Szybka, przyjemna i skuteczna nauka języka niemieckiego

advertisement
Pokochaj niemiecki!
Szybka, przyjemna i skuteczna nauka
języka niemieckiego
Agnieszka Drummer
ISBN: 978-83-7561-106-9
format 165/235, oprawa miękka
liczba stron: 292
cena: 39,90 zł
Książka, którą masz przed sobą, to nie tylko podręcznik języka niemieckiego,
lecz także podręcznik nauki tego języka – dowiesz się z niej, jak skutecznie
uczyć się po niemiecku:
• mówić
• rozumieć
• pisać
• rozmawiać przez telefon.
• czytać
To książka dla Ciebie i dla każdego, kto właśnie stara się nauczyć niemieckiego,
„chodzi na niemiecki”, ale też dla kogoś, komu w ogóle nie przyszło dotąd do
głowy, aby uczyć się niemieckiego. Jej lektura wciąga, zachęca, motywuje...
Podręcznik ten będzie stanowił świetną pomoc i źródło motywacji do nauki dla osób
pragnących opanować język niemiecki. Dużą zaletą podręcznika jest lekki styl oraz
przystępny i obrazowy sposób prezentowania materiału. Nadzwyczaj wiele uwagi
autorka poświęca metodom efektywnej nauki języka obcego, dlatego też Pokochaj
niemiecki! można potraktować jako swego rodzaju przewodnik po różnorodnych
technikach uczenia się oraz zapamiętywania. Autorka przekonuje na kartach swojej
książki, że nauka języka niemieckiego może sprawiać przyjemność i wprowadzać
uczącego się w dobry nastrój.
– dr Maria Biskup, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Uczący się niemieckiego pewnie zadają sobie pytanie, dlaczego akurat tę książkę
powinni kupić. Powinni, bo książka jest wyjątkowa i użyteczna dosłownie dla każdego uczącego się. Autorka dokonała po mistrzowsku niełatwej sztuki: prostego w
formie przekazu treści trudnych, tak aby czytelnik mógł je w każdej chwili i w każdym miejscu oraz stosownie do swych aktualnych umiejętności wpleść w wartkie
tempo dzisiejszego procesu uczenia się i przyswajania ogromnej ilości wiedzy.
Zwłaszcza zawiłości gramatyki niemieckiej wyjaśnione są niezwykle klarownie.
– Dorota Hanna Stachoń, nauczyciel dyplomowany,
Deutsche Schule, dyrektor ds. metodycznych
www.poltext.pl
pokochaj niemiecki!
Spis treĈci
Wstöp ......................................................................................................... 9
1. Pokochaj jözyk niemiecki! .................................................................. 13
2. Pokochaj wymowö niemieckñ! ............................................................ 13
3. Pokochaj (platonicznie) swojego nauczyciela/nauczycielkö! ................. 16
4. Pokochaj däugie samogäoski! .............................................................. 17
5. Pokochaj powtarzanie za nagraniem i nagrywanie! .............................. 20
6. Pokochaj umlauty i „ß”! ..................................................................... 21
7. Pokochaj swój säownik! ...................................................................... 22
8. Pokochaj literowanie säów! ................................................................. 23
9. Pokochaj ten podröcznik! ................................................................... 25
10. Pokochaj 21 wyjñtkowo czöstych zwrotów po niemiecku! ...................... 26
11. Pokochaj gramatykö! ......................................................................... 27
12. Pokochaj czasowniki! ........................................................................ 28
13. Pokochaj trzy najwaĔniejsze czasowniki! ............................................. 28
14. Pokochaj oszukiwanie siö! ................................................................. 30
15. Pokochaj kolejne 22 najwaĔniejsze czasowniki! ................................... 31
16. Pokochaj swoje wäasne optymalne warunki nauki! .............................. 32
17. Pokochaj kolejnych co do waĔnoĈci 40 czasowników! ........................... 33
18. Pokochaj swój zeszyt! ....................................................................... 35
19. Pokochaj czasowniki regularne! .......................................................... 35
20. Pokochaj karteczki! ........................................................................... 40
21. Pokochaj czasowniki nieregularne! ..................................................... 42
22. Pokochaj aktorstwo i swojñ wyobraĒniö! ................................................ 44
23. Pokochaj säówka „es”, „zu” i „um”! .................................................... 45
24. Pokochaj „upiökszanie” swojego otoczenia! ........................................ 51
25. Pokochaj czas przeszäy regularny! ....................................................... 52
26. Pokochaj optymizm! .......................................................................... 56
27. Pokochaj czas przeszäy nieregularny! ................................................... 57
28. Pokochaj siebie! ............................................................................... 67
29. Pokochaj czasowniki äñczñce siö z konkretnym przypadkiem! ............... 67
30. Pokochaj poprawianie bäödów! ........................................................... 70
31. Pokochaj przedrostki! ........................................................................ 70
32. Pokochaj swój podröcznik do niemieckiego! ........................................ 72
www.poltext.pl
5
Spis treĈci
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
6
pokochaj niemiecki!
Pokochaj czasowniki rozdzielnie zäoĔone! ............................................ 73
Pokochaj dzielenie materiaäu! ............................................................ 76
Pokochaj czas przyszäy! ..................................................................... 77
Pokochaj siebie jako nauczycielkö! ..................................................... 78
Pokochaj czasowniki potoczne! .......................................................... 79
Pokochaj radoĈè! .............................................................................. 81
Pokochaj „dass” i inne spójniki! ......................................................... 81
Pokochaj cierpliwoĈè i wytrwaäoĈè! ..................................................... 85
Pokochaj czasowniki okreĈlajñce twoje ulubione i nielubiane czynnoĈci! 86
Pokochaj marnowany czas! ................................................................ 87
Pokochaj czasowniki ruchu i bezruchu! ............................................... 88
Pokochaj uczenie siö na pamiöè! ....................................................... 89
Pokochaj zmiany stanu! ..................................................................... 90
Pokochaj cele! .................................................................................. 92
Pokochaj czasowniki wedäug ich däugoĈci! ........................................... 93
Pokochaj nagradzanie siö! ................................................................. 94
Pokochaj swoje i moje ulubione czasowniki! ........................................ 94
Pokochaj (uproszczone) ksiñĔki i czytanie! ........................................... 95
Pokochaj czasowniki z ciekawym wyglñdem! ....................................... 97
Pokochaj entuzjazm! ......................................................................... 97
Pokochaj czasowniki z wyjñtkowñ koþcówkñ! ....................................... 97
Pokochaj ukäadanie säówek alfabetycznie! ........................................... 99
Pokochaj czasowniki modalne! ......................................................... 100
Pokochaj zasadö Pareto! ................................................................. 103
Pokochaj czasowniki zwrotne! .......................................................... 104
Pokochaj internet! ........................................................................... 109
Pokochaj czasowniki „oszukujñce”! .................................................... 110
Pokochaj monologi! ......................................................................... 111
Pokochaj wyrazy, które juĔ umiesz! ................................................... 112
Pokochaj pisanie na maszynie! ........................................................ 113
Pokochaj przyjacióä i wrogów! ........................................................... 114
Pokochaj tzw. aktywne säuchanie! .................................................... 114
Pokochaj wyrazy podobne do polskich! ............................................. 115
Pokochaj wyjazdy do Niemiec! .......................................................... 120
Pokochaj wyrazy pochodzenia obcego! .............................................. 120
Pokochaj reguäö 24h! ...................................................................... 121
Pokochaj wyrazy podobnie do siebie brzmiñce! ................................. 122
Pokochaj notatki! ............................................................................ 123
Pokochaj czasowniki dokonane i niedokonane! .................................. 124
Pokochaj säuchanie! ........................................................................ 126
Pokochaj niemieckie czasy! ............................................................. 127
Pokochaj TERAZ! ............................................................................. 132
Pokochaj przyimki! .......................................................................... 133
Pokochaj regularne robienie èwiczeþ i cofanie siö! ............................ 139
www.poltext.pl
pokochaj niemiecki!
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Spis treĈci
Pokochaj zadawanie pytaþ! .............................................................. 140
Pokochaj poczñtki i koþce! .............................................................. 141
Pokochaj säówka pytajñce! ............................................................... 142
Pokochaj swoich znajomych! ............................................................ 145
Pokochaj zlepione säówka pytajñce! .................................................... 148
Pokochaj róĔnorodnoĈè! .................................................................. 149
Pokochaj przeczenia! ....................................................................... 149
Pokochaj gramatykö polskñ! ............................................................ 152
Pokochaj mowö zaleĔnñ! .................................................................. 153
Pokochaj brainstorming! .................................................................. 154
Pokochaj Konjunktiv I i II! ................................................................. 155
Pokochaj niedoskonaäoĈè! ............................................................... 160
Pokochaj tryb rozkazujñcy! ............................................................... 161
Pokochaj próbowanie! ..................................................................... 165
Pokochaj „mal”! .............................................................................. 166
Pokochaj priorytety! ........................................................................ 166
Pokochaj stronö biernñ! ................................................................... 167
Pokochaj wäasnñ organizacjö pracy! ................................................... 171
Pokochaj „man”! .............................................................................. 171
Pokochaj rzeczowniki! ...................................................................... 172
Pokochaj mindmaps! ....................................................................... 173
Pokochaj liczbö mnogñ! .................................................................... 174
Pokochaj robienie bäödów! ............................................................... 177
Pokochaj 25 najczöstszych rzeczowników! ........................................ 178
Pokochaj czöĈci skäadowe nauki! ..................................................... 179
Pokochaj rodzaj rzeczowników! ......................................................... 179
Pokochaj „resetowanie”! ................................................................. 183
Pokochaj rodzajniki! ........................................................................ 184
Pokochaj rzeczowniki wedäug podziaäu na róĔne kategorie! ................. 186
Pokochaj rzeczowniki, których rodzaju nie moĔesz zapamiötaè! ........... 186
Pokochaj pisanie i przepisywanie odröczne! ...................................... 187
Pokochaj rzeczowniki okreĈlajñce rzeczy, które lubisz (lub nie)! ........... 188
Pokochaj rzeczowniki, które ci wyjñtkowo trudno wymówiè! ................. 190
Pokochaj skomplikowane rzeczowniki! .............................................. 190
Pokochaj wyjñtki! ............................................................................ 192
Pokochaj przypadki! ........................................................................ 193
Pokochaj grafikö! ............................................................................ 196
Pokochaj zbitki wyrazów! ................................................................. 196
Pokochaj humor! ............................................................................. 197
Pokochaj zaimki osobowe! ............................................................... 198
Pokochaj pamiötnik! ........................................................................ 200
Pokochaj zaimki dzierĔawcze! ........................................................... 201
Pokochaj pozytywne emocje! ........................................................... 205
Pokochaj deklinacjö „-n”! ................................................................. 205
www.poltext.pl
7
Spis treĈci
pokochaj niemiecki!
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
Pokochaj zdanie sobie sprawy z przeszkód! .......................................
Pokochaj przymiotniki i przysäówki! ...................................................
Pokochaj koncentracjö! ...................................................................
Pokochaj reguäö kangura! ................................................................
Pokochaj systematycznoĈè nauki! ....................................................
Pokochaj caäñ resztö! ......................................................................
Pokochaj wtrñcanie swojego zdania! ..................................................
Pokochaj herbatö i kawö! .................................................................
Pokochaj pojedyncze przeczenia! ......................................................
Pokochaj skojarzenia! ......................................................................
Pokochaj „irgend...”! .......................................................................
Pokochaj rysowanie! .......................................................................
Pokochaj „doch”! ............................................................................
Pokochaj powiñzania! ......................................................................
Pokochaj alternatywy do „ja”! ..........................................................
Pokochaj niemieckie jedzenie! .........................................................
Pokochaj liczenie! ...........................................................................
Pokochaj wäasnñ odpowiedzialnoĈè! .................................................
Pokochaj godziny/podawanie czasu! .................................................
Pokochaj swojñ lewñ rökö! ...............................................................
Pokochaj dni tygodnia, miesiñce, pory roku! .....................................
Pokochaj swój sposób odbierania Ĉwiata! .........................................
Pokochaj daty! ................................................................................
Pokochaj przerwy, tlen i wodö! .........................................................
Pokochaj wyrazy z poszczególnymi umlautami! ..................................
Pokochaj swój kalendarz! .................................................................
Pokochaj popularne skróty! ..............................................................
Pokochaj rozumienie! ......................................................................
Pokochaj wyrazy wyjñtkowe dla Polaków! ..........................................
Pokochaj täumaczenia! .....................................................................
Pokochaj kilka wygodnych zwrotów dotyczñcych ulepszenia
twojego niemieckiego! .....................................................................
152. Pokochaj 100 najwaĔniejszych säówek! .............................................
153. Pokochaj niemieckie piosenki! .........................................................
154. Pokochaj small talk! ........................................................................
155. Pokochaj gry i èwiczenia internetowe! ................................................
156. Pokochaj rozmowy telefoniczne! .......................................................
157. Pokochaj kontrolö nad swoimi reakcjami! ..........................................
158. Pokochaj niemieckie przysäowia! ......................................................
159. Pokochaj wycinanki! ........................................................................
Klucze do èwiczeþ ....................................................................................
Zakoþczenie ............................................................................................
10 gäównych „przykazaþ” skutecznej nauki jözyka .......................................
8
www.poltext.pl
207
208
214
214
218
219
219
221
221
223
224
226
227
228
229
229
232
235
235
237
238
240
241
242
243
244
244
246
247
247
248
248
250
251
254
255
257
257
258
261
289
291
pokochaj niemiecki!
1
Pokochaj jözyk niemiecki!
WyobraĒ sobie, ile zyskasz, gdy juĔ bödziesz znaäa niemiecki. Ile milionów Niemców
(oczywiĈcie teĔ i innych obcokrajowców posäugujñcych siö niemieckim) moĔesz teoretycznie poznaè, ile niemieckojözycznych ksiñĔek/pism bödziesz mogäa przeczytaè, ile bödziesz siö mogäa dodatkowo dowiedzieè w internecie, byè moĔe bödziesz
miaäa szanse na lepszñ i/lub lepiej päatnñ pracö, kto wie, moĔe bödziesz wyjeĔdĔaè
do Niemiec lub siö tam wröcz kiedyĈ przeprowadzisz? Nigdy nic nie wiadomo.
Masz teraz ogromnñ szansö zaäapania siö na caäy wielki, ciekawy, bogaty niemieckojözyczny Ĉwiat, który dla nieznajñcych niemieckiego dostöpny
jest tylko w maleþkim uäamku.
W Europie niemiecki jest najczöstszym jözykiem ojczystym, na caäym Ĉwiecie jest jözykiem ojczystym
ok. 120 milionów ludzi (a kolejne miliony uczñ siö go
jako jözyka obcego).
Niemieckojözyczne ksiñĔki sñ na trzecim miejscu (po jözyku chiþskim i angielskim) jeĈli chodzi o iloĈè nowych wydaþ kaĔdego roku; Monachium zajmuje tu drugie miejsce po Nowym
Jorku. I tylko niewiele ponad 5 procent tych ksiñĔek täumaczone jest na jözyk angielski (10 procent na koreaþski i japoþski), na polski jeszcze duĔo, duĔo mniej.
2
Pokochaj wymowö niemieckñ!
Czösto säyszy siö, Ĕe jözyk niemiecki jest „twardy”, „kanciasty” itp. No cóĔ, nie
zgadzam siö z tym, ale moĔna mieè róĔne zdanie na kaĔdy temat.
Jednak spójrzmy na wymowö niemieckñ rzeczowo i do tego pozytywnie: stosunkowo äatwo jest siö jej nauczyè, poniewaĔ ma absolutnie sztywne reguäy (w odróĔnieniu np. od angielskiego) – zawsze widzñc cokolwiek napisane po niemiecku, nawet
jeĈli nie wiesz co to znaczy, bödziesz w stanie przeczytaè to poprawnie.
www.poltext.pl
13
2
pokochaj niemiecki!
Pokochaj wymowö niemieckñ!
Jedyne, z czym moĔesz mieè drobny problem, to akcent, np. Berlin akcentowany
jest w jözyku polskim na pierwszñ sylabö, a w niemieckim na drugñ, ale to juĔ naprawdö drobnostka, bo nawet jeĈli czasem pomylisz siö co do akcentu, i tak zostaniesz zrozumiana. A jeĈli bödziesz miaäa okazjö do osäuchania siö z niemieckim, to
prawidäowe akcentowanie szybko wejdzie ci w krew.
Zastanawiaäam siö, czy zasady wymowy niemieckiej podaè tutaj wedäug norm IPA.
IPA to miödzynarodowa transkrypcja fonetyczna zawierajñca znaki odpowiadajñce kaĔdej gäosce, to taki swoisty miödzynarodowy alfabet fonetyczny. Zawiera on
miödzy innymi znaki aǹ ,ʗ aș ,ʗ ǟ ,ʗ Ǫɕ, ǣ, øɕ, œɕ, ȣ, ç, m ʑ, ń ʑ, Ȑ, Ȓ, ȡ, ǣǹ ʗ i wiele innych. Najprawdopodobniej widziaäaĈ juĔ coĈ takiego np. w säownikach, które podajñ takĔe
zapis wymowy.
Jednak wprowadzajñc tutaj te – wiökszoĈci czytelników najprawdopodobniej nieznane – znaki musiaäabym däugo opisywaè, jak kaĔdy z nich siö poprawnie wymawia.
MyĈlö, Ĕe wyszedäby z tego w koþcu podröcznik fonetyki niemieckiej, a nie to jest
moim zamiarem.
Zdecydowanie najlepszñ metodñ uczenia siö wymowy niemieckiej jest uwaĔne säuchanie Niemców i powtarzanie za nimi. Dlatego uĔywaj koniecznie zaäñczonej päyty
CD, na której Niemcy mówiñ po niemiecku – i powtarzaj za nimi poprawnie.
PoniĔej zaäñczam tabelkö zasad wymowy, która powstaäa kilkanaĈcie lat temu
w Berlinie podczas kursów niemieckiego dla Polaków. Kursanci z Polski – nieznajñcy transkrypcji fonetycznej – zapisywali sobie najwaĔniejsze reguäy wymowy w bardzo uproszczony sposób – oczywiĈcie naukowo niepoprawny, ale pomagaäo im to na
poczñtku zapamiötaè wymowö niektórych wyrazów. Pod tabelkñ podajö prawidäowñ
transkrypcjö wg norm IPA.
Nieznane litery
Wymowa
Przykäad/wymowa
ä
e
Bär (ber) = niedĒwiedĒ
ö
„e” z zaokrñglonymi ustami
schön (szyyn) = äadnie
ü
„i” z zaokrñglonymi ustami
Tür (tiur) = drzwi
ß (to jest podwójne „s”)
s
heißen (hajsen) = nazywaè siö
Podwójne samogäoski
14
eu
oj
Europa (ojropa), Euro (ojro)
äu
oj
Bäume (bojme) = drzewa
ei
aj
Ei (aj) = jajko
ie
ii
wie (wii) = jak
wyjñtek: Ferien (ferjen) = ferie
www.poltext.pl
pokochaj niemiecki!
Pokochaj wymowö niemieckñ!
2
Samogäoski
mogñ byè däugie lub krótkie. Uwaga! W jöz. polskim wszystkie sñ krótkie!
däugie
krótkie
‘
przed spóägäoskñ, po której
jest samogäoska
‘
przed „h”
‘
tam, gdzie sñ dwie identyczne samogäoski obok siebie
krótkie przed jednñ lub dwiema
spóägäoskami
schlafen (szlaafen) = spaè
wahr (waar) = prawdziwie
Staat (sztaat) = paþstwo
war (war) = byä
Stadt (sztat) = miasto
Spóägäoski
z
c
Zitrone (citrone) = cytryna
tz
c
jetzt (ject) = teraz
s
przed samogäoskñ: „z”
sofort (zofort) = natychmiast
ch
‘
moĔe byè Ĉ (po i lub e)
‘
moĔe byè ch
‘
moĔe byè „k” (przed s)
ich (yĈ) = ja
Dach (dach) = dach
sechs (zeks) = szeĈè
ck
k
Ecke (eke) = róg, kñt
sch
sz
schlafen (szlaafen) = spaè
tsch
cz
Deutsch (dojcz) = niemiecki
st, sp
na ogóä szt, szp
sprechen (szpresien) = mówiè
stehen (sztejen) = staè
h
w Ĉrodku lub na koþcu wyrazu
jest „nieme” – to tylko wydäuĔenie poprzedzajñcej je samogäoski (praktycznie „j”)
sehen (zejen) = widzieè
Reh (rej) = jeleþ
v
f
voll (fol) = peäny
Anna (ana) = Anna
kommen (komen) = przychodziè
podwójne identyczne
spóägäoski
razem, jako jednñ
chyba Ĕe sñ czöĈciñ przedrostka, np. abbiegen (ab-biigen) =
skröcaè lub verrechnen (ferrechnen) = wliczaè
Poprawny säownikowy zapis:
Bär [bǪɕr]
schön [ Ȓœɕn]
Tür [ty:r]
heißen [϶haisǨn]
wahr [vaɕr]
Staat [ Ȓtaɕt]
Stadt [Ȓtat]
Zitrone [tsi϶troɕnǨ]
www.poltext.pl
sprechen [϶ȒprǪçǨn]
stehen [϶ȒteɕǨn]
sehen [϶zeɕǨn]
Reh [reɕ]
15
3
pokochaj
niemiecki!
Pokochaj (platonicznie)
swojego
nauczyciela/nauczycielkö!
Europa [ǣy϶roɕpa]
Ei [ai]
wie [viɕ]
Ferien [϶feɕrjǨn]
schlafen [ ȒlaɕfǨn]
sofort [zo϶fǣrt]
ich [iç]
Dach [dax]
sechs [zǪks]
Deutsch [dǣytȒ]
voll [fǣl]
kommen [϶kǣmǨn]
abbiegen [϶apbiɕgǨn]
verrechnen [fǪr϶rǪçnǨn]
Uczñc siö niemieckiego i jego wymowy, moĔesz mieè róĔne ambicje. MoĔesz mieè
„ambicjö minimum”, tzn. chcesz, aby to, co mówisz po niemiecku, byäo dla Niemców
zrozumiaäe. Albo moĔesz mieè „ambicjö maksimum”, tzn. chcesz, Ĕeby gdy mówisz
do Niemca po niemiecku, odniósä on wraĔenie, Ĕe jesteĈ Niemkñ. Zwäaszcza w tym
kraþcowym przypadku warto porzñdnie przyäoĔyè siö do fonetyki i nauczyè siö znaków transkrypcyjnych i ich dokäadnego wymawiania. Dziöki temu moĔesz precyzyjnie
odczytaè wymowö wszystkich potrzebnych ci wyrazów w dobrych säownikach.
Jednak wiökszoĈci z nas (niestudiujñcych akurat germanistyki czy lingwistyki), którym znajomoĈè niemieckiego potrzebna jest po prostu do zwykäego codziennego
porozumiewania siö i kontaktowania, ten dodatkowy wysiäek nie bardzo siö opäaca. Szczególnie Ĕe wymowa niemiecka w gruncie rzeczy naprawdö nie jest trudna
i moĔna siö z niñ szybko osäuchaè. Ostateczny wybór oczywiĈcie naleĔy do ciebie
– i zaleĔy od twoich konkretnych potrzeb.
Niektórymi zasadami zajmö siö dokäadniej w dalszych czöĈciach ksiñĔki.
3
Pokochaj (platonicznie) swojego
nauczyciela/nauczycielkö!
Zakäadam, Ĕe albo chodzisz na lekcje lub lektorat niemieckiego w ramach szkoäy/
uczelni, albo uczöszczasz na kursy pozaszkolne.
PomyĈl pozytywnie o swojej nauczycielce/nauczycielu!
Päacñ jej/mu za to, Ĕeby nauczyä/a ciö jözyka obcego. OczywiĈcie, sñ pod róĔnymi
wzglödami gorsi i lepsi nauczyciele, ale nawet jeĈli nie masz wyboru (a najczöĈciej
nie masz), to postaraj siö jak najbardziej „wykorzystaè” swojego nauczyciela:
‘zgäaszaj siö na lekcjach!
‘oddawaj zawsze, kiedy to moĔliwe, swoje pisemne prace do sprawdzenia!
‘pytaj! (ale teĔ nie przesadzaj z niewaĔnymi pytaniami)
‘zawsze säuchaj uwaĔnie!
‘nie przeszkadzaj!
‘nie denerwuj jej/go!
16
www.poltext.pl
pokochaj niemiecki!
Pokochaj däugie samogäoski!
4
‘domagaj siö dodatkowych zadaþ, jeĈli to moĔliwe!
‘skoncentruj siö na lekcjach!
‘nie bój siö, Ĕe inni pomyĈlñ, Ĕe jesteĈ kujonem! To twoje Ĕycie
i szkoda marnowaè czas.
‘nie dyskutuj z nauczycielem, usiäujñc go przekonaè, Ĕe coĈ
wiesz lepiej, szkoda czasu
‘nie marudĒ, nie krytykuj
‘nie oczekuj, Ĕe ktoĈ siö nauczy za ciebie – nauka to TWOJA
dziaäka w tym wypadku, wszelkie wymówki sñ idiotyczne
‘bñdĒ zawsze przygotowana do lekcji
‘nie spóĒniaj siö (to okropnie denerwujñce)!
‘nie opuszczaj Ĕadnych lekcji!
‘jeĈli opuĈcisz lekcjö – staþ na gäowie, aby jñ nadrobiè!
‘bñdĒ zawsze dokäadnie poinformowana, co przerabiacie i co juĔ przerobiliĈcie!
‘nie ograniczaj siö tylko do tego, co akurat przerabiacie, nie miej klapek na oczach!
Swojñ drogñ kaĔdy nauczyciel inaczej podchodzi do pilnych uczniów, takich, po
których widaè, Ĕe chcñ siö uczyè, a inaczej do leniwych, nieodrabiajñcych prac
domowych itd. I nie chodzi mi tu absolutnie o Ĕaden tzw. „talent jözykowy” (bo wiadomo, Ĕe niektórzy „äapiñ” szybciej, inni trochö wolniej), a tylko o twoje autentyczne
ZAANGAēOWANIE w naukö.
Jak sñdzisz, co myĈli o tobie twój nauczyciel? WiökszoĈci nauczycieli naprawdö zaleĔy na skutecznym nauczaniu z kilku powodów:
1. dobre wyniki uczniów dajñ im satysfakcjö
2. jakoĈè pracy nauczycieli mierzona jest czösto wynikami ich uczniów w róĔnych
testach
3. w róĔnych szkoäach uczniowie czösto proszeni sñ o ocenö swoich nauczycieli
4. na prywatnych lekcjach/korepetycjach to juĔ w ogóle skrajny przypadek: nie
nauczy ciö, to wiöcej nie przyjdziesz (a takĔe nie polecisz nikomu innemu), a on/
ona nie zarobi...
To miödzy innymi dziöki twojemu nauczycielowi, a czasem wröcz gäównie dziöki
niemu, moĔesz èwiczyè teĔ poprawnñ wymowö.
Spraw wiöc, aby twój nauczyciel byä twoim przyjacielem, a nie wrogiem.
4
Pokochaj däugie samogäoski!
Zachęcamy do lektury!
Bo inaczej twój niemiecki bödzie brzmiaä nieäadnie i „obcojözycznie”, a czasem
wröcz ewidentnie bäödnie.
www.poltext.pl
17
Download