projektowanie przestrzeni

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS
Dotyczy cyklu kształcenia 2013/14 – 2015/16
Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Kod przedmiotu
Studia
Kierunek studiów
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI
WYDZIAŁ SZTUKI
1E43
Poziom kształcenia
Forma studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk Studia I stopnia
Studia stacjonarne
plastycznych
Rodzaj przedmiotu
z grupy przedmiotów specjalizacyjnych
Rok i semestr studiów
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu
Imię i nazwisko osoby prowadzącej
prowadzących) zajęcia z przedmiotu
Rok II (sem. 3,4), rok III (sem. 5)
dr Agnieszka Jankowska
( osób Prof. UR Janusz Pokrywka
Cele zajęć z przedmiotu
Celem przedmiotu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz, krajobrazu, organizacji przestrzeni scenicznej, projektowania
oświetlenia. Poszerzenie umiejętności właściwego doboru środków formalnych, zgodnie z oczekiwaniami odnośnie tworzonego obiektu lub realizacji.
Rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego w obszarach ogólnoplastycznych i projektowych .Formułowanie
własnej wypowiedzi artystycznej w oparciu o reguły percepcji wizualnej. Rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się pomiędzy teorii i praktyki
w działaniach z zakresu projektowania przestrzennego.
Student posiada wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem kształcenia I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk
plastycznych, specjalności kształcenia przestrzeni i design. Posiada wiadomości o możliwościach realizacyjnych projektowanych prac
Wymagania
i dobiera odpowiednie środki wyrazu w swojej aktywności twórczej. Definiuje rodzaje oraz tłumaczy technologie wybranych dziedzin
wstępne
plastycznych. Jest świadomy sposobów wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności w obszarze ekspresji artystycznej
w dziedzinie projektowania architektonicznego, wnętrz, scenografii.

Swobodnie porusza się pomiędzy obszarami teorii i praktyki w działaniach poszczególnych dyscyplin artystycznych.

Swobodnie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego w obszarach ogólnoplastycznych i projektowych.
-Identyfikuje podstawowe technologie i świadomie dobiera środki i techniki w obszarze projektowania wnętrz, scenografii,
aranżacji światła oraz opisuje ich rozwój.
-Przewiduje konsekwencje estetyczne wynikające z zastosowanych technik i technologii z zakresu projektowania wnętrz,
scenografii, wystawiennictwa, aranżacji światła.
-Świadomie stosuje i posługuje się warsztatem z zakresu projektowania wnętrz, scenografii ,aranżacji oświetlenia itp.
- Określa środki formalne oraz umiejętnie posługuje się narzędziami warsztatu projektanta wnętrz, scenografii,
wystawiennictwa, aranżacji światła..
-Tworzy projekty wykazując się umiejętnościami aranżacji wnętrza, scenografii, światła w oparciu o wybrane rozwiązania
materiałowe.
-Rozpoznaje i tłumaczy wzajemne odniesienia i relacje w obszarze teorii i praktyki w zakresie projektowania wnętrz,
scenografii, wystawiennictwa, aranżacji światła.
-Tworzy podstawy odpowiedniego oświetlenia aranżowanej przestrzeni .
-Zna podstawy sporządzania projektu technicznego wnętrza ( skala rysunku, oznakowania stosowane w rysunku
technicznym, detale ).
-Opracowuje wizualizację problematyki definiowania przestrzeni wnętrz, scenograficznej, poprzez formę w oparciu
o obserwację i analizę.

Formułuje własną wypowiedź artystyczną w oparciu o reguły percepcji wzrokowej.
-Określa ergonomię i funkcjonalność w zależności od wnętrza.
Efekty kształcenia
-Identyfikuje potrzebę użytkowników wnętrz.
-Tworzy formę, która staje się konsekwencją efektywności projektowanego wnętrza.
-Tworzy projekty w oparciu o wykorzystanie wybranego programu komputerowego do tworzenia wizualizacji
projektowanego wnętrza.
-Rozumie potrzebę samokształcenia w dyscyplinie projektowania wnętrz, scenografii, wynikającą ze zmian kulturowych,
technologicznych i cywilizacyjnych.

Ocenia znajomość dzieł sztuki dawnej i współczesnej jako potencjalnego źródła inspiracji we własnej twórczości.
- Proponuje wykorzystywanie techniki i technologii kreacji wnętrz dla wzmocnienia ekspresji artystycznej.
-Definiuje podstawowe rodzaje materiałów realizacyjnych z zakresu projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa,
rozpoznaje ich właściwości konstrukcyjno – ekspresyjne.
-Proponuje projekty i realizacje z zakresu projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa w oparciu o dokonania
artystów dawnych i współczesnych.
Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
Laboratorium – 150 godz.
Treści programowe
Zasady doboru oświetlenia w zależności od faktury i materii oświetlanego obiektu w zakresie projektowania wnętrz,
scenografii, wystawiennictwa.
Fotograficzna aranżacja przestrzeni scenograficznej.
Wykonanie makiety projektowanej przestrzeni scenograficznej.
Podstawy sporządzania projektu technicznego i realizacyjnych (skala rysunku, oznakowania stosowane w rysunku
technicznym, detale) w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Ergonomia i funkcjonalność w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Identyfikacja potrzeb użytkowników wnętrz.
Wizualizacje aranżowanej przestrzeni w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Aranżacja przestrzeni publicznej, wnętrza w oparciu o wybrane rozwiązania materiałowe.
Metody
dydaktyczne
Projekt, dyskusja, zajęcia praktyczne..
Sposób(y) i forma(y)
zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, poprawne wykonanie projektów
i ich realizacja.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach.
Oceniany jest poziom zrozumienia realizowanych prac oraz umiejętność rozwiązywania problemów
z zakresu projektowania scenografii, wnętrz, wystawiennictwa.
Student pragnący uzyskać ocenę dostateczną
Powinien tworzyć projekty wykazując się umiejętnościami projektowania wnętrz, scenografii, aranżacji
światła, w oparciu o wybrane rozwiązania materiałowe. Świadomie posługuje się warsztatem projektanta
wnętrz, scenografii, jako środkiem organizacji przestrzeni. Określa środki formalne oraz umiejętnie
posługuje się warsztatem. Definiuje podstawowe rodzaje materiałów realizacyjnych, rozpoznaje ich
właściwości konstrukcyjno-ekspresyjne. Zna podstawy sporządzania projektu technicznego wnętrza [ skala
rysunku, oznakowania stosowane w rysunku technicznym, detale }.Przewiduje konsekwencje estetyczne
wynikające z zastosowanych technik i technologii z zakresu projektowania wnętrz scenografii. Tworzy
podstawy odpowiedniego oświetlenia aranżowanej przestrzeni. Rozpoznaje i tłumaczy wzajemne
odniesienia i relacje w obszarze teorii i praktyki w zakresie projektowania wnętrz, scenografii. Opracowuje
wizualizację problematyki definiowania przestrzeni w zakresie projektowania wnętrz, scenografii. Określa
ergonomię i funkcjonalność w zależności od typu wnętrza. Identyfikuje potrzebę użytkowników wnętrz.
Tworzy formę, która staje się konsekwencją efektywności projektowanego wnętrza. Tworzy projekty
w oparciu o wykorzystanie wybranego programu komputerowego do tworzenia wizualizacji
projektowanego wnętrza. Rozumie potrzebę samokształcenia w dyscyplinie projektowania wnętrz,
scenografii, wynikającą ze zmian kulturowych technologicznych i cywilizacyjnych.
Student pragnący uzyskać ocenę dostateczną plus
Powinien tworzyć projekty wykazując się umiejętnościami projektowania wnętrz, scenografii, aranżacji
światła, w oparciu o wybrane rozwiązania materiałowe. Świadomie posługuje się warsztatem projektanta
wnętrz, scenografii, jako środkiem organizacji przestrzeni. Swobodnie określa środki formalne oraz
umiejętnie posługuje się warsztatem. Sprawnie definiuje podstawowe rodzaje materiałów realizacyjnych,
rozpoznaje ich właściwości konstrukcyjno-ekspresyjne. Zna podstawy sporządzania projektu technicznego
wnętrza [ skala rysunku, oznakowania stosowane w rysunku technicznym, detale }.Przewiduje
konsekwencje estetyczne wynikające z zastosowanych technik i technologii z zakresu projektowania wnętrz
scenografii. Tworzy podstawy odpowiedniego oświetlenia aranżowanej przestrzeni. Rozpoznaje i tłumaczy
wzajemne odniesienia i relacje w obszarze teorii i praktyki w zakresie projektowania wnętrz, scenografii.
Opracowuje wizualizację problematyki definiowania przestrzeni w zakresie projektowania wnętrz,
scenografii. Prawidłowo określa ergonomię i funkcjonalność w zależności od typu wnętrza. Identyfikuje
potrzebę użytkowników wnętrz. Tworzy formę, która staje się konsekwencją efektywności projektowanego
wnętrza. Tworzy projekty w oparciu o wykorzystanie wybranego programu komputerowego do tworzenia
wizualizacji projektowanego wnętrza. Rozumie potrzebę samokształcenia w dyscyplinie projektowania
Metody i kryteria
oceny
wnętrz, scenografii, wynikającą ze zmian kulturowych technologicznych i cywilizacyjnych. Bierze aktywny
udział w zajęciach, szczerze wyraża opinię na temat swoich realizacji oraz dokonań innych. Podejmuje
próby łamania stereotypowego podejścia do projektu i realizacji w obszarze projektowania wnętrz
i scenografii.
Student pragnący uzyskać ocenę dobrą
Powinien tworzyć interesujące projekty wykazując się umiejętnościami projektowania wnętrz, scenografii,
aranżacji światła, w oparciu o wybrane rozwiązania materiałowe. Biegle posługuje się warsztatem
projektanta wnętrz, scenografii, jako środkiem organizacji przestrzeni. Swobodnie określa środki formalne
oraz umiejętnie posługuje się warsztatem. Biegle definiuje podstawowe rodzaje materiałów realizacyjnych,
rozpoznaje ich właściwości konstrukcyjno-ekspresyjne. Zna podstawy sporządzania projektu technicznego
wnętrza (skala rysunku, oznakowania stosowane w rysunku technicznym, detale). Przewiduje
konsekwencje estetyczne wynikające z zastosowanych technik i technologii z zakresu projektowania wnętrz
scenografii. Tworzy podstawy odpowiedniego oświetlenia aranżowanej przestrzeni. Rozpoznaje i tłumaczy
wzajemne odniesienia i relacje w obszarze teorii i praktyki w zakresie projektowania wnętrz, scenografii.
Opracowuje wizualizację problematyki definiowania przestrzeni w zakresie projektowania wnętrz,
scenografii. Świadomie określa ergonomię i funkcjonalność w zależności od typu wnętrza. Identyfikuje
potrzebę użytkowników wnętrz. Tworzy interesującą formę, która staje się konsekwencją efektywności
projektowanego wnętrza. Tworzy projekty na dobrym poziomie artystycznym, w oparciu o wykorzystanie
wybranego programu komputerowego do tworzenia wizualizacji projektowanego wnętrza. Rozumie
potrzebę samokształcenia w dyscyplinie projektowania wnętrz, scenografii, wynikającą ze zmian
kulturowych technologicznych i cywilizacyjnych. Bierze aktywny udział w zajęciach, szczerze wyraża opinię
na temat swoich realizacji oraz dokonań innych. Podejmuje się nowatorskich prób podejścia do projektu
i realizacji w obszarze projektowania wnętrz i scenografii. Pozostaje otwarty na nowe doświadczenia,
nawet kosztem poniesionych pomyłek.
Student pragnący uzyskać ocenę dobrą plus
Powinien tworzyć oryginalne projekty i realizacje, o wysokim poziomie artystycznym wykazując się
umiejętnościami projektowania wnętrz, scenografii, aranżacji światła, w oparciu o wybrane rozwiązania
materiałowe. Biegle posługuje się warsztatem projektanta wnętrz, scenografii, jako środkiem organizacji
przestrzeni. Kreatywnie określa środki formalne oraz umiejętnie posługuje się warsztatem. Biegle definiuje
podstawowe rodzaje materiałów realizacyjnych, rozpoznaje ich właściwości konstrukcyjno-ekspresyjne.
Zna podstawy sporządzania projektu technicznego wnętrza [ skala rysunku, oznakowania stosowane
w rysunku technicznym, detale }.Przewiduje konsekwencje estetyczne wynikające z zastosowanych technik
i technologii z zakresu projektowania wnętrz scenografii. Tworzy podstawy kreatywnego kreowania
oświetlenia aranżowanej przestrzeni. Rozpoznaje i tłumaczy wzajemne odniesienia i relacje w obszarze
teorii i praktyki w zakresie projektowania wnętrz, scenografii. Opracowuje wizualizację problematyki
definiowania przestrzeni w zakresie projektowania wnętrz, scenografii. Świadomie określa ergonomię
i funkcjonalność w zależności od typu wnętrza. Identyfikuje potrzebę użytkowników wnętrz. Tworzy
oryginalną formę, która staje się konsekwencją efektywności projektowanego wnętrza. Tworzy projekty na
wysokim poziomie artystycznym, w oparciu o wykorzystanie wybranego programu komputerowego do
tworzenia wizualizacji projektowanego wnętrza. Jest twórczy, rozumie potrzebę samokształcenia
w dyscyplinie projektowania wnętrz, scenografii, wynikającą ze zmian kulturowych technologicznych
i cywilizacyjnych. Bierze aktywny, twórczy udział w zajęciach, szczerze wyraża opinię na temat swoich
realizacji oraz dokonań innych. Podejmuje się nowatorskich prób podejścia do projektu i realizacji
w obszarze projektowania wnętrz i scenografii. Pozostaje otwarty na nowe doświadczenia, nawet kosztem
poniesionych pomyłek. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z kolegami w grupie. Poszukuje nowych informacji
( fachowa literatura, wystawy, spektakle teatralne, koncerty).
Student pragnący uzyskać ocenę bardzo dobrą
Powinien tworzyć nowatorskie projekty o bardzo wysokim poziomie artystycznym wykazując się
umiejętnościami projektowania wnętrz, scenografii, aranżacji światła, w oparciu o wybrane rozwiązania
materiałowe. Biegle, kreatywnie posługuje się warsztatem projektanta wnętrz, scenografii, jako środkiem
organizacji przestrzeni. W sposób oryginalny określa środki formalne oraz umiejętnie posługuje się
warsztatem. Biegle definiuje podstawowe rodzaje materiałów realizacyjnych, rozpoznaje ich właściwości
konstrukcyjno-ekspresyjne. Zna podstawy sporządzania projektu technicznego wnętrza [ skala rysunku,
oznakowania stosowane w rysunku technicznym, detale }.Przewiduje konsekwencje estetyczne wynikające
z zastosowanych technik i technologii z zakresu projektowania wnętrz scenografii. Posiada umiejętność
wykreowania interesującej, aranżowanej światłem przestrzeni za pomocą podstaw zasad oświetlenia.
Rozpoznaje i tłumaczy wzajemne odniesienia i relacje w obszarze teorii i praktyki w zakresie projektowania
wnętrz, scenografii. W oryginalny sposób opracowuje wizualizację problematyki definiowania przestrzeni
w zakresie projektowania wnętrz, scenografii. Świadomie, trafnie określa ergonomię i funkcjonalność
w zależności od typu wnętrza. Identyfikuje potrzebę użytkowników wnętrz. Tworzy oryginalną formę, która
staje się konsekwencją efektywności projektowanego wnętrza. Tworzy projekty na wysokim poziomie
artystycznym, w oparciu o wykorzystanie wybranego programu komputerowego do tworzenia wizualizacji
projektowanego wnętrza. Rozumie potrzebę samokształcenia w dyscyplinie projektowania wnętrz,
scenografii, wynikającą ze zmian kulturowych technologicznych i cywilizacyjnych. Bierze aktywny udział
w zajęciach, szczerze wyraża opinię na temat swoich realizacji oraz dokonań innych. Podejmuje się
nowatorskich prób podejścia do projektu i realizacji w obszarze projektowania wnętrz i scenografii.
Pozostaje otwarty na nowe doświadczenia, nawet kosztem poniesionych pomyłek. Aktywnie i z pasją
współpracuje w grupie, chętnie dzieli się wiedzą z kolegami, jest otwarty na nowe poszukiwania coraz to
nowych informacji (publikacje, wystawy, koncerty, spektakle teatralne).
Laboratorium – 150 godz.
Całkowity nakład
pracy studenta
potrzebny do
osiągnięcia
założonych efektów
w godzinach oraz
punktach ECTS
Język wykładowy
Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu
Literatura
pozostała ilość nakładu pracy studenta - 75 godzin
Przygotowanie do zajęć, wykonanie projektów, samodzielna realizacja zadań,
Suma punktów ECTS - 9
Suma godzin - 225
polski
nie dotyczy
Literatura podstawowa:
Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, t 1-3, Warszawa 1963;
Polska plastyka teatralna. Ostatnia dekada, pod red. B. Osterloff i A. Koecher - Hensel, Warszawa 1991;
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980;
B. Król - Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy, Warszawa 1971;
Kijowski T., Chwyt teatralny (zarys instrumentalnej teorii teatru), Kraków 1982;
Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1996;
Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wybór i opr. J. Degler,
Wrocław 1976;
Pavis S., Słownik terminów teatralnych., Wrocław 2002;
Frankowska B., Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003;
Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr widowisko, Red. M. Fik, Warszawa 2000;
„Didaskalia",„Dialog", „Teatr" (wybrane numery); „Format" nr 1-4/1994 (numer poświęcony scenografii)
Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1977.
A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1974.
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, PIW, Warszawa 1980.
Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, PIW, Warszawa 1963.
Neufert K., Podręcznik Projektowania architektonicznego-budowlanego, ARKADY, Warszawa 1995.
Pile J., Historia Wnętrz, ARKADY, Warszawa 2006.
Lakshmi Bhaskaran, Design XX w. Główne nurty i style we współczesnym designie, Warszawa 2006.
Tadeusz Chrzanowski, Polska sztuka sakralna, wyd. Kluszczyński, 2002
Charlotte & Peter Fiell, Design XX wieku, Kolonia 2002.
Antonella Fuga, Techniki i materiały, Warszawa Arkady 2008.
Sigrid Hinz, Wnętrza mieszkalne i meble od starożytności do współczesności, Warszawa 1980.
Jan Semkowicz, Zarys historii mebla od czasów starożytnych do końca XIX wieku, Warszawa 1969.
Riccardo Montenegro, Meble, Warszawa 2001.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005.
Stanisław Narębski, Zarys historii meblarstwa
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2005.
Świat sztuki. Meble i sztuka użytkowa, Warszawa 2003.
Erns Neufert, „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego
I. Ballenstadt „ Architektura, historia i teoria‖ PWN Warszawa Poznań 2000
Ernst Neufert „ Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego‖
Arkady Warszawa 2000
John Brookes ―Projektowanie ogrodów‖ Wiedza i Życie Hachette lirre Warszawa 2004
Novella Monti (red.) „Dzieła
Literatura uzupełniająca:
Z. Strzelecki, Współczesna scenografia polska, Arkady, Warszawa 1983.
T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2008.
M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1-2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze).
B. Schaeffer, Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983. Riccardo Montenegro, Meble, Warszawa 2001.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005.
Stanisław Narębski, Zarys historii meblarstwa
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2005.
Świat sztuki. Meble i sztuka użytkowa, Warszawa 2003.
Bożena Baszkowska, Z dziejów polskiego meblarstwa okresu oświecenia
Timothy O. Benson (red.), Central European Avant-Gardes: Exchange und Transformation 1910-1930.
Cambridge, Massachusetts 2002.
Owen Jones, Ornament, Warszawa 2008.
Stefan Sienicki: Meble kolbuszowskie, Warszawa 1936
strony WWW związane z tematem zajęć, opracowania monograficzne na
Nowoczesnej Architektury‖ Komar Annapurna Warszawa 2007
Podpis koordynatora
przedmiotu
Podpis kierownika
jednostki
Download