Zadanie I

advertisement
Zadanie I.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Ludzi
Otwartych Serc „LOS”
Olsztyn koło Częstochowy,
ul. Napoleona 23
Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Okręgowy,
ul. Waszyngtona 69/71
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka,
ul. Śląska 22
Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „JEDYNKA”,
ul. Starzyńskiego 10
Zadanie II.
Lp.
1.
2.
ZAPOBIEGANIE SCHORZENIOM U DZIECI
Nazwa własna zadania
Program „Wady postawy”- badanie wad
postawy u dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych i przedszkolach w Mieście
Częstochowa.
Zapobieganie schorzeniom u dzieci.
Dotacja
15.000
0
Zapobieganie schorzeniom u dzieci.
4.500
Zapobieganie schorzeniom u dzieci.
0
PROPAGOWANIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
Nazwa organizacji
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej
Oddział w Częstochowie,
ul. Gminna 42
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej
Oddział w Częstochowie,
ul. Gminna 42
Nazwa własna zadania
Szczepienia ochronne p/wzw typu B dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców
(chorych na choroby onkologiczne
i dializowanych) Miasta Częstochowy.
Szczepienia ochronne p/wzw typu A dla
najbardziej potrzebujących dzieci z rodzin
patologicznych Miasta Częstochowy.
Dotacja
20.000
0
Zadanie IV. KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW
ŻYWIENIOWYCH
lp
1.
2.
3.
Nazwa organizacji
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział
Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 3
Stowarzyszenie Pomocy
W Zapobieganiu
i Leczeniu Chorób Serca
„TWOJE SERCE”,
ul. Michałowskiego 17
Stowarzyszenie Pomocy
W Zapobieganiu
i Leczeniu Chorób Serca
„TWOJE SERCE”,
ul. Michałowskiego 17
Nazwa własna zadania
Kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych.
Propon.
kwota dotacji
0
Kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych i higieny życia.
0
Kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych i higieny życia.
4.500
Zadanie V. POMOC MEDYCZNA, PSYCHOLOGICZNA I REHABILITACJA
ZDROWOTNA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH PRZEZ LOS
Lp.
Nazwa organizacji
1.
Częstochowskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Problemami
Autyzmu,
ul. Glogera 3/10
Częstochowskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Problemami
Autyzmu,
ul. Glogera 3/10
2.
Nazwa własna zadania
Wielozmysłowe doświadczania świata
przez dzieci z autyzmem w kontakcie ze
sztuką-kontynuacja.
Zapobieganie występowaniu aktów
zachowań agresywnych przez zapewnienie
dziecku autystycznemu indywidualnego
wyspecjalizowanego opiekunakontynuacja.
3. Częstochowskie Stowarzyszenie Eliminowanie i ograniczanie trudnych
Pomocy Osobom z Problemami zachowań, a także kształtowanie
Autyzmu,
zachowań pożądanych społecznie u dzieci
ul. Glogera 3/10
z autyzmem poprzez zastosowanie
videotreningu.
4. Polskie Stowarzyszenie
Pomoc medyczna, psychologiczna
na Rzecz Osób
i rehabilitacja zawodowa dla
z Upośledzeniem Umysłowym,
niepełnosprawnych. (udzielenie wsparcia
Koło w Częstochowie,
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
ul. Waszyngtona 62
oraz rodzinom wielodzietnym w
przezwyciężeniu trudnych sytuacji
życiowych).
5. Polski Związek Głuchych
Pomoc medyczna, psychologiczna
Specjalistyczny Ośrodek
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
Diagnozy i Rehabilitacji
najbardziej dotkniętych przez los.
Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu,
Al. Niepodległości 20/22
6. OGNISKO Towarzystwa
Rehabilitacja zdrowotna dla osób
Krzewienia Kultury Fizycznej
najbardziej dotkniętych przez los.
„PEGAZ”,
ul. Mstowska 46
7. Stowarzyszenie Pomocy
Pomoc medyczna, psychologiczna
Dzieciom i Młodzieży
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
Niepełnosp. Ruchowo „RAZEM”, najbardziej dotkniętych przez los.
ul. Jasnogórska 36
8. Stowarzyszenie Opieki
Pomoc medyczna, psychologiczna
Hospicyjnej Ziemi
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
Częstochowskiej,
najbardziej dotkniętych przez los.
ul. Krakowska 45
9. Stowarzyszenie Opieki
Pomoc medyczna, psychologiczna
Hospicyjnej Ziemi
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
Częstochowskiej,
najbardziej dotkniętych przez los.
ul. Krakowska 45
10. Stowarzyszenie Częstochowskie Pomoc medyczna, psychologiczna
Amazonki,
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
AL. Wolności 44
najbardziej dotkniętych przez los.
11. Stowarzyszenie Częstochowskie Pomoc medyczna, psychologiczna
Amazonki,
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
AL. Wolności 44
najbardziej dotkniętych przez los.
Dotacja
0
0
9.500
850,00
12.000
15.000
9.000
0
19.500
0
3.840
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Stowarzyszenie Częstochowskie
Amazonki,
AL. Wolności 44
Stowarzyszenie Częstochowskie
Amazonki,
AL. Wolności 44
Stowarzyszenie Częstochowskie
Amazonki,
AL. Wolności 44
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Z Zaburzeniami
Psychicznymi I Ich Rodzinom
„YAVA”,
ul. Lakowa 101
Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy,
ul. Waszyngtona 47a
Polski Związek Niewidomych
Okręg Śląski Chorzów,
ul. Katowicka 77
Delegatura w Częstochowie,
Al. Wolności 20
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U” Oddział Terenowy,
ul. Nowowiejskiego 3
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U” Oddział Terenowy,
ul. Nowowiejskiego 3
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U” Oddział Terenowy,
ul. Nowowiejskiego 3
Regionalna Fundacja Pomocy
Niewidomym,
Chorzów,
ul. Katowicka 77
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Oddział w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 3
Towarzystwo Lekarskie
Częstochowskie Stowarzyszenie
Wyższej Użyteczności,
ul. Sobieskiego 7a
Stowarzyszenie PielęgniarskoOpiekuńcze „Z Ufnością
w Trzecie Tysiąclecie”,
Poczesna
ul. Szkolna 3
Pomoc medyczna, psychologiczna i
rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
niepełnosprawnych
„ŚWIĄTECZNE DRZEWKO MARZEŃ”.
0
0
0
0
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
5.000
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
0
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
0
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
0
Kompleksowa rewalidacja dzieci
niewidomych i niedowidzących
z dodatkowym kalectwem z terenu Miasta
Częstochowy.
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
0
6.220
4.800
IV Konferencja Naukowa Towarzystwa
Lekarskiego Częstochowskiego –
wideokonferencja.
15.000
Pomoc medyczna, psychologiczna
i rehabilitacja zdrowotna dla osób
najbardziej dotkniętych przez los.
10.000
Download