1 REGULAMIN PRAKTYK - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

advertisement
Strona 1 z 14
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
REGULAMIN
STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
POZNAŃ
2011
Strona 2 z 14
SPIS TREŚCI:
strona
Rozdział 1
Postanowienia ogólne…………………………………………………..............
3
Rozdział 2
Cele studenckich praktyk zawodowych……………………………………….
3
Rozdział 3
Zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych………………………
4
Rozdział 4
Przebieg praktyki zawodowej………………………………………………….
4
Rozdział 5
Obowiązki organizatora oraz uczestników praktyk zawodowych………….
5
Rozdział 6
Warunki zaliczenia praktyki bez obowiązku jej odbycia…………………….
6
Rozdział 7
Postanowienia końcowe………………………………………………………..
7
ZAŁĄCZNIKI
1. Opinia o praktyce zawodowej studenta……………………………………
8
2. Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych……………………..
10
3. Zaświadczenie………………………………………………………………..
11
4. Oświadczenie………………………………………………………………….
12
5. Skierowanie …………………………………………………………………..
13
6. Wniosek ………………………………………………..……………………..
14
Strona 3 z 14
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje praktyki zawodowe
przewidziane w planach studiów. Studenckie praktyki zawodowe stanowią istotny
element kształcenia, umożliwiający pełne przygotowanie absolwentów do ich przyszłej
pracy zawodowej.
2. Regulamin Praktyk Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej
Regulaminem, określa cele i zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych, jej
przebieg, warunki zaliczenia oraz obowiązki organizatorów oraz uczestników praktyk.
3. Regulamin Praktyk został opracowany w oparciu o przepisy prawne:
1) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.
1365);
2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w
sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów
kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia by
prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166).
§2
Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Jej zaliczenie
jest niezbędne do uzyskania absolutorium.
§3
Szczegółowe cele oraz zadania praktyk zawodowych określają Programy praktyk,
opracowane odrębnie dla każdego kierunku (specjalności) studiów.
§4
Użyte w Regulaminie określenie Uczelnia oznacza Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z
siedzibą w Poznaniu.
Rozdział 2
CELE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
§5
Studenckie praktyki zawodowe mogą być realizowane we wszystkich podmiotach
publicznych i niepublicznych, zwanych dalej zakładami pracy, których zakres działania został
uznany za zgodny z danym kierunkiem kształcenia studenta.
§6
Określa się następujące cele studenckich praktyk zawodowych:
1) przygotowanie
do
praktycznego
wykonywania
podstawowych
czynności
zawodowych, właściwych dla absolwenta danego kierunku (specjalności) studiów;
2) poznanie miejsc pracy oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami i systemami
pracy;
3) zdobywanie nowych doświadczeń tak w samodzielnym, jak i zespołowym
wykonywaniu obowiązków zawodowych;
4) poznawanie środowiska zawodowego, osób znaczących oraz autorytetów w
dziedzinie swojej przyszłej aktywności zawodowej;
5) weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów;
6) kształtowanie szeregu istotnych cech i właściwości pożądanych przez pracodawców,
m.in. kreatywności zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych (konfliktowych,
stresowych), podnoszenia kultury zawodowej;
7) rozpoznawanie własnych kompetencji, a poprzez to możliwości na rynku pracy.
Strona 4 z 14
Rozdział 3
ZASADY ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
§7
1. Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad całością spraw związanych z praktykami
zawodowymi studentów sprawuje dziekan wydziału poprzez specjalistów ds. praktyk.
2. Specjalista ds. praktyk wydziału sprawuje opiekę, odpowiada za realizację praktyk
zgodnie z planem studiów oraz programem kształcenia oraz dokonuje zaliczenia praktyki.
§8
1. W celu odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej student może otrzymać skierowanie
do danego zakładu pracy, jeśli dany zakład wymaga takiego skierowania od Uczelni.
Skierowanie określa w szczególności miejsce odbywania praktyk, wymiar czasu praktyki
oraz datę jej rozpoczęcia i planowanego zakończenia.
2. Student może samodzielnie dokonać wyboru miejsca praktyki. Podstawą skierowania
przez Uczelnię w tym przypadku jest pisemne oświadczenie, w którym kierownik zakładu
pracy lub osoba przez niego upoważniona wyraża zgodę na odbycie przez studenta
praktyki zgodnie z obowiązującym Programem praktyk.
3. Student, który z własnej inicjatywy wskazał miejsce odbywania swojej praktyki
zawodowej i uzyskał zgodę ze strony zakładu pracy, zobowiązany jest dopełnić
wszystkich formalności w Uczelni, z zachowaniem terminów wyznaczonych przez
specjalistę ds. praktyk.
§9
Bez względu na tryb skierowania na praktykę, studentów obowiązuje prowadzenie
ujednoliconej dla wszystkich dokumentacji praktyk. Jej zakres określa Program praktyki.
§ 10
Zaliczenia praktyki i wpisu do indeksu dokonuje specjalista ds. praktyki, na podstawie oceny
w dokumentacji praktyki i określenia, czy osiągnięto zamierzone cele praktyki.
Rozdział 4
PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ
§ 11
1. Studenci realizują Program praktyk, których łączny czas określony jest w planie studiów
oddzielnie dla poszczególnych kierunków z wyszczególnieniem ilości godzin oraz tygodni
w poszczególnych etapach określonych semestrami studiów.
2. Terminy zaliczenia kolejnych etapów praktyk zawodowych określa plan studiów,
oddzielnie dla poszczególnych kierunków.
3. Termin zaliczenia ostatniego etapu praktyk zawodowych nie może być późniejszy niż 7
(siedem) dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia ostatniej sesji
egzaminacyjnej.
§ 12
Podejmowana przez studenta praktyka ma charakter ciągły. Jedynie w uzasadnionych i
wyjątkowych sytuacjach (np. choroba) student, za zgodą dziekana, może ją przerwać i
powrócić do jej kontynuowania w późniejszym terminie.
§ 13
W sytuacji, kiedy student z przyczyn uzasadnionych nie podjął praktyki w wyznaczonym
terminie, specjalista ds. praktyk zawiadamia o tym dziekana, który na wniosek studenta
wyznacza inny termin jej podjęcia. Przesunięcie terminu zostaje odnotowane w indeksie, z
określeniem ostatecznego terminu zaliczenia praktyki.
Strona 5 z 14
§ 14
Wskazane jest, aby dany część (etap) praktyki zawodowej odbywała się w jednym zakładzie
pracy.
§ 15
Student, który został usunięty w trakcie odbywania praktyki z zakładu pracy z własnej winy
lub przerwał praktykę z przyczyn od niego niezależnych (np. likwidacja zakładu pracy), może
odbyć pozostałą część praktyki w innym zakładzie pracy, po uzyskaniu zgody specjalisty ds.
praktyk, który zawiadamia o sprawie dziekana. Przed ponownym skierowaniem na praktykę
specjalista ds. praktyk dokonuje analizy zaistniałej sytuacji.
§ 16
Student może wystąpić z wnioskiem do dziekana o zaliczenie studenckiej praktyki
zawodowej bez obowiązku jej odbywania. Szczegółowe warunki takiego sposobu zaliczenia
studenckich praktyk zawodowych określają Programy praktyk dla poszczególnych kierunków
(specjalności) studiów.
Rozdział 5
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ORAZ UCZESTNIKÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
§ 17
Organizatorem praktyk zawodowych studentów jest wydział.
§ 18
Podstawowe zadania organizatora praktyk to:
1) zapewnianie odpowiedniej liczby miejsc odbywania praktyk – nawiązywanie i
podtrzymywanie współpracy w tym zakresie z zakładami pracy, we współpracy z
działem promocji i rekrutacji (przygotowywanie propozycji dotyczących umów i
porozumień – załącznik nr 2);
2) współdziałanie z kierownictwem zakładów pracy w rozstrzyganiu bieżących spraw i
problemów dotyczących studentów;
3) opracowywanie Programów praktyk we współpracy z działem jakości kształcenia i
zapoznawanie z nimi studentów (w tym konsultowanie z Zarządem Samorządu
Studentów).
§ 19
Podstawowe zadania Specjalisty ds. praktyk to:
1) monitorowanie przebiegu praktyk, w tym kontrola i ocena aktywności na zajęciach
z praktyki poszczególnych studentów;
2) zaliczanie praktyk studenckich;
3) wystawianie opinii wstępnej do decyzji dziekana studentom, którzy złożyli wnioski o
zwolnienie z praktyk;
4) przechowywanie dokumentacji praktyk studentów.
§ 20
Studenci Uczelni zobowiązani są do:
1) zapoznania się przed rozpoczęciem praktyki z treścią Regulaminu oraz Programem
praktyki;
2) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez specjalistę ds. praktyk;
3) podjęcia praktyki zawodowej w wyznaczonym terminie i miejscu oraz rzetelnego
wypełniania zadań praktyki;
4) niezwłocznego powiadamiania specjalisty ds. praktyk o każdej zmianie terminu
praktyki oraz o problemach zaistniałych w miejscu odbywania praktyki;
Strona 6 z 14
5) przestrzegania obowiązującej w zakładzie pracy dyscypliny pracy, instrukcji
służbowych oraz przepisów bhp;
6) bieżącego prowadzenia dokumentacji praktyki wg obowiązujących wzorów i zasad.
§ 21
Zakład pracy przyjmujący studenta w celu odbycia praktyki zawodowej powinien:
1) zapewnić miejsce pracy, umożliwiające odbycie praktyki zawodowej w pełnym jej
wymiarze oraz zgodnie z Programem praktyki;
2) zapoznać studentów z zakładowymi regulaminami, instrukcjami i przepisami
wewnętrznymi, do których przestrzegania studenci są zobowiązani;
3) dokonać podstawowego przeszkolenia w zakresie przepisów bhp mających
zastosowanie w danym miejscu pracy oraz wyposażyć, jeżeli jest to konieczne, w
odzież ochronną;
4) wyznaczyć zakładowego opiekuna praktyki, który zapewni prawidłową realizację
zadań praktyki oraz będzie reprezentantem zakładu pracy w bieżących kontaktach z
Uczelnią;
5) potwierdzić zakończenie odbywania praktyki, wydając stosową opinię (załącznik nr 1)
na temat jej przebiegu.
§ 22
Obsługę administracyjną studenckich praktyk zawodowych zapewnia dziekanat.
Rozdział 6
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI BEZ OBOWIĄZKU JEJ ODBYCIA
§ 23
Student może wystąpić z wnioskiem do dziekana o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki
z jednoczesnym jej zaliczeniem, jeżeli:
1) Jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, a zakres jego
obowiązków pracowniczych (służbowych) jest zgodny z kierunkiem kształcenia
zawodowego w Uczelni oraz spełnia wymagania programu praktyki. Podstawą do
zwolnienia w tym przypadku jest zaświadczenie o zatrudnieniu oraz potwierdzony
przez pracodawcę zakres obowiązków i odpowiedzialności studiującego pracownika.
2) Wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o
dzieło, kontrakt), a przedmiot tej umowy jest zgodny z kierunkiem kształcenia
zawodowego w Uczelni oraz spełnia wymagania programu praktyki. Podstawą do
zwolnienia w tym przypadku jest zaświadczenie o zatrudnieniu oraz potwierdzony
przez pracodawcę zakres obowiązków i odpowiedzialności studiującego pracownika.
przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Zleceniodawcę kopii
umowy (bez danych o wynagrodzeniu), oraz opisany przez studenta zakres
czynności (zadań) wykonywanych w związku z realizacją zawartej umowy. Do
wniosku o zwolnienie z praktyk należy dołączyć umowy cywilnoprawne, które zostały
zawarte nie wcześniej niż trzy lata licząc od daty rozpoczęcia studiów.
3) Prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub w formie spółki cywilnej,
której przedmiot jest zgodny z kierunkiem kształcenia zawodowego w Uczelni oraz
spełnia wymagania programu praktyki. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku jest
przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez studenta kopii wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki (bez danych o kapitale spółki,
strukturze udziałów i ich wartości), oraz opisany przez studenta zakres czynności
(zadań) wykonywanych w związku z prowadzona działalnością.
4) Jest równolegle studentem lub absolwentem innej szkoły wyższej i w ramach
kształcenia odbył lub odbywa praktykę zawodową, której zadania były/są zgodne z
kierunkiem kształcenia zawodowego w Uczelni oraz spełniają wymagania programu
praktyki. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku jest posiadana i przedłożona
Strona 7 z 14
przez studenta dokumentacja z odbytych praktyk (wpisy do indeksu, dzienniczek
praktyk, teczka praktyk, opinie, zaświadczenia). Podstawą do zaliczenia praktyk
mogą być również odpowiednio udokumentowane staże, wyjazdy szkoleniowe i
obozy naukowe zagraniczne.
5) Jest wolontariuszem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
i wykonuje zadania, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji
pozarządowych lub innych Korzystających. Podstawą do zwolnienia w tym przypadku
jest przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez obie strony kopii
Porozumienia, zawartego pomiędzy Korzystającym a wolontariuszem lub, jeśli brak
porozumienia, zaświadczenie o świadczeniu usług woluntarystycznych. Data jego
zawarcia nie powinna być wcześniejsza niż trzy lata licząc od daty rozpoczęcia
studiów. Ponadto student przedkłada opisany przez siebie zakres czynności (zadań)
wykonywanych w ramach wolontariatu.
§ 24
W wyjątkowych sytuacjach losowych (np. ciąża, kontuzja) student może zostać zwolniony z
obowiązku odbywania praktyki z jednoczesnym jej zaliczeniem, uprzednio składając wniosek
odpowiednio umotywowany wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.
Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Studenci odbywający praktykę zawodową swoją osobą reprezentują Uczelnię w zakładzie
pracy. Ich postawa w najmniejszym stopniu nie może uchybiać dobremu imieniu Uczelni.
§ 26
W sprawach wykraczających poza Regulamin decyzje podejmuje dziekan.
§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
dr Andrzej ZDUNIAK
Strona 8 z 14
Załącznik nr 1
...............................
..............................
pieczęć Zakładu Pracy
miejscowość, data
OPINIA
O praktyce zawodowej studenta
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
kierunek studiów: ……………….., specjalność kształcenia:
………………………………………..
1. Imię i nazwisko studenta:......................................................................
2. Data rozpoczęcia praktyki:....................................................................
3. Data zakończenia praktyki:...................................................................
4. Wymiar czasu praktyki – liczba tygodni:..................., liczba godzin:...................
5. Najważniejsze rodzaje zajęć, zgodnych ze statutem Zakładu Pracy, w których
uczestniczył student:…………………………………………………………………..
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Ocena merytorycznego przygotowania praktykanta do wykonywania zadań:
(wg skali: bardzo dobre, dobre, przeciętne, słabe, bardzo słabe):........................................
6. Ocena postawy praktykanta:
(wg skali: bardzo dobre, dobre, przeciętne, słabe, bardzo słabe):........................................
a) obowiązkowość ............................
e) samodzielność ................................
b) punktualność .................................... f) kreatywność .....................................
c) pracowitość ...................................... g) samokrytycyzm ...............................
d) odpowiedzialność ............................ h) empatia ...........................................
inne cechy, uznane za ważne przez opiekuna w danym miejscu praktyki:
.............................................................................................................................
Nastawienie do wychowanków/podopiecznych Zakładu Pracy – tj. osób, będących
podmiotem oddziaływania ze strony praktykanta (charakterystyka lub ocena):
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Strona 9 z 14
Nastawienie do pracowników Zakładu Pracy (charakterystyka lub ocena):
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Dostrzeżone braki w przygotowaniu praktykanta do pracy:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Dodatkowe uwagi o praktykancie:......................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Ogólna ocena praktyki: (wg skali: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus,
dostateczna, niedostateczna):......................................................................................................
..............................................
podpis opiekuna praktyki
.........................................................................
pieczątka i podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy
Uwaga: Praktykanta należy zapoznać z Opinią i przekazać mu ją po zakończeniu praktyki – przed
opuszczeniem Zakładu Pracy.
Strona 10 z 14
Załącznik nr 2
POROZUMIENIE
O PROWADZENIU PRAKTYK ZAWODOWYCH
W dniu ................... pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu,
reprezentowaną
w
imieniu
i
z
upoważnienia
Rektora
przez
……………………….……………………………...…….., a ......................................
reprezentowanym przez ...................................................................... zawiera się
porozumienie o następującej treści:
1. W roku akademickim …………………………….. zostaną skierowani studenci
kierunku .................................... (studia stacjonarne/ niestacjonarne) Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa, w celu odbycia praktyki zawodowej zgodnej z
kierunkiem studiów.
2. Realizując postanowienia wynikające z Regulaminu Praktyk Wyzszej Szkoły
Bezpieczeństwa umawiające się strony ustalają co następuje:
1) Przyjmujący praktykantów Zakład Pracy wyznacza osobę odpowiedzialną
za studentów odbywających praktyki.
2) Przyjmujący Zakład Pracy zobowiązany jest w miarę swoich możliwości
zapewnić warunki do jak najlepszej realizacji praktyk zawodowych, z
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3) Studenci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.).
4) Praktyki zawodowe
finansowych.
realizowane
będą
bez
wzajemnych
rozliczeń
5) W przypadku odstąpienia jednej ze stron, strona ta zobowiązuje się
powiadomić o tym fakcie stronę drugą na piśmie w ciągu 14 dni.
3. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla
każdej ze stron po jednym egzemplarzu.
......................................
..................................
podpis przedstawiciela Uczelni
podpis przedstawiciela Zakładu Pracy
Strona 11 z 14
Załącznik nr 3
...................................
..................
pieczęć Zakładu Pracy
miejscowość, data
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pani/Pan .......................................... PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
zamieszkała/y w ...................................................................................jest zatrudniony
na podstawie umowy o pracę / cywilnoprawnej w ........................................................
........................................................................................................................................
od dnia .................. na stanowisku ................................................................................
Zaświadczenie wydawane jest w celu zwolnienia studenta z obowiązku odbycia
praktyki zawodowej, przewidzianej programem studiów.
W celu zweryfikowania, czy praca zawodowa, jaką wykonuje w/w jest zgodna z
kierunkiem i specjalnością odbywanych studiów oraz Programem Praktyki,
przedkładamy w załączeniu zakres obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionego.
...........................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy
Strona 12 z 14
Załącznik nr 4
...................................
...................
pieczęć Zakładu Pracy
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE *
Oświadczam, że Pani/Pan ............................................................................................
student ........roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w Wyższej Szkole
Bezpieczeństwa w Poznaniu, na kierunku ....................................................................
specjalność ...................................................................................................................
uzyskał zgodę na odbycie praktyki zawodowej w wymiarze ........... tygodni (...........
godz.) w .........................................................................................................................
(nazwa, adres i telefon Zakładu Pracy)
Przewidywany termin odbycia praktyki: od .................. do ...................
Proponowany opiekun ze strony Zakładu Pracy: ..........................................................
Praktyka
odbędzie
się
zgodnie
z
Regulaminem
Praktyk
Wyższej
Szkoły
Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Programem Praktyki.
................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy
* Oświadczenie jest niezbędne w celu przygotowania Skierowania.
Strona 13 z 14
Załącznik nr 5
...................................
......................
pieczęć Uczelni
miejscowość, data
SKIEROWANIE
Na podstawie przedłożonego Oświadczenia z dnia ....................., kieruję Panią/ Pana
.................................................................................................................................
do ..................................................................................................................................
(nazwa i adres Zakładu pracy)
w celu odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej.
Planowy wymiar praktyki: ................. tygodni ( ............... godzin).
Termin rozpoczęcia praktyki : ..................................
Nieprzekraczalny termin zakończenia praktyki: ...................................
Zakres programowy oraz zadania praktyki określa Program praktyki zawodowej,
który jest załącznikiem do niniejszego Skierowania.
Specjalista ds. praktyk studenckich ze strony Uczelni: ............................................ ,
tel. ......................
.............................................................
...
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Uczelnię
Strona 14 z 14
Załącznik nr 6
Poznań, ………………………
Imię i nazwisko……………………………………...
Numer albumu……………………………………….
Kierunek studiów……………………………………
Specjalność………………………………………….
Numer grupy ………………………………………..
Numer telefonu………………………………………
E-mail ………………………………………………..
Dziekan
Wydziału ………………………………….
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu
WNIOSEK
Proszę o ……………………………………………...…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...…………..
Prośbę swoja motywuję
………………………………………………………………………...……………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………
Data i podpis studenta
Opinia specjalisty ds. praktyk
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………
…………………………
Data i podpis specjalisty ds. praktyk
Decyzja dziekana
…………………………………………………………………………….....………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………
Data i podpis Dziekana
Download