KONTRAKT NARODOWY

advertisement
KONTRAKT NARODOWY
Ja …................................................ kandydat na ….......................... (Posła / Senatora) z okręgu
nr ….............. z komitetu wyborczego …..................................................... deklaruję, że w
przypadku objęcia funkcji będę postępował(a) zgodnie z zapisami niniejszego kontraktu.
PAŃSTWO
1. Poprę projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP przewidujący możliwość kontroli przez
Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją RP przepisów prawnych wydawanych przez
organizację lub organ międzynarodowy, któremu RP przekazała kompetencje władzy państwowej
w niektórych sprawach, w trybie określonym w konstytucji.
2. W polityce zagranicznej będę zabiegał o stosowanie przez Rzeczpospolitą Polską zasady
wzajemności w stosunku do innych państw w kwestii traktowania mniejszości narodowych.
3. Podczas głosowań parlamentarnych będę popierał udział polskiej armii jedynie w tych
interwencjach zbrojnych, które wynikają z wiążących Polskę umów międzynarodowych.
4. Będę popierał aktywną politykę historyczną państwa, mającą na celu propagowanie
pozytywnego wizerunku narodu i państwa polskiego.
5.
Będę
wspierał
działania
mające
na
celu
zacieśnianie
relacji
i
dobrą
współpracę z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej
GOSPODARKA
1. Zagłosuję za ustawami:
- wprowadzającymi ograniczenie dopuszczalnej wysokości deficytu budżetowego
- wprowadzającymi większe ulgi podatkowe na dzieci lub świadczenia na dzieci przekazywane
rodzicom
2. Nie poprę ustaw:
- zwiększających obciążenia podatkowe z tytułu VAT lub akcyzy
- wprowadzających w Polsce euro zamiast złotówki
3. Zagłosuję za odwołaniem:
- ministra skarbu, który podejmie bezpośrednie lub pośrednie działania zmierzające do utraty
przez Skarb Państwa kontroli nad spółkami Lotos, Orlen lub PGNiG
- ministra środowiska, który udzieli zagranicznemu kapitałowi koncesji na wydobycie gazu
łupkowego po rażąco niskich cenach
SPOŁECZEŃSTWO
1. Zagłosuję za ustawami:
- wprowadzającymi pełną ochronę każdego życia poczętego
- wprowadzającymi bon oświatowy
- zawężającymi katalog służb uprawnionych do inwigilacji obywateli
- przyspieszającymi procedury repatriacji Polaków zesłanych w głąb ZSRR
2. Nie poprę ustaw:
- zwiększających możliwości cenzurowania internetu w zakresie szerszym niż obecnie
- ustanawiających inne związki niż małżeństwo mężczyzny i kobiety w obecnej formie
- zezwalających na mrożenie ludzkich zarodków w ramach procedury in vitro
3. Zagłosuję za odwołaniem:
- ministra edukacji, który zechce wprowadzić do szkół promocję homoseksualizmu
- ministra zdrowia, który zechce refundować in vitro, aborcję lub antykoncepcję z publicznych
pieniędzy
- ministra obrony, który nie podejmie efektywnych starań o uczynienie polskiej armii zdolną do
obrony granic państwa
…......…...............…..................
data i czytelny podpis
Download