razem drzewa - (BIP) Gminy Siechnice

advertisement
Załącznik 1 A
Wykaz cen jednostkowych, nazwy roślin, ilości i ich parametry
PARAMETRY
LP
NAZWA ROŚLINY
(nazwa polska, łacińska, odmiana)
ILOŚĆ*
dla drzew: obwód pnia na wys. 100 cm,
dla krzewów: wielkość pojemnika
A
B
C
D
CENA ZA
SZT. NETTO
RAZEM
NETTO
E
F=CxE
DRZEWA
1
Jarząb pospolity (Sorbus
aucuparia)
30
Pa, 12-14cm, wys. 250-350 cm
2
Klon polny (Acer campestre)
5
Pa, 12-14cm, wys. 250-350 cm
3
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
5
Pa, 12-14cm, wys. 250-350 cm
4
Pa, 12-14cm, wys. 250-350 cm
4
Pa, 12-14cm, wys. 250-350 cm
4
5
Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos)
Tulipanowiec amerykański
(Liriodemdron tulipifera)
"Aureomarginatum"
6
Wiśnia piłkowana (Prunus
serrulata) "Amanogawa"
3
Pa, 12-14cm, wys. 250-350 cm
7
Wiśnia piłkowana (Prunus
serrulata) "Kanzan"
4
Pa, 12-14cm, wys. 250-350 cm
8
RAZEM DRZEWA
55 szt
1
Załącznik 1 A
KRZEWY
A
B
C
D
9
Berberys th.(”Atropurpurea ”
15
pojemnik min. 3 l
10
Berberys th.”Atropurpurea Nana”
15
pojemnik min. 3 l
7
pojemnik min. 3 l
100
pojemnik min. 1,5 l
390
pojemniki min. 3 l
30
pojemniki min. 3 l
30
pojemnik min. 3 l
10
pojemnik min. 3 l
45
pojemnik min. 3 l
10
pojemnik min. 3 l
11
12
13
14
15
16
17
18
Irga radicans (Cotoneaster
radicans) "Eicholz"
Ligustr pospolity (Ligustrum
vulgare) "Atrovirens"
Róża okrywowa czerwona
"Heidefeur" lub "Merkury"
Róża okrywowa czerwona
"Heidefeur" lub "Merkury" l
Tawuła japońska (Spiraea
japonica) "Goldflame"
Tawuła nippońska (Spiraea
nipponica) "Snowmound" lub
Tawuła trójłatkowa
Tawuła nippońska (Spiraea
nipponica) "Snowmound" lub
Tawuła trójłatkowa
Tawuła wczesna (Spiraea
arguta)
E
F
2
Załącznik 1 A
19
Trzmielina Fortune’a (Euonymus
fortunei) "Emerald n' Gold
100
pojemnik min. 3 l
20
Trzmielina Fortune’a (Euonymus
fortunei) "Emerald n' Gold
100
pojemnik min. 3 l
21
RAZEM KRZEWY
852 szt
PIELĘGNACJA
22
Pielęgnacja w
2017 r.
drzewa
krzewy
rabata z różami
55
852
X
X
3
X
23
RAZEM PIELĘGNACJA
24
RAZEM drzewa, krzewy, pielęgnacja
Suma wierszy od 1 – 7 i od 9 – 20 i 22 z kolumny F lub suma pozycji 8 + 21 + 23 z kolumny F
* podane ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania w zależności od potrzeb lub finansowych możliwości Zamawiającego.
UWAGA
1) Do umowy zostaną przyjęte podane ceny jednostkowe z kolumny E.
2) Realizacja zadania będzie odbywała się na podstawie bieżących zleceń rozliczana na podstawie podanych cen jednostkowych.
3) Do poszczególnych cen netto Wykonawca będzie naliczał obowiązujący podatek VAT w okresie rozliczeniowym. Podatek VAT w % będzie
obowiązywał według obowiązujących zasad. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, wszystkie prace
przygotowawcze, porządkowe, ubezpieczenia, wywóz i utylizacją odpadów, właściwe zabezpieczenie prowadzonych prac oraz odszkodowania
za szkody wynikłe w związku z realizacją zadania. Ustalone wynagrodzenie należne dla Wykonawcy wypłacone będzie po otrzymaniu faktury
wraz z protokołem odbioru prac objętych przedmiotowym postępowaniem.
4) Kwota z wiersza 24 RAZEM kol. F przeniesiona do oferty i powiększona o należny podatek VAT zostanie przyjęta do
oceny ofert.
5) Wszystkie rośliny lub grupy roślin danego gat. muszą być etykietowane, prawidłowo uformowane, zdrowe, bez uszkodzeń
mechanicznych, zgodne z polskimi normami.
6) Wszystkie rośliny muszą mieć prawidłowy system korzeniowy, dobrze wykształcony, odpowiednio do danego gatunku, odmiany
i wieku rośliny.
7) Drzewa w formie piennej nie mogą mieć odrostów, muszą mieć prawidłowo uformowaną koronę,
8) Drzewa muszą mieć odpowiednio zabezpieczoną bryłę korzeniową.
3
Download