Nazwa zawodu: technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

advertisement
Nazwa zawodu:
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
Opis zawodu:
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych to zawód gospodarczy i szkolny przygotowujący do
pracy w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz firmach
kurierskich zajmujących się szybkim dostarczaniem przesyłek.
Główny celem zawodu jest obsługa klientów w zakresie:
–
przyjmowania
i
wydawania
przesyłek
pocztowych
(przesyłek
listowych,
listów
wartościowych, paczek) i kurierskich,
–
przyjmowania i wypłaty przekazów pocztowych,
–
przyjmowania wpłat bankowych,
–
realizacji innych operacji kasowych (wpłaty i wypłaty czekowe i oszczędnościowe, opłaty
RTV, usługi na rzecz Banku Pocztowego, usługi ubezpieczeniowe),
–
sprzedaży: znaczków, druków pocztowych, walorów filatelistycznych, prasy, towarów
handlowych,
–
realizacji innych usług (sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart opłaty drogowej itp.).
Główne stanowiska do realizacji wyżej wymienionych celów to:
–
listonosz miejski:

listowo-pieniężny,

paczkowy,

przesyłek pośpiesznych,

drukonoszy,
–
listonosz wiejski,
–
asystent pocztowy,
–
kontroler,
–
kierownik zmiany.
Listonosz dostarcza do osób wskazanych przez nadawców przesyłki pocztowe, telegramy oraz kwoty
pieniężne, czyli świadczy usługi pocztowe na rzecz klienta.
Praca asystenta pocztowego odbywa się w placówkach pocztowych, w których obsługiwani są klienci.
W obydwu przypadkach występuje ryzyko powstawania konfliktów z ludźmi. W przypadku asystenta
pocztowego istnieje pewna specjalizacja. Jest ona widoczna w dużych urzędach, gdzie mogą być
wyodrębnione następujące stanowiska:
–
asystent pocztowy – okienko kasowe,
–
asystent pocztowy – okienko listowe,
–
asystent pocztowy – okienko listowo-paczkowe,
–
asystent pocztowy – okienko paczkowe (przyjmowanie paczek, listów wartościowych
i przesyłek kurierskich),
–
asystent pocztowy – okienko telekomunikacyjne,
–
asystent pocztowy – sprzedaż pozapocztowa.
W małych urzędach na ogół łączy się stanowiska pracy, np. tworząc jedno okienko, tzw.
uniwersalne.
Kontroler/kierownik zmiany kontroluje dokumenty i nadzoruje stanowiska pracy w urzędzie.
Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny. Każdy pracownik wykonuje swoje czynności
samodzielnie, niezależnie od pracy innych pracowników. Pracownicy: listonosze i asystenci
odpowiadają finansowo za dokonane operacje i powierzone im środki pieniężne. Ponoszą ponadto
odpowiedzialność za dobre imię firmy, gdyż klient właśnie poprzez ich pracę kształtuje swoje
wyobrażenie o funkcjonowaniu poczty. Wymagana jest dobra prezencja, do czego przyczynia się
obowiązek umundurowania, oraz dbałość o schludny wygląd.
Zakres wykonywanych czynności jest dość zróżnicowany, wymaga podzielności uwagi, łatwości
wykonywania różnorodnych czynności. Asystenci, jak i listonosze, muszą dokonywać licznych operacji
różnymi drobnymi przedmiotami, takimi jak znaczki, blankiety, listy oraz pieniądze, co wymaga dużej
zręczności palców. Niezbędna jest także umiejętność pracy w warunkach monotonnych, gdyż
czynności wykonywane przez asystentów są powtarzane wielokrotnie w ciągu dnia. Ze względu na
możliwość pojawienia się fałszywych pieniędzy lub znaczków pocztowych, pracownicy wykonujący
ten zawód powinni posiadać takie cechy, jak: dobry wzrok, spostrzegawczość, staranność oraz
umiejętność rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych i dokumentów. Ważna jest także
dokładność i staranność w pracy zwłaszcza, że praca ta wymaga ścisłego trzymania się określonych
procedur (np. wypłacenie kwot pieniężnych musi być poprzedzone sprawdzeniem tożsamości osoby
pobierającej, a następnie wypłata powinna być odpowiednio zarejestrowana). Brak ww. cech może
powodować określone konsekwencje finansowe.
Istotną umiejętnością jest łatwość porozumiewania się oraz komunikowania się z ludźmi. W okresie
spiętrzenia płatności i wydłużenia kolejek w urzędach pocztowych pracownicy powinni wykazywać
się umiejętnością pracy w szybkim tempie.
Duże znaczenie w tym zawodzie na sprawność narządu wzroku oraz sprawność narządu słuchu oraz,
w przypadku osób zajmujących się paczkami i dźwiganiem ciężkich toreb – kondycja fizyczna. Nie
mogą być w zawodzie zatrudnione osoby ze schorzeniami psychicznymi, wadami wzroku i słuchu.
Warunkiem przyjęcia do pracy jest wykształcenie średnie, chociaż na stanowisku listonosza mogą być
zatrudnione osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Zakres zadań zależy od przygotowania zawodowego, czyli od: rodzaju ukończonej szkoły, stażu pracy,
ukończonych kursów umożliwiających pracę na danym stanowisku.
Listonosz – obsługuje klientów w zakresie doręczania przesyłek i przekazów pieniężnych
w przydzielonym rejonie, wykonując głównie zadania:
–
podział przesyłek zwykłych na rejony doręczeń,
–
doręczanie przesyłek zwykłych i rejestrowanych,
–
wypłata przekazów pocztowych i emerytalno-rentowych,
–
opróżnianie nadawczych skrzynek pocztowych,
–
przyjmowanie przedpłat na prenumeratę prasy,
–
codzienne rozliczanie się z przekazów, przesyłek i gotówki.
Charakterystyczne wymagania kwalifikacyjne:
–
znajomość przepisów dotyczących służby doręczeń,
–
znajomość przepisów ruchu drogowego,
–
umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).
Preferuje się posiadanie wykształcenia średniego ogólnego.
Cechy, predyspozycje, umiejętności dodatkowe:
–
predyspozycje do pracy w zespole i z klientami w terenie,
–
kultura osobista,
–
odpowiedzialność,
–
uczciwość,
–
dobry stan zdrowia.
Asystent pocztowy – obsługuje klientów w zakresie przyjmowania i wydawania przesyłek
pocztowych. Zakres zadań:
–
przyjmowanie przesyłek zwykłych i rejestrowanych, krajowych i zagranicznych,
–
sprzedaż znaczków pocztowych, kart magnetycznych, kopert i kart pocztowych oraz innych
druków,
–
przyjmowanie przedpłat na prenumeratę,
–
przyjmowanie przekazów pocztowych, wpłat na rachunki bankowe, opłat RTV, operacje
oszczędnościowe i czekowe oraz wypłata przekazów pocztowych,
–
wydawanie przesyłek pocztowych,
–
codzienne rozliczanie się z uzyskanych wpływów i przyjętych oraz wydanych przesyłek,
–
opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej,
–
prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi usługami.
Preferowane wykształcenie – średnie ogólne lub ekonomiczne.
Charakterystyczne wymagania kwalifikacyjne:
–
znajomość przepisów i regulaminów pocztowych,
–
znajomość obsługi komputera.
Cechy, predyspozycje, umiejętności dodatkowe:
–
predyspozycje do pracy w zespole i z klientami,
–
kultura osobista,
–
odpowiedzialność, uczciwość,
–
odporność na stres.
Kontroler/kierownik zmiany – kontroluje dokumenty i sprawuje nadzór nad stanowiskami pracy
w urzędzie. Zakres zadań:
–
bieżąca kontrola dokumentów eksploatacyjnych rachunkowo-kasowych,
–
kontrola awansów w znaczkach i drukach płatnych,
–
awizowanie i zapewnienie ochrony przesyłkom o wyższej wartości,
–
przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków,
–
prowadzenie księgi raportów,
–
prowadzenie ogólnego rachunku miesięcznego wraz z załącznikami,
–
codzienna kontrola toreb listonoszy przed wyjściem w rejon i po powrocie z rejonu,
–
uczestniczenie przy wymianie ładunku pocztowego,
–
zachowywanie komisyjności przy dokonywaniu rozbioru i sporządzaniu odsyłek pocztowych,
–
sporządzanie zamówień zasiłków kasowych,
–
sporządzanie i odsyłanie zestawień dekadowych przyjętych i wypłaconych przekazów.
Wymagane wykształcenie średnie lub wyższe (ekonomia, administracja, prawo).
Wymagane doświadczenie zawodowe:
–
staż pracy 5 lat – wykształcenie średnie,
–
staż pracy 1 rok – wykształcenie wyższe.
Charakterystyczne wymagania kwalifikacyjne:
–
znajomość przepisów i regulaminów pocztowych,
–
kurs dla kadry kierowniczo-kontrolerskiej,
–
umiejętność obsługi komputera.
Cechy, predyspozycje, umiejętności dodatkowe:
–
odpowiedzialność,
–
rzetelność,
–
komunikatywność,
–
odporność na stres,
–
predyspozycje do pracy w zespole,
–
samodzielność,
–
zdolność podejmowania decyzji.
Zadania zawodowe:
Z-1. Przyjmowanie i wydawanie/doręczanie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych
(przesyłki listowe, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie).
Z-2. Realizacja usługi ,,przekaz pocztowy” (wpłaty i wypłaty/doręczanie przekazów pocztowych,
przekazów ze świadczeniami emerytalno-rentowymi).
Z-3. Obsługa masowych płatności (wpłaty na rachunki bankowe, opłaty RTV, rachunki telefoniczne i
inne).
Z-4. Świadczenie
usług
umownych
na
rzecz
banków
komercyjnych
(obsługa
obrotu
oszczędnościowo-czekowego) oraz Banku Pocztowego S. A. (obsługa konta giro, kredyty, lokaty
i inne).
Z-5. Sprzedaż znaczków pocztowych, sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart drogowych i innych
walorów, przyjmowanie przedpłat na prenumeratę oraz zamawianie i utrzymanie zapasu
znaczków, druków płatnych i walorów filatelistycznych.
Z-6. Świadczenie innych usług (usługi biurofaksowe, przyjmowanie telegramów).
Z-7. Rozliczenie z przyjętych i wydanych/doręczonych przesyłek oraz sporządzanie dokumentów
eksploatacyjnych związanych z przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych.
Z-8. Prowadzenie dokumentów związanych z usługami finansowymi i ich rozliczaniem.
Z-9. Informowanie o usługach i promowanie oferowanych usług pocztowych.
Z-10. Identyfikowanie potrzeb klienta oraz obsługa klienta zgodnie z zasadami kultury
i etyki zawodowej.
Z-11. Przestrzeganie procedur świadczenia usług pocztowych, finansowych i innych.
Z-12. Przestrzeganie tajemnicy korespondencji i tajemnicy służbowej.
Z-13. Przestrzeganie przepisów BHP.
Kwalifikacje zawodowe:
K-1. Doręczanie przesyłek pocztowych (przesyłki listowe: listy zwykłe i rejestrowane, kartki
pocztowe, druki, ankiety; druki bezadresowe, listy wartościowe, paczki pocztowe, przesyłki
kurierskie), prasy, doręczanie wypłat kwot przekazów pocztowych.
K-2. Przyjmowanie i wydawanie przesyłek pocztowych oraz przyjmowanie i wypłata przekazów
pocztowych.
K-3. Wykonywanie usług finansowych.
K-4. Wykonywanie innych usług (sprzedaż znaczków pocztowych, sprzedaż i skup walut, sprzedaż
kart drogowych i innych walorów, przyjmowanie przedpłat na prenumeratę, usługi
biurofaksowe, przyjmowanie telegramów).
K-5. Kontrola dokumentów i nadzór nad stanowiskami pracy w urzędzie pocztowym.
Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:
Zadania
zawodowe
Składowe kwalifikacji zawodowych
K-1
K-2
Z–1
X
X
Z-2
X
X
K-3
Z-3
X
Z-4
X
Z-5
X
X
Z-6
Z-7
X
X
X
X
X
X
X
K-5
X
X
Z-8
Z-9
K-4
X
X
X
X
X
X
Z-10
X
X
X
X
X
Z-11
X
X
X
X
X
Z–12
X
X
X
X
X
Z–13
X
X
X
X
X
Download