Zaproszenie do złożenia oferty W postępowaniu prowadzonym w

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
Rogowice, dnia 08.05.2014
Znak sprawy : 1/POKL/2014
Zaproszenie do złożenia oferty
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU „WESOŁE
PRZEDSZKOLE MODERNIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ROGOWICACH”
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
i będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zatwierdził:
Anna Lis Mocarska
Maria Kruk
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”
Rogowice 123
26-080 Rogowice
NIP: 959 194 80 13
REGON: 260597663
Tel. 511 139 944
Adres e-mail: [email protected]
http://sprogowice.szkolnastrona.pl
II. Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie nr 1/POKL/2014 prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. W toku postępowania Zamawiający wysyła zapytanie ofertowe do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego
zamówienia równocześnie. Nadto Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w
swojej siedzibie przedmiotowe zapytanie ofertowe.
3. Za wystarczające dla zachowania zasady konkurencyjności uznaje się otrzymanie co najmniej
jednej oferty.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach projektu
modernizacja oddziałów przedszkolnych. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację placu zabaw,
dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach projektu pn. „Wesołe
przedszkole -Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rogowicach”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
2. W skład zamówienia wchodzić będą następujące ZADANIA:
ZADANIE I:
Organizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem (i montażem) oraz wykonanie bezpiecznej
nawierzchni placu zabaw
ZADANIE II:
Dostosowanie pomieszczeń toalet z których korzystają dzieci oraz modernizacja toalety dla
personelu
ZADANIE III:
Wyposażenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zakup wyposażenia/doposażenia kuchni,
Zakup i montaż rolet okiennych,
Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych,
Zakup i montaż mebli i wyposażenia,
Zakup wyposażenia wypoczynkowego,
Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
Zakup pomocy dydaktycznych,
Zakup artykułów plastycznych,
Zakup i montaż zabudowy grzejników,
Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej z oprogramowaniem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów
stanowiących przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne
od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych
aktach prawnych .
5. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklaracje zgodności CE oraz odpowiadać
normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z
dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami
zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu
multimedialnego programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi.
3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż te,
podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Na potwierdzenie tego Wykonawca wskaże w
formularzu cenowym opis produktu - potwierdzający spełnienie wymagań odnośnie wartości
parametrów produktów oferowanych jako równoważne.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
9. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego
wyposażenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
10. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: Szkoła Podstawowa w Rogowicach, Rogowice
123, 26-080 Mniów
11. Wykonawca wraz z urządzeniami i produktami przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodności CE, gwarancje na dostarczone urządzenia i
wyposażenie (certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń
placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-2009 lub Deklarację Zgodności wystawioną
przez producenta poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń
placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-2009; certyfikaty na całość konstrukcji mebli,
wystawione przez jednostki akredytowane; deklaracje zgodności CE i oświadczenie
Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego
wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej
Zgodności CE).
12. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady
uniemożliwiające używanie (a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego) lub
4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do
zapytania lub dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości,
funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na
własny koszt.
13. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
30213100-6 Komputery przenośne
30233152-1 Odtwarzacz DVD
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne, radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub
obraz lub aparatura powielająca
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37520000-9 Zabawki, gry edukacyjne
39161000-8 Meble przedszkolne
39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła
39515410-2 Rolety wewnętrzne
44411300-7 Umywalki
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
39711360-0 Piekarniki
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe
39314000-6 – Przemysłowy sprzęt kuchenny
5
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
30213000-5 Komputery osobiste
30232110-8 Drukarki laserowe
38652100-1 Projektory
32322000-6 Urządzenia multimedialne
14. Odbiór wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez
komisję powołaną przez Zamawiającego , oraz przedstawiciela Wykonawcy.
Komisja przed podpisaniem protokołu odbioru ma obowiązek sprawdzenia m.in.:
▪ zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń
▪ przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń
▪ certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa,
atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia,
▪ posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,
▪ czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania,
▪ czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w
granicach placu budowy
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 22 sierpnia 2014r.
V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Akceptacja wszystkich warunków opisanych w rozdziale V i VI
2) Spełnienie warunków dotyczących możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
opisanych w rozdziale V zamawiający wymaga oświadczenia, (oświadczenie - załącznik nr 2
do zapytania ofertowego).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Zgoda Oferenta na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt (oświadczenie - załącznik nr 4
do zapytania ofertowego).
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu
umowy.
6) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o
złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”.
7) Wszystkie powyższe oświadczenia i dokumenty winny być przedstawione w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8) Wykonawca przedkłada wraz z ofertą formularz cenowy (sporządzony w oparciu o załącznik
nr 1) – jako dokument pomocniczy i informacyjny w zakresie sposobu obliczania ceny oraz
służący do rozliczeń w razie udzielenia zamówienia.
9) Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d. pozostawaniu w związku małżeńskich, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, (oświadczenie - załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego).
VII. Sposób sporządzenia oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu ofertowym załączonym do
zapytania ofertowego (załącznik nr.1A)
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym
załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wszystkie
wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VI. do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.
4. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty wymienione w rozdziale VI. DO ZAPYTANIA wykonawca składa w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.
7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ
ORAZ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU WESOŁE PRZEDSZKOLE - MODERNIZACJA ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOWICACH
8. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i dokładny adres
Wykonawcy.
9. Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na
etapie oceny formalnej.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do
pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
VII. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres : Stowarzyszenie „Razem dla
wsi i szkoły”, Rogowice 123, 26-080 Mniów
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i mogą zostać odebrane z Biura Projektu.
Termin składania ofert do dnia 26 maja 2014r. do godz.13.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 maja 2014r. o godz. 13.15.
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Stowarzyszenia.
VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie zamawiającego
http://sprogowice.szkolnastrona.pl, w siedzibie Zamawiającego pod adresem
Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”, Rogowice 123, 26-080 Mniów. Zamieszczone jest również
na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Rogowicach
9
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
2. Osobą upoważniona do kontaktów z wykonawcami jest:
- Pani Jolanta Ciszek nr. tel 511 139 944
- Adres e-mail: [email protected]
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
IX. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
X. Wybór oferty
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi do dnia 28 maja 2014r. W przypadku złożenia
ofert spełniających wszystkie kryteria udziału w postępowaniu przez więcej niż jednego
Oferenta Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów.
1. Cena oferty to całkowita cena brutto za dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia.
2. Cena podana w ofercie jest ceną stałą (ryczałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu
zamówienia i nie podlega jakimkolwiek zamianom. Cenę ofertową należy wyliczyć poprzez
wypełnienie i załączenie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
4. Cena ofertowa winna być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z przedłożonym
Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
W formularzu należy podać cenę brutto za daną część zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i wagami:
Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%
10
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
najniższa cena – 100 pkt,
cena wyższa od najniższej: cena najniższa / cenę badaną x 100.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak
otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 wg wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 100
Gdzie:
C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny
Cmin – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100 pkt.
6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta posiadać będzie najniższą cenę
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z
oferentami w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na realizację zamówienia. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej
cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami.
Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do zapytania ofertowego wzór umowy.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
Wynik postępowania będzie podany do wiadomości na stronie internetowej zamawiającego
najpóźniej do dnia 29 maja 2014r. W razie opóźnienia zamawiający poda na stronie datę
11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
ostatecznego rozstrzygnięcia.
1. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po powiadomieniu wszystkich wykonawców o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Osoby reprezentujące wykonawcę, przy podpisaniu umowy, muszą posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XII. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
Z postępowania zostaje wykluczony wykonawca, który nie spełnił wymogów określonych w
zapytaniu ofertowym, przedmiocie zamówienia, nie spełnił warunków z rozdziałów V i VI, nie
złożył wymaganych dokumentów i oświadczeń, jak również złożył ofertę po terminie oraz nie
zaakceptował warunków określonych w zapytaniu ofertowym
XIII. Załączniki:
1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami.
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia.
3. Wzór oświadczenia o bezstronności
4. Wzór oświadczenia Oferenta o wyrażeniu zgody na wgląd w dokumentację
5. Formularz cenowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
6. Wzór umowy.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.
12
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego
Zamawiający, w przypadku złożenia ofert przewyższających kwoty z budżetu projektu,
zastrzega sobie prawo negocjacji w wybranym wykonawcą lub wykonawcami.
13
Download