Notatka prasowa

advertisement
Kraków: Odbyły się ósme rekolekcje liturgiczne
Myserium fascinans
W dniach 11-13 września odbyła się w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym
ósma edycja rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, organizowanych przez Fundację
Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Tym razem trzydniowe spotkanie pasjonatów liturgii
z całej Polski pod hasłem „Wolą Boga jest wasze uświęcenie” było poświęcone
sakramentom uświęcenia: małżeństwa i święceń.
Rekolekcyjnej części wydarzenia przewodniczył o. Dominik Jurczak, dominikanin, na co dzień
mieszkający w rzymskim konwencie św. Sabiny na Awentynie. Rekolekcjonista prowadził
wspólne modlitwy i głosił kazania podczas sprawowanych liturgii. W sobotę wygłosił też
katechezę pt. „Uświęcenie ludu przez liturgię”.
Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język
zrozumiały i obrazowy. Miały temu służyć referaty, wygłoszone przez zaproszonych gości.
W piątek część naukową rozpoczęli Paweł Milcarek referatem „Godzien jesteś, Panie i Boże
nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, i dzięki Twej woli istniało
i zostało stworzone. Cel stworzenia – oddanie chwały Bogu” oraz ks. Dominik Ostrowski:
„Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Świątynia – miejsce
spotkania Świętego i stworzenia”.
W sobotę uczestnicy mogli wysłuchać referatów Marcina Majewskiego, „Stańcie się wy
również świętymi na wzór Świętego, który was powołał. Świętość Boga a świętość człowieka”
oraz o. Jarosława Kupczak OP, „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną
swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do
Chrystusa i do Kościoła. Teologia sakramentu małżeństwa”, a po południu Danuty Piekarz,
„Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej
służby Bożej. Kapłaństwo powszechne” i ks. Macieja Skóry, „Nałożyłem na Lewiego
obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem. Kapłaństwo
ministerialne”.
Po każdym bloku referatów przewidziano czas na dyskusję, którą moderował o. Tomasz
Grabowski OP. W niedzielę podsumowaniem dotychczasowych referatów był panel
dyskusyjny, w którym wzięli udział Marta i Marek Babikowie, dk. Bogdan Sadowski oraz
o. Dominik Jurczak OP, jako reprezentanci różnych stanów i dróg uświęcenia w
Kościele. Uczestnicy mogli wysłuchać także katechezy o. Macieja Zachary MIC o świętowaniu
niedzieli, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem.
Tradycyjnie już – aby ukazać i dać uczestnikom sposobność możliwie szerokiego udziału
w bogactwie liturgii Kościoła – w pierwszy i ostatni dzień liturgia sprawowana jest w
zwyczajnej formie rytu rzymskiego, a w sobotę – w formie nadzwyczajnej (tzw. msza
trydencka oraz liturgia godzin w tradycyjnym rycie dominikańskim). Ponieważ nie wszyscy
uczestnicy spotkali się wcześniej z tzw. formą nadzwyczajną, te celebracje poprzedzone były
krótkim wprowadzeniem, a w specjalnie przygotowanych śpiewnikach, które wszyscy
otrzymali podczas zameldowania w dniu przyjazdu, znalazły się teksty z tłumaczeniem
i komentarzem.
Jak wynika z pierwszych ankiet od uczestników, które spływają do organizatorów, rekolekcje
były dla nich owocnym czasem – choć nie brakuje oczywiście sugestii, które nie pozostaną
bez echa podczas przygotowań kolejnej, dziewiątej edycji. Została ona zapowiedziana na
weekend 9-11 września 2016.
Tymczasem po rekolekcjach pozostają wspomnienia – oraz duża dawka bogatych w treść
wypowiedzi o sakramentach uświęcenia. Pełne nagrania wszystkich referatów i katechez
będą dostępne także dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w rekolekchach – znajdą się na
audiobooku, który ukaże się w październiku i będzie dostępny w sklepie Dominikańskiego
Ośrodka Liturgicznego.
Download