„Za i przeciw obecnemu prawodawstwu w zakresie Prawa

advertisement
„Za i przeciw obecnemu
prawodawstwu w zakresie Prawa
Łowieckiego w Polsce”
KONFERENCJA
„SZKODY ŁOWIECKIE W ROLNICTWIE”
19 MAJA 2008 R.
Zielona Góra, 19 maja 2008 r.
©Roman
Włodarz
Dlaczego nasze Prawo Łowieckie
budzi tak wielkie kontrowersje?

Zewnętrznym powodem są nasilające się szkody
wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach
rolnych. Problem ten jest bardzo poważny, choć w
porównaniu z klęskami suszy czy powodzi nie tak
medialny, bo rozproszony. Dotyczy jednak ogromnej
liczby rolników z terenów sąsiadujących z dużymi
kompleksami leśnymi. Znaczenie społeczne
problemu tych szkód rośnie bardzo szybko w
ostatnich latach, bo nadzwyczajnie szybko rośnie
pogłowie dzikich zwierząt a równocześnie zmieniły
się realia ekonomiczne w naszym rolnictwie.
Dlaczego nasze Prawo Łowieckie
budzi tak wielkie kontrowersje?


W gospodarce rynkowej szkody wyrządzane
przez dzikie zwierzęta powinny być
rekompensowane zgodnie z prawem
cywilnym a rolnik powinien mieć swobodę w
dysponowaniu swoim prawem własności.
Obowiązujące, skostniałe, pochodzące z
innej epoki Prawo Łowieckie oraz nowe
ustawy o Ochronie przyrody oraz o Ochronie
zwierząt, uniemożliwiają uzyskanie
godziwego odszkodowania za szkody a
postępowanie sądowe w sprawach szkód jest
uciążliwe i długotrwałe.
Prawo Łowieckie ma też zalety !



1. Co stałoby się, gdyby Prawa Łowieckiego nie było ?
– w obecnym stanie prawnym nie ma dla niego żadnej
alternatywy, w szczególności nic na ten temat nie mówi
Prawo ochrony przyrody z 2004 roku,
2. Prawo Łowieckie „zwalnia” z odpowiedzialności
Skarb Państwa,
3. Prawo Łowieckie daje możliwość „najtańszego”
społecznie rozwiązania problemu szkód łowieckich,
jednak pod warunkiem, że będą funkcjonować Koła
Łowieckie (dzierżawcy obwodów) – ze szkodą dla
rolników,
Prawo Łowieckie ma też zalety !


4. Prawo Łowieckie przyczyniło się
paradoksalnie do wzrostu populacji dzikich
zwierząt, a w szerszym zakresie, do poprawy
środowiska naturalnego,
5. Rząd uznaje oficjalnie, że obowiązujące
rozwiązania prawne w zakresie szkód
łowieckich należy uznać w chwili obecnej za
optymalne (vide odpowiedź na interpelacje
poselskie MOŚ z dnia 12 marca 2008 r).
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie
zwierzęta wg obowiązującego prawa
Gatunek zwierząt
Dzierżawca
obwodu, poza
obwodem
Wojewoda lub LP
Prawo Łowieckie
Skarb Państwa
Prawo Ochrony
Przyrody
łoś, dzik, jeleń,
sarna, daniel
Tak
Nie
wilk, bóbr, ryś,
żubr, niedźwiedź
Nie
Tak
pozostałe
zwierzęta dzikie
Nie
Tak – formalnie,
Nie - realnie
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie
zwierzęta wg obowiązującego prawa
Postępowanie w oparciu o Prawo
Łowieckie
Postępowanie na
drodze cywilnoprawnej
Zwierzęta objęte
ochroną
całoroczną (5
gatunków)
Tylko 10
gatunków, w
stosunku do
pozostałych tylko
teoretycznie
Gatunek zwierząt
Zwierzęta
łowne (5
gatunków)
Odszkodowanie
(wynagrodzenie) za
plony
Odszkodowanie za
szkody na UZ –
przywrócenie do stanu
poprzedniego
Inne szkody i koszty
utraconych korzyści
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Prawo Łowieckie w układzie innych przepisów
dotyczących dzikich zwierząt

Szkody
łowieckie
Szkody
wyrządzone przez
zwierzęta prawem
chronione
PRAWO
OCHRONY
PRZYRODY
PRAWO
ŁOWIECKIE
Ustawa o
lasach
USTAWA O
OCHRONIE
ZWIERZĄT
KODEKS
CYWILNY
Cechy polskiego prawodawstwa
regulującego problem szkód łowieckich



1. Skomplikowana i nieciągła konstrukcja własności
zwierząt żyjących w stanie dzikim i związany z tym
nieprzejrzysty układ odpowiedzialności materialnoprawnej za szkody przez te zwierzęta wyrządzane,
2. Pozbawienie praw właściciela gruntu do zwierząt
dzikich żyjących (przebywających na
nieruchomości) i korzystających z nieruchomości,
3. Wyodrębnienie Prawa Łowieckiego – w zakresie
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
dzikie zwierzęta – z powszechnie przyjętych
mechanizmów odpowiedzialności cywilno-prawnej
Cechy polskiego prawodawstwa
regulującego problem szkód łowieckich


4. Kuriozalna konstrukcja dzierżawy obwodu
łowieckiego, zapewniająca możliwości
wyłączeń w działaniu przepisów prawa
cywilnego, w tym wyłączenie właściciela
gruntu jako strony umowy dzierżawy,
5. Wyodrębnienie tylko 5 gatunków zwierząt
łownych w zakresie odpowiedzialności
dzierżawcy obwodu łowieckiego za szkody
przez nie wyrządzone,
Cechy polskiego prawodawstwa
regulującego problem szkód łowieckich


6. Wyłączenie przepisów Kodeksu Cywilnego
w zakresie ustalania prawa do
odszkodowania za szkody łowieckie na
podstawie Prawa Łowieckiego – brak
możliwości odszkodowania za koszty
utraconych korzyści,
7. Arbitralne ustalanie wysokości szkód i
odszkodowania za szkody łowieckie – stroną
czynną jest wyłącznie dzierżawca obwodu
łowieckiego,
Cechy polskiego prawodawstwa
regulującego problem szkód łowieckich


8. Nieprzystające do współczesnych
wymogów i standardów językowych
nazewnictwo (np. płody rolne, zasiewy,
uprawy, zbiory, cena skupu, rejon ,
występowania szkody, itp.), umożliwiające
stosowanie niekorzystnych dla rolnika
rozstrzygnięć,
9. Pokrętna, nieciągła i niespójna z realiami
rynkowymi metodyka szacowania szkód
łowieckich – w szczególności w zakresie
ustalania plonu i ceny,
Cechy polskiego prawodawstwa
regulującego problem szkód łowieckich



10. Bardzo ograniczone kompetencje
organów samorządu terytorialnego w
zakresie szeroko rozumianej gospodarki
łowieckiej i problemu szkód łowieckich,
11. Całkowite wyłączenie odpowiedzialności
Skarbu Państwa za szkody łowieckie,
12. Ograniczona odpowiedzialność Skarbu
Państwa za szkody wyrządzone przez
zwierzęta objęte ochroną całoroczną lub
okresową,
Cechy polskiego prawodawstwa
regulującego problem szkód łowieckich


13. Systemowy bezwład administracyjnoprawny w zakresie kształtowania właściwej
liczebności populacji dzikich zwierząt,
14. „Martwe pola” w Prawie Łowieckim i w
Prawie Ochrony Przyrody, np. w zakresie
gospodarki łowieckiej na terenach
wyłączonych z obwodów łowieckich, w
szczególności w otulinach parków i
rezerwatów oraz na terenach zabudowanych,
Główna przyczyna problemów


Rozwiązanie problemu szkód na podstawie Prawa
Łowieckiego a także na podstawie Prawa Ochrony
Przyrody i Ustawy o ochronie zwierząt nie jest
tożsame z rozwiązaniami dostępnymi na drodze
sądowej, zgodnie z Kodeksem Cywilnym – nie
przysługują bowiem roszczenia z tytułu utraconych
korzyści.
Koszty utraconych korzyści stanowią miarę korzyści,
które mogą być utracone, lub których trzeba będzie się
wyrzec w sytuacji ograniczonych zasobów, kiedy
wybór jednej możliwości działania wymaga rezygnacji
z innych. Pozwalają one zmierzyć to, co utraci się
odrzucając alternatywny wariant działania.
Prawo Łowieckie nie jest jedyną
przyczyną problemu szkód w rolnictwie !

Teza:
W
Polsce naruszana jest
zasada przyznająca
obywatelowi prawo do pełnego
odszkodowania, wypływająca z
Konstytucji RP.
Pożądany kierunek zmian Prawa Łowieckiego i innych
przepisów prawa w zakresie szkód wyrządzanych przez
dzikie zwierzęta




1. Zmiana doktryny odpowiedzialności Skarbu Państwa
za szkody wyrządzone przez zwierzęta żyjące w stanie
wolnym a w konsekwencji, zmiana Prawa Łowieckiego w
kierunku przyjęcia cywilnoprawnych zasad
odpowiedzialności za szkody łowieckie,
2. Alternatywnie – wprowadzenie obowiązkowego
ubezpieczenia Kół Łowieckich od OC za szkody
łowieckie – z dopłatą budżetową,
3. Szacowanie szkód łowieckich przez niezależnych
rzeczoznawców, a nie przez Koła Łowieckie –
rozwiązanie problemu ich kwalifikacji i nadawania
uprawnień rzeczoznawcom, np.. przez Izby Rolnicze,
które mają takie możliwości ustawowe,
4. Rozwiązanie problemu odpłatności za szacowanie
szkód łowieckich, co dziś jest argumentem przeciw
wprowadzaniu zmian,
Pożądany kierunek zmian Prawa Łowieckiego i innych
przepisów prawa w zakresie szkód wyrządzanych przez
dzikie zwierzęta



5. Szybkiego i skutecznego reagowania
odpowiednich organów na dynamiczne
zmiany w populacji dzikich zwierząt, w tym
stosowanie w szerszym zakresie odstrzałów
redukcyjnych,
6. Zrównanie praw rolnika i dzierżawcy
obwodu łowieckiego w procedurze
szacowania szkód łowieckich,
7. Umocnienie pozycji samorządu
terytorialnego w zakresie gospodarki
łowieckiej – zwiększenie kompetencji (i
środków finansowych ?),
Pożądany kierunek zmian Prawa Łowieckiego i innych
przepisów prawa w zakresie szkód wyrządzanych przez
dzikie zwierzęta



8. Wprowadzenie dwuinstancyjności procedury
rozpatrywania szkód łowieckich (problem włączenia
mechanizmu KPA),
9. Rozszerzenie wykazu zwierząt łownych oraz
gatunków prawem chronionych objętych
odszkodowaniem za szkody (np.. gęsi gęgawe, wrony,
gawrony itp..),
10. Zmiana przepisów o szacowaniu szkód łowieckich,
w szczególności w zakresie jednoznacznych definicji
pojęć podstawowych, takich jak plon, zbiór, zasiewy,
uprawy, płody, pryzmy, kopce, prawidłowa
agrotechnika itd.,
Pożądany kierunek zmian Prawa Łowieckiego i innych
przepisów prawa w zakresie szkód wyrządzanych przez
dzikie zwierzęta


11. Rozwiązanie problemu
odpowiedzialności za szkody na
terenach wyłączonych z obwodów
łowieckich – głównie na terenach
zabudowanych,
12. Rozwiązanie problemu sprzeczności
pomiędzy ubezpieczeniami upraw i
zwierząt (w tym z dopłatami) a prawem
do odszkodowania za szkody łowieckie,
 DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Download