PET - Rakowiak.pl

advertisement
Zastsowanie FDG-PET w
onkologii
Jarosław B. Ćwikła
[email protected]
PET-CT
• Połączenie PET z CT umożliwia precyzyjną anatomiczną lokalizację
zmiany chorobowej i różnicowanie patologicznej tkanki gromadzącej
18F-FDG
• CT pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu dzięki korekcie
pochłaniania promieniowania i rozpraszania przez tkanki ciała
pacjenta (tzw. Attenuation Corection & Scatter Correction)
2
Podstawy technologii PET
• Wykorzystanie zjawiska anihilacji cząstki
materii z antymaterią;
• Radioizotopy F18, C11, N13, Rb82 i O15 emitują
+b, które ulegają anihilacji po zderzeniu z
elektronem;
• Reakcja daje 2 fotony o energii 511KeV o
przeciwstawnym kierunku propagacji;
3
•Produkcja F18 za pomocą cyklotronu, bombardowanie O18 (woda) przez
wysoko energetyczne protony H+;
•Powstający F18 radioizotop jest nietrwały z T1/2 = 109min, rozpada się z
powstaniem O18 +b oraz neutrina.
4
Patofizjologia guzów
Cechy charakterystyczne guzów
Wykorzystane w badaniu FDG PET:
•Proliferacja, z reguły przyspieszona;
•Przyrost wymiarów;
•Inwazja lokalnych tkanek;
•Przerzuty odległe;
Z reguły nasilona utylizacja glukozy:
•Wzmożona aktywność hexokinazy;
•Nadekspresja transbłonowych
Transporterów glukozy (GLUT);
•Nasilona glikoliza;
•Blok metaboliczny po fosfotylacji FDG-6P
5
Ocena stopnia gromadzenia SUV
• SUV – standardowa wartość gromadzenia
• Półilościowa ocena wartości gromadzenia –
aktywność gromadzenia w tkance, (mCi/g)
/podana dawka F18 (10mCi) / waga chorego (kg);
• Zwykle guzy SUV > 2,5-3,0;
• Wątroba, płuca, szpik SUV < 0,5-2,5.
6
Nowotwory płuc i opłucnej
• Rak płuca (NDRP) główne wskazanie w
ramach:
– wstępnej diagnostyki pojedynczego guzka płuca;
– ocenie stadium zaawansowania przed i po
leczeniu;
• Informacje naukowe co do stosowania w raku
drobnokomórkowym płuca (DRP) na obecnym
etapie są ograniczone;
7
Diagnostyka wstępna i ocena zaawansowania
przed planowanym leczeniem
• w przypadku rozpoznanego NDRP lub w ocenie pojedynczego guza płuca (śr.
> 1cm o nieznanym charakterze;
• różnicowanie zmian złośliwych i niezłośliwych – uzupełnienie CT i MR, przy
braku możliwości ustalenia rozpoznania HP (z pobraniem materiału);
• określenie wskazań do wykonania innych procedur diagnostycznych;
• umożliwienie wyboru uproszczonego schematu obserwacji;
• określenie anatomicznej lokalizacji aktywnych metabolicznie części guzów,
stanowiących cel inwazyjnych metod diagnostycznych;
• określenie złośliwości zmian o średnicy powyżej 5 mm, przy zastosowaniu
techniki oddechowego „bramkowania”.
8
Wskazania do PET po rozpoznaniu raka płuca
ocena stopnia zaawansowania
• określenie stopnia zaawansowania, jeśli nie pozwalają na to standardowe
metody obrazowania CT, MR, USG;
• zastąpienie jednego lub kilku standardowych metod diagnostycznych w
sytuacji przewidywania wyższej wartości badania PET w zaplanowaniu terapii;
• wybór optymalnego postępowania, możliwości uniknięcia wykonania
inwazyjnych procedur (np. biopsja guza nadnercza i nakłucie jamy opłucnej);
• dodatni wynik badania PET w węzłach chłonnych śródpiersia nie zwalnia z
konieczności wykonania mediastinoskopii, ponieważ może być efektem
nieswoistym.
9
Ograniczenia PET w ocenie stopnia
zaawansowania
• dodatni wynik badania PET w węzłach chłonnych śródpiersia
nie zwalnia z konieczności wykonania mediastinoskopii,
gromadzenie nieswoiste;
• Nie należy stosować badania PET w przypadku raka
oskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów
neuroendokrynnych (NET) dobrze zróznicowanych szczególnie
G1, możliwe przy G2;
• Ocena stadium zaawansowania NDRP w przypadku
wcześniejszego rozpoznania przerzutów odległych.
10
Ocena zaawansowania po leczeniu
• Ocena po zakończonym standardowym leczeniu (> 4 tygodni po
chemioterapii oraz > 12 tygodni po Rtx (radioterapii);
• określenie resztkowej masy nowotworu po zakończeniu leczenia;
• podejrzenie wznowy miejscowej lub przerzutów odległych;
• określenie zasięgu rozpoznanej wznowy;
• zastąpienie standardowych metod diagnostycznych w sytuacji,
kiedy dane uzyskane na podstawie tych badań są niewystarczające
dla podjęcia decyzji o ewentualnym dalszym leczeniu.
11
Obserwacja po leczeniu – follow-up obrazowy
• Badanie PET umożliwia ocenę wczesnej
odpowiedzi na leczenie miejscowo
zaawansowanego lub uogólnionego NDRP
(zastosowanie nie jest obecnie uzasadnione w
praktyce klinicznej).
• Badanie PET nie ma obecnie zastosowania w
ramach badań kontrolnych po leczeniu (obrazowy
follow-up).
12
Chłoniaki
• Zalecane, choć nie obowiązkowe, u chorych z rozpoznaniem
chłoniaków, które są potencjalnie wyleczalne i wychwytują FDG;
• chłoniak Hodgkina (HD) i chłoniak rozlany z dużych komórek B –
(DLBCL);
• Przydatność badania PET zależy od typu histologicznego oraz
lokalizacji i wielkości zmian chorobowych
• Niewystarczająca czułość i swoistość w przypadku niewielkich
zmian oraz przy zajęciu narządów pozawęzłowych – np. oczodół,
skóra, śledziona, żołądek lub jelita).
13
Chłoniaki – Diagnostyka wstępna i ocena
zaawansowania przed leczeniem
• FDG PET jest metodą zalecaną dla wyjściowej oceny zaawansowania
nowotworu we wczesnych i zaawansowanych stadiach choroby ze
względu na wyższą czułość i swoistość w porównaniu do
standardowego obrazowania CT MR;
• Wykonanie badania FDG PET przed rozpoczęciem leczenia w
chłoniakach wykazujących wzrost metabolizmu glukozy zmienia
stopień zaawansowania i modyfikuje plan leczenia u 30% chorych;
• Badanie jest przydatne w ocenie zajęcia szpiku kostnego i
przestrzeni zaotrzewnowej.
14
Ocena stopnia zaawansowania po leczeniu
• W ocenie odpowiedzi na leczenie obowiązuje obecnie zmodyfikowana
klasyfikacja Chesona, która uwzględnia wynik badania PET;
• Ze względu na możliwość utrzymywania się zmian zapalnych po leczeniu;
– Wykonanie FDG-PET > 8 tygodni po chemioterapii;
– Wykonanie FDG-PET > 12 tygodni po Rtx;
• Wykrycie aktywnej metabolicznie zmiany resztkowej po chemioterapii
pozwala na zastosowanie Rtx i poprawę wyników leczenia;
• Obecny stan wiedzy nie uzasadnia ograniczania obszaru napromienianego
jedynie do okolic zmian resztkowych uwidocznionych w badaniu FDG – PET
(obowiązuje nadal Rtx okolic pierwotnie zajętych).
15
Ocena po leczeniu
• Ujemny wynik wczesnego FDG-PET nie daje pewności, że osiągnięto
pełną remisję patologiczną i można zakończyć lub skrócić leczenie;
• Dodatni wynik nie stanowi dotychczas podstawy do rozpoznania
pierwotnej oporności i intensyfikacji leczenia.
• Obecność niewielkiego gromadzenia FDG po leczeniu (minimal
residual uptake – MRU), może świadczyć o zwiększonym ryzyku
wznowy procesu nowotworowego;
• FDG nie powinno być wykorzystywane w wykrywaniu nawrotu
choroby w czasie obserwacji chorych bezobjawowych (follow-up);
• FDG-PET jest wskazane w celu oceny zasięgu wznowy.
16
Rak jelita grubego
• nie ma zastosowania w ramach rozpoznawania
wstępnego raka jelita grubego;
• wartościowa metoda w ocenie zasięgu zmian w
wątrobie oraz diagnostyce nawrotów nowotworu;
• Ograniczeniem FDG-PET w raku jelita grubego jest mała
czułość w wykrywaniu ognisk gruczolakoraka
śluzowego.
17
Diagnostyka wstępna i ocena
zaawansowania przed leczeniem
• Nie zaleca się stosowania badania PET dla
wykrywania i wczesnego rozpoznawania raka jelita
grubego;
• Wyjątek stanowią chorzy z wysokim ryzykiem
wystąpienia przerzutów (rak odbytnicy);
• Obecność mts w przypadku raka odbytnicy stanowi
na ogół przeciwwskazanie do leczenia chirurgicznego.
18
Diagnostyka wstępna i ocena stopnia
zaawansowania przed i po leczeniu
• Wykrywanie przerzutów odległych w celu uniknięcia
leczenia chirurgicznego (rak odbytnicy);
• Wykrywanie przerzutów poza wątrobą w ramach
przedoperacyjnej diagnostyki chorych potencjalnie
kwalifikujących się do resekcji zmian w wątrobie;
• Przydatne u chorych kwalifikujących się do miejscowego
leczenia zmian resztkowych (resekcja chirurgiczna,
termoablacja, chemioembolizacja, radioembolizacja RE).
19
Obserwacja po leczeniu
• Wykrywanie nawrotów (zwłaszcza w przypadku
narastającego stężenia CEA);
• Różnicowanie nawrotu i zmian wywołanych leczeniem
(np. zmiany popromienne - Rtx);
• Różnicowanie zmian niezłośliwych i złośliwych, takich
jak węzeł chłonny o nieokreślonym charakterze
(nierozstrzygające badania strukturalne TK, MR, USG).
20
Rak przełyku
• Badanie PET stanowi uzupełniającą metodę oceny stopnia
zaawansowania raka przełyku;
• Wykonywane w celu wykrycia przerzutów odległych w
narządach, jeżeli inne metody obrazowe nie są skuteczne
(ocena pierwotna przed leczeniem i w przypadku nawrotu
miejscowego).
• W ocenie miejscowo - regionalnego zasięgu nowotworu
badanie PET jest mniej dokładne od EUS;
• Wartość badania PET w ocenie skuteczności leczenia nie
została potwierdzona.
21
Inne nowotwory układu pokarmowego
• Przydatne we wstępnej diagnostyce różnicowej nieprawidłowych zmian
w trzustce oraz w ocenie stopnia zaawansowania raka trzustki;
• Brakuje danych dotyczących przydatności badania PET dla oceny
skuteczności leczenia nowotworów złośliwych trzustki lub obserwacji
po leczeniu.
• Zastosowanie w diagnostyce różnicowej ogniskowych zmian w
wątrobie, jeżeli inne badania obrazowe nie pozwalają jednoznacznie
wykluczyć neo.
• W niektórych przypadkach badanie PET może być pomocne w
przedoperacyjnej ocenie zasięgu raka żołądka.
22
Rak piersi
• Diagnostyka wstępna i ocena stopnia
zaawansowania przed leczeniem – zastosowanie
ograniczone;
– Niska czułość w raku zrazikowym;
– Brak możliwości wykrycia przerzutów do regionalnych
w. chłonnych (dół pachowy);
• Ocena zaawansowania po leczeniu;
– Ułatwia wstępną ocenę na leczenie neoadjuwantowe ;
– brak jednoznacznych dowodów na rutynowe
zastosowanie w praktyce klinicznej;
23
Obserwacja po leczeniu
• przydatne przy podejrzeniu nawrotu (wznowy)
nowotworu u chorych po radykalnym leczeniu w
sytuacji, kiedy wyniki innych badań obrazowych
są niejednoznaczne, a wynik badania może
zmienić strategię leczenia;
• U chorych z rozpoznaniem nawrotu nowotworu
badanie PET pozwala ujawnić obecność innych
ognisk bezobjawowych.
24
Układ moczowo-płciowy kobiecy
• U chorych kobiet z rozpoznaniem miejscowo
zaawansowanego raka szyjki macicy przed
zaplanowaniem radykalnego leczenia
skojarzonego (radiochemioterapia, radioterapia);
• Nieokreślona ostatecznie rola badania FDG-PET
wstępnej diagnostyce raka błony śluzowej macicy
i nowotworów jajnika.
25
Obserwacja po leczeniu - kobiety
• Badanie PET jest przydatne w wykrywaniu nawrotu raka
jajnika (zwłaszcza w przypadku podwyższonego stężenia
CA-125) oraz u chorych z potencjalnie operacyjnymi
przerzutami.
• Nie należy stosować badania PET u chorych na raka
jajnika bez podejrzenia nawrotu choroby i z
prawidłowymi wartościami markerów nowotworowych
(CA-125).
26
Układ moczowo-płciowy męski
• Badanie PET nie ma zastosowania we wstępnym
rozpoznawaniu nowotworów jądra, ale może być przydatne w
ocenie ich zaawansowania (wyjątek – dojrzałe potworniaki);
• Do rozważania u chorych na nowotwory jądra w celu oceny
skuteczności chemioterapii (w tym – obecności mas
resztkowych);
• PET z użyciem choliny znakowanej fluorem (18F) lub węglem
(11C) wartościowe badanie w ocenie zaawansowania i nawrotu
raka gruczołu krokowego.
27
Czerniak
• Nie ma wskazań do wykonywania badania PET u chorych na
czerniaki skóry bez klinicznych cech przerzutów do
regionalnych węzłów chłonnych (stopnie I, II i IIIa/N1a,N2a).
• Badanie PET nie może zastępować wykonania biopsji
wartowniczego węzła chłonnego;
• Badanie PET jest nieprzydatne w ocenie zasięgu nowotworu
u chorych z niemożliwymi do wycięcia przerzutami lub dla
oceny odpowiedzi na chemioterapię.
28
Diagnostyka wstępna i ocena stopnia
zaawansowania przed leczeniem
• Kwalifikacja do leczenia operacyjnego chorych w CS IIIB/IIIC z klinicznymi
przerzutami do węzłów chłonnych;
• W około 1/3 przypadków badanie PET pozwala wykryć przerzuty odległe
pozawęzłowe;
• Ocena zaawansowania u chorych z potencjalnie operacyjnymi przerzutami
czerniaka w narządach odległych (CS IV);
• Przy stwierdzeniu odległych mts w wynik FDG-PET prowadzi do zastąpienia
zabiegu operacyjnego leczeniem systemowym lub rozszerzenia zakresu operacji;
• Ocena zaawansowania choroby u chorych na czerniaki ze stwierdzonymi
przerzutami (np. węzły chłonne), przy FPI.
29
Mięsaki (GIST, Ewing)
• Zastosowanie w nowotworach podścieliskowych przewodu
pokarmowego (gastrointestinal stromal tumors – GIST) i
mięsakach drobnokomórkowych (głównie – mięsak Ewinga);
• W GIST najbardziej czuła metoda monitorowania
odpowiedzi na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych
(Imatynib - Glivec) oraz stwierdzenia DP;
• Wcześniej rozróżnia przypadki wrażliwe i oporne na leczenie
(odpowiedź można ocenić znacznie wcześniej niż przy
zastosowaniu KT – odpowiednio, po 1-2 T. lub 2-6 M).
30
Mięsaki
• Znajduje zastosowanie w różnicowaniu pierwotnych
mięsaków od zmian łagodnych (zarówno kości, jak i
tkanek miękkich, np. w zespole von Recklinghausena
– NF1).
• Może znaleźć zastosowanie w ocenie odpowiedzi na
systemowe leczenie w niektórych typach mięsaków
(ocena skuteczności po 1-3 cyklach, w porównaniu z
wyjściowym wynikiem badania).
31
Nowotwory głowy i szyi
• Pomocne w nowotworach głowy i szyi wyjątek nowotwory
ślinianek;
• Diagnostyka wstępna i ocena stopnia zaawansowania;
– ocena miejscowego i regionalnego zaawansowania nowotworu;
– umożliwia wykrycie przerzutów w niepowiększonych węzłach
chłonnych;
– czułość i swoistość w zakresie wykrywania przerzutów w węzłach
chłonnych – odpowiednio 82-87% i 94-100%.
32
Diagnostyka wstępna i ocena stopnia
zaawansowania (głowa i szyja)
• Badanie PET jest użyteczne w planowaniu radioterapii (Rtx)
• Umożliwia dokładne określenie objętości napromienianej;
• W przypadku obecności przerzutów w szyjnych węzłach
chłonnych przy nieustalonym ognisk pierwotnym, badanie
PET jest pomocne w doborze metody leczenia i ustaleniu
zakresu napromieniania;
33
Ocena stopnia zaawansowania po
zastosowanym leczeniu (głowa i szyja)
• Przydatne w wykrywaniu zmian resztkowych, przetrwałych po
leczeniu oraz nawrotów nowotworu,
• W ocenie należy uwzględnić możliwość wyników fałszywie
dodatnich (FP- zmiany zapalne, zwłaszcza po Rtx (radioterapii) i
ujemnych (zwłaszcza p chemioterapii).
• Warunkiem kwalifikowania chorych do „ratującego” leczenia
chirurgicznego lub chemioterapii jest potwierdzenie
przetrwałych zmian nowotworowych w badaniu HP.
34
Nowotwory OUN
• Ocena stopnia zaawansowania jest niecelowe;
• zdecydowana większość pierwotnych nowotworów OUN, cechuje wyłącznie
wzrost miejscowy (ryzyko rozsiewu do układu chłonnego lub odległych
narządów jest znikome);
• Wyjątek stanowią niskozróżnicowane nowotwory drobnokomórkowe i
zarodkowe;
• Guzy tego typu występują zazwyczaj u dzieci i młodocianych (np. rdzeniak
płodowy, niskozróżnicowane nowotwory neuroektodermalne, nowotwory
wywodzące się z komórek zarodkowych);
• Nie stwierdzono również przydatności badania PET w diagnostyce różnicowej
poszczególnych postaci histologicznych guzów mózgu.
35
Nowotwory OUN c.d.
• Różnicowanie pomiędzy przetrwałym lub nawrotowym i aktywnym
nowotworem oraz martwicą popromienną lub tzw. „pseudoprogresją”.
• Obecny stan wiedzy nie wykazuje wyższości badania PET nad SPECT z użyciem
201Tl,
jednak badanie PET w skojarzeniu z MR charakteryzuje się większą
swoistością;
• Badanie PET w skojarzeniu ze spektroskopowym MR może służyć do
lokalizowania obszarów o wyższej proliferacji komórkowej i wyższej,
aktywności metabolicznej;
• Badanie powinno być wykonane przed planowaną biopsją stereotaktyczną
guza w celu wykazania jego aktywnych ognisk lub obszarów o wyższej
złośliwości histologicznej.
36
Nowotwory OUN c.d. II
• Znaczącą rolę w metabolicznym obrazowaniu guzów mózgu
odgrywają radioznaczniki aminokwasowe (metionina znakowana
11C
i tyrozyna znakowana 18F),
• Umożliwiają one ocenę syntezy białek w mózgu;
• Wykazują niewielkie gromadzenie w prawidłowych strukturach
mózgu oraz zmianach łagodnych (zwłóknienie, martwica, obrzęk);
• Wykorzystywane są w różnicowaniu z nawrotami nowotworów
złośliwych .
37
Układ wewnątrzwydzielniczy
• FDG-PET nie ma zastosowania w diagnostyce, ocenie zaawansowania,
skuteczności leczenia i obserwacji po leczeniu najczęściej
występującego, zróżnicowanego raka tarczycy, wychwytującego 131I;
• Badanie PET ma znaczenie w wykrywaniu zmian u chorych ze
zwiększonym stężeniem tyreoglobuliny (TG) w surowicy i ujemnym
wynikiem badania 131I;
• U chorych z rozsiewem jodochwytnego nowotworu wynik badania PET
ma znaczenie rokownicze, ponieważ zwiększony wychwyt glukozy wiąże
się z opornością na leczenie131I.
38
Nowotwory endokrynne
• W raku rdzeniastym tarczycy (MTC) badanie PET jest
uzasadnione w celu lokalizacji nawrotu, jeśli stężenie
kalcytoniny przekracza wartość 200 pg/ml;
• W raku kory nadnercza badanie PET uzupełnia możliwość
oceny zaawansowania choroby;
• W przypadku niektórych nowotworów neuroendokrynnych
konieczne jest stosowanie innych niż FDG znaczników (np.
peptydy znakowane galem – 68Ga).
39
FPI
• Badanie PET jest czułą metodą wykrywania ogniska pierwotnego w
przypadku stwierdzenia przerzutów nowotworu złośliwego o nieznanej
pierwotnej lokalizacji;
• wartość badania zależy od umiejscowienia zmian (wysoka – przerzuty w
szyjnych węzłach chłonnych, niska – przerzuty w węzłach chłonnych poniżej
przepony;
• PET (zwłaszcza Na18F) charakteryzuje się dużą czułością w ocenie
przerzutów do kości;
• Badanie to może być jednak zalecane jedynie przy niepewnym wyniku
scyntygraficznego badania kośćca.
40
Planowanie radykalnej Rtx
• Planowanie radykalnej radioterapii o
modulowanej intensywności wiązki, w celu:
– oceny rozkładu żywotnych komórek
nowotworowych,
– hipoksji
– proliferacji
• guza, jeżeli inne badania nie pozwalają na
dokonanie takiej oceny;
41
Podsumowanie kwalifikacja do FDG PET - płuco
• Pojedynczy guzek płuca o średnicy >1 cm, w celu różnicowania
pomiędzy łagodnym i złośliwym charakterem, przy braku
rozpoznania innymi dostępnymi metodami;
• niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania
przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne
badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania;
• ND rak płuca, ocena resztkowej choroby po indukcyjnej CTX;
• Brak wykorzystania w przypadku raka oskrzelikowo-pęcherzykowego
i nowotworów neuroendokrynnych dobrze zróżnicowanych
(średniozróżnicowanych?) lub rozpoznanych przerzutów odległych.
42
Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze
• chłoniak Hodgkina i chłoniaki nieziarnicze, w
celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania;
• oceny skuteczności chemioterapii;
• wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne
badania obrazowe nie dają jednoznacznej
oceny stopnia zaawansowania oraz wznowy.
43
Rak jelita grubego, przełyku i trzustki
•
Rak jelita grubego:
– Przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowania;
– Wczesne rozpoznanie nawrotu;
– Po leczeniu radykalnym (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych
wyników badań obrazowych).
•
Rak przełyku,
– w celu oceny zaawansowania przed leczeniem;
– wczesne wykrycie nawrotu po leczeniu radykalnym (w przypadku niejednoznacznych
wyników badań obrazowych),
•
Rak trzustki:
–
ocena patologicznej zmiany, budzącej podejrzenie raka, zlokalizowanej w trzustce lub w
wątrobie, jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe
44
Rak piersi i jajnika oraz czerniak
• Rak piersi,
– w celu wykluczenia przerzutów odległych, kiedy wyniki innych badań są
niejednoznaczne;
– w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o
nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole
piersiowym;
• Rak jajnika;
– w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w
przypadku wzrostu stężeń Ca125 lub niejednoznacznych wyników badań
obrazowych).
• Czerniak;
–
–
–
–
z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych;
w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych;
z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych;
z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego.
45
Głowa i szyja, OUN, rak tarczycy
• Nowotwór nabłonkowy głowy i szyi;
– wczesne rozpoznanie wznowy;
– ocena miejscowo-regionalnego zaawansowania, jeżeli
wyniki innych badań nie są jednoznaczne;
• Nowotwór złośliwy mózgu (OUN);
– w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub określenia
miejsca biopsji guza (żywotne części guza);
• Rak tarczycy,
– w celu lokalizacji ogniska nawrotu;
– w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne
badania nie pozwalają zlokalizować tego ogniska
(niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii 131I);
• Podejrzenie przerzutów do kości, (preferowany Na18F);
– jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska
nawrotu nowotworu
46
Jądro, nerka i gruczoł krokowy
• Nowotwór jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków);
– w celu oceny zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności
resztkowego guza;
– Rozpoznanie nawrotu), jeżeli inne badania nie pozwalają na
dokonanie takiej oceny;
• Rak gruczołu krokowego i rak nerki;
– Rozpoznanie nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu
(tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną lub octanem), jeżeli
inne badania nie pozwalają na dokonanietakiej oceny.
47
Mięsaki i FPI
• ocena skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w
porównaniu z wyjściowym badaniem);
• wczesne wykrycie wznowy, jeżeli inne badania nie pozwalają
na dokonanie takiej oceny;
• nowotwór podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), w
celu monitorowania odpowiedzi na
molekularnieukierunkowane leczenie;
• przerzut o nieznanym punkcie wyjścia, w celu lokalizacji guza
pierwotnego, jeżeli nie jest to możliwe przy użyciu innych
dostępnych badań.
48
Download