1 - Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

advertisement
UMOWA Nr PUP.CAZ-5000-6-11/JK/15
o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego
zawarta w dniu 20.01.2015 r. w Międzychodzie pomiędzy Powiatem Międzychodzkim
reprezentowanym przez Starostę Międzychodzkiego, w imieniu którego na podstawie
upoważnienia działa Aleksandra Greiser – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, NIP: 595-10-08-914, REGON: 210038968 zwanym
dalej „Urzędem”,
a
ROTRANS Robert Dach ul. Sportowa 28, 64-423 Lubosz reprezentowany przez:
Robert Dach zwanym dalej „Organizatorem”
§1
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie stażu w celu nabycia przez bezrobotnego
umiejętności praktycznych do wykonywania określonej pracy.
§2
1. Organizator zorganizuje staż w ROTRANS Robert Dach ul. Sportowa 28,
64-423 Lubosz dla bezrobotnego w zawodzie „przedstawiciel handlowy” skierowanego
przez Urząd, bez nawiązania stosunku pracy.
2. Okres odbywania stażu dla bezrobotnego Tomasz Dokuczał PESEL 92030610010
urodzonego dnia 06.03.1992 r. zamieszkałego ul. Usługowa 2 m. 4, 64-420 Kwilcz,
posiadającego wykształcenie gimnazjalne,
zostaje ustalony od 02.02.2015 r. do 31.07.2015 r.
4. Opiekunem bezrobotnego odbywającego staż będzie Pan/i Lucyna Winiarz
posiadający/a wykształcenie średnie, zatrudniony/a na stanowisku: przedstawiciel
handlowy.
5. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy
w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość
informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
4. Program stażu opracowany przez Organizatora i zaakceptowany przez Urząd, stanowi
integralną część niniejszej umowy (zał. 1).
5. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35
godzin tygodniowo.
6. Bezrobotny może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej
lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga
takiego rozkładu pracy.
1
§3
1. Urząd zobowiązuje się do:
1) Skierowania na badania lekarskie bezrobotnego w przypadku stażu na stanowisku
wymagającego szczególnych predyspozycji.
2) Sprawowania nadzoru nad organizacją stażu.
3) Wypłacania stypendium bezrobotnemu odbywającemu staż w wysokości określonej
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie odbywania stażu
w tym wypłaty stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na
podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub
przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
4) Ustalania i opłacania w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów.
5) Sfinansowania bezrobotnemu w ramach bonu stażowego:
a) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości
600 zł, wypłaconego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości
do 100 zł, łącznie ze stypendium;
b) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na
konto wykonawcy badania.
6) Wydania Uczestnikowi projektu zaświadczenia o odbyciu stażu.
§4
1. Urząd na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać
z Organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez
Organizatora programu stażu lub niedotrzymanie warunków jego odbywania, po
wysłuchaniu Organizatora stażu.
2. Urząd na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora
i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania
stażu w przypadku:
a. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
b. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
c. usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
§5
Urząd zastrzega sobie prawo kontroli Organizatora w zakresie prawidłowości realizacji
postanowień niniejszej umowy.
§6
1. Organizator zobowiązuje się do:
1) zapoznania bezrobotnego z programem stażu oraz z jego obowiązkami
i uprawnieniami,
2) zapewnienia bezrobotnemu należytej organizacji i realizacji stażu zgodnie z ustalonym
programem,
3) zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na
zasadach przewidzianych dla pracowników,
4) zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla
pracowników,
5) przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania
z obowiązującym regulaminem pracy,
2
6) przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży
i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny
osobistej,
7) zapewnienia bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych
posiłków i napojów profilaktycznych,
8) niezwłocznego nie później niż w terminie 7 dni, informowania Urząd o przypadkach
przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności
bezrobotnego oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
9) dostarczania Urzędowi w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listy
obecności podpisywanej przez bezrobotnego,
10) umożliwienia bezrobotnemu zgłaszania się do Beneficjenta, w celu poświadczenia
odbywania stażu i odbioru stypendium,
11) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu
stażu wydania bezrobotnemu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych
przez Uczestnika projektu i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
12) udzielania na wniosek bezrobotnego odbywającego staż dni wolnych w wymiarze 2 dni za
każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, a za ostatni miesiąc udzielenia dni
wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
13) zatrudnienia osoby bezrobotnej zawierając z nią umowę o pracę, co najmniej
w połowie wymiaru czasu pracy na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i dostarczenia
do urzędu kopii umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zatrudnienia.
§7
Organizatorowi, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy w pełnym
wymiarze czasu pracy, Urząd wypłaci premię w wysokości 1500 zł. Kwota premii podlega
waloryzacji.
Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de
minimis.
§8
Urząd może odstąpić od wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając
Organizatora na piśmie i podając uzasadnienie w przypadkach:
a.
b.
nie dotrzymania przez Organizatora warunków niniejszej umowy, o których mowa w § 4
ust. 1 i 2,
zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na realizacje stażu.
§9
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. Nr.142,
poz. 1160),
3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
3
4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
5. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
6. Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych w zakresie objętych umową.
§ 11
Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez
Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
...................................................
(pieczątka i podpis Organizatora)
.……………………………………..…
(pieczątka i podpis z upoważnienia Starosty)
4
Download