Węże materiału topliwego z czujnikami RTD

advertisement
Węże materiału topliwego
z czujnikami RTD
Instrukcja obsługi P/N 7105754E
Polish
NORDSON CORPORATION - AMHERST, OHIO - USA
Introduction
O-1
Nordson International
Country
Phone
Fax
Austria
43-1-707 5521
43-1-707 5517
Belgium
31-13-511 8700
31-13-511 3995
Czech Republic
4205-4159 2411
4205-4124 4971
Denmark
Hot Melt
45-43-66 0123
45-43-64 1101
Finishing
45-43-66 1133
45-43-66 1123
Finland
358-9-530 8080
358-9-530 80850
France
33-1-6412 1400
33-1-6412 1401
Erkrath
49-211-92050
49-211-254 658
Lüneburg
49-4131-8940
49-4131-894 149
Düsseldorf Nordson UV
49-211-3613 169
49-211-3613 527
Italy
39-02-904 691
39-02-9078 2485
Netherlands
31-13-511 8700
31-13-511 3995
Hot Melt
47-23 03 6160
47-22 68 3636
Finishing
47-22-65 6100
47-22-65 8858
Poland
48-22-836 4495
48-22-836 7042
Portugal
351-22-961 9400
351-22-961 9409
Russia
7-812-11 86 263
7-812-11 86 263
Slovak Republic
4205-4159 2411
4205-4124 4971
Spain
34-96-313 2090
34-96-313 2244
Hot Melt
46-40-680 1700
46-40-932 882
Finishing
46 (0) 303 66950
46 (0) 303 66959
41-61-411 3838
41-61-411 3818
Hot Melt
44-1844-26 4500
44-1844-21 5358
Finishing
44-161-495 4200
44-161-428 6716
Nordson UV
44-1753-558 000
44-1753-558 100
49-211-92050
49-211-254 658
Europe
Germany
Norway
Sweden
Switzerland
United
Kingdom
Distributors in Eastern & Southern Europe
DED, Germany
. 2002 Nordson Corporation
All rights reserved
NI_EN_K--0702
O-2
Introduction
Outside Europe / Hors d’Europe / Fuera de Europa
: For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson
offices below for detailed information.
: Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre
pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.
: Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor
diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.
Contact Nordson
Phone
Fax
DED, Germany
49-211-92050
49-211-254 658
Pacific South Division,
USA
1-440-988-9411
1-440-985-3710
Japan
81-3-5762 2700
81-3-5762 2701
Canada
1-905-475 6730
1-905-475 8821
Hot Melt
1-770-497 3400
1-770-497 3500
Finishing
1-440-988 9411
1-440-985 1417
Nordson UV
1-440-985 4592
1-440-985 4593
Africa / Middle East
Asia / Australia / Latin America
Japan
North America
USA
NI_EN_K--0702
. 2002 Nordson Corporation
All rights reserved
Spis treści
I
Spis treści
1. Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bezpieczeństwo obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Symbole dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kwalifikacje personelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Warunki stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instalacja i podłączenia elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Niebezpieczeństwa mniej oczywiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Działanie w przypadku wystąpienia awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Niebezpieczeństwo poparzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konserwacja i naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Materiały termoplastyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Utylizacja materiałów odpadowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Reaktywny poliuretanowy materiał topliwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Właściwe użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Czujniki temperatury RTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Równomierne ogrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Równoległe linie uziomowe dla bezpiecznej obsługi . . . . . . . . . 11
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Napięcia wejściowe dla węży pistoletów automatycznych . . . . 12
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
II
Spis treści
3. Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rozpakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Środki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Potrzebne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Procedura wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Usuwanie ciśnienia z systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odłączanie starego węża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Podłączanie nowego węża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Włącz system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Środki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Konserwacja codzienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Konserwacja okresowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sprawdzanie połączeń hydraulicznych węża . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sprawdzanie połączeń elektrycznych węża . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bezpieczeństwo podczas rozwiązywania problemów . . . . . . . . 24
Procedury rozwiązywania problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. Części i dane źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wyposażenie serwisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
1
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
1. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo obsługi
Rozdział ten zawiera ogólne zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu
systemów firmy Nordson. Ostrzeżenia specyficzne dla poszczególnych
czynności lub urządzeń zawarte są w odpowiednich rozdziałach. Należy
stosować się do wszystkich uwag zawartych w tej instrukcji. W
przeciwnym przypadku może powstać zagrożenie dla zdrowia lub
niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu.
Chcąc bezpiecznie użytkować sprzęt:
: Przed przystąpieniem do instalacji, konserwacji, obsługi lub
naprawy zapoznaj się zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa;
: Przeczytaj i zastosowaj się do ostrzeżeń w tekście, przy opisie
poszczególnych czynności;
: Instrukcję obsługi przechowuj w miejscu łatwo dostępnym dla osób
obsługujących lub konserwujących dane urządzenie;
: Używaj ubrania i wyposażenia ochronnego, takiego jak okulary
ochronne oraz rękawice.
: Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów
wewnątrzzakładowych oraz z ogólnych uregulowań prawnych.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
2
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Symbole dotyczące
bezpieczeństwa
Poniższe symbole ostrzegają przed niebezpieczeństwami lub źródłami
zagrożeń. Należy się z nimi zapoznać. Niezastosowanie się do ostrzeżeń
może spowodować zarówno zagrożenie dla zdrowia jak i
niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu.
OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się może doprowadzić do
zranienia, śmierci lub uszkodzenia sprzętu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Niezastosowanie się może doprowadzić do zranienia, śmierci
lub uszkodzenia sprzętu.
OSTRZEŻENIE: Odłączyć urządzenie od linii zasilającej.
OSTRZEŻENIE: Gorące. Ryzyko poparzenia. Założyć ubranie
ochronne, okulary lub rękawice, w zależności od pokazanych
symboli.
OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu lub pożaru. Zabronione jest
używanie otwartego ognia i palenie papierosów.
OSTRZEŻENIE: System lub materiał pod ciśnieniem. Usunąć
ciśnienie. Niezastosowanie się może doprowadzić do
poważnego poparzenia.
UWAGA: Niezastosowanie się może doprowadzić do
uszkodzenia sprzętu.
UWAGA: Gorąca powierzchnia. Niezastosowanie się może
spowodować oparzenia.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
3
Kwalifikacje personelu
Za ”osobę wykwalifikowaną” uważa się każdą osobę, która rozumie
zarówno działanie sprzętu, jak również zasady bezpiecznego
posługiwania się nim, konserwacji i naprawy. Osoba wykwalifikowana
jest fizycznie przygotowana do wykonania odpowiednich czynności,
zapoznała się z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa oraz przeszła
przeszkolenie w bezpiecznym instalowaniu, obsłudze, konserwacji oraz
naprawie sprzętu. Przedsiębiorstwo użytkujące dany sprzęt jest
odpowiedzialne za to, aby wszystkie osoby posługujące się tym
sprzętem spełniały te warunki.
Warunki stosowania
Sprzęt jest zaprojektowany i przeznaczony jedynie do zadań opisanych
w tej instrukcji. Użycie tego sprzętu w inny sposób będzie traktowane
jako niezgodne z przeznaczeniem i z obowiązującymi przepisami.
OSTRZEŻENIE: Stosowanie tego sprzętu w sposób inny niż
opisano w tej instrukcji może spowodować zranienie, śmierć
lub też uszkodzenie sprzętu.
Firma Nordson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub
uszkodzenia w przypadku użycia opisywanego tu sprzętu w niewłaściwy
sposób. Niewłaściwe użycie może wynikać, między innymi, z podjęcia
następujących czynności:
: Wykonywanie nieprzewidzianych w instrukcji zmian lub użycie części
zamiennych niezgodnych z dokumentacją
: Niestosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa
: Niestosowanie się do instrukcji omawiających instalację, obsługę,
konserwację lub naprawy a także wykonywanie tych czynności przez
osoby nieuprawnione
: Zastosowane niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz
osprzętu dodatkowego
: Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących
w zakładzie lub wynikających z ogólnych przepisów.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
4
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Instalacja i podłączenia
elektryczne
OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do poniższych zasad
może spowodować zranienie lub śmierć.
: Do wykonywania podłączeń elektrycznych, pneumatycznych,
gazowych oraz hydraulicznych można dopuścić jedynie osoby
wykwalifikowane. Należy stosować się do wszelkich informacji
dotyczących bezpieczeństwa, instalacji i posługiwania się wszelkimi
urządzeniami wchodzącymi w skład systemu oraz dodatkowymi.
: Sprzęt musi być odpowiednio uziemiony i zabezpieczony
bezpiecznikami odpowiednimi do poboru prądu (patrz tabliczka
znamionowa).
: Stan zużycia wszystkich przewodów wychodzących na zewnątrz
aplikatora musi być regularnie sprawdzany.
: Przekrój przewodów kabla zasilającego oraz jego izolacja musi być
odpowiednia do poboru prądu.
: Przewody nie mogą być zginane oraz ściskane. Nie instalować
przewodów w miejscach dużego ruchu.
Działanie
Obsługę sprzętu może prowadzić jedynie osoba wykwalifikowana i
postępująca zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do informacji dotyczących
bezpieczeństwa może spowodować obrażenia lub śmierć.
: Nie wolno zezwolić na obsługę systemu przez osoby zażywające leki
lub inne substancje przedłużające czas reakcji oraz osoby nie
będące w stanie obsługiwać sprzętu ze względów fizycznych.
: Przed przystąpieniem do pracy z systemem należy sprawdzić
sprawność wszystkich układów zabezpieczających oraz
ostrzegawczych. Nigdy nie włączać systemu jeżeli któryś z tych
elementów nie jest całkowicie sprawny.
: Jeżeli demontaż jakiegokolwiek układu mającego wpływ na
bezpieczeństwo jest niezbędny ze względu na czynności
konserwacyjne lub instalacyjne, układ ten musi być ponownie
włączony niezwłocznie po zakończeniu prac.
: Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że wszystkie urządzenia
służące bezpieczeństwu znajdują się na miejscu i działają
prawidłowo.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Działanie (cd.)
5
: W miejscach wilgotnych należy stosować wyłącznie sprzęt
wyposażony w odpowiedniej klasy zabezpieczenia.
: Nie używać aplikatora w miejscach zagrożonych wybuchem.
: Nie wolno dopuszczać do kontaktu z ruchomymi elementami
maszyn. Przy pracy z częściami ruchomymi nie używać luźnego
ubrania, zdjąć biżuterię osobistą oraz przykryć lub związać włosy.
: Przed przystąpieniem do pomiarów należy wyłączyć system i
odczekać aż zostanie on unieruchomiony.
: Nigdy nie kierować dyszy na siebie ani na inne osoby.
Niebezpieczeństwa mniej oczywiste
OSTRZEŻENIE: Operator powinien uważać na inne, mniej
oczywiste niebezpieczeństwa, których nie można całkowicie
wyeliminować na stanowisku pracy:
: Zetknięcie z powierzchniami sprzętu, które mogą być gorące a ich
osłonięcie praktycznie nie jest możliwe. Ostygnięcie wymaga
pewnego czasu po wyłączeniu urządzenia.
: Potencjał elektryczny może pozostawać w urządzeniu po wyłączeniu
zasilania.
: Gorący materiał topliwy i opary.
: Mechanizmy poruszane hydraulicznie lub pneumatycznie.
: Nie osłonięte elementy przenośników pionowych.
Działanie w przypadku wystąpienia awarii
W przypadku wykrycia nieprawidłowości działania jakiegokolwiek
elementu systemu niezwłocznie wyłączyć cały system.
: Odłączyć system od zasilania elektrycznego.
: Wszelkie naprawy zlecić jedynie osobie posiadającej odpowiednie
przeszkolenie.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
6
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Niebezpieczeństwo poparzenia
Styczność z elementami nagrzanymi oraz z rozgrzanym materiałem
topliwym może doprowadzić do poparzenia.
OSTRZEŻENIE: Gorące. Ryzyko poparzenia. Założyć ubranie
ochronne, okulary lub rękawice, w zależności od pokazanych
symboli.
: Posługując się gorącymi materiałami należy zachować najwyższą
ostrożność. Nawet materiały już skrzepnięte mogą nadal być
gorące.
: Zawsze nosić ubrania ochronne wystarczająco osłaniające odkryte
części ciała.
W przypadku poparzenia:
: Niezwłocznie ochłodzić skórę zimną i czystą wodą.
: Nie zrywać gorącego materiału ze skóry.
: Niezwłocznie udać się po pomoc medyczną.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Konserwacja i naprawy
7
Konserwację systemu, ustalenie usterki oraz naprawę powinna
przeprowadzać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
Wykonując czynności konserwacyjno naprawcze należy nosić ubranie
ochronne.
OSTRZEŻENIE: Nawet jeśli wyłącznik sieciowy jest
wyłączony, niektóre elementy systemu mogą nadal znajdować
się pod napięciem. Przed przystąpieniem do czynności
konserwacyjno naprawczych należy wykonać poniżej opisane
kroki:
: Wyłączyć i zabezpieczyć zewnętrzną linię doprowadzającą zasilanie.
: W celu sprawdzenia czy system jest odłączony od zasilania należy
włączyć wyłącznik sieciowy. Jeżeli urządzenie nie załączy się,
można przystąpić do wykonywania prac.
: Jeżeli urządzenie jest zasilane, należy powtórzyć procedurę
odłączania, po czym powtórzyć sprawdzenie odłączenia systemu.
: Wykonać procedury opisane w tej instrukcji zapewniające usunięcie
ciśnienia z całego systemu.
: Zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy hydrauliczno
pneumatyczne przed ich niekontrolowanym ruchem.
: Stosować jedynie elementy nie ograniczające poziomu
bezpieczeństwa. Do napraw używać jedynie części zamiennych
Nordson.
: Zawsze używać sprawnych narzędzi z izolowanymi uchwytami.
Czyszczenie
UWAGA: Przed przystąpieniem do prac z jakimkolwiek nowym
materiałem zapoznaj się z wszelkimi informacjami dotyczącymi tego
materiału dostarczanymi przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia aluminium ani do
przepłukiwania systemu nie stosować środków zawierających
związki chloro węglowodorowe. Przykładami takich związków
są dwuchlorometylen, 1,1,1 trójchloroetylen, nadchloroetylen.
Związki te mogą gwałtownie reagować z częściami
aluminiowymi.
OSTRZEŻENIE: Rozpalanie ognia, stosowanie urządzeń z
otwartym ogniem oraz palenie tytoniu w pobliżu płynów
czyszczących jest zabronione. Stosować się do wszelkich
przepisów dotyczących ochrony przed eksplozją. Środki
czyszczące mogą być podgrzewane jedynie w ogrzewaczach o
regulowanej temperaturze, zabezpieczonych przed eksplozją.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
8
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Czyszczenie (cd.)
: Przy czyszczeniu systemu nigdy nie używać otwartego ognia.
: Stosować jedynie środki czyszczące przeznaczone do stosowania z
materiałami termoplastycznymi. Pod żadnym względem nie
stosować rozpuszczalników do farb.
: Sprawdzić temperaturę zapłonu środków czyszczących. Do
podgrzewania środków czyszczących stosować jedynie urządzenia z
regulowaną temperaturą.
: W pomieszczeniach, w których stosowane są środki czyszczące
zapewnić odpowiednią wentylację.
Materiały termoplastyczne
UWAGA: Przed przystąpieniem do prac z jakimkolwiek nowym
materiałem zapoznaj się z wszelkimi informacjami dotyczącymi tego
materiału dostarczanymi przez producenta.
: Sprawdzić czy obszar pracy jest wystarczająco wentylowany.
: Nie przekraczać zalecanych temperatur pracy. Niestosowanie się do
tej uwagi powoduje zagrożenie dla personelu wynikające z
dekompozycji materiałów.
Utylizacja materiałów
odpadowych
Wszelkie materiały odpadowe powstające w czasie pracy i czyszczenia
należy utylizować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów poprodukcyjnych.
Reaktywny poliuretanowy
materiał topliwy
UWAGA: Przed zastosowaniem jakiegokolwiek ciekłego kleju zawsze
sprawdzaj ”Kartę danych bezpieczeństwa materiału” producenta lub
materiały informacyjne.
OSTRZEŻENIE: Przy użyciu materiałów reaktywnych należy
zapewnić wyjątkową ostrożność i odpowiednią wentylację.
OSTRZEŻENIE: Używaj materiału PUR w urządzeniach, które
są zaprojektowane do przerabiania tego materiału. Używanie
materiału PUR w urządzeniach, które nie mogą go przerabiać,
może spowodować uszkodzenie urządzeń i przedwczesną
reakcję materiału topliwego.
OSTRZEŻENIE: Materiał PUR zawiera isocyjankowe
składniki, które podrażniają skórę, błony śluzowe oka i drogi
oddechowe.
OSTRZEŻENIE: Osoby z problemami astmatycznymi mogą
odczuwać trudności z oddychaniem.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Reaktywny poliuretanowy
materiał topliwy (cd.)
9
Ppnieważ isocyjankowe składniki znajdują się w różnych skupieniach w
reaktywnych materiałach produkowanych prze różnych producentów,
zaleca się skontaktowanie uprzednie z producentem MSDS lub
przejrzenie danych informacyjnych przed użyciem reaktywnego
materiału. Zwróć szczególną uwagę na omówienie toksyczności
materiału, skutków zdrowotnych i stanu reaktywności.
Istnieją uniwersalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których
powinno się przestrzegać przy używaniu materiałów reaktywnych:
: Zalecana temperatura pracy nie powinna być przekraczana.
: Przy obsłudze materiałów reaktywnych, noś zawsze rękawice
ochronne i ubrania z długim rękawem.
: Noś okulary chemiczne, aby zmniejszyś potencjalny kontakt
wzrokowy.
: Przygotuj płyn do mycia oczu i źródło zimnej wody na wypadek
poparzenia.
: Zalecane jet regularne używanie kremu ochronnego na ręce i twarz
dla ochrony skóry.
: Nie jedz, nie pij, nie pal, nie przechowuj jedzenia w otoczeniu, gdzie
przerabia się materiał PUR.
: Myj dokładnie ręce po pracy z materiałem reaktywnym.
: Usuń opary reaktywnych materiałów topliwych używając
odpowiedniego sprzętu wentylacyjnego.
: Używaj odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych w razie
niebezpieczeństwa wdychania oparów isocyjankowych lub innych
składników zawartych w materiale PUR w koncentracji
przekraczającej dopuszczalne limity.
: W razie wysokiej koncentracji szkodliwych substancji, lub gdy nie
jesteś pewien warunków środowiskowych, należy używać sprzętu
chroniącego drogi oddechowe.
: Nie uruchamiaj urządzenia z materiałami PUR, jeśli nie jesteś
pewny, że zapewniono wszelkie odpowiednie środki
bezpieczeństwa.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
10
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
2. Opis
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD zapewniają doskonałą
kontrolę temperatury, niezawodność i wyższe bezpieczeństwo. Lepszą
dokładność temperaturową osiągnięto dzięki urządzeniom czujnikowym
działająącym powierzchniowo, a nie punktowo. Czujniki
powierzchniowe zapewniają bardziej wiarygodne odczyty temperatury
dzięki pomiarom temperatury na większym obszarze. W przeciwieństwie
do czujników punktowych, które mogą dawać fałszywe odczyty z
powodu gorących lub zimnych obszarów, czujniki powierzchniowe
zapewniają bardziej rzetelne odczyty w szerokim zakresie warunków
roboczych.
Właściwe użycie
Węże firmy Nordson z czujnikami RTD (opornościowy czujnik
temperatury) do pistoletów automatycznych i ręcznych mogą być
używane tylko do przesyłania klejów topliwych i innych materiałów
termoplastycznych do odpowiedniego punktu dozowania.
Czujniki temperatury RTD
Węże z czujnikami RTD są precyzyjnie nawijane i kalibrowane przed
montażem, zapewniając zgodność oporności i wartości kontrolnych i
eliminując potrzebę kalibracji kontroli temperatury. Precyzja RTD w
połączeniu z proporcjonalną regulacją temperatury eliminuje warunki
przegrzania i niedogrzania. Cechy te zapewniają dokładniejsze
dozowanie i lepszą regulację strumienia w zastosowaniach
produkcyjnych wykorzystujących duże ilości kleju.
Równomierne ogrzewanie
Element grzejny o małej gęstości mocy zmniejsza możliwość
wystąpienia gorących plam. Element jest spiralnie nawinięty wokół
rdzenia w celu uzyskania lepszej elastyczności. Gęsto nawinięte zwoje
zapewniają wydajny i równomierny transport ciepła do materiału
topliwego, co umożliwia szybki rozruch i stały przepływ. Trzy warstwy
wysokoogniotrwałej izolacji filcowej zwiększają wydajność cieplną,
obniżają straty ciepła i koszty eksploatacji.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
12
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Napięcia wejściowe dla
węży pistoletów
automatycznych
Typ węży Nordson i napięcie wejściowe można rozpoznać po kolorze
taśmy wskaźnikowej ekranu węża. Patrz tabela 1.
Tab. 1 Określanie typu węża i napięcia wejściowego
Taśma wskaźnikowa
Typ węża i napięcie wejściowe
Brak (wąż jest jednolicie czarny)
Standard, 230 VAC
Czerwony
Standard, niskie napięcie, 200
VAC
Niebieski
Standard, wysoka elastyczność,
230 VAC
Czerwony i niebieski
Niskie napięcie, wysoka
elastyczność, 200VAC
Potrójny czerwony
Złączki pistoletów ręcznych serii
H, wysoka elastyczność, 115 VAC
Dane techniczne
Tab. 2 Dane techniczne
Charakterystyka węża
Specyfikacja
Temperatura pracy
105 do 230 EC (220 do 450 EF)
Ciśnienie robocze,
maksymalne
10,34 bar (1500 psi)
Maksymalna wytrzymałość na
rozerwanie
44.8 MPa (6500 psi) przy 230EC
(450EF) średnica wewnętrzna
5/ cala.
16
Napięcia wejściowe
Patrz tabela 1.
Zasilanie elektryczne
Z aplikatora kleju topliwego
Parametry standardowe 230 VAC
Niskie napięcie: 200 VAC
Pistolety ręczne serii H: 115 VAC
Dostępne długości, węże
pistoletów automatycznych
2, 4, 6, 10, 12, 16 i 24 stopy (1)
(0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3,0, 3,6, 5,0 i
7,4 m)
Dostępne długości, węże
pistoletów ręcznych z
pofałdowaną powłoką (2)
8, 10, 16 i 24 stopy
(2.4, 3.0, 5,0 i 7,4 m)
Dostępne długości, węże
pistoletów ręcznych z
plecioną powłoką
8, 12 i 16 stóp
(2,4, 3,6 i 5,0 m)
(1) Wąż pistoletu automatycznego o długości 24 stóp (7,3 m)
niedostępny w wersji wodoodpornej lub 200 VAC.
(2) Pofałdowana powłoka zapewnia dodatkową ochronę przed
ścieraniem dzięki półsztywnej wytłaczanej powłoce. Węże
pistoletów ręcznych z pofalowaną powłoką o długości 10 i 24
stóp (3,0 i 7,4 m) są dostępne tylko w wersji 230 VAC.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
14
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Potrzebne elementy
:
:
:
:
:
:
Instrukcje techniczne aplikatora i towarzyszącego wyposażenia
Dwa klucze maszynowe (wymaganą wielkość podano w Tabeli 3)
Okulary ochronne
Rękawice ochronne
Odzież odporna na temperaturę
Miseczka ściekowa
Tab. 3 Wielkość kluczy potrzebnych do dokręcenia złączek węża
Średnica
wewnętrzna węża
5/
16 cali
5/
8 cali
Złączka
Wielkość klucza
5/
8 cali
11/4 cali
Złączka węża
Wielkość klucza
11/
16 cali
11/4 cali
Procedura wymiany
Usuwanie ciśnienia z systemu
OSTRZEŻENIE: Wysoka temperatura! Niebezpieczeństwo
poparzenia. Gorące części aplikatora, rozlany gorący klej i
gorące powierzchnie pistoletu mogą spowodować poważne
oparzenia. Podczas wymiany węża należy założyć ubranie
ochronne, okulary i rękawice.
1. Podgrzej system do temperatury roboczej.
OSTRZEŻENIE: System lub materiał pod ciśnieniem. Uwolnij
ciśnienie. Niezastosowanie się grozi poważnymi oparzeniami.
2. Ciśnienie uwolnij zgodnie z procedurami podanymi w instrukcji
technicznej aplikatora. Generalnie, uwolnienie ciśnienia w systemie
wymaga wykonania wszystkich poniższych czynności
odpowiednich dla danego urządzenia:
: Systemy z pompą tłokową:
Zmniejsz ciśnienie powietrza w pompie do zera i odłącz linię
sprężonego powietrza.
Ustaw wyłącznik pompy w położeniu OFF.
: Systemy z pompą zębatą:
Obróć wskaźnik obrotów silnika na 0%.
Ustaw wyłącznik silnika w położeniu OFF (lub STOP).
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
15
OSTRZEŻENIE: Powietrze uwięzione w wężach i pistoletach
może rozpryskiwać roztopiony klej i spowodować oparzenia.
Przed włączeniem pistoletów należy osłonić rejon i operatora.
3. Włącz wszystkie pistolety, aby usunąć ciśnienie hydrauliczne.
4. Odłącz elektrozawory i fotokomórki, aby zapobiec przypadkowemu
włączeniu pistoletów.
5. Zmniejsz ciśnienie powietrza w pistoletach:
: Systemy z pistoletami automatycznymi:
Za pomocą regulatora zredukuj ciśnienie powietrza w pistolecie
do zera.
OSTRZEŻENIE: Ustawić blokadę spustu pistoletu ręcznego
w położeniu zamkniętym i ZAWSZE trzymać pistolet ręczny z
otwór w rękojeści. Nieprzestrzeganie tego może spowodować
przypadkowe włączenie pistoletu i poważne oparzenia.
: Systemy z pistoletami ręcznymi:
Ustaw bezpiecznik pistoletu w położeniu zablokowanym.
Zawieś pistolet ręczny za otwór w rękojeści.
6. Ustaw miskę pod zaworem spustowym i opróżnij kolektor wykonując
procedurę opisaną w instrukcji technicznej aplikatora.
7. Odłącz wąż od kolektora.
UWAGA: Jeśli zawór spustowy aplikatora zostanie otwarty
nawet zwykłym śrubokrętem, może nastąpić uszkodzenie
wyposażenia. Zawór spustowy należy otwierać tylko
śrubokrętem.
8. Użyj śrubokręta płaskiego do otwarcia zaworu spustowego.
9. Odczekaj, aż kolektor zostanie całkowicie opróżniony.
10. Użyj śrubokręta płaskiego do zamknięcia zaworu spustowego.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
16
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Odłączanie starego węża
OSTRZEŻENIE: Nawet po wyłączeniu, aplikatory i węże
Nordson są pod napięciem mogącym spowodować śmierć.
Należy odłączyć i zablokować zasilanie sieciowe aplikatora
zgodnie z instrukcją.
1. Odłącz i zablokuj zasilanie sieciowe wyłącznika automatycznego w
linii zasilania aplikatora.
2. Ustaw wyłącznik automatyczny aplikatora w położeniu OFF.
3. Odłącz kable elektryczne węża od aplikatora i pistoletu.
4. Użyj dwóch kluczy do odkręcenia węża. Patrz rysunek 1. Umieść
jeden klucz na złączce kolektora lub pistoletu, a drugi na złączce
węża.
5. Usuń spuszczony klej i starego węża do odpadów.
5920023
Rys. 1 Prawidłowy demontaż lub
wymiana złączki węża
Podłączanie nowego węża
1. Sprawdź czy nowy wąż nie jest poskręcany lub zgnieciony i nie styka
się z powierzchniami ostrymi lub ściernymi. Patrz rysunek 2.
2. Za pomocą dwóch kluczy podłącz złączkę nowego węża do
kolektora aplikatora i złączki pistoletu. Nie dokręcaj zbyt mocno.
Patrz rysunek 1.
OSTRZEŻENIE: Informacje o połączeniach elektrycznych
podane w niniejszej instrukcji należy wykorzystać tylko do
instalacji odpowiednich węży podanych w rozdziale 6. Użycie
tych informacji do instalacji innych węży może spowodować
zranienie osób, śmierć lub uszkodzenie wyposażenia.
3. Podłącz kable elektryczne węża do aplikatora i pistoletu. Informację
o połączeniach elektrycznych podano w rozdziale 6, Części i dane
źródłowe.
4. Ustaw wyłącznik automatyczny aplikatora w położeniu ON.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
17
Nr kat. 111 940
X
X=0,50 CALA (13 mm)
R=8,00 CALI (203 mm)
Nr kat. 271 486 – 5/6 CALA
Nr kat. 274 174 – 5/8 CALA
5920010
Rys. 2 Karta instalacji węża (1 z 2)
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
18
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
3000
2300
Nr kat. 276 318
Nr kat. 133 644
O--RING
Nr kat. 945 032
Nr kat.
972 628
Nr kat.
972 646
NPT
Nr kat.
972 647
Nr kat.
972 051
O--RING
Nr kat. 945 032
Nr katalogowy Nr katalogowy
274 179
274 180
Nr kat.
972 200
Nr kat.
972 618
NPT
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
972 618
972 200
972 051
Nr katalogowy
972 657
Nr katalogowy Nr katalogowy
SITO 50 274 989
274 287
274 288
SITO 100 274 990
SITO 200 274 991
274 289
Nr katalogowy
274 290
274 291
274 292
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
SITO 50 804 123 273 415
271 658
271 659
SITO 100 274 988 273 414
SITO 200 804 125 273 413
271 595
5920024
Rys. 3 Karta instalacji węża (2 z 2)
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
19
Podłączanie nowego węża (cd.)
5. Sprawdź czy instalacja niskociśnieniowa jest szczelna.
6. Podłącz zasilanie do aplikatora.
7. Odczekaj, aż urządzenie i wąż osiągną temperaturę roboczą.
8. Powoli podwyższając ciśnienie powietrza do aplikatora i pistoletów,
sprawdź czy nie ma wycieków. Dokręć złączki, w razie potrzeby. Jeśli
nie ma wycieków, przejdź do Uruchamiania systemu.
UWAGA: Znaczny wyciek na połączeniu węża z pistoletem lub
kolektorem urzadzenia może oznaczać, że o ringi są uszkodzone
albo nie są zamontowane.
9. Jeżeli wystąpi wyciek na połączeniu węża z pistoletem lub
kolektorem urządzenia, skorzystaj z instrukcji aplikatora, gdzie
podano prawidłową złączkę i o ring. Następnie:
a. Powtórz kroki 1 do 4 w opisie Odłączanie starego węża.
b. Wymień złączkę lub o ring.
c. Powtórz kroki 2 do 9 w opisie Podłączanie nowego węża.
Włącz system
1. Wykonaj procedury uruchamiania podane w instrukcji aplikatora.
2. Przywróć normalną pracę.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
20
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
4. Konserwacja
Środki bezpieczeństwa
Procedury konserwacji zapobiegawczej węży Nordson obejmują
okresowe przeglądy, czyszczenie i wymianę materiału. Tylko wtyczki
elektryczne do urządzenia i pistoletu mogą być naprawiane na miejscu.
Zestawy podano w rozdziale 6. Próby wykonania innych napraw mogą
skończyć się uszkodzeniem węża, nieprawidłową pracą systemu lub
zranieniem.
OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem konserwacji węża, należy
dokładnie przeczytać zalecenia bezpieczeństwa podane w
rozdziale 1, Bezpieczeństwo. Nie zapoznanie się z rozdziałem
o bezpieczeństwie może spowodować uszkodzenie
wyposażenia i zranienie lub śmierć osób. Należy również
stosować szczególne środki bezpieczeństwa podane w tym
rozdziale.
OSTRZEŻENIE: Konserwację, naprawę i usuwanie usterek
powinny wykonywać jedynie osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. Wykonanie czynności nie opisanych w
niniejszej instrukcji może spowodować zranienie, śmierć osób
uszkodzenie wyposażenia.
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne działanie węża i
pistoletu, nie wolno stosować nieprzewodzącego materiału lub
taśmy na hydraulicznych połączeniach węża i pistoletu.
Ponadto, należy upewnić się, że wąż i pistolet zostały
połączone hydraulicznie przed elektrycznym podłączeniem
węża do aplikatora.
Konserwacja codzienna
UWAGA: Nie dopuścić, aby roztopiony klej stykał się z oplotem węża.
Nagromadzony materiał może spowodować skręcenie węża przy
zmianie jego położenia.
OSTRZEŻENIE: Wysoka temperatura! Niebezpieczeństwo
poparzenia. Gorące części aplikatora, rozlany gorący klej i
gorące powierzchnie pistoletu mogą spowodować poważne
oparzenia. Podczas wymiany węża należy założyć ubranie
ochronne, okulary i rękawice.
1. Po założeniu rękawic ochronnych, dokładnie wytrzec materiał
topliwy ze złączek węża i oplotu.
OSTRZEŻENIE: Codziennie usuwać kurz i brud z powłoki
węża. Nagromadzony kurz może doprowadzić do powstania
gorących plam i zagrożenia pożarowego.
2. Codziennie usuwać kurz i brud z powłoki węża.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Konserwacja okresowa
21
Okresową konserwację należy wykonywać tak często, jak wymagają
tego warunki robocze i środowiskowe.
Cały system nakładania materiału topliwego, włącznie z wężami, musi
być okresowo płukany. Płukanie usuwa nadmiar brudu i zwęglony
materiał. Ponadto, system należy czyścić przy zmianie kleju, jeśli nowy
klej nie jest zgodny ze starym klejem.
Procedurę czyszczenia systemu podano w rozdziale Konserwacja w
instrukcji aplikatora.
Sprawdzanie połączeń
hydraulicznych węża
OSTRZEŻENIE: Wysoka temperatura! Niebezpieczeństwo
poparzenia. Gorące części aplikatora, rozlany gorący klej i
gorące powierzchnie pistoletu mogą spowodować poważne
oparzenia. Podczas wymiany węża należy założyć ubranie
ochronne, okulary i rękawice.
1. Podgrzać system do temperatury roboczej.
OSTRZEŻENIE: System lub materiał pod ciśnieniem. Uwolnij
ciśnienie. Niezastosowanie się grozi poważnymi oparzeniami.
2. Ciśnienie uwolnij zgodnie z procedurami podanymi w instrukcji
technicznej aplikatora. Generalnie, uwolnienie ciśnienia w systemie
wymaga wykonania wszystkich poniższych czynności
odpowiednich dla danego urządzenia:
: Systemy z pompą tłokową:
Zmniejsz ciśnienie powietrza w pompie do zera i odłącz linię
sprężonego powietrza.
Ustaw wyłącznik pompy w położeniu OFF.
: Systemy z pompą zębatą:
Obróć wskaźnik obrotów silnika na 0%.
Ustaw wyłącznik silnika w położeniu OFF (lub STOP).
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
22
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Sprawdzanie połączeń
hydraulicznych węża (cd.)
OSTRZEŻENIE: Powietrze uwięzione w wężach i pistoletach
może rozpryskiwać roztopiony klej i spowodować oparzenia.
Przed włączeniem pistoletów w celu uwolnienia ciśnienia
hydraulicznego należy osłonić rejon i operatora.
3. Włącz wszystkie pistolety, aby usunąć ciśnienie hydrauliczne.
4. Odłącz elektrozawory i fotokomórki, aby zapobiec przypadkowemu
włączeniu pistoletów.
5. Zmniejsz ciśnienie powietrza w pistoletach:
: Systemy z pistoletami automatycznymi:
Za pomocą regulatora zredukuj ciśnienie powietrza w pistolecie
do zera.
OSTRZEŻENIE: Ustawić blokadę spustu pistoletu ręcznego
w położeniu zamkniętym i ZAWSZE trzymać pistolet ręczny z
otwór w rękojeści. Nieprzestrzeganie tego może spowodować
przypadkowe włączenie pistoletu i poważne oparzenia.
: Systemy z pistoletami ręcznymi:
Ustaw bezpiecznik pistoletu w położeniu zablokowanym.
Zawieś pistolet ręczny za otwór w rękojeści.
OSTRZEŻENIE: Nawet po wyłączeniu, aplikatory i węże
Nordson są pod napięciem mogącym spowodować śmierć.
Należy odłączyć i zablokować zasilanie sieciowe aplikatora
zgodnie z instrukcją.
6. Patrz rysunek 4. Odłącz i zablokuj zasilanie sieciowe wyłącznika
automatycznego w linii zasilania aplikatora.
7. Sprawdź czy połączenia węża z aplikatorem i pistoletem są szczelne.
4110132
UWAGA: Zawsze należy używać dwóch kluczy do dokręcenia węża.
Wymaganą wielkość kluczy podano w Tabeli 4.
Rys. 4 Odłączanie i blokowanie
zasilania sieciowego
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
23
Tab. 4 Wielkość kluczy potrzebnych do dokręcenia złączek węża
Średnica
wewnętrzna węża
5/
16 cali
5/
8 cali
Złączka
Wielkość klucza
5/
8 cali
11/4 cali
Złączka węża
Wielkość klucza
11/
16 cali
11/4 cali
8. Patrz rysunek 5. Dokręć każde poluzowane połączenia za pomocą
dwóch kluczy Umieść jeden klucz na złączce kolektora lub pistoletu,
a drugi na złączce węża.
5920023
Rys. 5 Prawidłowy demontaż lub
wymiana złączki węża
Sprawdzanie połączeń
elektrycznych węża
OSTRZEŻENIE: Nawet po wyłączeniu, aplikatory i węże
Nordson są pod napięciem mogącym spowodować śmierć.
Należy odłączyć i zablokować zasilanie sieciowe aplikatora
zgodnie z instrukcją.
1. Odłącz i zablokuj zasilanie sieciowe wyłącznika automatycznego w
linii zasilania aplikatora. Patrz rysunek 4.
2. Sprawdź czy wszystkie wtyki wtyczki elektrycznej węża są w dobrym
stanie. Napraw uszkodzone wtyki. Patrz Części i dane źródłowe,
rozdział 6, gdzie podano zestaw do naprawy końcówki węża.
OSTRZEŻENIE: Drgania oraz cykle grzania i chłodzenia
systemu mogą poluzować połączenia i spowodować
uszkodzenie wyposażenia lub porażenie elektryczne.
3. Sprawdź czy wszystkie wtyczki są prawidłowo podłączone. Włóż
wszystkie poluzowane wtyczki.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
24
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
5. Rozwiązywanie
problemów
W niniejszym rozdziale możesz znaleźć procedury wykrywania i
usuwania usterek.
Oczywiste przyczyny wadliwego działania, np. pęknięte lub brakujące
wtyki lub przewody, uszkodzone wtyczki węża itp. powinny być wykryte
podczas codziennego przeglądu i natychmiast usunięte.
Informacje o grzałce i schemat węża, który może być potrzebny do
rozwiązywania problemów podano w rozdziale 6, Części i dane
źródłowe.
Bezpieczeństwo podczas
rozwiązywania problemów
OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa
podanych w rozdziale Bezpieczeństwo, rozdział 1, może
spowodować uszkodzenie wyposażenia lub zranienie i śmierć
osób. Przed wykonaniem konserwacji węża należy dokładnie
przeczytać zalecenia bezpieczeństwa. Należy również
stosować szczególne środki bezpieczeństwa podane w tym
rozdziale.
OSTRZEŻENIE: Konserwację, naprawę i usuwanie usterek
powinny wykonywać jedynie osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. Wykonanie czynności nie opisanych w
niniejszej instrukcji może spowodować zranienie, śmierć osób
uszkodzenie wyposażenia.
OSTRZEŻENIE: Nawet po wyłączeniu, aplikatory i węże
Nordson są pod napięciem mogącym spowodować śmierć.
Przed odłączeniem lub podłączeniem wtyczek elektrycznych,
należy odłączyć i zablokować zasilanie aplikatora.
OSTRZEŻENIE: Ze względu na niebezpieczne potencjały
elektryczne aplikatora i węży, wszystkie pomiary napięcia i
oporności powinny być wykonywane tylko za pomocą
urządzenia Nordson do diagnostyki węża/pistoletu.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
25
Procedury rozwiązywania
problemów
Tab. 5 Lista kontrolna rozwiązywania problemów z wężem
Problem
Wąż nagrzewa się
słabo lub wcale
Potencjalna przyczyna
Wyłączone zasilanie
Odłączona wtyczka węża lub
aplikatora
Brak zasilania węża z aplikatora
Uszkodzona wtyczka węża
Działania naprawcze
Zapoznaj się z
Sprawdź, czy urządzenie topiące jest
włączone.
Rozdział o
rozwiązywaniu
problemów, w
instrukcji
aplikatora
Sprawdzić czy wszystkie wtyczki są
włączone.
Skorzystaj z instrukcji aplikatora
Wykonaj naprawę przy użyciu
zestawów do naprawy węża. Numer
części podano w rozdziale 6,
6 Części
i dane źródłowe.
OSTRZEŻENIE: Każda
próba innych napraw węża
za pomocą zestawów do
naprawy może spowodować
uszkodzenie węża, nieprawidłowe
działanie systemu lub zranienie. Nie
wolno próbować naprawiać węża w
inny sposób.
UWAGA: Urządzenie Nordson do diagnostyki węża/pistoletu zapewnia
precyzyjne i całkowite rozwiązanie problemów z wężami materiału
topliwego. Ponadto, problemy mogą być szybko usunięte bez
odłączania węża od aplikatora lub pistoletów. Patrz Części i dane
źródłowe, rozdział 6 lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy
Nordson w celu uzyskania dalszych informacji.
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
26
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
6. Części i dane źródłowe
W celu zamówienia części należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Nordson lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nordson.
Niniejszy rozdział zawiera wykaz części. Zawiera również:
: dane elektryczne grzałek dla węży Nordson z czujnikami RTD
:
:
:
:
(Tabele 12 i 13),
dane elektryczne grzałek dla pistoletów Nordson z czujnikami RTD
(Tabela15),
schematy węży pistoletów automatycznych z czujnikami RTD
(rysunki 6 i 7),
schematy węży pistoletów ręcznych z czujnikami RTD (rysunki 8 i 9),
oraz
schematy węży pistoletów automatycznych z czujnikami RTD serii H
(rysunki 10 i 11).
OSTRZEŻENIE: Informacje o połączeniach elektrycznych
podane w niniejszej instrukcji należy wykorzystać tylko do
instalacji odpowiednich węży podanych w niniejszym rozdziale.
Użycie tych informacji do instalacji innych węży może
spowodować zranienie osób, śmierć lub uszkodzenie
wyposażenia.
Wyposażenie serwisowe
Pełną listę węży do materiałów topliwych i numery części wyposażenia
towarzyszącego podano Katalogu wyposażenia do klejów i szczeliw.
Jeśli nie masz tego katalogu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy
Nordson.
Tabela 6 podaje wyposażenie serwisowe dla węży. Nie wolno
wykonywać żadnych innych napraw ani testów oprócz napraw przy
użyciu firmowych zestawów do napraw i testów za pomocą urządzenia
diagnostyki węża/pistoletu.
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
27
Tab. 6 Wyposażenie serwisowe dla węża materiału topliwego z czujnikami RTD
Część
Opis
Uwaga
108 021
Karta instalacji węża
132 426
Urządzenie diagnostyki węża/pistoletu (wraz z jedną kartą testów)
Umożliwia dostęp do zasilania węża/pistoletu i czujnika po zainstalowaniu w linii. Do
sprawdzenia zasilania i oporności głównych elementów, używaj standardowego
miernika.
139 672
Zestaw do naprawy wtyczki węża
(Zawiera: pięć obudów wtyczek, pięć gniazdek, pięć o ringów, pięć przepustów
kablowych, jedno narzędzie do obciskania zacisków, 10 wkrętów samo zaciskowych,
dwa narzędzia do wyjmowania wtyków, 125 wtyków i 45 zworek)
139 675
Zestaw do naprawy wtyczki węża
(Zawiera: pięć tulei węża z wtyczkami, pięć kołnierzy pokrywy mankietu węża, pięć
kołnierzy tulei, 10 wkrętów, pięć o ringów, jedno narzędzie do obciskania zacisków,
dwa narzędzia do wyjmowania wtyków i 125 tulei stykowych)
163 265
Złącze, oprawka wtyków, 10 sztuk
945 032
O ring
Tab. 7 Akcersoria montażowe dla węży 5/16 cala
Część
Opis
Uwaga
108 232
Instrukcja wymiany węża materiału topliwego z czujnikami RTD
111 940
Zestaw serwisowy, wytłoczona pofałdowana rura i zaciski do poprowadzenia i
zamocowania węży.
132 998
Pofałdowana powłoka węża 5,2 m (17 stóp).
271 486
Druciany wspornik spiralny dla prawidłowego zawieszenia węży.
(dla węży 5/8 cala i 1 1/8 cala, użyj zestawu P/N 274 174.)
273 314
Ochraniacz węża, spiralna osłona przed ścieraniem chroniąca przed punktowym
ścieraniem.
276 862
Blaszana osłona złącza węża (tylko urządzenia 2000, 2300).
Tab. 8 Zestaw wsporników do instalacji pistoletów ręcznych
Część
Opis
Uwaga
133 644
Aplikatory serii 3000, podłączenie zbiornika
276 318
Aplikatory serii 2300, podłączenie urządzenia
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
28
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Wyposażenie serwisowe
(cd.)
Tab. 9 Złączki węża do podłączenia do aplikatora
Część
Opis
Uwaga
972 051
Złączka prosta, z gwintem rurowym (NPT)
972 200
90E kolanko, z gwintem rurowym (NPT)
972 618
45E kolanko, z gwintem rurowym (NPT)
972 628
Złączka prosta, z o ringiem
972 646
90E kolanko, z o ringiem
972 647
45E kolanko, z o ringiem
Tab. 10 Złączki podłączenia węża do pistoletu
Część
Opis
Uwaga
274 179
45Ekolanko, z o ringiem
274 180
90Ekolanko, z o ringiem
972 051
Złączka prosta, z gwintem rurowym (NPT)
972 200
90Ekolanko, z gwintem rurowym (NPT)
972 618
45Ekolanko, z gwintem rurowym (NPT)
972 657
Złączka prosta, z o ringiem
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
29
Tab. 11 Filtry szeregowe
Część
Opis
Uwaga
271 595
Sito 200, złączka prosta, z gwintem rurowym (NPT)
271 658
Sito 50, złączka prosta, z gwintem rurowym (NPT)
271 659
Sito 100, złączka prosta, z gwintem rurowym (NPT)
273 413
Sito 200, kolanko 90E, z gwintem rurowym (NPT)
273 414
Sito 100, kolanko 90E, z gwintem rurowym (NPT)
273 415
Sito 50, kolanko 90E, z gwintem rurowym (NPT)
274 988
Sito 100, kolanko 45E, z gwintem rurowym (NPT)
804 123
Sito 50, kolanko 45E, z gwintem rurowym (NPT)
804 125
Sito 200, kolanko 45E, z gwintem rurowym (NPT)
274 287
Sito 50, kolanko 90E, z o ringiem
274 288
Sito 100, kolanko 90E, z o ringiem
274 289
Sito 200, kolanko 90E, z o ringiem
274 290
Sito 50, złączka prosta, z o ringiem
274 291
Sito 100, złączka prosta, z o ringiem
274 292
Sito 200, złączka prosta, z o ringiem
274 989
Sito 50, kolanko 45E, z o ringiem
274 990
Sito 100, kolanko 45E, z o ringiem
274 991
Sito 200, kolanko 45E, z o ringiem
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
30
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Wyposażenie serwisowe
(cd.)
Tab. 12 Dane elektryczne węży RTD dla pistoletów automatycznych
Część
100 832
Opis
24 stopy (7,4 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wysoka elastycznośc
Napięcie
230 VAC
Oporność(A)
74 82
104 008
16 stóp (5,0 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wysoka elastyczność
230 VAC
98 109
107 286
6 stóp (1,8 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wysoka elastyczność
230 VAC
320 353
107 287
8 stóp (2,4 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wysoka elastyczność
230 VAC
228 252
107 288
4 stopy (1,2 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wysoka elastyczność
230 VAC
490 542
107 289
10 stóp (3,0 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wysoka elastyczność
230 VAC
159 176
107 310
12 stóp (3,6 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wysoka elastyczność
230 VAC
132 146
143 300
12 stóp (3,6 m) wąż do
pistoletów automatycznych, wersja wodoodporna
230 VAC
99 110
155 183
4 stopy (1,2 m) wąż do pistoletów automatycznych,
wersja wodoodporna, wysoka elastyczność
230 VAC
490 542
155 184
6 stóp (1,8 m) wąż do pistoletów automatycznych,
wersja wodoodporna, wysoka elastycz ność
230 VAC
320 353
155 185
8 stóp (2,4 m) wąż do pistoletów automatycznych,
wersja wodoodporna, wysoka elastyczność
230 VAC
228 252
155 186
10 stóp (3,0 m) wąż do pistoletów automatycznych,
wersja wodoodporna, wysoka elastyczność
230 VAC
159 176
155 187
12 stóp (3,6 m) wąż do pistoletów automatycznych,
wersja wodoodporna, wysoka elastyczność
230 VAC
132 146
155 188
16 stóp (5,0 m) wąż do pistoletów automatycznych,
wersja wodoodporna, wysoka elastyczność
230 VAC
98 109
155 189
24 stopy (7,4 m) wąż do pistoletów automatycznych,
wersja wodoodporna, wysoka elastyczność
230 VAC
74 82
274 790
274 791
274 792
274 793
274 794
274 795
274 796
274 797
276 150
276 151
276 152
276 153
276 154
276 155
2 stopy (0,6 m) pistolet automatyczny
4 stopy (1,2 m) pistolet automatyczny
6 stóp (1,8 m) pistolet automatyczny
8 stóp (2,4 m) pistolet automatyczny
10 stóp (3,0 m) pistolet automatyczny
12 stóp (3,6 m) pistolet automatyczny
16 stóp (5,0 m) pistolet automatyczny
24 stopy (7,4 m) pistolet automatyczny
2 stopy (0,6 m) pistolet automatyczny
4 stopy (1,2 m) pistolet automatyczny
6 stóp (1,8 m) pistolet automatyczny
8 stóp (2,4 m) pistolet automatyczny
10 stóp (3,0 m) pistolet automatyczny
12 stóp (3,6 m) pistolet automatyczny
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
200 VAC
200 VAC
200 VAC
200 VAC
200 VAC
200 VAC
1063 1175
490 542
320 353
228 252
159 176
132 146
98 109
74 82
804 888
371 410
232 257
151 167
120 133
100 110
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
276 156
16 stóp (5,0 m) pistolet automatyczny
276 739
2 stopy (0,6 m) pistolet automatyczny, wersja wodoodporna
276 740
4 stopy (1,2 m) pistolet automatyczny, wersja wodoodporna
276 741
6 stóp (1,8 m) pistolet automatyczny, wersja wodoodporna
276 742
8 stóp (2,4 m) pistolet automatyczny, wersja wodoodporna
276 743
10 stóp (3,0 m) pistolet automatyczny, wersja wodoodporna
276 744
16 stóp (5,0 m) pistolet automatyczny, wersja wodoodporna
276 745
24 stopy (7,4 m) pistolet automatyczny, wersja wodoodporna
UWAGA A: W omach przy 24 EC (75 EF)
3
6
5
4
200 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
31
74 82
1063 1175
490 542
320 353
228 252
159 176
98 109
74 82
1
2
Rys. 6 Typowy wąż z czujnikami RTD
do pistoletów
automatycznych,
strona pistoletu (tylko dla
informacji)
4501007
1 2
6 3
5
9
11
Rys. 7 Typowy wąż z czujnikami RTD
do pistoletów
automatycznych,
strona aplikatora
(tylko dla informacji)
12
4501008
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Grzałka pistoletu
Grzałka pistoletu
Czujnik pistoletu
Nieużywane
Czujnik pistoletu / węża
Uziemienie
4
8
10 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7105754E
Wydano 01/00
1. Grzałka pistoletu
2. Grzałka pistoletu
3. Czujnik pistoletu
4. Grzałka węża
5. Czujnik pistoletu / węża
6. Grzałka węża
7. Uziemienie
8. Czujnik węża
9. Podłączony do 5
10. Nieużywane
11. Podłączony do 8
12. Podłączony do 3
Instrukcja 45 21
32
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Wyposażenie serwisowe
(cd.)
Tab. 13 Dane elektryczne grzałek węży RTD dla pistoletów recznych
Opis
Napięcie
Oporność(A)
101 354
24 stopy (7,4 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
74 82
115 833
10 stóp (3,0 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
159 176
130 785
12 stóp (3,6 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
159 175
132 494
16 stóp (5,0 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
98 108
133 913
8 stóp (2,4 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
228 252
138 927
10 stóp (3,0 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
160 177
163 140
12 stóp (3,6 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
131 145
274 798
8 stóp (2,4 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
228 252
274 799
16 stóp (5,0 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
230 VAC
98 109
276 533
8 stóp (2,4 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
200 VAC
151 167
276 534
16 stóp (5,0 m) pistolet ręczny, pofałdowana powłoka
200 VAC
74 82
Część
UWAGA
A: W omach przy 24 EC (75 EF)
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
33
Wyposażenie serwisowe
(cd.)
2
1
4
3
5
Rys. 8 Typowy wąż z czujnikami RTD
do pistoletów ręcznych,
strona pistoletu
(tylko dla informacji)
4502001
2
1
6
3
1.
2.
3.
4.
5.
Grzałka pistoletu
Grzałka pistoletu
Czujnik pistoletu
Uziemienie
Czujnik pistoletu / węża
4
8
5
9
10
7
11
Rys. 9 Typowy wąż z czujnikami RTD
do pistoletów ręcznych,
strona aplikatora (tylko dla
informacji)
12
4502002
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
1. Grzałka pistoletu
2. Grzałka pistoletu
3. Czujnik pistoletu
4. Grzałka węża
5. Czujnik pistoletu / węża
6. Grzałka węża
7. Uziemienie
8. Czujnik węża
9. Podłączony do 5
10. Nieużywane
11. Podłączony do 8
12. Podłączony do 3
Instrukcja 45 21
34
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Wyposażenie serwisowe
(cd.)
Tab. 14 Dane elektryczne grzałek węży RTD dla pistoletów ręcznych serii H
Opis
Napięcie
Oporność(A)
330 980
8 stóp (2,4 m) AD41 H, 5/16 cala., wysoka elastyczność
115 VAC
51 57
725 816
12 stóp (3,6 m) AD41 H, 5/16 cala, wysoka elastyczność
115 VAC
34 38
330 982
16 stóp (5,0 m) AD41 H, 5/16 cala., wysoka elastyczność
115 VAC
26 29
Część
UWAGA
A: W omach przy 24 EC (75 EF)
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
2
3
5
35
1
4
6
9
7
8
Rys. 10 Wąż serii H, 115 VAC do
pistoletów ręcznych,
strona pistoletu (tylko dla
informacji)
4 502 005A
5
2
1
4
10
8
7
14
11
9
1. Uziemienie
2. Grzałka węża / pistoletu
3. Grzałka pistoletu
4. Przełącznik
5. Przełącznik
6. Grzałka węża
7. Nieużywane
8. Czujnik węża
9. Nieużywane
10. Czujnik pistoletu
11. Czujnik pistoletu / węża
12. Nieużywane
13. Nieużywane
14. Nieużywane
15. Nieużywane
16. Nieużywane
12
13
16
Uziemienie
Czujnik pistoletu
Czujnik pistoletu
Nieużywane
Przełącznik
Przełącznik
Grzałka pistoletu
Nieużywane
Grzałka pistoletu
Rys. 11 Wąż serii H, 115 VAC do
pistoletów rećznych,
strona aplikatora
(tylko dla informacji)
3
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15
4 502 006A
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
7105754E
Wydano 01/00
Instrukcja 45 21
36
Węże materiału topliwego z czujnikami RTD
Wyposażenie serwisowe
(cd.)
Tab. 15 Dane elektryczne grzałek dla pistoletów Nordson z czujnikami RTD
Opis
Grzałka
P/N
Napięcie
(VAC)
Oporność(A)
274 596
1 moduł, pistolet H201T
938 123
220 240
345 402
274 597
2 moduły, pistolet H202T
938 124
220 240
230 268
274 600
4 moduły, pistolet H204T
938 126
220 240
185 216
274 603
8 modułów, pistolet H208T
938 132
220 240
118 127
274 606
2 Moduły, pistolet H202 T E
938 125
220 240
142 165
274 609
4 Moduły, pistolet H204 T E
938 127
220 240
136 159
274 740
2 Moduły, pistolet H202 T LP
938 131
220 240
399 465
B
274 742
4 Moduły, pistolet H204 T LP
938 133
220 240
296 346
B
274 594
8 Modułów, pistolet H208 T LP
938 128
220 240
246 287
B
274 702
1 moduł, pistolet H20T
938 053
220 240
289 338
274 728
1 moduł, pistolet H20T z/mikro
938 053
220 240
289 338
274 765
Pistolet ręczny AD 31
938 130
220 240
612 720
276 093
1 Moduł, pistolet H201 T L
938 142
200
289 334
274 598
2 Moduły, pistolet H202 T L
938 110
200
172 199
274 601
4 Moduły, pistolet H204 T L
938 141
200
154 178
274 604
8 Modułów, pistolet H208 T L
938 136
200
99 115
274 607
2 Moduły, pistolet H202 T E L
938 114
200
109 127
274 610
4 Moduły, pistolet H202 T E L
938 140
200
113 131
276 094
2 Moduły, pistolet H202 T LP L
938 137
200
328 380
B
276 095
4 Moduły, pistolet H204 T LP L
938 139
200
241 279
B
274 595
8 Modułów, pistolet H208 T LP L
938 138
200
206 239
B
276 096
1 Moduł, pistolet H20 T L
938 121
200
201 232
274 752
Pistolet ręczny AD 31 T L
938 143
200
600 700
Część
UWAGA
Uwaga
A: W omach przy 24 EC (75 EF)
B: Pistolety te posiadają grzałki połączone równolegle. Oporności podane powyżej dotyczą 1 grzałki.
Odczyt oporności dla obu grzałek powinien być o połowę niższy.
Tab. 16 Dane elektryczne grzałek dla pistoletów Nordson z czujnikami RTD serii H
Część
725 817
UWAGA
Opis
Grzałka
P/N
Napięcie
(VAC)
Oporność(A)
Pistolet ręczny AD 41H
938 090
120
180 190
Uwaga
A: W omach przy 24 EC (75 EF)
Instrukcja 45 21
7105754E
Wydano 01/00
. 2000 Nordson Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone
Download