Podstawy projektowania scenograficznego

advertisement
SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA
2015/16 - 2016/17
(skrajne daty)
1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/
modułu
Podstawy projektowania scenograficznego
Kod przedmiotu/ modułu*
2SW26
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)
Wydział Sztuki
Nazwa jednostki
realizującej przedmiot
Wydział Sztuki
Kierunek studiów
Sztuki Wizualne
Poziom kształcenia
Drugiego stopnia
Profil
Ogólnoakademicki
Forma studiów
Studia stacjonarne
Rok i semestr studiów
I rok (1-2 semestr)
Rodzaj przedmiotu
Koordynator
prof. UR Janusz Pokrywka
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prowadzących
prof. UR Janusz Pokrywka
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw.
Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
Liczba pkt ECTS
90
6
1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku)
zaliczenie z oceną- sem. 1, 2
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
STUDENT POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM KSZTAŁCENIA STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU SZTUKI
WIZUALNE. STUDENT FORMUŁUJE WYPOWIEDŹ ARTYSTYCZNĄ W OPARCIU O REGUŁY PERCEPCJI WZROKOWEJ. OCENIA ZNAJOMOŚĆ
DZIEŁ SZTUKI DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ, JAKO POTENCJALNEGO ŹRÓDŁA INSPIRACJI WE WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI. SWOBODNIE
PORUSZA SIĘ POMIĘDZY OBSZARAMI TEORII I PRAKTYKI W DZIAŁANIACH POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH.
SWOBODNIE POSŁUGUJE SIĘ NARZĘDZIAMI WARSZTATU ARTYSTYCZNEGO W OBSZARACH OGÓLNOPLASTYCZNYCH I PROJEKTOWYCH.
3.
3.1.
CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY
DYDAKTYCZNE
Cele przedmiotu/modułu
C1
Doskonalenie i poszerzenie umiejętności kreatywnego myślenia z zakresu budowania i organizowania przestrzeni w obszarze
projektowania wnętrz, scenografii, aranżacji światła oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej.
3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)
EK ( efekt
kształcenia)
Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla
przedmiotu (modułu)
Odniesienie do efektów
kierunkowych (KEK)
EK_01
- W sposób biegły posługuje się różnymi środkami
ekspresji plastycznej w zakresie realizacji projektów
scenograficznych, projektowania wnętrz i aranżacji
światła.
- Świadomie realizuje własne koncepcje i działania z
zakresu scenografii i projektowania wnętrz, aranżacji
światła, wykorzystując wyobraźnię motywację,
ekspresję emocjonalną i intuicję.
- w umiejętny sposób obrazuje zjawiska mające swoje
źródło w naturze, wykorzystując cytaty z realnego
świata, które stają się narzędziami ekspresji twórczej z
dziedziny scenografii projektowania wnętrz.
- Konstruuje swoje realizacje z wykorzystaniem
oryginalnej ekspresji plastycznej z dziedziny scenografii
projektowania wnętrz czy aranżacji światła.
K_U01
- Dobiera odpowiedni język wypowiedzi artystycznej w
trakcie realizacji swoich projektów z zakresu
scenografii projektowania wnętrz i aranżacji
oświetlania.
Wdraża umiejętności transponowania obrazu
rzeczywistości na abstrakcyjne formy z zakresu
projektowania wnętrz, scenografii.
-W swobodny sposób projektuje swoje realizacje
scenograficzne, z zakresu wnętrz w oparciu o
zróżnicowane technologie oraz materiały.
-Definiuje za pomocą odpowiednich środków i metod
problemy organizowania przestrzeni scenograficznej,
wnętrz i aranżacji światła, tworząc realizacje o
pogłębionej strukturze wewnętrznej.
-Posługuje się szerokim zakresem zróżnicowanego
warsztatu z zakresu scenografii, projektowania wnętrz,
aranżacji światła
- Przewiduje efekty własnych koncepcji z dziedziny
scenografii, projektowania wnętrz w aspekcie
estetycznym, społecznym i prawnym.
- Poszerza zdolności kreacji plastycznej z zakresu
scenografii, projektowania wnętrz, w wyniku podjętej
konfrontacji własnej wizji artystycznej ze stworzoną
syntezą analizowanych zjawisk.
- Rozwija działalność krytyczną oraz konceptualną w
zakresie scenografii i projektowania wnętrz.
Dysponuje własnym oryginalnym językiem twórczym w
K_U07
EK_02
EK_03
BIEGLE POSŁUGUJE SIĘ
ŚRODKAMI EKSPRESJI
PLASTYCZNEJ I KONSTRUUJE
WŁASNE ROZWIĄZANIA W
OBRĘBIE WYPOWIEDZI Z
ZAKRESU RÓŻNYCH
DYSCYPLIN PLASTYCZNYCH.
POSZERZA I UDOSKONALA
ZASÓB UMIEJĘTNOŚCI
WARSZTATOWYCH,
WARUNKUJĄCYCH WŁASNY
ROZWÓJ W OPARCIU O
STUDIOWANY PRZEDMIOT
ARTYSTYCZNY I WYBRANĄ
SPECJALIZACJĘ
K_U08
FORMUŁUJE SWOJĄ
SWOBODNĄ WYPOWIEDŹ
ARTYSTYCZNĄ W OPARCIU O
ŚWIADOME ZASTOSOWANIE
UGRUNTOWANYCH
WZORCÓW KREACJI
ARTYSTYCZNEJ.
obszarze scenografii, projektowania wnętrz z zakresie
projektowym i koncepcyjnym.
- Podejmuje krytyczną analizę własnych kreacji z
zakresu scenografii, projektowania wnętrz .i aranżacji
światła.
EK4
- Dyskutuje oraz posiada zdolność weryfikacji i
wartościowania zjawisk artystycznych w zakresie
scenografii i projektowania wnętrz.
K_K09
INICJUJE I INSPIRUJE
CZŁONKÓW ZESPOŁU DO
WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI Z
RÓŻNYCH DZIEDZIN I SFERY
ŻYCIA PUBLICZNEGO W
RAMACH REALIZOWANYCH
DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH I
PROJEKTÓW. INTEGRUJE SIĘ
Z INNYMI OSOBAMI W
RAMACH DZIAŁAŃ
KULTUROTWÓRCZYCH.
3.3
TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
-
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych,
praktycznych
zajęć
Treści merytoryczne
Zasady doboru środków plastycznych w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Szkice i projekty przestrzeni scenograficznej.
Podstawy sporządzania projektu technicznego i realizacyjnych (skala rysunku, oznakowania stosowane w
rysunku technicznym, detale) w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Aranżacja przestrzeni publicznej, wnętrza w oparciu o wybrane rozwiązania materiałowe.
Ergonomia i funkcjonalność w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Oświetlenie aranżowanej przestrzeni w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Identyfikacja potrzeb użytkowników wnętrz.
Wizualizacje aranżowanej przestrzeni w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, wystawiennictwa.
Projekt przestrzeni scenicznej.
Przestrzeń. Multiplikacja. Walor.
Architektura i malarstwo.
3.4
METODY DYDAKTYCZNE
PROJEKT. ANALIZA. DYSKUSJA.
REALIZACJA PROJEKTU. OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ.
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu
EK_ 01
EK_ 02
EK_ 03
EK_ 04
Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin
pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w
trakcie zajęć)
PROJEKT. DYSKUSJA. ANALIZA. REALIZACJA
PROJEKTU. OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ.
Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
LAB
ANALIZA INTERPRETACYJNA TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH
( SCENOGRAFIA ), PRACA W GRUPIE, ZAJĘCIA
PRAKTYCZNE.
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w zajęciach oraz prawidłowe zrealizowanie
wszystkich zadań. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych.
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, oceniany jest poziom zrozumienia realizowanych
zadań oraz umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu scenografii, projektowania wnętrz.
Student pragnący uzyskać ocenę dostateczną
Powinien dobierać odpowiedni język wypowiedzi artystycznej w trakcie realizacji swoich projektów z zakresu scenografii
projektowania wnętrz i aranżacji oświetlania.
Wdrażać umiejętności transponowania obrazu rzeczywistości na abstrakcyjne formy z zakresu projektowania wnętrz, scenografii.
W swobodny sposób projektować swoje realizacje scenograficzne, z zakresu wnętrz w oparciu o zróżnicowane technologie oraz
materiały.
Powinien definiować za pomocą odpowiednich środków i metod problemy organizowania przestrzeni scenograficznej, wnętrz i
aranżacji światła, tworząc realizacje o pogłębionej strukturze wewnętrznej.
Posługiwać się szerokim zakresem zróżnicowanego warsztatu z zakresu scenografii, projektowania wnętrz, aranżacji światła
W sposób poprawny powinien posługiwać się różnymi środkami ekspresji plastycznej w zakresie realizacji projektów
scenograficznych, projektowania wnętrz i aranżacji światła.
Powinien zadawalająco realizować własne koncepcje i działania z zakresu scenografii i projektowania wnętrz, aranżacji światła,
wykorzystując wyobraźnię motywację, ekspresję emocjonalną i intuicję.
w umiejętny sposób obrazować zjawiska mające swoje źródło w naturze, wykorzystując cytaty z realnego świata, które stają się
narzędziami ekspresji twórczej z dziedziny scenografii projektowania wnętrz.
Powinien konstruować swoje realizacje z wykorzystaniem oryginalnej ekspresji plastycznej z dziedziny scenografii projektowania
wnętrz czy aranżacji światła.
Przewidywać efekty własnych koncepcji z dziedziny scenografii, projektowania wnętrz w aspekcie estetycznym, społecznym i
prawnym.
Poszerzać zdolności kreacji plastycznej z zakresu scenografii, projektowania wnętrz, w wyniku podjętej konfrontacji własnej wizji
artystycznej ze stworzoną syntezą analizowanych zjawisk.
Rozwijać działalność krytyczną oraz konceptualną w zakresie scenografii i projektowania wnętrz.
Powinien dysponować własnym oryginalnym językiem twórczym w obszarze scenografii, projektowania wnętrz z zakresie
projektowym i koncepcyjnym.
Podejmować krytyczną analizę własnych kreacji z zakresu scenografii, projektowania wnętrz .i aranżacji światła.
Powinien dyskutować oraz posiadać zdolność weryfikacji i wartościowania zjawisk artystycznych w zakresie scenografii i
projektowania wnętrz. Student powinien z zaangażowaniem uczestniczyć w zajęciach i być otwarty na zdobywanie nowych
umiejętności i doświadczeń.
Student pragnący uzyskać ocenę dostateczną plus
Powinien świadomie dobierać odpowiedni język wypowiedzi artystycznej w trakcie realizacji swoich projektów z zakresu scenografii
projektowania wnętrz i aranżacji oświetlania.
Właściwie wdrażać umiejętności transponowania obrazu rzeczywistości na abstrakcyjne formy z zakresu projektowania wnętrz,
scenografii.
W swobodny sposób projektować swoje realizacje scenograficzne, z zakresu wnętrz w oparciu o zróżnicowane technologie oraz
materiały.
Powinien świadomie definiować za pomocą odpowiednich środków i metod problemy organizowania przestrzeni scenograficznej,
wnętrz i aranżacji światła, tworząc realizacje o pogłębionej strukturze wewnętrznej.
Posługiwać się szerokim zakresem zróżnicowanego warsztatu z zakresu scenografii, projektowania wnętrz, aranżacji światła
W sposób świadomy powinien posługiwać się różnymi środkami ekspresji plastycznej w zakresie realizacji projektów
scenograficznych, projektowania wnętrz i aranżacji światła.
Powinien zadawalająco realizować własne koncepcje i działania z zakresu scenografii i projektowania wnętrz, aranżacji światła,
wykorzystując wyobraźnię motywację, ekspresję emocjonalną i intuicję.
W umiejętny sposób powinien obrazować zjawiska mające swoje źródło w naturze, wykorzystując cytaty z realnego świata, które
stają się narzędziami ekspresji twórczej z dziedziny scenografii projektowania wnętrz.
Powinien konstruować swoje realizacje z wykorzystaniem oryginalnej ekspresji plastycznej z dziedziny scenografii projektowania
wnętrz czy aranżacji światła.
Przewidywać efekty własnych koncepcji z dziedziny scenografii, projektowania wnętrz w aspekcie estetycznym, społecznym i
prawnym.
Poszerzać zdolności kreacji plastycznej z zakresu scenografii, projektowania wnętrz, w wyniku podjętej konfrontacji
własnej wizji artystycznej ze stworzoną syntezą analizowanych zjawisk.
Rozwijać działalność krytyczną oraz konceptualną w zakresie scenografii i projektowania wnętrz.
Powinien dysponować własnym oryginalnym językiem twórczym w obszarze scenografii, projektowania wnętrz z zakresie
projektowym i koncepcyjnym.
Podejmować krytyczną analizę własnych kreacji z zakresu scenografii, projektowania wnętrz .i aranżacji światła.
Powinien dyskutować oraz posiadać zdolność weryfikacji i wartościowania zjawisk artystycznych w zakresie scenografii i
projektowania wnętrz. Student powinien z zaangażowaniem uczestniczyć w zajęciach i być otwarty na zdobywanie nowych
umiejętności i doświadczeń.
Student pragnący uzyskać ocenę dobrą
Powinien kreatywnie dobierać odpowiedni język wypowiedzi artystycznej w trakcie realizacji swoich projektów z zakresu
scenografii projektowania wnętrz i aranżacji oświetlania.
Swobodnie wdrażać umiejętności transponowania obrazu rzeczywistości na abstrakcyjne formy z zakresu projektowania wnętrz,
scenografii.
W interesujący sposób projektować swoje realizacje scenograficzne, z zakresu wnętrz w oparciu o zróżnicowane technologie oraz
materiały.
Powinien kreatywnie definiować za pomocą odpowiednich środków i metod problemy organizowania przestrzeni scenograficznej,
wnętrz i aranżacji światła, tworząc realizacje o pogłębionej strukturze wewnętrznej.
Posługiwać się szerokim zakresem zróżnicowanego warsztatu z zakresu scenografii, projektowania wnętrz, aranżacji światła
W sposób świadomy powinien posługiwać się różnymi środkami ekspresji plastycznej w zakresie realizacji projektów
scenograficznych, projektowania wnętrz i aranżacji światła.
Powinien realizować na wysokim poziomie artystycznym własne koncepcje i działania z zakresu scenografii i projektowania wnętrz,
aranżacji światła, wykorzystując wyobraźnię motywację, ekspresję emocjonalną i intuicję.
W kreatywny sposób powinien obrazować zjawiska mające swoje źródło w naturze, wykorzystując cytaty z realnego świata, które
stają się narzędziami ekspresji twórczej z dziedziny scenografii projektowania wnętrz.
Powinien konstruować swoje realizacje z wykorzystaniem oryginalnej ekspresji plastycznej z dziedziny scenografii projektowania
wnętrz czy aranżacji światła.
Przewidywać efekty własnych koncepcji z dziedziny scenografii, projektowania wnętrz w aspekcie estetycznym, społecznym i
prawnym.
Poszerzać zdolności kreacji plastycznej z zakresu scenografii, projektowania wnętrz, w wyniku podjętej konfrontacji
własnej wizji artystycznej ze stworzoną syntezą analizowanych zjawisk.
Rozwijać działalność krytyczną oraz konceptualną w zakresie scenografii i projektowania wnętrz.
Powinien dysponować własnym oryginalnym językiem twórczym w obszarze scenografii, projektowania wnętrz z zakresie
projektowym i koncepcyjnym.
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach
oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/ nakład pracy
studenta
godziny zajęć wg planu z nauczycielem
90
przygotowanie do zajęć
30
udział w konsultacjach
30
SUMA GODZIN
150
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
6.
6
PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk
-
7. LITERATURA
LITERATURA PODSTAWOWA: Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, t 1-3, Warszawa 1963;
Polska plastyka teatralna. Ostatnia dekada, pod red. B. Osterloff i A. Koecher - Hensel, Warszawa 1991;
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980;
B. Król - Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy, Warszawa 1971;
Kijowski T., Chwyt teatralny (zarys instrumentalnej teorii teatru), Kraków 1982;
Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1996;
Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wybór i opr. J.
Degler, Wrocław 1976;
Pavis S., Słownik terminów teatralnych., Wrocław 2002;
Frankowska B., Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003;
Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr widowisko, Red. M. Fik, Warszawa 2000;
„Didaskalia",„Dialog", „Teatr" (wybrane numery); „Format" nr 1-4/1994 (numer poświęcony
scenografii)
Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1977.
A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1974.
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, PIW, Warszawa 1980.
Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, PIW, Warszawa 1963.
Neufert K., Podręcznik Projektowania architektonicznego-budowlanego, ARKADY, Warszawa 1995.
Pile J., Historia Wnętrz, ARKADY, Warszawa 2006.
Lakshmi Bhaskaran, Design XX w. Główne nurty i style we współczesnym designie, Warszawa 2006.
Tadeusz Chrzanowski, Polska sztuka sakralna, wyd. Kluszczyński, 2002
Charlotte & Peter Fiell, Design XX wieku, Kolonia 2002.
Antonella Fuga, Techniki i materiały, Warszawa Arkady 2008.
Literatura uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, t 1-3, Warszawa 1963;
Polska plastyka teatralna. Ostatnia dekada, pod red. B. Osterloff i A. Koecher - Hensel, Warszawa 1991;
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980;
B. Król - Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy, Warszawa 1971;
Kijowski T., Chwyt teatralny (zarys instrumentalnej teorii teatru), Kraków 1982;
Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1996;
Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wybór i opr. J. Degler, Wrocław 1976
Pavis S., Słownik terminów teatralnych., Wrocław 2002;
Frankowska B., Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003;
Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr widowisko, Red. M. Fik, Warszawa 2000;
„Didaskalia",„Dialog", „Teatr" (wybrane numery); „Format" nr 1-4/1994 (numer poświęcony scenografii)
Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1977.
A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1974.
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, PIW, Warszawa 1980.
Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, PIW, Warszawa 1963.
Neufert K., Podręcznik Projektowania architektonicznego-budowlanego, ARKADY, Warszawa 1995.
Pile J., Historia Wnętrz, ARKADY, Warszawa 2006.
Lakshmi Bhaskaran, Design XX w. Główne nurty i style we współczesnym designie, Warszawa 2006.
Tadeusz Chrzanowski, Polska sztuka sakralna, wyd. Kluszczyński, 2002
Charlotte & Peter Fiell, Design XX wieku, Kolonia 2002.
Antonella Fuga, Techniki i materiały, Warszawa Arkady 2008.
Sigrid Hinz, Wnętrza mieszkalne i meble od starożytności do współczesności, Warszawa 1980.
Jan Semkowicz, Zarys historii mebla od czasów starożytnych do końca XIX wieku, Warszawa 1969.
Riccardo Montenegro, Meble, Warszawa 2001.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005.
Stanisław Narębski, Zarys historii meblarstwa
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2005.
Świat sztuki. Meble i sztuka użytkowa, Warszawa 2003.
Erns Neufert, „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego
I. Ballenstadt „ Architektura, historia i teoria‖ PWN Warszawa Poznań 2000
Ernst Neufert „ Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego‖
Arkady Warszawa 2000
John Brookes ―Projektowanie ogrodów‖ Wiedza i Życie Hachette lirre Warszawa 2004
Novella Monti (red.) „Dzieła
Sigrid Hinz, Wnętrza mieszkalne i meble od starożytności do współczesności, Warszawa 1980.
Jan Semkowicz, Zarys historii mebla od czasów starożytnych do końca XIX wieku, Warszawa 1969.
Riccardo Montenegro, Meble, Warszawa 2001.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005.
Stanisław Narębski, Zarys historii meblarstwa
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2005.
Świat sztuki. Meble i sztuka użytkowa, Warszawa 2003.
Erns Neufert, „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego
I. Ballenstadt „ Architektura, historia i teoria‖ PWN Warszawa Poznań 2000
Ernst Neufert „ Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego‖
Arkady Warszawa 2000
John Brookes ―Projektowanie ogrodów‖ Wiedza i Życie Hachette lirre Warszawa 2004
Novella Monti (red.) „Dzieła
Literatura uzupełniająca:
Z. Strzelecki, Współczesna scenografia polska, Arkady, Warszawa 1983.
T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2008.
M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1-2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze).
B. Schaeffer, Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983. Riccardo Montenegro, Meble, Warszawa 2001.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005.
Stanisław Narębski, Zarys historii meblarstwa
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2005.
Świat sztuki. Meble i sztuka użytkowa, Warszawa 2003.
Bożena Baszkowska, Z dziejów polskiego meblarstwa okresu oświecenia
Timothy O. Benson (red.), Central European Avant-Gardes: Exchange und Transformation 1910-1930.
Cambridge, Massachusetts 2002.
Owen Jones, Ornament, Warszawa 2008.
Stefan Sienicki: Meble kolbuszowskie, Warszawa 1936
strony WWW związane z tematem zajęć, opracowania monograficzne na
Nowoczesnej Architektury‖ Komar Annapurna Warszawa 2007
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
Download