regulamin - Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

advertisement
DTA  221/3/13
Podkarpackie Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
REGULAMIN
Przetargu Nieograniczonego Pisemnego
w trybie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego
„Sprzedaż lampy operacyjnej HANAULUX wraz z kolumną chirurgiczną
HANAUPORT”
Zatwierdzam:
Dyrektor mgr Witold Gimlewicz
Dnia 26 listopada 2013 roku
1
DTA  221/3/13
Podkarpackie Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
REGULAMIN
Rozdział I: Podstawa prawna
Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią:
1. Art. 70¹ – 705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.,
nr 16, poz.93 ze zm.)
2. Art. 4 ust.1 pkt 2, art. 46 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)
3. Uchwała nr 287/6888/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Podkarpackiego Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.
Rozdział II: Organizator
Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Regon: 00028940
NIP: 813-19-53-561
Telefon: 17 86 11 421
Faks: 17 86 11 429
Adres strony internetowej: www.pcchp.pl
Adres e-mail: [email protected]
Rozdział III: Ogłoszenie o przetargu
Przetarg wszczyna się poprzez opublikowanie przez Organizatora ogłoszenia o przetargu,
1. Na stronie internetowej pod adresem www.pcchp.pl
2. Na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Organizatora –
ul. Rycerska 2, Budynek PCCHP w Rzeszowie.
Rozdział IV: Cel przetargu
Przetarg ma na celu zawarcie umowy sprzedaży ruchomych aktywów trwałych
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w skład których wchodzą lampa
operacyjna HANAULUX oraz kolumna chirurgiczna HANAUPORT.
Rozdział V: Określenie przedmiotu przetargu
1. Nazwa nadana przez Organizatora: „Sprzedaż lampy operacyjnej HANAULUX
wraz z kolumną chirurgiczną HANAUPORT”.
2. Znak sprawy postępowania nadany przez Organizatora: DTA – 221/3/13.
3. Główne miejsce realizacji przetargu: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie ul. Rycerska 2.
4. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomych aktywów trwałych Podkarpackiego
Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w skład których wchodzą lampa operacyjna
HANAULUX oraz kolumna chirurgiczna HANAUPORT.
5. Przedmiot przetargu można oglądać w Magazynie Podkarpackiego Centrum Chorób
Płuc przy ul. Rycerskiej 2, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Kierownikowi Działu
2
DTA  221/3/13
Podkarpackie Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
6.
7.
8.
9.
Techniczno - Administracyjnego, Pan Marian Wyska lub Z – ca Kierownika Pani Ewa
Nowotnik tel. (17) 86 – 114 – 21 wew. 303.
Przedmioty sprzedaży są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Dopuszcza się częściowe składania ofert (na poszczególne pakiety).
Zaproponowana prze Oferenta cena nie może być niższa od ceny wywoławczej
określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu.
Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy (załącznik nr 3 do
Regulaminu) i zapłaceniu faktury w terminie do 7 dni od jej wystawienia.
Rozdział VI: Warunki uczestnictwa w przetargu
Do przetargu mogą przystąpić Oferenci będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, spełniający następujące
warunki:
1. Zaoferują kupno przedmiotu przetargu w cenie nie niższej niż cena wywoławcza:
2. Podpiszą wzór umowy sprzedaży zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
3. Złożą niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według wzoru – załącznik nr 1 do
Regulaminu przetargu.
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy według wzoru – załącznik nr 2 do
Regulaminu przetargu.
3) Umowę sprzedaży – załącznik nr 3 do Regulaminu.
4) Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika
wprost z dokumentu określonych w ust. Rozdziale VI ust. 3 pkt 4) Regulaminu.
4. Brak w ofercie któregokolwiek z dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Rozdział VII: Wadium
Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.
Rozdział VIII: Opis sposobu przygotowania oferty
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Regulaminu.
2. Ofertę należy złożyć, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złożył więcej niż jedna
ofertę, zostaną uznane za niezgodne z Regulaminem i odrzucone.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Organizator nie
wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski
bez stosownego tłumaczenia.
5. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub
odręcznie i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
6. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby
reprezentujące Oferenta lub jako kopia poświadczona notarialnie.
7. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty winny być parafowane
przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Oferenta.
8. Oferent musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
9. Opakowanie musi posiadać:
3
DTA  221/3/13
Podkarpackie Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
9.1.
9.2.
Nazwę i adres Oferenta,
Nazwę i adres Organizatora:
Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
oraz następującą treść:
„Oferta na sprzedaż lampy operacyjnej HANAULUX wraz z kolumną chirurgiczną
HANAUPORT” o numerze sprawy DTA – 221/3/13
Nie otwierać przed 02.12.2013 r. godz. 10:15”
10. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.
11. Ofertę należy przygotować w następujący sposób:
12. Oferta musi być podpisana przez osobę fizyczną lub osobę/y upoważnioną/y do
reprezentowania Oferenta. (Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status
prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Oferenta
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą
być podpisane przez wszystkie osoby). Upoważnienie osób/y podpisujących/ej ofertę do
jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W
tym celu należy do oferty dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub – złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta w
niniejszym przetargu. ( Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta tj. Odpisu z właściwego rejestru , to
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione do
reprezentowania Oferenta i opatrzone datą.
13. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści warunków
oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
Wyjaśnienia zostaną udzielone na piśmie o ile zapytanie wpłynie najpóźniej na 2 dni
przed terminem złożenia oferty. Po tym terminie organizator nie jest zobowiązany do
odpowiedzi na żadne zapytania oferentów.
16. Organizator przetargu może wezwać Oferenta/ów, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak tylko te, które nie wpływają na zmianę
treści oferty co do istotnych postanowień przyszłej umowy.
Rozdział X: Miejsce i termin składania i otwarcia oferty
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Organizatora w Rzeszowie, ul. Rycerska
2, 35-241 Rzeszów, Sekretariat Dyrektora do dnia 02.12.2013 r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2013 r., godz. 10.15 w Sali Konferencyjnej
(budynek główny) w siedzibie Organizatora. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Organizator niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4
DTA  221/3/13
Podkarpackie Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
4. Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania
powyższych warunków przez Oferentów.
Rozdział XI: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
Osobą upoważnioną przez Organizatora do porozumiewania się z Oferentami jest:
 Kierownik Działu Techniczno – Administracyjnego Pan Marian Wyska
tel.(17) 86 – 114 – 21 wew. 303.
 Z – ca Kierownika Działu Techniczno - Administracyjnego Pani Ewa Nowotnik
tel.(17) 86 – 114 – 21 wew. 303.
Rozdział XII: Tryb przeprowadzania przetargu (przetarg pisemny - ofertowy)
1. Przetarg przygotowuje i prowadzi komisja przetargowa powołana spośród pracowników
Organizatora odrębnym Zarządzeniem Nr 54/2013 z dnia 14.11.2013 r. przez Dyrektora
PCCHP w Rzeszowie
2. Komisja prowadzi przetarg zgodnie z ogłoszeniem, postanowieniami Regulaminu oraz
przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Komisja przeprowadzająca przetarg w części jawnej :
 Poda liczbę otrzymanych ofert,
 Dokona otwarcia ofert oraz sprawdzi kompletność złożonych ofert oraz
tożsamość osób, które je złożyły,
 Przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów,
 Po weryfikacji określi, które z ofert zostały zakwalifikowane do części
niejawnej przetargu,
 Zawiadomi o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,
4. Komisja Przetargowa odrzuci oferty jeżeli :
 nie odpowiadają przedmiotowym warunkom przetargu,
 nie spełniają wymogów określonych w rozdziale VI,
 nie zawierają wszystkich wymaganych danych lub dane te są niekompletne
 do ofert nie dołączono wymaganych dowodów
 zostały złożone po wyznaczonym terminie
 są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako
jedyne kryterium zaoferowaną cenę. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa
dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub
stwierdza, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu uzyskania przez
oferty takiej samej ceny, komisja przetargowa w przypadku złożenia równorzędnych
ofert zorganizuje w określonym terminie dodatkowy przetarg ustny.
6a W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie
kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w
równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma
dalszych postąpień. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z
tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6b Prowadzący przetarg po jego zakończeniu sporządza protokół z jego
przebiegu.
7. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5
DTA  221/3/13
Podkarpackie Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
8. Zatwierdzony protokół z przebiegu przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy
sprzedaży z osobą, lub podmiotem która/y została wyłoniona/y w przetargu jako
Nabywca. Wygranym Oferentom zostaną wystawione faktury na podstawie zlecenia
podpisanego przez Komisję do Referenta ds. rozliczeń świadczeń zdrowotnych. Oferent,
który zostanie wyłoniony jako Nabywca, zobowiązany jest do stawienia się we
wskazanym terminie, w celu zawarcia umowy.
9. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli
oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu.
10. Uczestnik przetargu może zaskarżyć Organizatora, w terminie 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu, czynności związane z jego przeprowadzeniem.
11. Wniesienie skargi wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży
(dotyczy to konkretnego pakietu),
12. Rozpatrując skargę organizator może:
a. Oddalić skargę jako bezzasadna,
b. Uznać skargę za uzasadnioną i powtórzyć zaskarżoną czynność,
c. Unieważnić przetarg.
13. Skarga wniesiona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
14. Organizator wywiesza w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi
oraz zawiadamia pisemnie skarżącego.
15. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z
przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Organizator
niezwłocznie sporządza ogłoszenie o wyniku przetargu.
16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę biorących w nim udział oferentów, jeżeli
chociaż jeden oferent zaoferował co najmniej cenę minimalną.
17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z oferentów nie
zaoferował co najmniej ceny określonej przez Szpital oraz w sytuacji, gdy żaden oferent
do niego nie przystąpił.
Rozdział XIII: Kryteria i sposób oceny ofert
Ocenie podlegały będą wyłącznie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym
Regulaminie.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą cenę za dany pakiet,
cena ofertowa nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Rozdział XIV: Zawarcie umowy
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 3 do
Regulaminu oraz zaproponowanymi warunkami ofertowymi w terminie nie
późniejszym niż 7 dni licząc od daty zawiadomienia Oferentów w wyniku przetargu.
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Rozdział XV: Postanowienia końcowe
Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w
Regulaminie.
1. W przypadku uchylania się oferenta, którego oferta została wybrana od zawarcia
umowy przez więcej niż 7 dni, Organizator jest uprawniony do wyboru oferty
6
DTA  221/3/13
Podkarpackie Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie
35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu
bez dokonania wyboru oferty.
2. Organizator zgodnie z art. 70¹ § 3 k.c. zastrzega sobie możliwości odwołania przetargu
oraz zmiany warunków przetargu. Odwołanie przetargu może nastąpić bez podania
przyczyny w każdym czasie.
3. Sprzęt zostanie przekazany po wpłaceniu kwoty określonej w wyniku przetargu oraz po
podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 4 do Regulaminu).
4. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z wyborem Oferenta do
Organizatora przetargu. Skargę wnosi się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia
zawiadomienia o wynikach przetargu. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy
dotarła ona do organizatora przetargu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
W przypadku wniesienia skargi dalsze czynności związane z zakończeniem przetargu
ulegają wstrzymaniu a okres związania ofertą ulega zawieszeniu. Organizator przetargu
rozstrzyga skargę w terminie 7 dni, rozstrzygnięcie organizatora przetargu jest
ostateczne. Oferent wnoszący skargę nie może następnie wnieść skargi powołując się na
te same okoliczności.
Rozdział XVI: Inne postanowienia
1. W zakresie nie unormowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Spory na tle wykonywania zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu
poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
3. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Dyrektora
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
Zatwierdzam niniejszy Regulamin wraz z załącznikami:
1.
2.
3.
4.
Formularz oferty – załącznik nr 1
Formularz cenowy– załącznik nr 2.
Wzór umowy sprzedaży – załącznik nr 3.
Protokół zdawczo – odbiorczy – załącznik nr 4.
Rzeszów, dnia 26.11.2013 r.
7
Download