Wymagania wg. PN-EN 469:2008 Rękawice strażackie

advertisement
Bezpieczeństwo
i komfort pracy strażaka
podczas akcji
ratowniczo - gaśniczej
Strażak może nieść pomoc
innym tylko wtedy, gdy
sam będzie należycie
zabezpieczony.
Bezpieczeństwo
strażaka podczas akcji
ratowniczo – gaśniczej
zapewnia min. właściwe
stosowanie środków
ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej
dla strażaków:
1)odzież ochronna
 Ubrania specjalne
 Kominiarki
 Rękawice
2)Hełmy
3)Buty
4)Ochrony układu oddechowego:
 Maski
 Aparaty oddechowe
W JAKIM CELU NALEŻY STOSOWAĆ ODZIEŻ OCHRONNĄ DLA STRAŻAKÓW ?
W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI PODCZAS:
• normalnych akcji przeciwpożarowych,
• akcji związanych z przeszukiwaniem terenu
• akcji ratowniczych
• specjalnych działań w ramach czynności gaszenia pożarów
Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków
Przykłady:
Ogień (płomień), gorące
powierzchnie, wysoka
temperatura powietrza,
promieniowanie cieplne –
poparzenia skóry, dyskomfort
cieplny
Szkło, metal i inne
ostre przedmioty,
elementy konstrukcji
– przekłucia,
przecięcia, obtarcia
Gazy ulatniające się
z uszkodzonej instalacji
– poparzenia i urazy na
skutek pożaru i eksplozji
Niska temperatura
podczas prowadzenia
akcji ratowniczych
w okresie zimowym –
odmrożenia, obniżenie
sprawności manualnej
Chemikalia, środki
pianotwórcze itp.
– poparzenia,
uszkodzenia skóry,
skórne zmiany
uczuleniowe
Czynniki biologiczne –
choroby zakaźne
DYREKTYWY UE
0 ŚRODKACH OCHRONY INDYWIDUALNEJ
•
DYREKTYWA 89/686/EWG
dotyczy projektowania i produkcji
środków ochrony indywidualnej
•
DYREKTYWA
89/656/EWG
dotyczy minimalnych wymagań
BHP w zakresie korzystania przez
pracowników ze środków ochrony
indywidualnej
Dyrektywę 89/656/EWG
Przenosi do prawa polskiego
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej
(Dziennik Ustaw nr 209, poz. 2173)
WYMAGNIA PRAWNE, KTÓRE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ DLA STRAŻAKÓW:
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dn. 30.11.2005r. w sprawie umundurowania strażaków
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r. nr 4, poz. 25).
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r.
w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. 2005r. nr 259, poz. 2173).
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002).
Wprowadzenie do obrotu środków ochrony indywidualnej i ich
stosowanie przez użytkowników
(w tym środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania
przez strażaków),
jest poprzedzone procesem oceny zgodności odpowiednim dla kategorii,
do której zaliczone zostały te środki.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
(Dz.U. 2005, nr 259, poz. 2173)
Środki ochrony indywidualnej
powinny być oznakowane znakiem:
XXXX – jest to numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór
oraz być zaopatrzone w instrukcję użytkowania
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ –
ODZIEŻ OCHRONNA:
1. UBRANIA OCHRONNE, SPECJALNE
2. KOMINIARKA STRAŻACKA
3. RĘKAWICE STRAŻACKIE
UWAGA:
Nie należy mylić ubrania specjalnego z ubraniem
specjalnym popularnym (nazywanym USP lub UPS).
Ubrania specjalne popularne obowiązywały do daty
wejścia Polski do Unii Europejskiej, tj do 1 maja 2004
roku. Zakupione przed tą datą można stosować do
naturalnego zużycia.
W przypadku straży nie ma pojęcia „ubranie robocze”.
Wprowadzanie ubrań USP jako ubrań roboczych jest
niezgodne z prawem .
Stosowanie ubrań specjalnych podwyższa poziom
zabezpieczenia strażaków przed oparzeniami.
Następstwa wypadków w latach 2004-2007
Rok
Oparzenia
2004
38
2005
44
2006
21
2007
24
Źródło:”Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2007”
Ubrania specjalne , ochronne - WYMAGANIA
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
Lp
.
Numer
odniesieni,
nazwa
dokumentu
nr
punktu,
1.
PN-EN 469:2008
p. 4.1 Ogólna konstrukcja
odzieży
2.
PN-EN 469:2008
Rodzaj wymagania – opis / wartości liczbowe
wielkości parametrycznych
Określony poziom ochrony powinien być
osiągnięty adekwatnie do wymagania przez:
ubranie (jako cały wyrób) lub
wielowarstwowy zestaw materiałów
odzieżowych.
Odzież powinna zapewniać ochronę tułowia, szyi,
ramion do nadgarstków oraz nóg do kostek.
- z uwzględnieniem wielkości odzieży
(PN-EN 340:2006, p.6, PN-EN
469:2008, p. 4.2
Jeśli ochrona jest zapewniona przez więcej niż jeden
element odzieży, każdy z elementów zestawu powinno
być oznakowany zgodnie z PN-EN 469:2008. Jeśli
ochrona jest zapewniona przez więcej niż jeden wyrób
odzieżowy, każdy z elementów zestawu powinien być
oznakowany zgodnie z PN-EN 469:2008, z zaleceniem
konieczności używania ich łącznie.
- dotyczy to również elementów
podtrzymujących,
4.3 Typ odzieży
3.
PN-EN 469:2008
4.4 Kombinacje elementów
odzieży
Uwagi (informacje uzupełniające,
odniesienie
do
wyrobu
projektowanego)
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
4.
PN-EN 469:2008
4.5 Dwuczęściowe
ubranie
Jeśli ochronę ma zapewnić dwuczęściowe ubranie
zewnętrzne, powinna być wyznaczona długość
„nachodzenia” kurtki na spodnie,
zachowana
podczas wykonywania ćwiczeń z zakresu badań
ergonomicznych i czynności praktycznych.
-z uwzględnieniem
PN-EN 340:2006 i
PN-EN 469:2008, zał. D.
zewnętrzne
5.
PN-EN 469:2008
4.6 Bariera chroniąca
przed podsiąkaniem
6.
PN-EN 469:2008
4.7 Osprzęt dodatkowy
Jeśli bariera chroniąca przed podsiąkaniem jest
warstwą środkową układu materiałów lub stanowi
podszewkę np. na końcach rękawów, nogawek
spodni lub dolnej krawędzi kurtki powinna
spełniać przynajmniej wymagania p. 6.11
(odporność na przenikanie wody).
Pozostałe składniki łącznie z barierą powinny
spełniać wymagania punktów 6.1, 6.2 i 6.3 PNEN 469:2008.
Osprzęt dodatkowy odzieży przechodzący przez
materiał zewnętrzny nie powinien wystawać poza
płaszczyznę
spodniej
warstwy
zestawu
materiałów.
- należy szczególnie uwzględnić
przy projektowaniu sposobu
mocowania elementów
dodatkowego wyposażenia
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
PN-EN 469:2008 p. 6.1 Rozprzestrzenianie się płomienia po procesach praniach
(liczba prań określona przez producenta odzieży)
Osiągnięcie wartości 3 Indexu wskaźnika rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z PN-EN 533:2001 dla:
- materiał pojedynczy lub układów materiałów
- materiału ze szwami
- materiału ściągacza w nadgarstku
Zestaw zewnętrznych wyrobów odzieżowych (z wielowarstwowego układu materiałów )
Przyłożenie płomienia:
a) do materiału tworzącego zewnętrzną powierzchnię wyrobu odzieżowego
b) do podszewki, (łącznie z materiałem ściągaczy, warstwy chroniącej przed podsiąkaniem, szwami, zapięciami)
c) dla zestawu odzieżowego składającego się z dwóch warstwowo nakładanych wyrobów odzieżowych, do warstwy
zewn. wyrobu zewnętrznego i warstwy wewn. wyrobu wewnętrznego
d) jeśli są oddzielne wyroby odzieżowe do zewn. powierzchni i wewn. warstwy dla każdego wyrobu z zestawu
Wymagania dla indeksu 3 wg PN-EN 533:2001:
żadna próbka materiału zewnętrznego nie pali się do górnej ani do bocznych krawędzi
na żadnej próbce materiału zewnętrznego nie powstaje dziura w jakiejkolwiek warstwie, z wyjątkiem warstwy
zewnętrznej zestawu wielowarstwowego
brak płonących i roztopionych szczątków
średni czas palenia  2 s
średni czas żarzenia  2 s
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
PN-EN 469:2008 p. 6.1 Rozprzestrzenianie się płomienia po procesach praniach
(liczba prań określona przez producenta odzieży)
Układ materiałów zawierający warstwę chroniąca przed podsiąkaniem - wymagania j.w.
Szwy „strukturalne” - wymagania j.w. przy czym szew powinien być umieszczony centralnie wzdłuż
próbki. Szew nie może ulec zniszczeniu.
Materiał ściągający w nadgarstku – wymagania j.w.
Zapięcia (hardware) – wymagania j.w,. powinny dobrze funkcjonować po działaniu płomienia.
Materiały odblaskowe, fluorescencyjne i o połączonych właściwościach badane z materiałem
zewn. – wymagania j.w.
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
8.
PN-EN 469:2008
p. 6.2:
Przenikanie ciepła
od płomienia
(liczba prań
określona przez
producenta
odzieży)
Wielowarstwowy układ materiałów (badanie zgodnie
z EN 367) - wskaźnik HTI24
poziom 1: HTI24  9 s,
poziom 2: HTI24 13 s,
- wartość (HTI24 – HTI12)
poziom 1: (HTI24 – HTI12)  3,
poziom 2: (HTI24 – HTI12)  4,
Jeżeli dla układu materiałów w jednym wyrobie lub
kilku wyrobach odzieżowych osiągnięty jest poziom
1 i 2 to do klasyfikacji przyjmuje się poziom 1.
9.
PN-EN 469:2008
p. 6.3 Przenikanie
ciepła
promieniowania
przy gęstości
strumienia
40 kW/m2
(metoda B)
Wielowarstwowy układ materiałów (badanie zgodnie
z EN ISO 6942) - Współczynnik przenoszenia ciepła
RHTI 24
poziom 1: RHTI 24 10,0,
poziom 2: RHTI 24  18,0
RHTI 24 – RHTI 12
poziom 1: RHTI 24 – RHTI 12  3,0,
poziom RHTI 24 – RHTI 12  4,0
Jeżeli dla układu materiałów w jednym wyrobie lub
kilku wyrobach odzieżowych osiągnięty jest poziom
1 i 2 to do klasyfikacji przyjmuje się poziom 1.
Układ materiałów z
warstwą chroniącą
przed podsiąkaniem:
wymagania j.w.
Układ materiałów z
warstwą chroniącą
przed podsiąkaniem:
wymagania j.w.
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
10.
PN-EN 469:2008
p. 6.4 Siła zrywająca
po działaniu płomienia
(liczba prań określona
przez producenta)
11.
PN-EN 469:2008
p. 6.5 Odporność na
ciepło
12.
PN-EN 469:2008
p. 6.6 Siła zrywająca
Materiał zewnętrzny po działaniu strumienia cieplnego
10 kW/m2
- kierunek wzdłużny  450 N
- kierunek poprzeczny  450 N
Dotyczy każdego materiału z wielowarstwowego układu
materiałów oraz zapięć, taśm odblaskowych (z materiału
fluorescencyjnego i o połączonych właściwościach):
- żaden z materiałów nie powinien się topić, kapać, zapalać
i kurczyć o więcej niż 5%
- zapięcia, powinny funkcjonować jak pierwotnie i zgodnie
z przeznaczeniem
Materiał zewnętrzny
-kierunek wzdłużny  450 N
-kierunek poprzeczny  450 N
Szwy materiału zewnętrznego
-kierunek poprzeczny  25 N
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
13.
PN-EN 469:2008
p. 6.7 Wytrzymałość na
rozdzieranie
Materiał zewnętrzny
- kierunek wzdłużny  25 N
- kierunek poprzeczny  25 N
14.
PN-EN 469:2008
p. 6.8 Zwilżenie
powierzchni materiału
zewnętrznego
Materiał zewnętrzny (badanie zgodnie z EN 24920) :
Wskaźnik „spray rate”  4
15.
PN-EN 469:2008
p. 6.9 Zmiana wymiarów
(liczba prań określona
przez producenta odzieży)
Każdy pojedynczy materiał powinien być badany oddzielnie.
kierunek wzdłużny
 3% N
kierunek poprzeczny  3% N
Wymaganie nie dot. materiału wokół nadgarstków.
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
16.
PN-EN 469:2008
p. 6.10
Materiał zewnętrzny lub zestaw
materiałów:
Wskaźnik niezwilżalności dla
substancji (po praniu):
40% NaOH przy 200C
36% HCl przy
200C
30% H2SO4 przy 200C
o-xylen
-
Wskaźnik niezwilżalności
(po praniu):
40% NaOH przy 200C
36% HCl przy
200C
30% H2SO4 przy 200C
o-xylen
40% NaOH przy 200C >80%
36% HCl przy 200C
>80%
0
30% H2SO4 przy 20 C >80%
o-xylen
>80%
Materiał zewnętrzny lub zestaw
materiałów:
-
40% NaOH przy 200C - 0%
36% HCl przy 200C
- 0%
0
30% H2SO4 przy 20 C - 0%
o-xylen
- 0%
-należy
uwzględnić w
zakresie
właściwości
materiałów
elementów
podtrzymujących
na zewnątrz
ubrania.
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
PN-EN 469:2008
p. 6.11
wodoszczelność
Materiał (łącznie ze szwami) zapewniający odporność na
przenikanie wody (próbki pobrane z powierzchni odzieży
najbardziej narażonych na działanie wody np. na ramionach):
- Poziom 1: < 20 kPa – dla odzieży bez warstwy
wodoszczelnej
- Poziom 2:  20 kPa – dla odzieży z warstwą wodoszczelną
Warstwa
chroniąca
przed
podsiąkaniem
– wymagania
j.w.
18.
PN-EN 469:2008
p.6.12 Opór
przenikania pary
wodnej.
(PN-EN 340:2006
p.4 Ergonomia)
Układ odzieży lub układ materiałów wyrobu odzieżowego (z
wyłączeniem warstwy chroniącej przed podsiąkaniem):
- poziom 1: >30 m2 Pa/W i nie przekracza 45 m2 Pa/W,
- poziom 2:  30 m2 Pa/W.
- zalecenie z
PN-EN
340:2006
p.4
Ergonomia
19.
PN-EN 469:2008
17.
p. 6.13 Ergonomia
(załącznik D)
PN-EN 340:2006
p.4 Ergonomia
Ocena ergonomiczna przeprowadzona w oparciu o badania
użytkowe zgodnie z wytycznymi w załączniku D PN-EN
469:2008. Odzież jak najlżejsza bez obniżenia zaprojektowanej
wytrzymałości i skuteczności.
Ocena organoleptyczna wyrobu.
Ocena systemu zapięć i regulacji.
Ocena możliwości wykonywania ruchów i ćwiczeń.
Ocena dopasowania odzieży.
Ocena kompatybilności ubrania z innymi ŚOI.
Opracowano
projekt
procedury
badań
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
20.
PN-EN 469:2008
p. 6.14 Widzialność
- załącznik B p. B1 i
B.2
- załącznik B p. B3.
Materiał odblaskowy, fluorescencyjny lub o połączonych
właściwościach powinien spełniać następujące wymagania PN EN
471: 2005:
materiał odblaskowy powinien być przytwierdzony do materiału
zewnętrznego i jego powierzchnia minimalna  0,13 m2 i opasywać
rękawy, nogawki, i tors.
jeśli nie jest zastosowany materiał odblaskowy lub o
połączonych właściwościach to minimalna powierzchnia materiału
fluoroscencyjnego powinna wynosić  0,2 m2 ,
- minimalny współczynnik odbicia zgodnie z PN EN 471:2005, tabela
5 lub 7,
- po badaniu odporności na ciepło
- taśmy powinny spełniać wymagania normy PN EN 471:2005, p.6.2
i 6.5 niniejszej normy
-taśmy nie powinny się zapalać, kapać stopionym polimerem ani
-kurczyć się o więcej niż 5%,
- badane z materiałem zewnętrznym powinny spełniać wymaganie
rozprzestrzeniania płomienia tak jak materiał odzieży.
Wymagania wg. PN-EN 469:2008
21.
PN-EN 340:2006
p. 4.2
nieszkodliwość
- wartość pH
wyciągu wodnego z
materiałów,
- odporność
wybarwień na pot
- obecność
barwników azowych
emisja niklu
- zawartość
chromu VI
Wszystkie materiały odzieży:
- pH 3,5 – 9,5
- stopień zmiany barwy  4
- barwniki azowe (aminy kancerogenne) nie powinny być
detektowane
- emisja niklu mniejsza niż 0,5 g/cm2 na tydzień (wymaganie dla
materiałów metalowych, które mają stały kontakt ze skórą, np.
zapięcia)
- nie więcej niż 3 mg/kg (wymaganie dla elementów i części
wykonanych ze skór naturalnych)
Rękawice strażackie
- WYMAGANIA
RĘKAWICE OCHRONNE DLA STRAŻAKÓW
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RĘKAWIC OCHRONNYCH DLA STRAŻAKÓW
wg PN-EN 659:2006
(1)
SKUTECZNOŚĆ/ODPORNOŚĆ
ODPORNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
TERMICZNA:
MECHANICZNA
zachowanie się podczas palenia
odporność na ciepło konwekcyjne
odporność na ciepło promieniowania
odporność na ciepło kontaktowe
odporność materiału podszewkowego
na ciepło
 zmniejszenie wymiarów pod wpływem
ciepła





OGÓLNE







wielkości i wymiary
wartość pH wyciągu wodnego materiałów
zawartość chromu (VI) w skórze
zręczność
przepuszczalność i absorpcja pary wodnej
znakowanie
informacje producenta
 odporność na ścieranie
 odporność na przecięcie
 odporność na przekłucie
 wytrzymałość na rozdzieranie
 siła zrywająca szew
INNE
 czas zdejmowania rękawic
 odporność materiału rękawic
na przenikanie wody
 integralność rękawic
 odporność na przesiąkanie ciekłych
substancji chemicznych
28
RĘKAWICE OCHRONNE DLA STRAŻAKÓW
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RĘKAWIC OCHRONNYCH DLA STRAŻAKÓW
wg PN-EN 1486:2007(oryg.)
(2)
stosowane wraz z odzieżą ochronną odbijającą promieniowanie cieplne, przeznaczoną
do specjalnej akcji przeciwpożarowej
zaprojektowane do zapewnienia ochrony przed wysokimi poziomami promieniowania
cieplnego, ciepła konwekcyjnego i kontaktowego, polegającej na zdolności
materiałów zewnętrznych do intensywnego odbijania promieniowania cieplnego i
odpowiednie do czynności specjalnej akcji przeciwpożarowej
zapewniają ochronę przed liźnięciem płomienia i intensywnym promieniowaniem
cieplnym, przeznaczone do stosowania w krótkich okresach, do ochrony rąk
strażaka podczas wejścia do specjalnej akcji przeciwpożarowej o szczególnie
wysokim ryzyku i w sytuacjach ratowania z ognia
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1486:2007(oryg.) w zakresie m.in.:
skuteczności termicznej i mechanicznej oraz normy PN-EN 420:2005 w zakresie
wymagań ogólnych
29
RĘKAWICE OCHRONNE DLA STRAŻAKÓW
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RĘKAWIC OCHRONNYCH DLA STRAŻAKÓW
wg PN-EN 659:2006 i PN-EN 1486:2007(oryg.)
(3)
powinny być kompatybilne z rękawami stosowanej odzieży ochronnej,
mogą być stosowane pod lub na rękawy odzieży, zgodnie ze
wskazówkami producenta wyrobu
powinny zapewniać ciągłą ochronę z rękawami odzieży ochronnej - skóra
nie może być w żadnym miejscu odsłonięta podczas wykonywania ruchów
(gdy ramiona są wyciągnięte), co ma zapobiegać m.in. przedostawaniu się
palących szczątków na nadgarstek
30
RĘKAWICE OCHRONNE DLA STRAŻAKÓW
PN-EN 659:1999
PN-EN 659:2006
ZWIĘKSZENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH RĘKAWIC
OCHRONNYCH DLA STRAŻAKÓW
WYŻSZY POZIOM WYMAGAŃ:
NOWE WYMAGANIA:
odporność na ścieranie,
wytrzymałość na rozdzieranie,
odporność na przekłucie,
odporność na ciepło konwekcyjne,
odporność na ciepło promieniowania,
odporność na ciepło kontaktowe,
odporność na przenikanie wody
zmniejszenie wymiarów pod wpływem ciepła,
siła zrywająca szew,
czas zdejmowania rękawic,
integralność rękawic,
odporność na przesiąkanie ciekłych substancji
chemicznych
31
Kominiarka - WYMAGANIA
KOMINIARKI DLA STRAŻAKÓW
– wyrób odzieżowy noszony w kontakcie z głową, zakrywający górną część
maski aparatu oddechowego oraz łączący się z maską w celu ochrony
wszystkich obszarów głowy i szyi, nieosłoniętych przez odzież ochronną, aparat
oddechowy i hełm przed działaniem ciepła i płomienia.
Stosowane podczas akcji gaszenia pożarów i działań towarzyszących, gdy
noszona jest odzież ochronna, aparaty oddechowe i hełmy.
PN-EN 13911:2006
Odzież ochronna dla strażaków.
Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków.
33
KOMINIARKI DLA STRAŻAKÓW - WYMAGANIA
Kominiarka strażacka powinna być ściśle dopasowana do głowy, a jej noszenie
powinno być możliwe bez dyskomfortu lub znaczących ograniczeń ruchu głowy.
Kominiarka powinna pasować do maski aparatu oddechowego, z którą jest zgodna,
bez ograniczania pola widzenia, ani zakłócania funkcji oddechowej maski.
WYMAGANIA:
rozprzestrzenianie płomienia
przenoszenie ciepła (płomień, promieniowanie)
wytrzymałość resztkowa materiału po ekspozycji na promieniowanie cieplne
odporność na ciepło
wytrzymałość szwów
zmiana wymiarów
dotyczące kompletnej kominiarki strażackiej
konstrukcja, materiały, wielkości
znakowanie (znak graficzny jak dla odzieży i rękawic dla strażaków), informacje
34
producenta
KOMFORT PRACY STRAŻAKA
ZAPEWNIA:
1. ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW
SPEŁNIAJACYCH NORMY DOTYCZACE ODZIEŻY
OCHRONNEJ DLA STRAŻAKÓW
2. KONSTRUKCJA ODZIEŻY ZGODNA Z ZASADAMI
ERGONOMII
3. STOSOWANIE ODZIEŻY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYTKOWANIA PRZYGOTOWANĄ PRZEZ PRODUCENTA
STRAŻAKA – C.D.
KOMFORT PRACY STRAZAKA
ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH
MATERIAŁÓW SPEŁNIAJACYCH NORMY
DOTYCZACE ODZIEZY OCHRONNEJ DLA
STRAŻAKÓW
1. ZASTOSOWANIE MEMBRANY:
 PRZEPUSZCZELNOŚĆ PARY WODNEJ
oddychalność czyli odprowadzanie potu
i ciepła do otoczenia – chłodzenie skóry)
 WODOODPORNOŚĆ – zabezpieczenie
przed wilgocią i wodą
ABY CZŁOWIEK MÓGŁ DZIAŁAĆ W SPOSÓB
MAKSYMALNIE EFEKTYWNY TEMPERATURA CIAŁA NIE
POWINNA PRZEKRACZAĆ 37°C
KOMFORT PRACY STRAŻAKA – C.D.
ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH
MATERIAŁÓW SPEŁNIAJĄCYCH NORMY
DOTYCZACE ODZIEZY OCHRONNEJ DLA
STRAŻAKÓW
2. Właściwe oznakowanie:
 taśmy i napisy odblaskowe i
fluorescencyjne zgodne z norma
PN-EN471
Strażak widziany przez innych może czuć się
bezpieczniej.
KOMFORT PRACY STRAŻAKA – C.D.
KONSTRUKCJA ODZIEŻY ZGODNA
Z ZASADAMI ERGONIMII
Na przykład:
 UBRANIE NIE MOŻE UTRUDNIAC ANI BLOKOWAĆ
RUCHÓW, POWINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO BUDOWY
CIAŁA
 ODZIEŻ POWINNA BYĆ MOŻLIWIE JAK NAJLŻEJSZA I
MIEĆ WYTRZYMAŁĄ KONSTRUKCJĘ
 ODZIEŻ POWINNA ZE SOBĄ WSPÓŁGRAĆ (ZGODNOŚĆ
RÓŻNYCH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO
UŻYTKOWANIA)
 RĘKAWICE POWINNY ZAPEWNIAĆ ODPOWIEDNIĄ
CHWYTNOŚĆ (ZRĘCZNOŚĆ).
 KOMINIARKA NIE POWINNA OGRANICZAĆ POLA
WIDZENIA.
KOMFORT PRACY STRAŻAKA – C.D.
STOSOWANIE ODZIEŻY ZGODNIE Z INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA PRZYGOTOWANĄ PRZEZ
PRODUCENTA
Odzież powinna być użytkowana przez osobę
przeszkoloną zgodnie z jej przeznaczeniem w okresie
zagwarantowanym przez producenta. Należy przestrzegać
wszelkich zakazów i ograniczeń stosowania sprzętu oraz
dostosowywać się do zaleceń konserwacji i
przechowywania odzieży.
Środki ochrony indywidualnej
produkowane przez WUS
Już z momentem przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej WUS wprowadziła na rynek
ubrania ochronne (specjalne) spełniające normę
PN-EN 469 Odzież ochronna dla strażaków.
Wymagania
i metody badania odzieży ochronnej do akcji
przeciwpożarowej.
Pierwotnie była to norma PN-EN 469:1998
Obecnie jest to norma PN-EN 469 :2008
Ubrania ochronne (specjalne):
•WUS-4 produkowany w
czterech modelach: WUS4/S/G, WUS-4/S/T, WUS4/O/G i WUS-4/O/T
•WUS-5
UBRANIE OCHRONNE –
SPECJALNE WUS-4
Ubrania ochronne: WUS - 4 mają budowę warstwową :
tkanina zasadnicza
membrana
warstwa termoizolacyjna przepikowana z podszewką.
Ubrania składają się z kurtki ¾ i spodni typu ogrodniczki.
Przeznaczone jest dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo – gaśniczej.
Ma ono za zadanie chronić ciało przed skutkami promieniowania cieplnego i
płomieniem z wyłączeniem głowy, stóp i rąk.
Do ochrony głowy, stóp i rąk konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochron
indywidualnych.
Materiał zewnętrzny STRAKER 150 ubrań ochronnych WUS – 4 wyprodukowany jest
na bazie Kermelu z włókien aramidowych.
Membrana - druga warstwa po tkaninie wierzchniej jest wodoszczelna, oddychająca i
ognioodporna. W celu poprawy wodoszczelności szwy w membranie uszczelnione są
specjalną taśmą.
Następną warstwę ubrania stanowi tkanina aramidowo - wiskozowa
przepikowana z aramidową włókniną niepalną.
Wszystkie warstwy kurtki są ze sobą połączone nićmi niepalnymi NOMEX.
W dolnej części kurtki i w rękawach występuje bariera przeciwwilgotnościowa,
ognioodporna, zabezpieczająca przed podsiąkaniem. Wszystkie materiały i dodatki są
niepalne.
Zastosowane do produkcji ubrania materiały oraz konstrukcja zapewniają spełnienie
normy PN – EN 469:2008. Ubrania posiadają: Świadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz
certyfikat oceny typu WE uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem CE.
CERTYFIKAT OCENY
TYPU WE
ŚWIADECTWO
DOPUSZCZENIA
UBRANIE OCHRONNE –
SPECJALNE WUS-5
Ubrania ochronne: WUS - 5 mają budowę warstwową :
tkanina zasadnicza
membrana
warstwa termoizolacyjna przepikowana z podszewką.
Ubrania składają się z kurtki ¾ i spodni typu ogrodniczki.
Przeznaczone jest dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo – gaśniczej.
Ma ono za zadanie chronić ciało przed skutkami promieniowania cieplnego i
płomieniem z wyłączeniem głowy, stóp i rąk.
Do ochrony głowy, stóp i rąk konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochron
indywidualnych.
Materiał zewnętrzny ADAS ubrań ochronnych WUS – 5 wyprodukowany jest na bazie
Kermelu z włókien aramidowych.
Membrana - druga warstwa po tkaninie wierzchniej jest wodoszczelna, oddychająca i
ognioodporna. W celu poprawy wodoszczelności szwy w membranie uszczelnione są
specjalną taśmą.
Następną warstwę ubrania stanowi tkanina aramidowo - wiskozowa
przepikowana z aramidową włókniną niepalną.
Wszystkie warstwy kurtki są ze sobą połączone nićmi niepalnymi NOMEX.
W dolnej części kurtki i w rękawach występuje bariera przeciwwilgotnościowa,
ognioodporna, zabezpieczająca przed podsiąkaniem. Wszystkie materiały i dodatki są
niepalne.
Zastosowane do produkcji ubrania materiały oraz konstrukcja zapewniają spełnienie
normy PN – EN 469:2008. Ubrania posiadają: Świadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz
certyfikat oceny typu WE uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem CE.
CERTYFIKAT OCENY
TYPU WE
ŚWIADECTWO
DOPUSZCZENIA
KOMINIARKA STRAŻACKA
WUS-1K
Kominiarka przeznaczona jest dla
strażaka w czasie akcji gaszenia pożarów i
działań towarzyszących. Jest kompatybilna z
aparatem oddechowym, hełmem i ubraniem
ochronnym. Zapewnia ochronę głowy i szyi
strażaka przed działaniem czynników gorących
i płomieni.
Kominiarka należy do III kategorii
środków ochrony indywidualnej (o złożonej
konstrukcji) zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC,
wdrożoną Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 21.12.2005r. w sprawie
wymagań zasadniczych dla środków ochrony
indywidualnej. (Dz.U. z 2005r., nr 259, poz.
2173)
Kominiarka spełnia normę:
•PN-EN 13911:2006 Odzież ochronna dla
strażaków. Wymagania i metody badania
kominiarek dla strażaków.
•PN-EN 340:2006 Odzież ochronna Wymagania ogólne
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI WE
Kominiarka chroni całą głowę, zakrywa górną
część maski aparatu oddechowego i przylega ściśle do
maski w celu ochrony wszystkich obszarów głowy i szyi.
Kominiarka wykonana jest z dzianiny aramidowej
w odcieniu kości słoniowej (kolor zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra MSWiA z dnia 30.11.2005
(Dz.U.nr 4 z 2006r. poz. 25)
Na przodzie kominiarki wykonany jest otwór
odsłaniający oczy, nos i usta. Obrzeże otworu i dół
kominiarki wykończone są lamówką.
KOMINIARKA WUS – 1K
TABELA WIELKOŚCI
ROZMIAR
OBWÓD GŁOWY
M
53-55
L
56-59
XL
60-62
RĘKAWICE STRAŻACKIE
Rękawice ochronne, strażackie
Rękawice ochronne strażackie, przeznaczone są do ochrony
rąk strażaka przed skutkami wysokiej temperatury i ognia.
Chronią także przed:
zamoczeniem wodą;
urazami mechanicznymi takimi jak obtarcia, przecięcia,
przekłucia podczas akcji przeciwpożarowych, włączając
prace związane z przeszukiwaniem terenu i akcje
ratownicze;
przypadkowym kontaktem z substancjami chemicznymi.
Rękawice ochronne, strażackie wykonane są ze
skóry licowo bydlęcej wodo - i ognioodpornej,
membrany poliuretanowej, dzianiny z przędzy
paraaramidowej.
W części dłoniowej rękawic o symbolach WUS-1aR i WUS-2aR
znajduje się wzmocnienie obejmujące śródręcze i kciuk
wykonane z dzianiny aramidowej powleczonej silikonem.
Mankiet rękawic o symbolach:
WUS-2R i WUS-2aR w części grzbietowej
zapinany za pomocą taśmy samoszczepnej
WUS-1R i WUS-1aR ściągaczowy, dziany z przędzy para aramidowej i gumitexu
Po stronie grzbietowej wszyta taśma odblaskowo –
fluorescencyjna, niepalna oraz karabińczyk.
Rękawice wykonane są zgodnie z normą:
PN-EN 659:2006 Rękawice ochronne
dla strażaków.
CERTYFIKAT OCENY
TYPU WE
ŚWIADECTWO
DOPUSZCZENIA
MODELE RĘKAWIC
WUS-1R
WUS-1aR
WUS-2R
WUS-2aR
Powyższą prezentacje można również
pobrać ze strony internetowej pod
adresem:
http://www.zosprpwus.com.pl/pliki/prezentacja.zip
Dziękuję za uwagę
Download