Untitled

advertisement
Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 25czerwca 2015r.
GK.6220.1.2015
Charakterystyka przedsięwzięcia
Inwestycja polega na „przebudowie Zakładów Mięsnych w Końskowoli na ubojnie bydła”
przy ul. Żyrzyńskiej 44 miejscowości Końskowola, gmina Końskowola, powiat puławski, woj.
lubelskie. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest firmy PINI BEEF Sp. z o.o., ul. Sienna 39,
02-121 Warszawa.
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Planowana jest przebudowa istniejącego zakładu mięsnego zlokalizowanego przy ul. Żyrzyńskiej 44 w
Końskowoli. Przebudowa wynika z zamiaru wprowadzenia zmian w procesie technologicznym
funkcjonowania zakładu. Po realizacji przedsięwzięcia zmieni się wielkość uboju, uzysk mięsa,
zdolność produkcyjna wędlin oraz zdolność zamrażania w następujący sposób:
Parametr
Obecnie
Planowane
Ubój trzody chlewnej
120 szt./h
-
Ubój bydła
20 szt./h
40 szt./h
Uzysk mięsa wieprzowego
75,4 Mg/dobę
-
Uzysk mięsa wołowego
19,5 Mg/dobę
100 Mg/dobę
Zdolność produkcyjna wędlin
40 Mg/dobę
-
Zdolność zamrażania
10 Mg/dobę
80 Mg/dobę
Jak widać z powyższego zestawienia Inwestor planuje wycofać się z uboju trzody chlewnej, zwiększy
się natomiast ubój bydła i uzysk mięsa wołowego. Planowane jest również zaprzestanie produkcji
wędlin. W związku z tym konieczne jest zwiększenie zdolności zamrażania na terenie zakładu.
Planowane zmiany wymuszają wprowadzenie zmian w układzie pomieszczeń w hali produkcyjnej
oraz włączenie do zakładu sąsiadującego budynku będącego w trakcie realizacji, który
zaprojektowany został jako budynek garażowy. Zmiany w układzie funkcjonalnym zakładu polegają
na likwidacji pomieszczeń związanych z przetwórstwem (pomieszczenie do produkcji wędlin,
wędzarnie, warzelnie, dojrzewalnia, przygotowania farszu itp.). W ich miejscu powstaną mroźnie i
chłodnie. Układ pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników nie ulegnie
zmianie. W budynku włączonym do hali produkcyjnej zlokalizowana zostanie część linii rozbiorowej
oraz punkty odbioru produktów ubocznych (krew, tłuszcz, racice).
Zakład położony jest w obrębie następujących działek: 965, 966, 967, 968/1, 968/2,
969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979. Planowana rozbudowa hali obejmować
będzie działki: 972 i 973.
Zgodnie z obowiązującym dla tego terenu miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zakład położony jest w terenie oznaczonym symbolami RPU, P – tereny urządzeń
produkcji i obsługi rolnictwa, przemysł, składy, bazy. Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowią pola uprawne. Odległość do
najbliższej zabudowy mieszkalnej wynosi ponad 1km od granic zakładu. Jest to zabudowa
jednorodzinna usytuowana w kierunku południowo-zachodnim, przy ul. Słonecznej w
Końskowoli.
Godziny pracy zakładu - 6 dni w tygodniu, 2 zmiany dziennie po 8 godzin (około 300 dni /
rok). Liczba pracowników: 235 osób, w tym 200 osób to pracownicy produkcyjni, 10 osób to
pracownicy obsługi i 25 osób to pracownicy biurowi. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie
zmieni się wielkość zatrudnienia w zakładzie.
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu
produkcyjnego. Hala przeznaczona była do uboju bydła i trzody chlewnej, rozbioru mięsa i
produkcji wędlin. Rozbudowywana część to budynek wolnostojący, zaprojektowany jako
garażowy, który zmieni swoje przeznaczenie i zostanie włączony w bryłę budynku głównego.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także projektowanego obiektu budowlanego
oraz pokrycie nieruchomości szatą roślinną
Bilans terenu po realizacji przedsięwzięcia:
• pow. zakładu - 39270 m2
• pow. dachów – 11870 m2
• pow. terenów zielonych – 9250 m2
• powierzchnia utwardzona – 18150 m2
Powierzchnia planowanego włączenia w budynek produkcyjny wynosi ok. 720m2.
Teren działki jest ogrodzony. Na terenie działki znajdują się poza budynkiem biurowym i
przemysłowym oraz terenem utwardzonym, obszary urządzonej zieleni (głównie w części zachodniej i
północnej działki). W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba usunięcia żadnych
drzew i krzewów.
Wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie
wykraczało poza działki, do których Inwestor posiada tytuł prawny. Przedsięwzięcie nie wiąże
się z posadowieniem nowych obiektów, a jedynie zmianą przeznaczenia budynków
wybudowanych.
Rodzaj technologii
W skład instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na
dobę wchodzą:
 część magazynowa bydła o pojemności do 350 sztuk. Magazyn bydła jest magazynem
bezściółkowym i zapewnia przetrzymanie bydła od 8 do 10 godz.
 dla prawidłowego odpoczynku przed ubojowego.
 Ubój bydła składający się z 2 stref:
- Strefa „brudna” linii uboju bydła (zdolność ubojowa 40 szt./h), w której
wykonywane są czynności tj.: oszałamianie aparatem Radical, operacje na torze
wykrwawień, profilowanie skóry i obcięcie rogów, skórowanie, odcięcie głowy.
- Strefa „czysta” uboju bydła, w której wykonywane są: przecięcie jamy
brzusznej i wyjęcie kompletu jelit wraz z żołądkiem, wyjęcie kompletów
ośrodków, przecinanie tusz, badanie, toaleta końcowa, ważenie i klasyfikacja,
przekazanie kompletu jelit wraz z żołądkiem do jeliciarni, przekazanie
kompletu ośrodków i ozorów, przekazanie konfiskat i odpadów do magazynu,
przekazanie tusz zakwestionowanych.
 Rozbiór – rozbiór i wykrawanie wołowiny na hali.
 Przygotowanie do ekspedycji w postaci elementów pakowanych próżniowo
zamrożonych i świeżych.
 Mrożenie - dział ten składa się z 3 etapów: przygotowanie do mrożenia, mrożenie i
składowanie wyrobów mrożonych, produkcja mięsa mielonego.
Instalacje pomocnicze stanowią:
•
Instalacja do poboru wody na cele technologiczne i bytowe wraz z instalacją do
uzdatniania wody
•
Instalacja
do
podczyszczania
ścieków
przemysłowych
oraz
ścieków
socjalno-bytowych Instalacja do oczyszczania ścieków deszczowych
• Urządzenia związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
Po realizacji przedsięwzięcia eksploatowane będzie nowa kotłownia technologiczna oraz
istniejąca kotłownia grzewcza budynku biurowego. Zaplanowano 2 kotły parowe wysokoprężne
firmy Viessmann typu Vitomax 200HS z wbudowanym ekonomizerem o wydajności pary 2,0
t/h każdy. Kotły opalane będą olejem opałowym lekkim. Kotły te zastąpią istniejącą kotłownię
technologiczną – 2 kotły parowe typu „TORUS”.
Na potrzeby grzewcze budynku biurowego eksploatowany będzie, tak jak dotychczas,
kocioł wodny typu „JAROSZYN” o mocy 24kW i sprawności 90%. Kocioł opalany będzie
olejem opałowym lekkim.
Ze względu na rezygnację Inwestora z produkcji wędlin, nie będą eksploatowane istniejące
komory wędzarnicze.
Ze względu na rezygnację Inwestora z uboju trzody chlewnej, nie wystąpi emisja
zanieczyszczeń z eksploatowanej dotychczas hali opalania świń.
• Instalacja chłodnicza – amoniakalna.
Instalacja chłodnicza dla obiektu została zaprojektowana jako centralny system chłodniczy
z wykorzystaniem amoniaku jako bezpośredniego czynnika chłodzącego do zasilania chłodnic
powietrza w pomieszczeniach. Dodatkowo wykorzystywany będzie glikol etylenowy, olej
chłodniczy oraz woda. Instalacja chłodnicza napełniona będzie czynnikami chłodniczymi w
następujących ilościach:
- amoniak – ok. 10 000 kg
- olej chłodniczy – ok. 2000 l
- woda – ok. 15 000 l
- glikol – ok. 20 000 l
• Urządzenia związane z emisją hałasu do środowiska
Na terenie zakładu występują następujące źródła hałasu:
- Urządzenia wentylacyjno-chłodnicze
- Urządzenia wykorzystywane w ubojni i w części produkcyjnej
- Ruch samochodów po terenie zakładu
•
Urządzenia do gromadzenia gnojowicy i obornika
Opis analizowanych wariantów
Inwestycja polega na przebudowie istniejącego zakładu mięsnego na ubojnię bydła.
Wariantowość może dotyczyć przede wszystkim porównania wariantu bezinwestycyjnego
(zachowanie stanu istniejącego) lub planowanego wariantu inwestycyjnego – realizacji przebudowy
zakładu.
Niepodjęcie realizacji charakteryzowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ingerencji w
środowisko naturalne i istniejący krajobraz.
Przebudowa istniejącego zakładu mięsnego w planowanym zakresie spowoduje racjonalne
wykorzystanie obszaru położonego poza terenami cennymi przyrodniczo, terenami z dobrami
materialnymi i zabytkami, nie powodując znaczącego pogorszenia stanu środowiska na sąsiadującym
terenie.
W wariancie tym zostaną również wykorzystane: istniejąca infrastruktura i uzbrojenie
inżynieryjne działki (budynek zakładu powiązany technologicznie z planowanym przedsięwzięciem,
przyłącza mediów). Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne dają
gwarancję prawidłowego funkcjonowania obiektu i ograniczonego wpływu na stan środowiska
przyrodniczego. Stopień nowoczesności danego rozwiązania bezpośrednio lub pośrednio rzutuje na
skalę oddziaływań na środowisko i im rozwiązania nowocześniejsze tym większe
prawdopodobieństwo skutecznej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem czynników
szkodliwych na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie też miała negatywnego wpływu na
walory estetyczne istniejącego krajobrazu.
Wariantowość realizacji inwestycji rozpatrywana była w zakresie: sposobu zagospodarowania
działki, sposobu i rodzaju, ogrzewania zakładu.
Przed przystąpieniem do prac projektowych rozważano zwiększenie powierzchni dobudowy.
Jednak ze względu na istniejące zagospodarowanie działki zdecydowano wykorzystać istniejący
budynek garażowy i zmienić jego przeznaczenie na budynek magazynowo-produkcyjny, który
zostanie włączony w bryłę istniejącego budynku produkcyjnego. Rozważano również inny typ
ogrzewania - przy pomocy węgla kamiennego. Wybrano jednak zastosowanie kotłowni olejowej.
Rodzaj inwestycji oraz planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne oraz
zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem inwestycji na środowisko przemawiają za
podjęciem projektowanych działań inwestycyjnych.
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
 Energia elektryczna – 2,6MW
 Woda technologiczna : 676,5 m3/dobę


Woda na cele socjalno-bytowe 3,5m3/dobę
Olej opałowy lekki „Ekoterm” – 3m3/dobę.
Ze względu na wycofanie się z produkcji wędlin – nie wystąpi zapotrzebowanie na parę
technologiczną. Nie wystąpi również zapotrzebowanie na wiórki drzewne.
Rozwiązania chroniące środowisko
Metody ochrony środowiska gruntowo-wodnego:
 Ścieki technologiczne podczyszczane w zakładowej podczyszczalni ścieków,
 Wody opadowe oczyszczane w separatorze węglowodorów o przepustowości nominalnej
60 l/s i maksymalnej 600 l/s.
 Gnojówka odprowadzana do szczelnych zbiorników.
 Gospodarka gnojówką i obornikiem prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych.
Metody ochrony powietrza:
 Jako paliwo w kotłowni stosowany olej opałowy lekki o niskiej zawartości siarki.
 Każdorazowo po zakończonym uboju przeprowadzane będzie mycie i dezynfekcja
pomieszczeń przetrzymywania zwierząt oraz hali uboju.
 Krew techniczna na bieżąco będzie przepompowywana z uboju do zbiornika
dwupłaszczowego, wykonanego z blachy kwasoodpornej, ocieplonego, ustawionego na
zewnątrz hali,
 Odpady z linii uboju składowane będą maksymalnie przez okres jednej doby, a następnie
przekazana do zakładu utylizacji, lub sprzedane jako produkt.
Metody ochrony przed hałasem:
 Systematyczna wymiana istniejących urządzeń emitujących hałas, podczas okresowych
modernizacji lub renowacji, na urządzenia o mniejszej mocy akustycznej.
 Prowadzenie procesów produkcyjnych w reżimie ograniczającym konieczność eksploatacji
urządzeń o podwyższonej mocy akustycznej.
 Systematyczna kontrola i wymiana w miarę potrzeb tych elementów urządzeń emitujących
hałas, których zużycie lub nieprawidłowy stan powoduje wzrost emisji hałasu.
 Ogrodzenie z blachy falistej o wysokości 2,2m.
Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia
zwierzęcego:
 Odpady o kodzie 15 01 10 magazynowane w zamkniętym pomieszczeniu w
„starej części” zakładu w szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni.
 Odpady o kodzie 16 02 13 magazynowane w wydzielonym zamkniętym pomieszczeniu w





„starej części” zakładu w oryginalnych opakowaniach, w szczelnych pojemnikach, na
utwardzonej powierzchni.
Odpady o kodzie 18 02 05 magazynowane w pomieszczeniu laboratorium, w szczelnych
pojemnikach.
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego magazynowane selektywnie w
warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko
(magazynowane w szczelnych, zamykanych, oznaczonych pojemnikach,
magazynowanie przez okres nie dłuższy niż 1 doba).
Każdorazowo po zakończonym uboju przeprowadzane będzie mycie i dezynfekcja
pomieszczeń przetrzymywania zwierząt oraz hali uboju.
Krew techniczna na bieżąco będzie przepompowywana z uboju do zbiornika
dwupłaszczowego, wykonanego z blachy kwasoodpornej, ocieplonego, ustawionego
na zewnątrz hali,
Odpady z linii uboju składowane będą maksymalnie przez okres jednej doby, a
następnie przekazana do zakładu utylizacji, lub sprzedane jako produkt.
Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiązań chroniących środowisko
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Etap realizacji.
Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na
terenie inwestycji będą występować źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i
pojazdów ciężarowych.
Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych Diesla
są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.
Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na wielkość
emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie budowy uciążliwą
jest również niezorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i „porywaniem”
cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju materiały
budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy:
• Osłaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.
• W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.
• Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn.
Etap eksploatacji.
Stan zanieczyszczenia powietrza
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16,
poz. 87) podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju,
oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości
odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości odniesienia dla
zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie inwestycji wynoszą:
Nazwa substancji
Oznaczenie
numeryczne
substancji
(numer CAS)
Wartości odniesienia w µg/m3 uśrednione
dla okresu
1 godziny
roku
kalendarzowego
amoniak benzen ditlenek
azotu ditlenek siarki pył
zawieszony PM10 tlenek
węgla węglowodory
alifatyczne węglowodory
aromatyczne
7664-41-7
71-43-2
10102-44-0 744609-5
630-08-0
-
400
30
200
350
280
30000
3000
1000
50
5
40
20
40
1000
43
Dla substancji emitowanych ze źródeł zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) tło uwzględniono na podstawie
pisma WIOŚ z dnia 20.11.2014r., znak: WMŚ.7016.1.156.2014, w którym podano, że wartości
średnioroczne stężeń zanieczyszczeń dla m. Końskowola (rejon ul. Żyrzyńskiej) wynoszą:
• benzen – 1,6µg/m3,
• dwutlenek azotu – 18,6µg/m3,
• pył zawieszony PM10 – 29,0 µg/m3,
• pył zawieszony PM2,5 – 21,0 µg/m3,
Dla pozostałych zanieczyszczeń tło przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej
dla roku.
W odległości mniejszej niż 30Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary ochrony
uzdrowiskowej.
Warunki meteorologiczne
W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej w
Lublinie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5˚C. W ciągu roku najcieplejszym
miesiącem jest lipiec (18,5˚C) a najchłodniejszym luty (3,5˚C). Amplituda temperatury
powietrza wynosi 22,0˚C.
Na omawianym terenie dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Dość często występują
też wiatry z południa i wschodu. Najmniej obserwowano wiatrów z północy. Dominują wiatry o
prędkości do 5 m/s (ponad 75% wszystkich wiatrów).
Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza
Źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie projektowanej inwestycji będą:
• mobilne źródło niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania
paliw silnikowych na terenie zakładu - samochody poruszające się po terenie
zakładu oraz parkujące na terenie parkingu samochodów osobowych (60 m.p.)
• spalanie oleju opałowego lekkiego w kotłowni parowej –2kotły parowe
wysokoprężne firmy Viessmann typu Vitomax 200-HS z wbudowanym
ekonomizerem o wydajności pary 2,0 t/h każdy,
• spalanie oleju opałowego lekkiego w kotle wodnym typu „JAROSZYN” o mocy
24kW,
•
zbiornika na olej opałowy o pojemności 16m3.
Obliczenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego
Obliczenie wielkości emisji ze spalania oleju opałowego w planowanej kotłowni
technologicznej i istniejącej kotłowni grzewczej:
Kotłownia technologiczna - zaplanowano 2 kotły parowe wysokoprężne firmy Viessmann typu
Vitomax 200-HS z wbudowanym ekonomizerem o wydajności pary 2,0 t/h każdy.
Charakterystyka kotłów:
• moc cieplna – 1,42MW
• wydajność pary – 2,0 t/h
Kotłownia grzewcza – kocioł wodny „JAROSZYN” o mocy 24kW.
Zużycie i parametry oleju opałowego lekkiego:
• wartość opałowa – 42600 kJ/kg = 10175 kcal/kg,
• gęstość w temp. 15oC – 860 kg/m3,
• zawartość siarki najwyżej 0,3%, do obliczeń przyjęto 0,3%
Gospodarka wodno-ściekowa
Instalacja do poboru wody na cele technologiczne i bytowe wraz z instalacją do uzdatniania
wody.
Wody podziemne pobierane są za pomocą 2 studni wierconych:
 Studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 969 o wydajności Q=21,0 m3/h
przy depresji S=0,90m; głębokość studni 62,5m; zwierciadło wody ustalone
25,6 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne studni nr 1 wynoszą: szerokość geograficzna
51o25’00”, długość geograficzna 22o30’45”.
W studni nr 1 na głębokości 24m zainstalowano pompę głębinową typu
SPO 30-13 z silnikiem o mocy 11kW. Szyb studni wykonany został z
kręgów żelbetonowych o średnicy 160cm i łącznej głębokości 2,70m. W
szachcie studni znajduje się wodomierz.
 Studnia nr 2 zlokalizowana na działce nr 962 o wydajności Q=45,0 m3/h
przy depresji S=11,20m; głębokość studni 90,0m; zwierciadło wody ustalone
23,1 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne studni nr 2 wynoszą: szerokość geograficzna
51o25’35”, długość geograficzna 22o04’05”.
W studni nr 2 na głębokości 38m zainstalowano pompę głębinową typu
SPO 30-13 z silnikiem o mocy 11kW. Obudowę studni stanowi kopiec
ziemi o średnicy ok. 8m i wysokości 2,5m. Wewnątrz posadowiono krąg
betonowy o średnicy 1,6m. Szacht studni jest przykryty włazem
zaopatrzonym w rurę wywiewną. W szachcie studni znajduje się:
głowica, wodomierz, zawór awaryjny odcinający odpływ wody ze studni.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody pozwalają pokryć zapotrzebowanie na wodę podczas
indywidualnej pracy studni nr 2 lub równoczesnej pracy studni nr 1 i nr 2.
Zgodnie z udzielonym Zakładom Mięsnym pozwoleniem zintegrowanym – decyzja
Starosty Puławskiego z dnia 07.02.2006 r., znak: SR.IV.7664.1/1.7/2005/06, dopuszczalny
pobór wody podziemnej nie może przekraczać ustalonych zasobów eksploatacyjnych dla:
 Studni nr 1 Q=21,0m3/h przy S=0,9m
 Studni nr 2 Q=45,0m3/h przy S=11,2m
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zmieni się zapotrzebowanie wody na cele
technologiczne oraz socjalno-bytowe wynoszące:
 Woda na cele technologiczne – 676,5 m3/dobę,
 Woda na cele socjalno-bytowe – 3,5m3/dobę.
Woda ze względu na ponadnormatywne stężenia żelaza i manganu wymaga uzdatnienia.
Proces odżelaziania i odmanganiania prowadzony jest na złożach katalitycznych. Stacja
składa się z urządzeń o wydajności nominalnej 34m3/h. Stacja pracuje w pełni
automatycznie, nie wymaga stałej obsługi, a jedynie okresowego dozoru 1 raz na dobę.
Ścieki powstałe na skutek regeneracji filtrów zawierają zawiesinę składającą się ze
związków żelaza i manganu. Przepływ maksymalny ścieków wyniesie 27m3/h (przez
maksymalnie 15 minut).
Ścieki popłuczne w ilości maks. 6m3 (z jednego płukania) kierowane są kolektorem do
studzienek osadnikowych, a następnie do zakładowej kanalizacji sanitarnej po częściowym
odstaniu. Kanalizacją sanitarną ścieki trafiają do zakładowej podczyszczalni ścieków. Z
podczyszczalni ścieków kierowane są do oczyszczalni ścieków w Puławach poprzez kolektor
tłoczny łączący się z siecią MPWiK „Wodociągi Puławskie”.
•
Instalacja do podczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków socjalnobytowych.
Na podczyszczalnię trafiają ścieki technologiczne i socjalno-bytowe zakładu. Źródła
ścieków technologicznych: punkt przyjmowania bydła (gnojowica), toaleta
przedubojowa, ubój, rozbiór (mycie posadzek).
Proces usuwania zanieczyszczeń w podczyszczalni ścieków realizowany jest w
następujących fazach:
- Usuwanie zanieczyszczeń stałych wielkowymiarowych i zawieszonych
(filtracja) – kraty, sito obrotowe.
- Usuwanie zanieczyszczeń koloidalnych (flokulacja, flotacja) – flokulator
rurowy i flotator.
- Odwadnianie osadów (wirówki / dekantery).
- Utylizacja osadów (procesy wapnowania i kompostowania).
• Przepływ średniodobowy ścieków – 600m3/dobę.
• Średni przepływ godzinowy ścieków – 25m3/h.
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zmieni się ilość ścieków trafiających na
podczyszczalnię. Nie zmieni się również skład ścieków.
Podczyszczone ścieki będą trafiać, tak jak dotychczas, do instalacji kanalizacyjnej
dostarczającej podczyszczone wstępnie ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Puławach
przy ulicy Komunalnej 35 . Parametry ścieków, sposób ich badania oraz dobowe i
godzinowe ilości zrzucanych ścieków określa umowa zawarta z MPWiK „Wodociągi
Puławskie” w Puławach (umowa nr KS/10/762/U/14 z dnia 01.05.2014r.).
 Instalacja do oczyszczania ścieków deszczowych.
Na terenie zakładu istnieje kanalizacja deszczowa odprowadzająca oczyszczone ścieki
deszczowe do ziemi (rowu melioracyjnego). Do odprowadzania wód opadowych z
powierzchni utwardzonych zakładu wykorzystano naturalny spadek terenu w kierunku rowu
melioracyjnego prowadzącego do rzeki Kurówki. System kanalizacji deszczowej zbiera
wodę zarówno z powierzchni dachowych, jak i powierzchni utwardzonych placów,
parkingów i dróg wewnętrznych. Wody opadowe kierowane są do separatora lamelowego
węglowodorów PSW LAMELA typ 60/600 firmy EKOL-UNIKON z osadnikiem o
pojemności 5m3. Separatory PSW LAMELA oczyszczają wody opadowe z substancji
ropopochodnych poniżej 15 mg/l na odpływie.
Oczyszczone wody opadowe odprowadzane są do rowu melioracyjnego kolektorem,
wylotem zlokalizowanym w skarpie rowu na rzędnej 154,85 m n.p.m. Rzędna dna rowu
melioracyjnego wynosi 153,85 m n.p.m.
Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana jest z rur PCV WAVIN. Na trasie
przewodów w miejscach połączeń oraz zmiany kierunków trasy znajdują się studzienki
rewizyjne z kręgów betonowych.
W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wzrośnie ilość wód opadowych
odprowadzanych do ziemi. Budynek techniczny oraz budynek zaprojektowany jako
garażowy z planowaną zmianą jego przeznaczenia na produkcyjny, są budynkami
zrealizowanymi, a przedsięwzięcie dotyczy jedynie zmiany ich przeznaczenia. Ilość wód
opadowych nie przekracza ilości dopuszczonych do odprowadzania do ziemi określonych w
obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym – to jest:
 Q=402,1 l/s
 V=361,9m3
Zawiesina ogólna – 100mg/dm3

Substancje ropopochodne – 15 mg/dm3.
Rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej sprawiają, że planowane przedsięwzięcie
nie wpływa na spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. Nr 49 z 2011 r. poz.
549.
Gospodarka odpadowa
Etap realizacji Inwestycji
W fazie realizacji nie będą wykonywane dodatkowe prace budowlane, a jedynie
dostosowanie zrealizowanych obiektów do nowych funkcji. Nie przewiduje się zatem
powstawania odpadów, poza niewielką ilością odpadów innych niż niebezpieczne:
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe - 0,2 Mg,
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 1,5 Mg, 17 01 07 –
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 0,5 Mg, 17 04 05 – żelazo i
stal – 0,3 Mg.
Zagospodarowanie i sposób magazynowania odpadów powstałych w trakcie realizacji
inwestycji:
Odpady powstające na etapie realizacji winny być gromadzone selektywnie w wydzielonym do
tego miejscu na placu budowy, zlokalizowanym na terenie istniejącego zakładu
produkcyjnego. Część z powstających odpadów może być wykorzystana ponownie przez
Wykonawcę robót w ramach odzysku.
Wszystkie odpady powstałe podczas robót budowlanych powinny być gromadzone
selektywnie i magazynowane na utwardzonym podłożu w miejscu do tego wyznaczonym.
Odpady, których ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nie
można wykorzystać, zostaną odebrane i zagospodarowane przez jednostki (firmy
zewnętrzne) posiadające wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.
Etap eksploatacji Inwestycji
Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:
• odpady niebezpieczne:
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (kod: 15 01 10) – 4,6 Mg/rok
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
16 02 09 do 16 02 12 (zużyte lampy fluorescencyjne) (kod: 16 02 13) – 0,25
Mg/rok
- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne (kod: 18 02 05) – 0,1 Mg/rok
- Zużyte tonery zawierające substancje niebezpieczne (kod: 08 03 17) – 0,05
Mg/rok
• odpady inne niż niebezpieczne:
- osady z zakładowej oczyszczalni ścieków (kod: 02 02 04) – ok. 500 Mg/rok
- opakowania z papieru i tektury (kod: 15 01 01) – 24 Mg/rok
- opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 15 01 02) – 25 Mg/rok
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
(kod: 15 02 03) – 0,1 Mg/rok
- żelazo i stal (kod: 17 04 05) – 5 Mg/rok
- zużyte tonery (kod: 08 03 18) – 0,1 Mg/rok
Magazynowanie wytworzonych odpadów będzie spełniało wymogi ochrony
środowiska i przepisy ustawy o odpadach. Magazynowanie ich odbywało się będzie
selektywnie w wyznaczonych miejscach zakładu, w miejscach o szczelnym podłożu. Miejsce
magazynowania odpadów, w szczególności odpadów zaliczonych do niebezpiecznych,
będzie wydzielone z pozostałej części hali.
Odpady zaliczane do niebezpiecznych będą magazynowane w szczelnych
pojemnikach. Odpady narażone na możliwość stłuczenia takie jak świetlówki lub monitory
będą przechowywane w opakowaniach np. kartonowych zapobiegających rozbiciu odpadów
i rozproszeniu substancji w nich zawartych. Pozostałe inne odpady umieszczane będą w
oznakowanych kontenerach lub pojemnikach bez ich przepełniania, co zapobiegać będzie
rozsypaniu odpadów i zaśmiecaniu otoczenia.
Po zapełnieniu pojemników lub zgromadzeniu odpadów w ilości uzasadnionej do
ekonomicznego transportu będą one przekazywane uprawnionym odbiorcom za
potwierdzeniem w kartach przekazania odpadów.
W celu monitorowania ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów prowadzona będzie
na bieżąco ich ewidencja w kartach określonych przez Ministerstwo Środowiska. Ponadto
każdego roku będzie sporządzane zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów w celu
przekazania informacji o ich rzeczywistych ilościach Marszałkowi Województwa.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), produkty
uboczne pochodzenia zwierzęcego (KAT 1, 2,3) straciły status odpadów i nie ma obowiązku
prowadzenia dla nich ewidencji w postaci kart przekazania odpadów.
Konsekwencją zmiany profilu działalności (rezygnacji z uboju i przetwórstwa
wieprzowiny) zmianie ulega ilość i struktura ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego (kat.1, 2, 3).
Ze względu na wycofanie się z produkcji wędlin nie będą powstawały odpady o
kodzie 02 02 99 – inne nie wymienione odpady (popiół z wędzarni).
Postępowanie z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego prowadzone
będzie, tak jak dotychczas, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.
Zagospodarowanie produktów ubocznych podchodzenia zwierzęcego zależnie od
Kategorii jest następujące:
• Kategoria 1 – „wyłącznie do usunięcia” – zagospodarowanie poprzez spopielenie lub
współspopielenie jako odpad bezpośrednio lub po przetworzeniu żywienie ptaków
padlinożernych.
• Kategoria 2 – „nie do spożycia przez zwierzęta” – zagospodarowanie tak jak K1 lub
nawozy organiczne i polepszacze gleby, kompostowanie, biogazownie, obornik,
treść pp, mleko i siara – bezpośrednio użycie jako nawóz, specjalne cele
żywieniowe.
• Kategoria 3 – „nie do spożycia przez ludzi” – zagospodarowanie tak jak K1 i K2
oraz wykorzystanie w celach paszowych, dla zwierząt domowych oraz futerkowych
oraz zastosowanie w nawozach organicznych i polepszaczach gleby, możliwość
wykorzystania jako paliwa, po uprzednim przetworzeniu lub bez przetworzenia.
Ostateczną decyzję, do której kategorii zaliczyć materiał K2 czy K3 podejmuje lekarz
weterynarii badający mięso w rzeźni w oparciu o analizę ryzyka oraz badanie przed i
poubojowe.
Na terenie zakładu powstaje również obornik i gnojowica. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy
o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) odchody zwierząt nie są uznawane za odpady.
Obornik
W zakładzie eksploatowana jest szczelna płyta obornikowa o rozmiarach 10 x 10m i
wysokości 1,2m wyposażona w studzienkę na odcieki. Pojemność płyty jest wystarczająca
do magazynowania obornika przez okres minimum 6 miesięcy. Przefermentowany obornik
wykorzystywany jest do nawożenia pól. Jest on na bieżąco odbierany przez firmę
ogrodniczo-sadowniczą, do nawożenia pól.
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wzrośnie objętość wytwarzanego
obornika. Dla zagospodarowania rolniczego 361,6m3 obornika w ciągu roku, niezbędna
powierzchnia pola wynosi 9,04ha.
Gnojowica
Gnojowica powstaje w magazynie żywca, w związku z czasowym przebywaniem
zwierząt przeznaczonych do uboju i każdorazowym myciem magazynów po zakończonym
uboju.
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wzrośnie objętość powstałej gnojowicy.
W okresie półrocznym powstaje w zakładzie 118,67m3 gnojowicy.
Gnojowica powstająca w magazynie żywca jest poprzez oddzielną sieć kanalizacji
odprowadzana do zbiorników, przeznaczonych do jej gromadzenia. Do celów
magazynowania gnojowicy służą 2 szczelne zbiorniki, każdy o pojemności 64m3 (8 m
długości, 2,5m szerokości i 3,2 m głębokości). Ich pojemność jest wystarczająca do
magazynowania gnojowicy przez okres 6 miesięcy. Dla zagospodarowania rolniczego
237,34m3 gnojowicy w ciągu roku, niezbędna powierzchnia pola wynosi 5,275ha. Inwestor
jest w posiadaniu gruntów o łącznej powierzchni 64,02ha (numery działek: 1937/1, 1940/3 i
1941/1).
Download