turcy osmańscy. Następnie terytorium staje się mandatem brytyjskim aż do 1948 r. Mimo
przeciwności historycznych Żydzi, choć w małej liczbie, osiedlają się w Palestynie.
W 1897 r. w Bazylei na zaproszenie Teodora Herzla 250 Żydów z całego świata spotyka się
przy dyskusji na temat przyszłości narodu. Debatę można uznać za początek współczesnej
koncepcji Państwa Izrael. Wtedy też narodził się syjonizm; Żydzi za granicą wspomagali
emigrację do Palestyny przez organizacje i wkład finansowy. Rozpoczynają się współczesne
alie – fale powrotów do „Ziemi Obiecanej”.
Przed wielkimi powrotami w Palestynie mieszkało 10 do 20 tys. Żydów, głównie w
Jerozolimie, Tyberiadzie, Safedzie i Hebronie - byli to niemal wyłącznie Żydzi ortodoksyjni.
Na przełomie XIX i XX wieku odnotowano pierwszą falę powrotów do Ziemi Świętej, która
miała miejsce w latach 1881-1903. Kolejna nastąpiła w latach 1904-1914. W ich wyniku
populacja Żydów w Palestynie wzrosła do 100 tys. W 1909 r. założono Tel Awiw, gdzie
szybko powstały zręby struktur politycznych, które przetrwały do współczesności. Trzecia
fala powrotów nastąpiła w latach 1919-1923; wtedy to, do Palestyny wyemigrowało ponad 37
tys. Żydów (wielu z nich w przeciwieństwie do poprzednich grup emigrantów miało
wykształcenie rolnicze, politycznie zaś skłaniali się ku socjalizmowi). Przełomowym
momentem była II wojna światowa. Po jej zakończeniu rozpoczęły się kolejne fale imigracji,
początkowo nielegalne (alija bet). Wraz z powstaniem państwa Izrael 14 maja 1948 r. kiedy
wygasł mandat brytyjski nad Palestyną, Dawid Ben Gurion proklamował powstanie Państwa
Izrael. Od tego momentu Żydzi zaczęli masowo osiedlać się na własnym terenie.
Od czasu ogłoszenia niepodległości w maju 1948 r., do Izraela powróciło ponad 2,8 mln.
imigrantów, m.in. na postawie „Ustawy o Powrocie” z 1950 r., która gwarantowała
możliwość powrotu do Izraela każdemu Żydowi i dawała mu automatycznie izraelskie
obywatelstwo. W pierwszych czterech latach, populacja Izraela powiększyła się o 700 tys.
imigrantów, często biednych uchodźców. W 1990 r. do Izraela dotarła jeszcze jedna wielka
fala licząca ponad 1 milion imigrantów (tylko z byłego Związku Radzieckiego przybyło 870
tys.), którzy wymagali ogromnych wydatków na swoją psychiczną i socjalną absorpcję przez
państwo. Bardzo duży napływ imigrantów powodował ciągły wzrost liczby ludności, często
Struktura społeczna współczesnego Izraela
4
dobrze wykształconej. Stanowiło to potężny
potencjał
kraju,
który
należało
dobrze
wykorzystać.
2) Zróżnicowania wewnątrz struktury społecznej
Wielkość imigracji napływającej do Izraela
rok
liczba imigrantów
1948
100 000
1949
250 000
1951
175 000
1961
50 000
1971
40 000
Tabela 1. Liczba imigrantów przybywających do Izraela.
1981
20 000
Źródło: ambasada Izraela (http://warsaw.mfa.gov.il)
Izraela.
Społeczeństwo izraelskie charakteryzuje się
1990
200 000
1991
175 000
2000
50 000
znacznym zróżnicowaniem. Warto wyróżnić 3
główne linie podziałów ze względu na a) pochodzenie etniczne, b) wyznanie i c) sytuację
ekonomiczną.
a) Pochodzenie etniczne:
- Aszkenazyjczycy – Żydzi zamieszkujący tereny współczesnego Izraela jeszcze przed
jego powstaniem. Głównie byli europejskimi syjonistami, bądź uchodźcami politycznymi.
- Sefardyjczycy - Żydzi pochodzący z krajów arabskich (pierwotnie z Hiszpanii),
przybyli do Izraela ze względów religijnych. Tymczasem aszkenazyjczycy skupiali się na
polityce (poglądy socjaldemokratyczne).
- Rosjanie - Żydzi, którzy przybyli po 1989 r. z terenów byłego Związku Radzieckiego
w wyniku klimatu politycznego, a także gospodarczej niepewności w rozpadającym się
ZSRR. Ich przybycie zrodziło konflikt na płaszczyźnie społecznej. Sefardyjczycy obawiali się,
że Rosjanie zepchną ich z powrotem na margines. Ze strony ortodoksów Rosjanie spotykali
się z zarzutami, że wielu z nich nie jest Żydami (spora część przybyła w mieszanych
małżeństwach). Rosjanie zareagowali poczuciem wspólnoty, które kazało im stworzyć
opozycyjne do reszty społeczeństwa struktury i partie oraz media.
- Arabowie – stanowią niemal 20% społeczeństwa izraelskiego. W majestacie prawa
jako obywatele są równi Żydom. Łatwo jednak dostrzec szereg nierówności, których
doświadczają: przede wszystkim nie mogą (poza wyjątkami) służyć w armii, co nie sprzyja
integracji. Na polu ekonomicznym: ponad 50 % Izraelczyków żyjących poniżej granicy
ubóstwa to muzułmańscy lub chrześcijańscy Arabowie, choć stanowią oni zaledwie 20 %
populacji kraju. Zostało to uwarunkowane historycznie: po I wojnie światowej nastąpiła
separacja ludności żydowskiej i arabskiej na polu gospodarczym i społecznym, przy czym
Struktura społeczna współczesnego Izraela
5
80% chrześcijańskich Arabów mieszkało w miastach w stosunku do 27% Arabów
muzułmańskich. Kiedy wraz z II wojną światową gospodarka palestyńska została włączona w
działania aliantów z sektora arabskiego pochodziło tylko 13,5 % palestyńskiej produkcji
przemysłowej. Przed samą wojną Żydzi w Palestynie stanowili tylko 35 % ludności, ale
dysponowali 75 % siły nabywczej.
Tabela 2. Procentowy udział wyznawców religii w społeczeństwie Izraela.
1980
1990
2000
Jednostka
Źródło: ambasada Izraela (http://warsaw.mfagov.il)
Całkowita liczba
3 921,7
4 821,7
6 369,3
1 000
Żydzi
83,7
81,9
77,8
%
Muzułmanie
12,7
14,1
15,2
%
Chrześcijanie
2,3
2,4
2,1
%
Druzowie
1,3
1,7
1,6
%
inne wyznania
-
-
3,2
%
b) Wyznanie:
Ponad
jedna
żydowskiego”
piąta
„państwa
nie
wyznaje
judaizmu. Z kolei wśród samych
Żydów ciągną się inne podziały. Przede wszystkim mamy do czynienia z grupą Żydów
ortodoksyjnych (za przejawiających skrajne postawy religijne można dziś uznać 10%
populacji w stosunku do kilku tysięcy osób w 1948 r.: jest to zatem być może wpływ alii) i
zsekularyzowanych, których związki z religią są luźniejsze, co mocno się odciska na polityce
państwa: Jerozolima nie stanowi dla nich celu nadrzędnego. Drugie główne wyznanie to
islam. W ostatnich 2 latach wzrósł też procent wyznawców Chrystusa – do 2%. W tabeli nr 3.
na str. 11 można zobaczyć zróżnicowania określone na podstawie wyznania.
Największym zagrożeniem są ortodoksi i ekstremiści.
c) Sytuacja ekonomiczna:
Do lat ’80. charakterystyczny był dla gospodarki Izraela nieproporcjonalny udział
przedsiębiorstw publicznych, np. w latach ’60. połowa wszystkich firm należała do państwa i
związku zawodowego Histadrut. Obecnie Izrael przeprowadza (kończy) prywatyzację.
Znacznie zmniejszyła się też liczba członków związków zawodowych.
Na dzień dzisiejszy w rolnictwie i hodowli ryb znajduje zatrudnienie 24 % wszystkich
pracujących; ziemie uprawne to 20% powierzchni kraju. Największa część działalności
gospodarczej wiąże się z małymi zakładami przemysłowymi, usługami i turystyką. W 1995 r.
Izrael odwiedziło 2,5 mln. osób. W 3 lata później już tylko 1,8 mln., a w 2004 r. o kolejne
300 tys. turystów mniej. To wynik konfliktu bliskowschodniego.
Struktura społeczna współczesnego Izraela
6
Szczególne miejsce w strukturze społecznej Izraela zajmują kibuce i moszawoty. Te pierwsze
to kolektywne (w dosłownym tego słowa znaczeniu) rolnicze osiedla, które powstawały na
początku XX w. z inicjatywy napływowych Żydów wywodzących się ze środowisk skautów i
niemieckich wagabundów. Z kolei moszawoty, które zakładali młodzi imigranci z pierwszej
alii, opierały swoją działalność na prywatnej własności i indywidualnej pracy rodzin. W
chwili proklamowania Państwa Izrael istniało 148 kibuców oraz 94 moszaw. Współcześnie
liczba kibuców wynosi 270; żyje w nich i pracuje ok. 130 tys. Izraelczyków (2,5% populacji),
którzy wytwarzają 33% produkcji rolnej i 6,5% produkcji przemysłowej. Funkcjonuje też ok.
450 moszawot, średnio po 60 rodzin każda, co łącznie daje 3,2% populacji.
Społeczności mniejszościowe też mają swoją specyfikę. Spośród ludności arabskiej 75% (ok.
870 tys.) to muzułmanie, którzy żyją w małych miasteczkach i wsiach (o historycznym
uwarunkowaniu gospodarczej pozycji Arabów izraelskich por. r. II pkt 2.a.). Kolejne 10%
ludności arabskiej wyznającej islam to Beduini, na których składa się 30 plemion
południowego Izraela; powoli zaczynają zasilać siłę roboczą kraju. Natomiast chrześcijańscy
Arabowie żyją w dużych ośrodkach miejskich, jak Nazaret i Hajfa. Zupełnie autonomiczną
pod względem kulturowym i religijnym, ale lojalną względem państwa, grupę stanowi 100
tys. Druzów zajmujących 22 wioski. Odrębność etniczną zachowują Czerkiesi (3 tys. osób),
którzy żyją w 2 wioskach i nie utożsamiają się ani z Żydami ani Arabami.
3) Konflikt izraelsko-palestyński:
Struktura społeczna (kładąc nacisk na interakcje) współczesnego Izraela znajduje się pod
ogromnym wpływem konfliktu z Palestyńczykami. Konflikt odbija się na polityce,
gospodarce i relacjach wewnątrz Izraela.
a) Historia konfliktu:
Konflikt zaczął się na rok przed powstaniem Państwa Izrael. Sprawa palestyńska nabrała
szybko charakteru panarabskiego. 14 maja 1948 r. proklamowano powstanie Izraela. W dwa
tygodnie później w Jerozolimie poddali się Żydzi walczący o Święte Miasto, które w
rezultacie zostało podzielone. Jednak ostatecznie wojnę o przetrwanie na początku 1949 r.
wygrywa Izrael zdobywając dodatkowo nowe terytoria nie przyznane przez ONZ. Przez
kolejne trzy dekady sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się symboliczną rozgrywką zimnej
Struktura społeczna współczesnego Izraela
7
wojny. Nieformalnie Izrael ma za sobą USA, a Arabowie ZSRR. Kolejny przełomowy
moment to wojna sześciodniowa z 1967 r. – otoczony z 3 stron Izrael nie tylko odparł arabską
napaść, ale zdobył terytoria, które trzykrotnie zwiększyły jego powierzchnię (w tym o
właściwą Ziemię Świętą - Judeę i Samarię). Jednak ONZ wezwał rezolucją do ustąpienia z
niektórych nowych obszarów. Kolejny arabski atak nastąpił w 1973 r. w żydowskie święto
Dnia Pojednania (Jom Kipur). Izrael znów zwyciężył. Niedługo potem za sprawą Henry’ego
Kissinger’a przystąpiono do rozmów pokojowych: porozumienie osiągnięto w 1978 r. w
amerykańskim Camp David. Cztery lata wcześniej za jedynego legalnego reprezentanta
narodu palestyńskiego obrano Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP z Jasirem Arafatem,
zm. 2004 r., na czele). W 1982 r. miała miejsce militarna akcja „Pokój dla Galilei” – pierwsze
wyraźnie zaczepne działanie ze strony Izraela, zakończone zresztą niepowodzeniem. W 1988
r. OWP przyjęła rezolucję, w której uznaje prawo do istnienia Państwa Izrael i wzywa do
zakończenia aktów terroru. W 1991 r. w Madrycie spotkały się wszystkie strony
zaangażowane w konflikt na Bliskim Wschodzie. Proces pokojowy utknął jednak w martwym
punkcie na następne dwa lata. W 1995 r. w Waszyngtonie powstał układ rozszerzający sferę
wpływów Autonomii Palestyńskiej. W latach ’90. Izrael zawarł ugody z Jordanią i Syrią.
Największe emocje budził nadal status Jerozolimy. Pokój Izraelczyków z Palestyńczykami
trwał aż do intifiadi Al-Aksa w 2000 r. Sprawy nie rozwiązały nowe rozmowy w Camp David.
Intifiady to zrywy niezorganizowanych bojowników palestyńskich. Właściwie od tamtej pory
do dziś trwają wymiany ciosów między Izraelem i Autonomią.
b) Wpływ konfliktu na gospodarkę:
Funkcjonalny wpływ konfliktu na gospodarkę Izraela jest duży. Trzeba wymienić polityczne i
technologiczne wsparcie Amerykanów; finansowe wpływy światowego żydostwa; rozwój
technologii telekomunikacyjnych i informatycznych; przemysł zbrojeniowy. Izrael zajmuje 5
miejsce na liście światowych eksporterów broni – w 2000 r. wyeksportował sprzęt wojskowy
o wartości 3 mld. $.
c) Społeczeństwo Izraela i konflikt bliskowschodni:
Codziennym widokiem na ulicach Izraela są uzbrojeni żołnierze. Wieczna świadomość
zagrożenia ze strony raczej nie przychylnego Izraelowi świata arabskiego doprowadziła
Struktura społeczna współczesnego Izraela
8
politykę „państwa żydowskiego” do posunięć głęboko wpływających na relacje wewnątrz
społeczeństwa.
Cahal to izraelska armia ludowa. Obowiązek służby dotyczy mężczyzn w wieku 18 do 29 lat
(służba 3-letnia) i kobiet w wieku 18 do 26 lat (służba 2-letnia). Po odbyciu zasadniczej
służby wojskowej i podjęciu pracy bądź studiów, rezerwiści są powoływani co roku na 30 do
45 dni ćwiczeń (zależnie od stopnia), aż do osiągnięcia wieku 55 lat w przypadku mężczyzn i
50 dla kobiet, które jednak są rzadko powoływane. Z obowiązku służby zwolnieni są tylko
studenci tzw. jesziw, ortodoksyjnych szkół religijnych. Wg. cahalu chodzi już o 6% każdego
rocznika poborowego. Coraz większa liczba osób uchyla się od armii. Do głosu dochodzą
postulaty zniesienia przywilejów dla skrajnych ortodoksów, którzy jako, że nie uznają
Państwa Izrael (bo założyli je ludzie, a nie Bóg) nie odbywają służby wojskowej. Nie
odbywają jej z tych samych powodów co 20% społeczeństwa: Arabowie (poza wyjątkami)
nie są powoływani do wojska ze wzg. na brak zaufania ze strony państwa (choć od samego
początku go nie zawiedli). To w istotny sposób pogłębia podziały między żydowską i arabską
częścią społeczeństwa Izraela. Charakter odbywania służby wojskowej uczynił bowiem z
cahalu główne miejsce integracji różnych etnicznie członków społeczeństwa Izraela.
III. Podsumowanie:
na czym polega wyjątkowość struktury społecznej Izraela.
Współczesny Izrael jako państwo został osadzony na fundamencie struktury społecznej
Żydów, która w ciągu wieków dynamicznie się zmieniała. Szczególnie ważne okazało się
znaczne rozproszenie Żydów w sensie geograficznym. Kiedy w 1948 r. proklamowano
powstanie Państwa Izrael, na pierwotny, opisany jeszcze w Starym Testamencie, teren
Izraelczyków zaczęli przybywać Żydzi z różnych zakątków świata, którzy przesiąkli różnymi
kulturami. Nowe państwo swoim terytorium objęło też sporą grupę arabów, których od
napływających Żydów dzieliło nie tylko pochodzenie etniczne, lecz również wyznanie.
To wszystko sprawiło, że struktura społeczna współczesnego Izraela, jak się potocznie mówi
– ale przecież w oparciu o pierwotny cel przyświecający dwudziestowiecznym syjonistom –
„państwa żydowskiego” jest daleko bardziej skomplikowana.
Struktura społeczna współczesnego Izraela
9
Nie sposób pominąć wpływu jaki na codzienne życie Izraelczyków wywiera konflikt na
Bliskim Wschodzie. Trzeba zaznaczyć pogłębiające się podziały wewnątrz struktury samego
Izraela – jednocześnie wzrasta procent Żydów ortodoksyjnych i tych, którzy do religii mają
stosunek ambiwalentny. (Za symbol tej zmiany można uznać coraz luźniejszy związek Żydów
z Jerozolimą). Warto też dodać, że na całokształt nałożyły się też światowe rozgrywki
polityczne związane z „zimną wojną”.
Struktura społeczna współczesnego Izraela zmienia się w sposób bardzo dynamiczny.
Podmioty interakcji w jej ramach są istotnie zróżnicowane. Wszystkie powyższe czynniki
sprawiają, że Izrael stanowi bardzo interesujące pole dla socjologów zajmujących się
zagadnieniem struktury społecznej.
IV. Dodatki:
tabelaryczne zestawienia dotyczące współczesnego społeczeństwa izraelskiego.
1980 r.
1990 r.
2000 r.
małżeństwa
29 592
31 746
37 093
rozwody
4 439
6 325
9 958
Cała populacja
narodziny
94 321
103 349
136 690
średnia urodzin na kobietę
3,14
3,02
2,95
zgony
26 364
28 734
37 618
przyrost naturalny
67 957
74 615
94 694
zgony dzieci
1 471
1 026
736
15,6
9,9
5,4
małżeństwa
24 946
24 059
29 127
rozwody
4 100
5 640
9 156
narodziny
71 372
73 851
91 936
średnia urodzin na kobietę
2,76
2,69
2,66
zgony
23 519
25 759
33 377
przyrost naturalny
47 853
48 092
56 000
zgony dzieci
885
586
368
12,4
7,9
4,0
małżeństwa
3 669
6 320
6 413
rozwody
289
623
715
narodziny
19 031
24 515
35 740
średnia urodzin na kobietę
5,98
4,70
4,74
średnia zgonów dzieci na 1000
żywych narodzin
Żydzi
średnia zgonów dzieci na 1000
żywych narodzin
Muzułmanie
Struktura społeczna współczesnego Izraela
10
zgony
2 075
2 171
2 667
przyrost naturalny
16 956
22 344
31 882
zgony dzieci
495
388
328
26,0
15,8
9,8
mężczyźni
72,1
74,9
76,6
kobiety
75,7
78,4
80,4
mężczyźni
72,5
75,3
77,0
kobiety
76,2
78,9
80,7
mężczyźni
70,0
73,3
74,9
kobiety
73,4
75,9
78,1
średnia zgonów dzieci na 1000
żywych narodzin
średnia długość życia
Cała populacja
Żydzi
inne religie
Tabela 3. Porównanie całej populacji i głównych wyznań w Izraelu względem średniej długości życia,
liczby zawieranych związków małżeńskich, stopnia umieralności noworodków i przyrostu
naturalnego.
Źródło: ambasada Izraela (http://warsaw.mfagov.il)
Poziom życia w Izraelu
1980
1990
2000
Jednostka
16 204
23 308
31 418
NIS
100,0
100,0
100,0
%
żywność, napoje, tytoń
30,2
25,8
21,2
%
ubrania, obuwie
6,5
6,0
4,6
%
trwałe dobra
10,5
9,9
11,3
%
inne produkty, paliwo, prąd
9,7
9,6
10,4
%
43,1
48,7
52,5
%
Prywatna konsumpcja
średnio przypadająca na 1
osobę
Podział konsumpcji całość:
usługi
(włączając mieszkanie)
Tabela 4. Poziom życia w Izraelu mierzony podziałem konsumpcji.
Źródło: ambasada Izraela (http://warsaw.mfagov.il)
V. Bibliografia:

Balke Ralf, „Izrael”,przeł. Koźbiał Jan, Cyklady 2005

Król Kazimiera, „Wybrane zagadnienia polityki społecznej Izraela”, Informacyjny
Biuletyn Inicjatyw Społecznych, październik 2003, nr 23-24/2003

Materiały ambasady Izraela w Polsce z witryny: http://warsaw.mfa.gov.il
Struktura społeczna współczesnego Izraela
11

Witryna: http://www.izrael.badacz.org.

Witryna: http://www.jewish.org.pl

Domański Henryk, „Struktura społeczna”, Scholar 2004

Sztompka Piotr, „Socjologia. Analiza społeczeństwa”, Znak 2004
Struktura społeczna współczesnego Izraela
12
Download