Untitled - Dziennik Ustaw

advertisement
-
Dziennik Ustaw Nr 93
Rozdział
3348 -
Poz. 588
Ro z d z iał
1
Przyłączenie
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki :
1)
przyłączenia
podmiotów do sieci gazowych,
2) pokrywania kosztów
przyłączenia,
3) obrotu paliwami gazowymi,
4)
świadczenia usług przesyłowych ,
5) ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych ,
6) standardów jakościowych
liw gazowych.
obsługi
odbiorców pa-
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042),
2)
przedsiębiorstwie
gazowniczym - należy przez to
rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi oraz
magazynowania paliw gazowych,
3) sieci
przesyłowej
gazową służącą
gazowych o
do
należy
przez to rozumieć sieć
i dystrybucji paliw
wyższym niż 0,4 MPa,
przesyłania
ciśnieniu
4) sieci rozdzielczej - należy przez to rozumieć sieć
gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw
gazowych o ciśnieniu do 0,4 MPa,
5) operatorze sieci
przesyłowej
należy
-
przez to ro-
zumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa
gazowniczego, posiadającego koncesję na przesyi dystrybucję paliw gazowych siecią przesyło­
wą, odpowiedzialną za ruch sieciowy,
mieć
jednostkę
należy
organizacyjną
przez to rozu -
przedsiębiorstwa
gazowniczego, posiadającego koncesję na przesyi dystrybucję paliw gazowych siecią rozdziel czą, odpowiedzialną za ruch sieciowy,
łanie
7) operatorze sieci - należy przez to rozumieć operatora sieci przesyłowej i operatora sieci rozdzielczej,
8)
9)
układzie
pomiarowym - należy przez to rozumieć
gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń
między nimi, służące do pomiaru ilości pobranych
paliw gazowych i dokonywania rozliczeń,
przyłączu
-
należy
przez to
rozumieć
odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka główne­
go włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy,
10) instalacji gazowej - należy przez to rozumieć urzą­
dzenia gazowe z układami połączeń między nimi,
zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie
i w obiekcie odbiorcy.
§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje
paliw gazowych z gazu płynnego.
się
do
podmiotów do sieci gazowej
§ 4. 1. Przyłąc zenie do sieci gazowej następuje na
podstawie umowy o przyłącz enie , po spełnieniu tech nicznych warunków przyłączenia określonych przez
przedsiębiorstwo gazownicze, zwanych dalej "warunkami przyłączenia " .
2. Umowę, o której mowa w ust. l, przedsiębior­
stwo gazownicze zawiera z podmiotem ubiegającym
się o przyłączenie do sieci gazowej, który posiada tytuł
prawny do korzystania z obiektu podłączanego do tej
sieci.
§ 5. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej , który posiada tytuł prawny do korzystania
z obiektu, o którym mowa w § 4 ust. 2, może wystąpić
z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa
w ust. 1, nie spełnia wymogów określonych zgodnie
z § 6, przedsiębiorstwo gazownicze, w terminie 7 dni
od daty wpłynięcia wniosku , zawiadomi wnioskodawcę, wyznaczając termin do usunięcia braków. Jeżeli
braki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie,
przedsiębiorstwo gazownicze pozostawia wniosek bez
rozpoznania.
3. Wzór wn iosku, o którym mowa w ust. l, ustala
gazownicze.
przedsiębiorstwo
4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
gazowej, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu przyłączanego do tej sieci, może wystąpić do przedsiębiorstwa gazowniczego o przedstawienie możliwości przyłączenia.
łanie
6) operatorze sieci rozdzielczej -
2
5.
Przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest
odpowiedzi o istniejących możliwościach przy-
udzielić
łączenia,
w terminie 21 dni od dnia
rym mowa w ust. 4.
wystąpienia,
o któ -
§ 6. 1. Wniosek o określenie warunków przyłącze­
nia, dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do
sieci gazowej przewidującego odbiór paliwa gazowego
w ilośc i do 10 m 3/ h w przeli czeniu na gaz ziemny wysokometa nowy, powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2)
określenie
3)
określenie :
rodzaju pal iwa gazowego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
a) terminu rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego,
b) celu wykorzystania paliwa gazowego,
c) maksymalnego godzinowego odbioru paliwa
gazowego.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l,
należy
za -
łączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu budowlanego lub
nieruchomości, w którym będą użytkowane urzą­
dzenia i instalacje,
-
Dziennik Ustaw Nr 93
2) mapę zasadniczą terenu do celów projektowych
z zaznaczonym mi ejscem odbioru paliwa gazowego .
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dla podmiotu
o przyłączenie do sieci gazowej, przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej
10 m 3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, powinien zawierać dodatkowo :
ubiegającego się
1)
określenie :
a) minimalnego i maksymalnego godzinowego,
dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na
paliwo gazowe,
b) wymaganego ciśnienia w punkcie dostawy i od bioru paliwa gazowego,
2) opis
rozruchu tych
3)
warunków pracy przyi instalacji gazowych w okresie
urządzeń,
określenie:
a) rodzaju paliwa gazowego zgodnie z wymagania mi Polskich Norm,
b) terminu rozpo czę cia przesyłania lub magazynowania paliw gazowych,
3) parametry ciśnienia paliw gazowych oraz charakterystykę pracy maga zynu,
4) wymagane ciśnien i a w punkcie dostawy i odbioru
paliw gazowych ,
5) opis wymag a ń w okresie rozruchu podłączonej sieci gazowej lub podłączonego maga zynu .
§ 7. 1. Jeżeli istni e ją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, przedsiębior­
stwo gazownicze określa warunki przyłączenia w terminie:
1) 30 dni od dnia
w § 6 ust. 1,
złożenia
wniosku , o którym mowa
2) 60 dni od dnia
w § 6 ust. 3,
złożenia
wniosku, o którym mowa
3) 90 dni od dnia
w § 6 ust. 4.
zło ż enia
wn iosku, o którym mowa
§
8.
Warunki
przyłączenia
z przyłączeniem,
przyłącza,
5) minimalne i maksymalne
bioru paliw gazowych,
ciśnienie
dostawy i od-
6) wymagania dotyczące dokonywania pomiaru
i kontroli dostawy i odbioru paliw gazowych oraz
miejsce zainstalowania układu pomiarowego,
7)
charakterystykę
dostawy i odbioru paliw gazowych, w tym minimalne i maksymalne godzinowe,
dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwa
gazowe, a także charakterystykę pracy magazynu,
8) miejsce dostawy i odbioru paliw gazowych,
granicę własności
sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej.
10) zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł
energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego,
11) projektowany koszt wykonania
przyłączenia,
12) wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej. rodzaju układu pomiarowego i warunków
technicznych ochrony antykorozyjnej .
§ 9. Umowa o przyłączenie, o której mowa w § 4
ust. 1, powinna określać w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2. Warunki przyłączenia są
dwóch lat od dnia ich wydania.
związku
4) rodzaj paliw gazowych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm,
9)
korzystania z innych źródeł
energii w przypadku przerw lub ogranic z eń w dostarczaniu paliwa gazowego .
4. W przypadku gdy do sieci gazowej ma być przypodmiot ubiegający się o przyłączenie do tej
sieci, zajmujący się przesyłaniem, dystrybucją albo
magazynowaniem paliw gazowych, wniosek o określe­
nie warunków przyłączenia powinien zawierać
w szczególności :
w
zowej w
3) parametry techniczne
określenie możliwości
łączony
2)
2) zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci ga-
wymagań dotyc z ących
łączanych urządzeń
Poz. 588
3349 -
ważne
przez okres
powinny
określać
szczególności:
1) miejsce podłączenia gazociągów lub instalacji gazowych do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym średnicę gazociągu,
1) strony
zawierające umowę,
2) termin realizacji
przyłącz e nia,
3) sposób finansowania i rozliczania kosztów budowy
przyłącza oraz budowy lub rozbudowy sieci rozdzielczej.
4)
wysokość opłat
5)
granicę własności
za
przyłączenie,
sieci prz edsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej.
6) przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży
paliw gazowych lub umowy o świadczenie usługi
przesyłowej.
7) zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie
warunków umowy o przyłączenie, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosun ku do ustalonych w umowie.
§ 10. 1. Odbiorca umożliwia przedsiębiorstwu gazowniczemu , w obrębie swoich nieruchomości, wybudowanie przyłącza .
2. Przedsiębiorstwo gazownicze może żądać od odbiorcy nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia
lub miejsca w celu zamontowania układu pomiarowego lub urządzenia redukcyjnego z gazomierzem.
3. Przedsiębiorstwo gazownicze ma obowiązek powiadomienia odbiorcy o planowanych terminach prac,
o których mowa w ust. 1 i 2, z wyprzedzeniem umożli­
wiającym odbiorcy przygotowanie pomieszczeń lub
nieruchomości .
-
Dziennik Ustaw Nr 93
3350 -
Poz. 588
4. Zasady powiadamiania odbiorcy o planowanych
terminach prac powinny być określone w umowie
o przyłączenie.
a także warunki realizacji i pokrywania kosztów przyłą­
czenia określa się w umowie o przyłączenie, o której
mowa w § 4 ust. 1.
§ 11. Odbiorca, którego instalacja gazowa jest przy-
§ 15. 1. Jeżeli sieci gazowe nie należą do przedsię ­
biorstwa gazowniczego, które je eksploatuje na pod stawie umowy zawartej z właścicielem, obowiązki
związane z realizacją fin ansowania ich budowy, rozbu dowy i modernizacji wraz z przyłączeniami obciążają
łączana
do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego, jest zobowiązany do działań zabezpieczających
przed szkodliwym oddziaływaniem instalacji na sieć.
Rozdział
3
Pokrywanie kosztów
przyłączenia
§ 12. 1. Koszty przyłączenia do sieci gazowej określa się
właściciela.
2. Właściciel może zlecić przedsiębiorstwu gazowniczemu wykonywanie obowiązków, o których mowa
w ust. 1.
na podstawie:
1)
nakładów
2)
nakładów na budowę i rozbudowę sieci rozdziel czej, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania
przez odbiorcę zdolności przepustowej tej sieci.
na
Rozdział
budowę przyłącza,
2. Ponoszone przez przedsiębiorstwo gazownicze
na przyłączenie do sieci gazowej, o których
mowa w ust. 1, mogą być pokrywane ze środków wła­
snych przedsiębiorstwa i środków obcych, w sposób
określony w obowiązującym dla przedsiębiorstwa pIanie rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.
nakłady
3. Warunki pokrywania przez przedsiębiorstwo gazownicze kosztów przyłączenia, o których mowa
w ust. 1, ustala się dla każdej wyodrębnionej sieci rozdzielczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
rozporządzeniu.
Obrót paliwami gazowymi
§ 16. Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzi obrót
paliwami gazowymi na warunkach określonych w kon cesji oraz umowie sprzedaży paliw gazowych.
§ 17. Umowa sprzedaży paliw gazowych powinna
określać
gazownicze,
wynikające
z warunków przyłączenia i uwzględniające stopień wykorzystania zdolności przepustowych sieci rozdzielczej budowanej lub
rozbudowywanej w związku z przyłączeniem, stanowią
podstawę do ustalenia, w taryfie lub umowie o przyłą­
czenie, opłaty za przyłączenie .
2. Koszty przyłączenia, o których mowa w ust. 1,
pokrywane są w formie :
1)
określonej
w taryfie - opłaty ryczałtowej za wybudowanie przyłącza i rozbudowę sieci gazowej lub
w
1) strony
2)
szczególności:
zawierające umowę,
ilość
paliwa gazowego niezbędną do utrzymania
ruchu technologicznego urządzeń gazowych znaj dujących się w obiekcie odbiorcy,
3) stawki opłat taryfowych , warunki wprowadzania
zmian tych stawek, sposoby prowadzenia rozliczeń
i obliczania należności oraz terminy regulowania
należności,
§ 13. 1. Koszty przyłączenia ponoszone przez przedsiębiorstwo
4
4) terminy rozpoczę cia dostarczania paliw gazowych
do obiektu oraz odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
5)
szczegółowe
6)
odpowiedzialnoś ć
warunki ustalania terminów przerywania dostarczania paliw gazowych i rozpoczyna nia dostarczania tych paliw po przerwie w dostarczaniu,
ków umowy, a w
ściowych obsługi
stron za niedotrzymanie warun standardów jakoodbiorców,
szczególności
w umowie o przyłączenie - opłaty ustalonej na podstawie indywidualnych rzeczywistych
kosztów realizacji przyłączenia.
7) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedze nia .
3. Odbiorca zgłaszający zmianę wielkości zapotrzebowania na paliwa gazowe, powodującą konieczność
wymiany przyłącza i rozbudowy sieci gazowej, jest
traktowany jak nowy odbiorca i wnosi opłatę jak za nowe przyłączenie.
§ 18. Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzące obrót paliwami gazowymi zobowiązane jest do:
§ 14. 1. Jeżeli budowa lub rozbudowa sieci przesy-
2) uzgadniania z odbiorcą:
a) zmian warunków dostarczania paliwa gazowego, w szczególności gdy urządzenia gazowe
wymagają przystosowania do nowych warun ków,
b) planowanych przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego, wprowadzanych na
podstawie odrębnych przepisów lub umowy,
2)
określonej
łowej
przewidziana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, koszty budowy i rozbu dowy tej sieci ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
2. W przypadku gdy budowy lub rozbudowy sieci
nie przewiduje się w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, zakres budowy tej
sieci i budowy przyłącza oraz związane z tym nakłady,
przesyłowej
1) dostarczania paliwa gazowego na warunkach okre ślonych w umowie sprzedaży lub w umowie
o świadczenie usługi przesyłowej,
Download