Badanie wzmacniacza operacyjnego

advertisement
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Instytut Radioelektroniki
Zakład Radiokomunikacji
WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE
Semestr III
LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
Ćwiczenie 2
Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego
Instrukcja
v.3
Opracował: mgr inŜ. Henryk Chaciński
Warszawa 2013
Badanie wzmacniacza operacyjnego
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie słuchaczy z budową i właściwościami wzmacniacza
operacyjnego. Zapoznanie się z wpływem poszczególnych elementów wzmacniacza na jego
parametry oraz pomiar tychŜe parametrów.
2. Wymagane wiadomości
Wymagane są następujące wiadomości:
- zasada działania wzmacniacza operacyjnego,
- znajomość parametrów wzmacniacza,
- znajomość właściwości podstawowych układów pracy wzmacniacza.
3. Podstawy teoretyczne
3.1. Wstęp ogólny
Wzmacniacz operacyjny jest analogowym układem scalonym o sprzęŜeniach bezpośrednich.
Charakteryzuje się bardzo duŜym wzmocnieniem. Najczęściej przeznaczony jest do pracy z
zewnętrznym obwodem sprzęŜenia zwrotnego. Właściwości obwodu sprzęŜenia zwrotnego
mają decydujący wpływ na właściwości całego układu.
Większość wzmacniaczy operacyjnych ma symetryczne (róŜnicowe) wejścia i
niesymetryczne wyjście. Na rys. 1a przedstawiono symbol wzmacniacza operacyjnego,
natomiast na rys. 1b przedstawiono jego schemat zastępczy.
a)
we-
-
we+
+
wy
b)
+
UI2
Ud
R Id Au U d
+
-
UO
+
U I1
-
-
Rys. 1. Wzmacniacz operacyjny
a) symbol wzmacniacza,
b) schemat zastępczy.
2
Badanie wzmacniacza operacyjnego
Przedstawiony wzmacniacz ma dwa wejścia: wejście „+”, które nosi nazwę wejście
nieodwracające, wejście „–” wejście odwracające. Sygnał wejściowy doprowadzony do wejścia
„+” i „–” wzmacniacza operacyjnego jest nazwany sygnałem róŜnicowym. Napięcie wyjściowe
wzmacniacza operacyjnego jest proporcjonalne do wartości sygnału róŜnicowego, czyli do
róŜnicy napięć na wejściu „+” i na wejściu „–”.
Wzmacniacz operacyjny charakteryzuje się następującymi parametrami:
- wzmocnienie przy otwartej pętli sprzęŜenia zwrotnego,
- napięcie niezrównowaŜenia,
- wejściowe prądy polaryzacyjne,
- współczynnik tłumienia sygnału współbieŜnego (CMRR),
- szybkość zmian napięcia wyjściowego,
- maksymalne pasmo przenoszonych częstotliwości,
- rezystancja wejściowa,
- maksymalny zakres zmian napięcia na wejściu,
- maksymalny zakres zmian napięcia na wyjściu,
Wzmacniacze operacyjne są stosowane przede wszystkim w układach z zewnętrznym
ujemnym sprzęŜeniem zwrotnym. Ujemne sprzęŜenie zwrotne polepsza właściwości
wzmacniacza, między innymi:
- poszerza pasmo przenoszonych częstotliwości,
- zmniejsza nieliniowości charakterystyki wzmocnienia,
- zmniejsza wpływ napięcia i prądu niezrównowaŜenia,
- poprawia stałość parametrów,
- umoŜliwia dobór wzmocnienia.
Pole wzmocnienia fT wzmacniacza operacyjnego moŜna obliczyć ze wzoru:
fT = fg kuo)
gdzie: kuo – wzmocnienie wzmacniacza dla częstotliwości zerowej
fg – częstotliwość dla której wartość wzmocnienia wzmacniacza zmniejsza się o 3 dB
ZaleŜność pomiędzy polem wzmocnienia fT wzmacniacza a górną częstotliwością graniczną
fgf wzmacniacza z zamkniętą pętlą sprzęŜenia zwrotnego dla wzmacniacza odwracającego jest
określona wzorem
fgf = fT /(1 + |kuf|)
gdzie: kuf – wzmocnienie wzmacniacza z zamkniętą pętlą sprzęŜenia zwrotnego,
|kuf| = R2/ R1
gdzie: = R1, R2 – rezystory w obwodzie sprzęŜenia zwrotnego (patrz rys.4.1.)
Dla wzmacniacza nieodwracającego zaleŜność pomiędzy polem wzmocnienia fT
wzmacniacza a górną częstotliwością graniczną fgf wzmacniacza z zamkniętą pętlą sprzęŜenia
zwrotnego jest określona wzorem
fgf = fT / |kuf|
gdzie: kuf – wzmocnienie wzmacniacza z zamkniętą pętlą sprzęŜenia zwrotnego,
|kuf| = (R2/ R1 ) +1
3
Badanie wzmacniacza operacyjnego
4. Przykładowe pytania
Warunkiem dopuszczenia do realizacji ćwiczenia jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu
wejściowego. PoniŜej podano przykładowe zagadnienia na sprawdzianie wejściowym:
1. Podać określenie prąd niezrównowaŜenia.
2. Podać określenie napięcia niezrównowaŜenia.
3. Podstawowe układy pracy wzmacniacza operacyjnego.
4. Podać wartość wzmocnienia napięciowego dla poszczególnych układów pracy
wzmacniacza operacyjnego.
5. Podać określenie dolnej częstotliwości granicznej.
6. Podać określenie górnej częstotliwości granicznej.
7. Narysować przykładową charakterystykę przenoszenia sygnału w funkcji częstotliwości
wzmacniacza zrealizowanego z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego.
5. Badania i pomiary
5.1. Opis badanego układu
Schemat ideowy badanego wzmacniacza operacyjnego przedstawiono na rys. 5.1.
WE1
1
W1
R1
2
4.8k
3
WE2
R2 4.8k
1
550k
2
46k
3
C 1nF
1
W4
W3
2
100nF
3
-15V
C1
5
4
2
550k
4.8k
2
1
6
741
1
7
R4
46k
4.8k
WE4
3
Us
+
R3
-
WE3
+15V
3
W2
D1
+15V
Z1
BYP 401-100
1
2
3
D2
C2
+
C3
100nF 100uF
C4
+ C5
100nF
100uF
-15V
BYP 401-100
Rys. 5.1. Schemat ideowy badanego wzmacniacza operacyjnego
4
27pF
WY
Badanie wzmacniacza operacyjnego
Przełącznik W1 umoŜliwia dołączenie wejścia „-” wzmacniacza do wejść WE1 i WE2
(przełącznik W1 w połoŜeniu 1, W1-1). Jeśli przełącznik W1 jest w połoŜeniu 2 to wejście „-”
wzmacniacza jest nigdzie nie podłączone. Przełącznik W1 w połoŜeniu 3 powoduje dołączenie
wejścia „- ” wzmacniacza operacyjnego do masy. Za pomocą przełącznika W2 jest zmieniana
wartość rezystora łączącego wejście „+” układu scalonego US z masą. Jeśli przełącznik W2 jest
w połoŜeniu 1 to dołączony jest d masy rezystor o wartości 4.8kΩ, W2 w połoŜeniu 2 to
dołączony jest do masy rezystor o wartości 550kΩ, W2 w połoŜeniu 3 to dołączony jest do
masy rezystor o wartości 46kΩ.
Za pomocą przełącznika W4 jest zmieniana wartość rezystora włączonego pomiędzy wyjście
układu scalonego a jego wejście „-”.Jeśli przełącznik W4 jest w połoŜeniu 1 to dołączony jest
rezystor o wartości 4.8kΩ, W4 w połoŜeniu 2 to dołączony jest rezystor o wartości 550kΩ, W4
w połoŜeniu 3 to dołączony jest rezystor o wartości 46kΩ.
Przełącznik W3 umoŜliwia dołączanie kondensatora pomiędzy wyjście układu scalonego US
a jego wejście „-”. W pozycji 1 przełącznika W3 dołączony jest kondensator o pojemności 1nF,
w pozycji 2 nic nie jest dołączone, natomiast w pozycji 3 dołączony jest kondensator o
pojemności 100nF.
5.2. Pomiary
5.2.1. Pomiar napięcia i prądu niezrównowaŜenia
Pomiary napięcia i prądu niezrównowaŜenia naleŜy przeprowadzić w układzie pomiarowym
przedstawionym na rys. 5.2.
Rys. 5.2. Schemat blokowy układu pomiarowego
Pomiar napięcia niezrównowaŜenia. Zmierzyć wartość napięcia stałego na wyjściu
wzmacniacza operacyjnego przy następujących ustawieniach przełączników: W1-3, W2-1, W33 i W4-2. Wyznaczyć wartość napięcia niezrównowaŜenia na wejściu układu scalonego.
Pomiar prądu niezrównowaŜenia. Zmierzyć wartość napięcia stałego na wyjściu
wzmacniacza operacyjnego przy następujących ustawieniach przełączników: W1-2, W2-2, W33 i W4-2. Wyznaczyć wartość prądu niezrównowaŜenia układu scalonego.
5.2.2. Badanie wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego
Badanie wzmocnienia wzmacniacza odwracającego Zbadać zaleŜność wzmocnienia
napięciowego wzmacniacza od wartości elementów w obwodzie sprzęŜenia zwrotnego.
Pomiary wykonać w układzie pomiarowym przedstawionym na rys. 5.3.
5
Badanie wzmacniacza operacyjnego
Rys. 5.3. Schemat blokowy układu pomiarowego wzmocnienia wzmacniacza
Zmierzyć wartość wzmocnienia napięciowego wzmacniacza operacyjnego przy
następujących ustawieniach przełączników: W1-1, W2-1, W3-2 i dla wszystkich trzech pozycji
W4. Pomiary wykonać dla takiej częstotliwości sygnału, przy której badane wzmocnienie nie
zaleŜy od częstotliwości oraz tak dobrać amplitudę sygnału wejściowego aby sygnał wyjściowy
był niezniekształcony. Zmierzoną wartość wzmocnienia porównać z obliczoną. Wartości
elementów są podane na schemacie ideowym, rys. 5.1.
Badanie wzmocnienia wzmacniacza nieodwracającego. Zbadać zaleŜność wzmocnienia
napięciowego wzmacniacza od wartości elementów w obwodzie sprzęŜenia zwrotnego.
Pomiary naleŜy wykonać w układzie pomiarowym przedstawionym na rys. 5.4.
Zmierzyć wartość wzmocnienia napięciowego wzmacniacza operacyjnego przy
następujących ustawieniach przełączników: W1-3, W2-1 W3-2 i dla wszystkich trzech pozycji
W4. Zmierzoną wartość wzmocnienia porównać z obliczoną.. Pomiary wykonać dla takiej
częstotliwości sygnału, przy której badane wzmocnienie nie zaleŜy od częstotliwości oraz tak
dobrać amplitudę sygnału wejściowego aby sygnał wyjściowy był niezniekształcony. Wartości
elementów są podane na schemacie ideowym, rys. 5.1.
Porównać z wynikami otrzymanymi w punkcie poprzednim.
Rys. 5.4. Schemat blokowy układu pomiarowego wzmocnienia wzmacniacza
5.2.3. Badanie pasma przenoszenia częstotliwości wzmacniacza operacyjnego
Pasmo przenoszenia częstotliwości sygnału wzmacniacza operacyjnego naleŜy zbadać w
układzie pomiarowym przedstawionym na rys. 5.3. Zmierzyć pasmo przenoszenia
częstotliwości sygnału wzmacniacza operacyjnego dla dwóch róŜnych wartości rezystora R2 ,
tzn. przy następujących ustawieniach przełączników:
- W1-1, W2-1, W3-2 i W4-1,
- W1-1, W2-1, W3-2 i W4-2,
- W1-1, W2-1, W3-2 i W4-3.
6
Badanie wzmacniacza operacyjnego
Na podstawie zmierzonych wartości wzmocnienia sprawdzić czy pole wzmocnienia badanego
wzmacniacza jest stałe. Obliczyć częstotliwość graniczną wzmacniacza przy otwartej pętli
sprzęŜenia zwrotnego.
5.2.4. Badanie szybkości narastania napięcia wyjściowego wzmacniacza
Zmierzyć szybkości narastania napięcia na wyjściu wzmacniacza operacyjnego w układzie
pomiarowym przedstawionym na rys. 5.3. Pomiary wykonać dla dwóch róŜnych wartości
wzmocnienia napięciowego, tzn. przy następujących ustawieniach przełączników:
- W1-1, W2-1, W3-2 i W4-1,
- W1-1, W2-1, W3-2 i W4-2.
Pomiary wykonać sterując wzmacniacz operacyjny sygnałem prostokątnym. Odpowiedzieć
na pytanie, czy istnieje zaleŜność pomiędzy górną częstotliwością graniczną a czasem
narastania napięcia na wyjściu wzmacniacza?
5.2.5. Badanie wzmacniacza całkującego
Badanie wzmacniacza całkującego przeprowadzić w układzie pomiarowym przedstawionym
na rys. 5.3. Obejrzeć i narysować przebieg napięcia na wyjściu wzmacniacza sterując
wzmacniacz sygnał prostokątnym o częstotliwości ok. 150Hz. Badania wykonać dla dwóch
róŜnych wartości pojemności kondensatora C przy następujących ustawieniach przełączników:
- W1-1, W2-1, W4-2 i dwóch ustawień przełącznika W3 (W3-1 i W3-3).
Skomentować otrzymane przebiegi.
6. Wykaz literatury
1. Nosal Z. , Baranowski J,: Układy elektroniczne cz.1. Układy analogowe liniowe WNT,
Warszawa 1993
2. Materiały do wykładów z przedmiotu „Układy elektroniczne”
7
Download