DOC - Europa.eu

advertisement
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
IL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
EUROPESE REKENKAMER
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
EUROOPA KONTROLLIKODA
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
CORTE DEI CONTI EUROPEA
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA
EUROPOS AUDITO RŪMAI
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
ECA/09/30
Luksemburg, 2009/06/16
Nota informacyjna Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na
temat sprawozdania specjalnego nr 5/2009 dotyczącego zarządzania
środkami finansowymi przez Komisję
i
I. I. Głównymi zadaniami Komisji w zakresie zarządzania środkami finansowymi są: i) planowanie i
prognozowanie dotyczące środków finansowych, a ściślej rzecz ujmując, prognozowanie przepływu
środków pieniężnych i wypłaty środków finansowych z rachunków zasobów własnych, ii) zarządzanie
operacjami skarbowymi (wpływy i płatności) oraz iii) zarządzanie rachunkami bankowymi.
II. Środkami finansowymi zarządzają dwie dyrekcje generalne (DG): DG ds. Budżetu (DG BUDG) oraz
DG ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN). DG BUDG jest odpowiedzialna za zarządzanie
środkami finansowymi całego budżetu, którym zarządza Komisja oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju.
DG ECFIN jest odpowiedzialna za zarządzanie środkami finansowymi innych pozycji pozabudżetowych
oraz za inwestowanie funduszy wspólnotowych.
III. Prawodawstwo wspólnotowe zawiera przepisy dotyczące zarządzania środkami finansowymi. Trzy
najważniejsze przepisy w tym zakresie to:
a) Komisja powinna upewnić się, że dysponuje wystarczającymi środkami na pokrycie potrzeb
gotówkowych wynikających z wykonania budżetu;
b) Komisja powinna stworzyć systemy zarządzania gotówką, umożliwiające opracowywanie prognoz
przepływu środków pieniężnych oraz
c) Komisja powinna wykorzystywać środki zapisane na rachunkach zasobów własnych w zakresie
niezbędnym do pokrycia potrzeb gotówkowych wynikających z wykonania budżetu.
IV. Głównym celem przeprowadzonej przez ETO kontroli była ocena jakości zarządzania środkami
finansowymi przez Komisję, a w szczególności sprawdzenie:
a) czy Komisja przestrzegała zasad i przepisów mających zastosowanie do zarządzania środkami
finansowymi oraz
b) czy Komisja ustanowiła systemy kontroli wewnętrznej, które zapewniają należyte zarządzanie środkami
finansowymi.
PL
V. Najważniejsze wnioski Trybunału są następujące:
­
Komisja zasadniczo przestrzegała najważniejszych przepisów określonych w prawodawstwie
wspólnotowym;
­
Komisja ustanowiła bezpieczne procedury prognozowania w zakresie zarządzania gotówką,
zapewniające dysponowanie wystarczającymi środkami na pokrycie potrzeb gotówkowych
wynikających z wykonania budżetu;
­
procedury Komisji dotyczące transferów środków pomiędzy rachunkami zasobów własnych państw
członkowskich nie zostały dostatecznie udokumentowane;
­
w związku ze stosowaniem przepisów rozporządzenia w sprawie zasobów własnych Wspólnot,
znaczące środki kumulują się w drugiej połowie roku w wyniku przekazywania na rachunki otwarte
przez państwa członkowskie w imieniu Komisji zasobów własnych ustalonych na podstawie środków
przewidzianych w budżecie -;
­
zastosowane procedury kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji płatności i rachunków bankowych
były zasadniczo skuteczne, chociaż, w przeciwieństwie do DG ECFIN, DG BUDG nie
dokumentowała zarządzania ryzykiem wynikającym z działań w zakresie środków pieniężnych, ani
też nie wprowadziła procedur mających na celu ocenę wszystkich aspektów osiągniętych przez nią
wyników;
­
brak było koordynacji pomiędzy dyrekcjami generalnymi Komisji w obszarze, w którym niezbędne
jest wspólne podejście do takich kwestii, jak zarządzanie ryzykiem i kontrola. Doprowadziło to do
sytuacji, w której limity rachunków przeznaczonych do przechowywania środków w bankach
komercyjnych określano w obu dyrekcjach generalnych bez uwzględnienia ogólnej ekspozycji
Komisji na ryzyko związane z poszczególnymi bankami komercyjnymi;
­
grzywny są przechowywane na specjalnych bankowych rachunkach bieżących i w związku z tym
istnieje zwiększone ryzyko ich utraty.
VI. Najważniejsze zalecenia Trybunału są następujące:
­
Komisja powinna poprawić dokumentowanie procedur prognozowania przepływu środków
pieniężnych;
­
Komisja powinna przeanalizować funkcjonowanie obecnego systemu rachunków zasobów własnych
w celu zmniejszenia stanu środków na tych rachunkach w drugiej połowie roku;
­
Komisja powinna wprowadzić procedury, które zapewnią koordynację jej działań w zakresie
zarządzania środkami finansowymi;
­
DG BUDG powinna poprawić dokumentowanie zarządzania ryzykiem oraz zwiększyć zakres pomiaru
osiąganych wyników oraz
­
Sprawą priorytetową dla Komisji powinno być zakończenie poszukiwania optymalnego rozwiązania
kwestii postępowania w przypadku tymczasowo pobranych grzywien.
Sprawozdanie specjalne nr 5/2009
http://eca.europa.eu/products/SR09_05
European Court of Auditors
Communication and Reports  Press Office
12, rue Alcide De Gasperi  L - 1615 Luxembourg
Tel.: (+352) 4398 45410  Fax: (+352) 4398 46410  Mobile: (+352) 621 55 22 24
e-mail: [email protected]
PL
-3-
i
Jedynym celem niniejszej noty informacyjnej jest przedstawienie streszczenia. Przyjęte przez Trybunał
Obrachunkowy sprawozdanie specjalne dostępne jest na jego stronie internetowej (http://www.eca.europa.eu) i
zostanie wkrótce opublikowane.
European Court of Auditors
Communication and Reports  Press Office
12, rue Alcide De Gasperi  L - 1615 Luxembourg
Tel.: (+352) 4398 45224  Fax: (+352) 4398 46233  Mobile: (+352) 621 55 22 24
e-mail: [email protected]
PL
Download