OŚWIADCZENIE*) O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW

advertisement
Możliwa treść oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli
złożonego pod wpływem błędu na podstawie art. 84 Kodeksu cywilnego
Miejscowość ................
data .....................
.............................................
Imię i Nazwisko
..............................................
ulica, nr domu
..............................................
Kod pocztowy, Miejscowość
.............................................
nr telefonu
.........................................................
(nazwa operatora)
........................................................
(adres siedziby operatora)
OŚWIADCZENIE*)
O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO
POD WPŁYWEM BŁĘDU
Niżej podpisany(a) oświadczam, iż na podstawie art. 84 Kodeksu cywilnego uchylam się od
skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w dniu ......................................., w którym
zobowiązałem(łam) się do korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez
spółkę ............................................
Wskazuję, że w chwili składania oświadczenia woli w zakresie zawarcia umowy ze spółką
......................................... z dnia .............................., nr .................................. o świadczenie
usług telekomunikacyjnych działałem(łam) pod wpływem błędu, co do treści czynności
prawnej, ponieważ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(jeżeli Pan/Pani uważa, iż istnieją przesłanki do złożenia powyższego oświadczenia, należy
uzupełnić wolne miejsce i wskazać szczegółowo okoliczności faktyczne uzasadniające
oświadczenie).
Z poważaniem,
................................................................
(czytelny podpis)
(*) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskazuje, iż podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych i
wykorzystanie powyższego wzoru przez abonenta/użytkownika końcowego, możliwe jest jedynie po
przeprowadzeniu przez niego indywidualnej analizy stanu faktycznego i stwierdzeniu uzasadnionych podstaw do
zastosowania ww. wzoru.
Download