Zaproszenie do Pieniezna, czerwiec 2015

advertisement
Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej
XV Konferencji ISM UW i Księży Werbistów
„Sacrum i profanum we współczesnym świecie”
Pt.
Sprawiedliwość, solidarność i społeczna odpowiedzialność
w stosunkach międzynarodowych.
15-lecie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
Pieniężno, 22-24 czerwca 2015 r.
Organizowanej przez:
Zakład Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
a także
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężne
oraz Fundację Studiów Międzynarodowych
Do 2015 roku, według założeń milenijnego szczytu ONZ z września 2000 r., powinny zostać
zrealizowane postanowienia zawarte w deklaracji Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development
Goals - MDG). Od początku wielu powątpiewało w możliwość ich realizacji, ale u progu nowego tysiąclecia
zwyciężyło przekonanie, że należy stawiać przed społecznością międzynarodową bardzo konkretne
zobowiązania. Przyjmując deklarację rządzący kierowali się więc odpowiedzialnością za rozwój, który – jak
się powszechnie uważa – jest warunkiem koniecznym stabilizacji, pokoju i bezpieczeństwa globalnego.
Milenijne Cele Rozwoju miały rozwiązać najbardziej palące problemy społeczne, przyspieszyć postęp,
ograniczyć dysproporcje rozwojowe oraz skalę głodu i ubóstwa, a wszystko to po to by jeszcze skuteczniej
przyczynić się do ochrony ludzkiej godności. Kierowano się więc zasadą sprawiedliwości, solidarności
i współodpowiedzialności za losy tych i przyszłych pokoleń.
Kategoria sprawiedliwości (rozdzielczej, wymiennej, prawnej i społecznej), zaczerpnięta m.in. z
myśli średniowiecznych myślicieli chrześcijańskich i oznaczająca „to co się komuś słusznie należy”,
występuje od dawna w różnych dokumentach międzynarodowych i wypowiedziach polityków. Jest ważną
pobudką dla działań państw na arenie międzynarodowej. Odwołują się do niej przedstawiciele organizacji
międzynarodowych – rządowych i pozarządowych, ale zwłaszcza przedstawiciele państw rozwijających się,
które w mniejszym niż inne stopniu skorzystały z globalizacji. Ich obawy budzi forsowanie przez świat
rozwinięty trudnych do zaakceptowania wartości nie tylko na różnych płaszczyznach międzynarodowego
ładu politycznego i gospodarczego, ale także w sferze kultury, przenikającej granice państw.
Celem konferencji jest ocena realizacji MCR w 15-lecie przyjęcia deklaracji oraz zbadanie obecności
sprawiedliwości oraz solidarności międzyludzkiej i międzypaństwowej jako istotnych wartości w
stosunkach międzynarodowych. Istnieje ścisły związek obu tych kategorii – co chcielibyśmy wykazać – we
współczesnym, współzależnym świecie. Solidarności potrzebują bogate państwa Zachodu, aby
przezwyciężyć dławiące je kryzysy i budować wspólne instytucje międzynarodowe ukierunkowane na
rozwiązywanie problemów i eliminowanie barier dla rozwoju. Potrzebują jej państwa słabiej rozwinięte,
które często żyją w błędnym przekonaniu, że jedyną nadzieją na przezwyciężenie luki rozwojowej jest
bezinteresowna pomoc z zewnątrz. Tymczasem solidarność w stosunkach międzynarodowych to coś więcej
niż transfer towarów czy zasobów finansowych. Jeśli jednak udałoby się ożywić rzeczywistą solidarność
międzynarodową i rozwijać relacje chroniące godności każdego człowieka, można byłoby zaryzykować
tezę, że najważniejszy „milenijny cel” został osiągnięty, niezależnie od tego, w jakim stopniu udało się
zrealizować cele szczegółowe…
Zachęcamy do szukania odpowiedzi M.IN. na następujące pytania:
1. Czy postawione 15 lat temu w Deklaracji Milenijnej cele były realistyczne i czy w sposób
prawidłowy rozpoznano środki służące ich realizacji?
2. Jaka jest rola organizacji międzynarodowych, w tym zwłaszcza systemu ONZ, ale także instytucji
regionalnych i subregionalnych (Unia Afrykańska, Unia Europejska i in.) w realizacji MCR?
3. Jak można ocenić skuteczność podjętych działań – zwłaszcza z perspektywy państw, do których
kierowano postulaty milenijne (kraje Afryki, Azji Południowej, Bliskiego Wschodu i in.); w jakim
stopniu udało się zrealizować poszczególne cele w skali globalnej, regionalnej i krajowej i czy
służyły one lepszej ochronie godności człowieka na każdym z tych poziomów?
4. Jak
przebiegała
ewolucja
rozumienia
rozwoju
i
postępu
społecznego
w
stosunkach
międzynarodowych oraz pomocy rozwojowej; jakie znaczenie dla rozwoju świata ma działalność
pomocowa, jakie są jej formy, zakres i kierunki zaangażowania (dywersyfikacja państw globalnego
Południa i wynikające stąd zmiany w formułowaniu potrzeb rozwojowych)?
5. Jakie znaczenie ma kategoria „sprawiedliwości”, „solidarności” i „społecznej odpowiedzialności”
dla współpracy międzynarodowej?
6. Jaki wpływ na ład światowy miał kryzys gospodarczy lat 2008-2014; jakie są jego konsekwencje dla
współpracy na rzecz rozwoju (rola tzw. mocarstw wschodzących w realizacji wartości leżących u
źródeł Deklaracji milenijnej)?
7. Czy „solidarność” i „globalna odpowiedzialność” stały się wartościami trwałymi w projektowaniu
współpracy pomiędzy państwami znajdującymi się na różnych poziomach rozwoju; czy kategoria
„społecznej odpowiedzialności biznesu” jest realizowana w międzynarodowej współpracy
gospodarczo-handlowej i jakie są tego konsekwencje?
8. Jakie wnioski wynikają z realizacji Deklaracji Milenijnej oraz nowej Agendy 2030, której głównym
przesłaniem jest wspieranie ludzkiej godności, równości i sprawiedliwości oraz uwolnienie świata od
ekstremalnej biedy?
Jubileuszowe spotkanie również w tym roku organizujemy w malowniczym,
warmińskim Pieniężnie, gdzie gościny w seminarium duchownym udzielą nam księża
werbiści. Przewidujemy – jak zawsze – spotkanie przy ognisku oraz inne atrakcje.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Pieniądze należy wpłacać do 10 czerwca 2015 r. na
konto Fundacji Studiów Międzynarodowych (Tytuł wpłaty: „Sprawiedliwość, solidarność,
społeczna odpowiedzialność. 15 lat MDGs, Pieniężno 2015”):
FUNDACJA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
Żurawia 4/404, 00-503 Warszawa,
Bank PEKAO S. A. II O. w Warszawie
87 1240 1024 1111 0000 0269 6814
Oprócz tego uczestnicy są zobowiązani do opłacenia po przybyciu do klasztoru
noclegu (55 PLN/pierwsza doba, 50 PLN/każda następna – pokoje dwuosobowe z łazienką
lub 35 PLN – pokoje trzyosobowe bez łazienki) oraz posiłków (całodzienne wyżywienie – 25
PLN, tj. 5 PLN – śniadanie, 15 PLN – obiad, 5 PLN – kolacja). Dojazd we własnym zakresie.
Organizatorzy zapewniają transport z/do stacji PKP w Pieniężnie lub z/do Ornety.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom w wersji elektronicznej lub papierowej
do 15 maja 2015 r.:
Anna Solarz: [email protected]
Wiesław Lizak: [email protected]
Anita Budziszewska [email protected]
lub Jacek Pawlik SVD: [email protected]
lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Stosunków Międzynarodowych, WDiNP UW,
ul Żurawia 4, 00-503 Warszawa
Wszelkie informacje pod nr tel. 22 553 16 35 (Anita Budziszewska)
lub 888 210 170 (Anna Solarz)
(Uwaga! Liczba miejsc w klasztorze ograniczona, zastrzegamy możliwość
selekcji zgłoszeń)
XV Konferencja ISM UW i Księży Werbistów
Pieniężno, 22-24 VI 2015 r.
pt. Sprawiedliwość, solidarność i społeczna odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych. 15-lecie realizacji Milenijnych
Celów Rozwoju
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony formularz proszę przesłać do 15 maja 2015 r. na któryś z poniższych adresów:
Anna Solarz: [email protected] (tel. 888210170), Wiesław Lizak: [email protected]
Anita Budziszewska: [email protected], Jacek Pawlik SVD: [email protected]
lub tradycyjną pocztą na adres:
Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW w Warszawie,
ul Żurawia 4, 00-503 Warszawa
Imię i nazwisko …………………………………………………………………...……………………………
Tytuł naukowy, stopień, zajmowane stanowisko ……………………………........………….........................
Uczelnia, instytucja, adres……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….………………………………….…………………
Telefon kontaktowy: ………………………… Adres e-mail: ………………………………………………
TYTUŁ REFERATU .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Sprzęt do prezentacji (proszę podkreślić właściwą opcję):
Projektor multimedialny + laptop
rzutnik do folii
Dane do faktury (nazwa instytucji, adres, NIP):
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Faktura wystawiona przez Fundację będzie do odebrania podczas konferencji.
Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 150 zł. Niezależnie od tej kwoty odrębnie należy opłacić
koszty pobytu w seminarium werbistów (na miejscu w trakcie pobytu, zgodnie z cennikiem wskazanym w
zaproszeniu, klasztor nie wystawia faktur, jedynie rachunki).
Rezerwacja noclegów: 21/22 VI (obiad-kolacja), 22/23 VI (śniadanie-obiad-kolacja), 23/24 VI (śniadanie,
obiad, kolacja), 24/25 VI (śniadanie) – proszę zaznaczyć właściwą opcję.
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (150 zł) mija 10 czerwca 2015 r. Opłatę prosimy kierować na
konto:
FUNDACJA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
Żurawia 4/404, 00-503 Warszawa,
Bank PEKAO S. A. II O. w Warszawie
87 1240 1024 1111 0000 0269 6814
Tytuł wpłaty: Konferencja „Sprawiedliwość, solidarność, społeczna odpowiedzialność. 15
lat MDGs, Pieniężno 2015” +imię i nazwisko
Download