lokalizacja drzwi wejściowych Wymagania normy PN-HD 60364

advertisement
Wymagania w zakresie korytarzy
obsługi w pomieszczeniach ruchu
elektrycznego
dr inż. Marcin A. Sulkowski
Wydział Elektryczny
Politechnika Białostocka
Podstawy prawne
1. PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-729:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Korytarze obsługi lub
nadzoru (norma w języku angielskim)
2. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu
wyższym od 1 kV
3. PN-EN 61936-1:2011E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o
napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne (norma w języku
angielskim)
Warunki środowiskowe
TEMPERATURA
Temperatura otoczenia nie przekracza 40 °C; jej wartość średnia mierzona w okresie 24
godzin nie przekracza 35 °C.
Minimalna temperatura otoczenia wynosi:
• -5 °C dla klasy "minus 5 wykonanie wnętrzowe";
• -15 °C dla klasy "minus 15 wykonanie wnętrzowe";
• -25 °C dla klasy "minus 25 wykonanie wnętrzowe".
WILGOTNOŚĆ
Średnia wartość wilgotności względnej w okresie 24 godzin nie przekracza:
• 70 % dla klasy "wilgotność 70 %"; - (PN-EN 61936-1:2011E – zapis wycofany)
• 95 % dla klasy "wilgotność 95 %".
ZANIECZYSZCZENIA
Otaczające powietrze nie powinno znacząco zanieczyszczone kurzem, dymem, gazami
powodującymi korozję, parami lub solą.
Minimalne odstępy doziemne i międzyfazowe
Napięcie
nominalne
[kV]
Max.
napięcie
skuteczne
[kV]
3
3,6
6
7,2
10
12
15
20
17,5
24
Znamionowe
napięcie udarowe
wytrzymywane o
kształcie
(1,2/50s) [kV]
20
40
40
60
60
75
95
75
95
95
125
145
Min. odstęp doziemny i
międzyfazowy [mm]
inst.
wnętrzowe
inst.
napowietrzne
60
60
60
90
90
120
160
120
160
120
120
150
160
160
160
220
270
Odstępy na terenach zamkniętych
Odstępy na terenach zamkniętych
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi pt.: Instalacje elektroenergetyczne
prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV, odległości:
- DL – odległość wyznaczająca zewnętrzną granicę strefy prac pod napięciem,
- DV – odległość wyznaczająca zewnętrzną granicę strefy prac w pobliżu napięcia,
należy stosować zgodnie z normą PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń
elektrycznych, jednak w Polsce wprowadzono Rozporządzenie MG z dnia
28.03.13 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych
Odstępy DV oraz DL zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia 28.03.13 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
Wymagania normy PN-HD 60364-7-729 Korytarze obsługi lub nadzoru
Szerokość przejść w rozdzielniach, w których zastosowano jako środek ochrony
podstawowej przegrody lub obudowy
Wymagania normy PN-HD 60364-7-729 Korytarze obsługi lub nadzoru
W innych krajach Europy : 700 mm
Szerokość przejść w rozdzielniach, w których zastosowano jako środek ochrony
podstawowej przeszkody
Wymagania normy PN-HD 60364-7-729 Korytarze obsługi lub nadzoru
Szerokość przejść ewakuacyjnych
Wymagania normy PN-HD 60364-7-729 Korytarze obsługi lub nadzoru
Inne kraje Europy:
500 mm
1)
Wyłącznik w pozycji całkowicie wysuniętej
2)
Zablokowane drzwi rozdzielnicy
Szerokość przejść ewakuacyjnych
Wymagania normy PN-E 05115 oraz PN-EN 61936
Przejścia powinny mieć szerokość co najmniej 800 mm.
Szerokość przejść nie powinna być zmniejszana nawet tam, gdzie urządzenia wystają na
przejście np. napędy zamontowane na stałe lub wózki aparatów w położeniu
odłączenia.
Przestrzeń ewakuacyjna powinna mieć zawsze co najmniej 500 mm szerokości, nawet
gdy elementy do usunięcia lub otwarte drzwi wchodzą w drogę ucieczki.
Dla montażu lub dla obsługi za rozdzielnią osłoniętą (ściany pełne), wystarczająca jest
droga dostępu o szerokości 500 mm.
Pod sufitami, przykryciami lub obudowami, z wyjątkiem dojść kablowych, wymagana
jest minimalna wysokość 2000 mm.
Wymagania norm PN-HD 60364-7-729, PN-E 05115 oraz PN-EN 61936
Drzwi
Minimalne wymiary drzwi wejściowych do pomieszczenia:
a) rozdzielnie nN
- wysokość : 2000 mm,
-szerokość: 700 mm.
b) rozdzielnie powyżej 1 kV
- wysokość : 2000 mm,
-szerokość: 750 mm.
Drzwi otwierane na zewnątrz, bez konieczności użycia od wewnątrz kluczy lub
innych narzędzi.
Wymagania norm PN-HD 60364-7-729, PN-E 05115 oraz PN-EN 61936
Drzwi
Drzwi wejściowe powinny otwierać się na zewnątrz i mieć odpowiednie oznaczenia
bezpieczeństwa.
Drzwi prowadzące na zewnątrz powinny być z materiału ognioodpornego, z wyjątkiem
przypadku, gdy budynek jest otoczony ogrodzeniem zewnętrznym o wysokości co
najmniej 1,8 m.
Drzwi między różnymi pomieszczeniami na zamkniętym obszarze ruchu elektrycznego
mogą nie mieć zamków.
Powinna istnieć możliwość otwarcia drzwi awaryjnych od wewnątrz, bez klucza, przy
użyciu zatrzasku lub innych prostych środków, nawet wtedy gdy są one zamknięte z
zewnątrz.
Wymagania normy PN-HD 60364-7-729 Korytarze obsługi lub nadzoru
Pomieszczenia rozdzielni- lokalizacja drzwi wejściowych
Wymagania normy PN-HD 60364-7-729 Korytarze obsługi lub nadzoru
Pomieszczenia rozdzielni - lokalizacja drzwi wejściowych
Wymagania norm PN-E 05115 oraz PN-EN 61936
Wyjścia powinny być rozplanowane tak, aby długość trasy ucieczki wewnątrz
pomieszczenia nie przekraczała 40 m dla napięć znamionowych Um powyżej 52 kV i
20 m dla napięć znamionowych do Um = 52 kV. Nie odnosi się to do dostępnych tuneli
szynowych i kablowych.
Jeżeli długość przejścia obsługi nie przekracza 10 m, to wystarczy jedno wyjście.
Wyjście lub możliwość ewakuacji należy zapewnić na obu końcach trasy ucieczki, jeżeli
jej długość przekracza 10 m.
Wymagania norm PN-E 05115 oraz PN-EN 61936
Wyjścia powinny być rozplanowane tak, aby długość trasy ucieczki wewnątrz
pomieszczenia nie przekraczała 40 m dla napięć znamionowych Um powyżej 52 kV i
20 m dla napięć znamionowych do Um = 52 kV. Nie odnosi się to do dostępnych tuneli
szynowych i kablowych.
Jeżeli długość przejścia obsługi nie przekracza 10 m, to wystarczy jedno wyjście.
Wyjście lub możliwość ewakuacji należy zapewnić na obu końcach trasy ucieczki, jeżeli
jej długość przekracza 10 m.
Wymagania norm PN-E 05115 oraz PN-EN 61936
OKNA
Okna powinny być tak zaprojektowane, aby wejście dla osób
nieupoważnionych było utrudnione. Wymaganie to uważa się za spełnione
przy jednym, lub więcej, z następujących środków:
- okno jest wykonane z materiału nietłukącego się;
- okno jest osłonięte;
- dolna krawędź okna znajduje się co najmniej 1,8 m ponad poziomem
dostępu;
- budynek jest otoczony ogrodzeniem zewnętrznym o wysokości co najmniej
1,8 m.
Drogi transportu
Transformatory
Odległość transformatora od budynków
Norma PN-E-05115:2002
Moc znamionowa w MVA
Odległość G w [m]
powyżej 1 do 10
3
powyżej 10 do 40
5
powyżej 40 do 200
10
powyżej 200
15
Norma PN-EN 61936-1:2011E
Typ
transformatora
Ilość oleju
[litry]
Olejowe
(typ O)
powyżej 1000
3
7,5
5
10
Pozioma
Pionowa
1,5
Brak
3,0
Brak
do 2000
powyżej 2000
do 20000
Suche (A)
Odległość G w [m]
od innego
transformatora
od palnej ściany
lub ściany
niepalnej
Typ
transformatora
F1
F0
Małe transformatory olejowe
Drzwi powinny mieć co
najmniej 60 minutową
odporność ogniową.
Rozdzielnice z SF6
•
W pomieszczeniach z instalacjami zawierającymi SF6, które znajdują się powyżej
poziomu terenu wystarczająca jest wentylacja naturalna. W tym przypadku w
przybliżeniu połowę wymaganego przekroju otworów wentylacyjnych należy
umieścić blisko poziomu terenu. W przypadku złego działania może być wymagana
wentylacja mechaniczna.
•
W pomieszczeniach z instalacjami zawierającymi SF6, które są zlokalizowane ze
wszystkich stron poniżej poziomu terenu należy przewidzieć wentylację
mechaniczną . Odnosi się to do pomieszczeń, w których odpowiednio do ilości
gazu i wielkości pomieszczenia może wystąpić zagrożenie dia zdrowia i
bezpieczeństwa obsługi
Rozdzielnice z SF6
•
Komory, kanały, doły, szyby itp., usytuowane poniżej pomieszczeń z urządzeniami
zawierającymi SF6 i połączone z nimi, należy przystosować do wentylacji.
•
Mechaniczna wentylacja może być pominięta, jeżeli objętość gazu największego
przedziału zawierającego gaz przy ciśnieniu atmosferycznym nie przekracza 10 %
objętości pomieszczenia. W tym przypadku w obliczeniach należy wziąć pod
uwagę całkowitą objętość gazu SF6 w zbiornikach przyłączonych do instalacji SF6
(obliczoną przy normalnym ciśnieniu i temperaturze).
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
Download